Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Сельское хозяйство Сельское хозяйство

Особливості вирощування саджанців актинідії чудової (ківі) із зелених стеблових живців в умовах правобережного лісостепу України

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее

УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОВАЛЬ СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ УДК 634.7:582.688.4 ОСОБЛИВОСТІ ВИРОЩУВАННЯ САДЖАНЦІВ АКТИНІДІЇ ЧУДОВОЇ (КІВІ) ІЗ ЗЕЛЕНИХ СТЕБЛОВИХ ЖИВЦІВ В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ 06.01.07 – плодівництво АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук Умань – 2008 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Уманському державному аграрному університеті Міністерства аграрної політики України. Науковий керівник: доктор сільськогосподарських наук, професор Балабак Анатолій Федорович, Уманський державний аграрний університет, професор кафедри лісівництва та екології Офіційні опоненти: доктор сільськогосподарських наук, професор Марковський Василь Станіславович, Подільський державний аграрно-технічний університет, професор кафедри плодоовочівництва і виноградарства; кандидат сільськогосподарських наук, молодший науковий співробітник Чмух Анжеліна Йонівна, Подільська дослідна станція Інституту садівництва УААН, співробітник відділу селекції і сортовивчення. Захист дисертації відбудеться 19 березня 2008 р. о 10 годині на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 74.844.01 в Уманському державному аграрному університеті за адресою: навчальний корпус 2, аудиторія 142, вул. Давиденка 1, м. Умань, Черкаська обл., 20305. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Уманського державного аграрного університету за адресою: вул. Давиденка 3, м. Умань, Черкаська обл., 20305. Автореферат розісланий “15” лютого 2008 р. Вчений секретар спеціалізованої вченої радиВ.В. Манзій ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. Незважаючи на всі позитивні якості, цінна і високорентабельна плодова культура – актинідія чудова (ківі) мало поширена в промисловому садівництві України. Основними чинниками, що перешкоджають широкому її впровадженню, є відсутність ефективної, науково обґрунтованої технології розмноження та практично повна відсутність сортового садивного матеріалу. Актинідію чудову розмножують насінням та вегетативно. Для збереження сортових ознак використовують вегетативне розмноження щепленням, відсадками, методом культури тканин, кореневими та стебловими живцями. Кардинальним вирішенням проблеми забезпечення сортовим садивним матеріалом ківі з високим коефіцієнтом розмноження може стати вирощування саджанців із зелених стеблових живців. Тому дослідження особливостей обкорінення зелених стеблових живців в умовах дрібнодисперсного зволоження залежно від сорту, частини пагона, строку живцювання та обробки росторегулювальними речовинами, а також дорощування рослин в агроекологічних умовах Правобережного Лісостепу України є актуальною проблемою, вирішення якої сприятиме задоволенню потреби в садивному матеріалі та впровадженню культури ківі в промислове й аматорське садівництво. Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження виконані автором протягом 2001–2004 рр. за тематичним планом науково-дослідних робіт Уманського державного аграрного університету “Оптимальне використання природного і ресурсного потенціалу агроекосистем Правобережного Лісостепу України”, номер державної реєстрації 0101U004495, підрозділ 7.0

“Удосконалення існуючих і розробка нових технологій вирощування садивного матеріалу плодових, ягідних, малопоширених культур і винограду”. Мета і задачі дослідження. Мета дослідження – розробка елементів технології вирощування саджанців ківі із зелених стеблових живців в умовах Правобережного Лісостепу України. Для досягнення поставленої мети потрібно було вирішити такі завдання: вивчити здатність до обкорінення зелених стеблових живців досліджуваних сортів ківі та можливість впливу на неї ендогенних чинників; встановити оптимальні строки заготівлі та обкорінення живців залежно від фенологічної фази маточних рослин; вивчити вплив на регенераційну здатність метамерності пагона; встановити оптимальну концентрацію росторегулювальних речовин; розробити технологічні заходи дорощування обкорінених живців ківі в агрокліматичних умовах Правобережного Лісостепу; визначити економічну ефективність вирощування саджанців досліджуваних сортів ківі із зелених стеблових живців. Об’єкт дослідження – закономірності обкорінення зелених стеблових живців і ріст саджанців шести сортів ківі залежно від сортових особливостей, строків живцювання, обробки різними концентраціями росторегулювальних речовин і метамерності. Предмет дослідження – технологія вирощування саджанців ківі сортів Абот, Бруно, Монті, Оріентал Деліхт, Хейуорд, Туморі із зелених стеблових живців. Методи досліджень: польовий, лабораторний, статистичний. Наукова новизна одержаних результатів. Визначено оптимальні строки заготівлі та обкорінення зелених стеблових живців шести сортів ківі залежно від фенологічної фази розвитку маточних рослин. Встановлено, що здатність до обкорінення пов'язана з силою росту сорту. З'ясовано вплив росторегулю-вальних речовин на утворення коренів на живцях і встановлено їх оптимальні концентрації. Виявлено, що обкорінювання живців залежить від метамерності пагона й строку заготівлі. Розроблено технологічні заходи обкорінення зелених стеблових живців шести сортів ківі в умовах дрібнодисперсного зволоження та дорощування обкорінених живців до саджанців в умовах Правобережного Лісостепу України. Практичне значення одержаних результатів. Розроблено елементи технології вирощування саджанців шести сортів ківі. Обґрунтовано ефективність вирощування садивного матеріалу із зелених стеблових живців з урахуванням строків їх заготівлі та обкорінення залежно від фенологічної фази розвитку маточних рослин, метамерності пагона та обробки росто-регулювальними речовинами. Матеріали досліджень використано в навчальному процесі Уманського ДАУ і розсадниках навчально-дослідної оранжереї УДАУ та Національного дендрологічного парку “Софіївка” – НДІ НАН України. З одержаних саджанців в Уманському ДАУ закладено ківарій. Особистий внесок здобувача. Проведено інформаційний пошук, опрацювання й аналіз наукової літератури за темою роботи, розроблено програму, проведено планування, закладання досліду, експериментальні дослідження, статистичну обробку та узагальнення результатів досліджень, які висвітлено у дисертації, статтях і тезах наукових доповідей.

У статтях із співавторами частка дисертанта складає 50 – 80%. Апробація результатів дисертації. Результати досліджень і основні положення роботи обговорювалися на засіданнях кафедри лісівництва та екології і фаховому семінарі “Плодівництво” Уманського ДАУ (2001–2006 рр.), міжнародній науковій конференції “Біологічні науки і проблеми рослинництва” (Умань, 2003), всеукраїнській конференції молодих вчених (Умань, 2004, 2006, 2007), ІІІ міжнародній науково-практичній конференції “Оптимізація екологічних умов у садівництві” (Ялта, 2004), науковій конференції до 100-річчя П.А. Власюка і 150-річчя Л.П. Симиренка “Ефективні сорти й технології – промисловому садівництву” (Умань, 2005). Публікації. Основні положення дисертації висвітлено в 12 публікаціях, з них 4 статті – у фахових наукових виданнях, які включено до переліку ВАК України. Структура та обсяг дисертації. Дисертацію викладено на 195 сторінках комп'ютерного тексту (144 сторінки основного тексту), 14 таблицях, 55 рисунках. Складається з вступу, п’яти розділів, висновків, рекомендацій виробництву та додатків. Список використаних джерел включає 214 найменувань, з них 41 – латиницею. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ СТАН ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИРОЩУВАННЯ САДИВНОГО МАТЕРІАЛУ КІВІ ІЗ ЗЕЛЕНИХ СТЕБЛОВИХ ЖИВЦІВ (огляд літератури) У науковій літературі дані щодо вирощування кореневласного садивного матеріалу ківі із зелених стеблових живців практично відсутні й носять фрагментарний характер, а агрозаходи з обкорінювання та дорощування в умовах Правобережного Лісостепу України не розроблені, що стримує впровадження культури ківі. УМОВИ, ОБ’ЄКТИ ТА МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ Дослідження проводилися на дослідних ділянках і в теплицях навчально-дослідної оранжереї кафедри лісівництва та екології Уманського державного аграрного університету протягом 2001–2004 рр. Клімат місцевості помірно континентальний з нестійким зволоженням, нерівномірністю атмосферних опадів і температури повітря. У роки проведення досліджень кліматичні умови були типовими для Уманського агрогрунтового району з деякими відхиленнями в окремі місяці та періоди вегетації. Для обкорінювання живців використовували теплиці з автоматично-регульованим режимом дрібнодисперсного зволоження. Дослід І. Вивчення сортових особливостей обкорінюваності зелених стеблових живців актинідії чудової сортів Абот, Бруно, Монті, Оріентал Деліхт, Хейуорд з жіночим типом цвітіння і сорту-запилювача Туморі залежно від метамерності (апікальна, медіальна та базальна частини пагона) і строку живцювання (періоди: інтенсивного росту пагонів – 1–10.V, менш інтенсивного росту – 1–10.VI та уповільнення росту – 1–10.VIІІ). Розміщені в розсадному відділенні теплиці маточні рослини актинідії чудової не мали ушкоджень низькими температурами (до мінус 170С) за обігріву з третьої декади лютого. Дослід ІІ. Вивчення впливу росторегулювальних речовин і метамерності пагона на обкорінюваність та ріст рослин сортів Абот, Бруно, Монті, Оріентал Деліхт, Хейуорд і Туморі із зелених живців з апікальної, медіальної та базальної частини пагона, оброблених в-індомилмасляною кислотою (в-ІМК) та 10% розчином калійної солі нафтилоцтової кислоти (б-НОК) з концентрацією (нормою витрати): 0 (вода, контроль), 5, 10, 15, 20, 25 мг/л водного розчину.

Щодо характеристики Армії УНР, що створилася на руїнах російської армії, то виглядала вона так: ... За мирних часів “хахли”, як їх називали в армії, були найбільш бажаним елементом у кожній частині. Це були здебільшого селяни, слухняні, нерозбещені, розумні. Великий відсоток із них ішов у фельдфебелі, вахмістри й лишався на понадтерміновій службі. Була також значна кількість “малоросів”, що комплектувала гвардію, флот і кінноту. Взагалі українці складали чудовий бойовий елемент. Таким чином, щодо вояцького складу Українська Армія мусила бути зразковою. На жаль, частина з бувших солдат зіпсувалася через революцію; деякий, правда, незначний відсоток, порушував дисципліну. Однак із цим легко можна було управитися, зміцнивши карність, бо значна більшість надавалася до ладу зі своєї істоти. А до того козаки перейнялися традиціями Запорожжя з його суворою карністю в поході і в бою. Краще заосмотрення армій, безумовно, сприяло зменшенню негативних явищ. Зрештою, в армії лишився, так би мовити, войовничий, переконаний і національно освічений елемент

1. Основні управлінські культури. Етносоціальні особливості управління

2. Великобритания (расширенный вариант реферата 9490)

3. Реферат о Пугачеве

4. Реферат перевода с английского языка из книги “A History of England” by Keith Feiling

5. Реферат по книге Фернана Броделя

6. Реферат по технологии приготовления пищи "Венгерская кухня"
7. Несколько рефератов по Исламу
8. "Камю", "Сартр", "Шопенгауэр", "Ясперс", "Фромм" (Рефераты, доклады по философии)

9. Реферат по информационным системам управления

10. Семь чудес света - древний мир, средние века и наше время (история цивилизации, реферат)

11. реферат

12. Обзорный реферат по творчеству Ф.И. Тютчева

13. Реферат - Социальная медицина (ЗДРАВООХРАНЕНИЕ КАК СОЦИАЛЬНАЯ СИСТЕМА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА)

14. Реферат - Физиология (строение и функции гемоглобина)

15. Реферат по менеджменту

16. Реферат монографии А.А. Смирнова Проблемы психологии памяти

Пенал большой "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (серая клетка).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1402 руб
Раздел: Без наполнения
Бумага чертежная, А3, 297x420 мм, 100 листов.
Плотность: 200 г/м2, ГОСТ 597-73.
953 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Папка для труда "Машина и путешествия".
Размер: 325х245 мм. Материал: ткань. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора!
322 руб
Раздел: Папки для труда

17. Сборник рефератов о конфликтах

18. Реферат по экскурсоведению

19. Реферат по экологии

20. Реферат о прочитаной на немецком языке литературы

21. Реферат для выпускных экзаменов

22. Реферат по ОБЖ, Тема: СПИД
23. Реферат о США
24. Реферат по делопроизводству с вопросами: Подготовка документов к архивному хранению, Правила оформления реквизитов №№16, 19, 20, 22, Контракты (договоры)

25. Реферат Политико-правовые взгляды М.М. Сперанского и Н.М. Карамзина

26. СВОЕОБРАЗИЕ ЯПОНСКОЙ КУЛЬТУРЫ

27. Викинги : жизнь, быт, культура, связь с русской нацией

28. История и культура народов Огненной Земли

29. Формирование советской культуры: основные направления

30. Культура эпохи средневековья

31. Культура и духовная жизнь Руси в XIV-XVI веках

32. Деловой язык и культура речи юриста - тема "Разработка стратегии общения"

Набор для специй "Золотая Серена", 2 предмета+салфетница, 23x6,5x9 см.
Набор для специй из 2 предметов и салфетницы на деревянной подставке. Размер: 23x6,5x9 см. Материал: керамика.
318 руб
Раздел: Прочее
Складной дорожный горшок Potette Plus с силиконовой вставкой и пакетами 10 штук.
Комплект дорожных аксессуаров от Potette Plus включает в себя уникальный складной горшок и силиконовую вставку к нему. Дополнительно ещё
2290 руб
Раздел: Прочие
Настольная игра "Зомби в доме".
Отлично подойдет для веселых посиделок друзей субботним вечером. По сюжету игры участники случайно попадают в заброшенный домик, который
1190 руб
Раздел: Карточные игры

33. Формирование правовой культуры общества

34. Правосознание и правовая культура

35. Искусство в жизни общества. Искусство и "массовая культура"

36. Глобализация и культура

37. Искусство и культура в древности

38. Импрессионизм как явление в культуре
39. Символ и имидж в массовой культуре
40. Взаимосвязь культуры и цивилизации в философской концепции Освальда Шпенглера

41. Культура Древнего Египта

42. Культура Древней Руси

43. Культура на Украине в 40-50-ые годы

44. Культура, её структура и функции

45. Культура майя

46. Культура эпохи возрождения

47. Культура России X-XIIвв.

48. Культура России 19 века

Этикетка самоклеящаяся, А4, 1 этикетка, 210х297 мм, белая, 100 листов.
Размер этикетки: 210х297 мм. 1 этикетка на листе А4. Плотность бумаги: 70 г/м2. Верхнее и нижнее поле (отступ от края листа до этикетки):
660 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Игровой набор "My Little Pony. Мерцание". Пинки Пай.
Игровой набор "Мерцание" из серии "Май Литл Пони" от популярного бренда Hasbro представляет собой всеми любимую
2018 руб
Раздел: Игрушки
Фоторамка на 7 фотографий С31-017 "Alparaisa", бронзовый, 43x42,5 см.
Размеры рамки: 43х42,5 cм. Размеры фото: - 10х15 см (3 штуки), - 15х10 см (1 штука), - 9х9 см (3 штуки). Фоторамка-коллаж для 7-ми
586 руб
Раздел: Мультирамки

49. Культура и цивилизация

50. Культура Киевской Руси

51. Культура средних веков. Эпоха возрождения

52. Культура Древнего Китая

53. История культуры Древнего Востока (Египет. Месопотамия. Иран. Сирия. Финикия. Палестина)

54. Культура поведения, культура общения и туризм
55. культуре" по работе Н.А. Бердяева "Философия неравенства" (Windows)
56. Готическая культура Франции

57. Древнегреческая и древнеримская культура - сравнительный анализ

58. Европейские фонды, поддерживающие культуру

59. Зарождение Европейской культуры. Миф и ритуал

60. История отечественной культуры (лекции)

61. Культура

62. Культура

63. Культура XIV-XV веков

64. Культура Византии (IV-XIV вв.)

8 толстых карандашей для малышей.
Диаметр карандаша: 1 см. Длина карандаша: 13 см.
501 руб
Раздел: 7-12 цветов
Игра-головоломка "Дядюшкина ферма".
В головоломке Дядюшкина ферма (Funny Farm) игроки попробуют управиться с целым фермерским хозяйством, разместив гостей и обитателей фермы
1241 руб
Раздел: Головоломки
Туалетная бумага "Linia Veiro Classic", 2-слойная (24 рулона), белая.
Экономичная туалетная бумага изготовлена из 100%-го целлюлозного сырья. Обладает высокой мягкостью и прочностью. С перфорацией. Имеет
338 руб
Раздел: Бумага туалетная

65. Культура Древнего Востока

66. Культура Древней Греции

67. Культура Древней Индии

68. Культура Западной Европы от Возрождения до Реформации

69. Культура как социальная реальность

70. Культура Китая
71. Культура поведения за столом. История и современность
72. Культура России в 18 веке

73. Культура Руси

74. Культура Руси и древнего мира (Шпаргалка)

75. Культура средних веков

76. Культура эпохи возрождения

77. Культура эрохи просвещения

78. Место античности в мировой культуре

79. Основной 60 летний ритм развития культуры ХХ века 1923-1983 гг.

80. Особенности художественного восприятия произведений изобразительного искусства в курсе "Мировая художественная культура"

Цветные карандаши "Color Peps", трехгранные, 18 цветов.
Яркие, насыщенные цвета, трехгранная форма для удобного захвата, прочный, легко затачиваемый корпус из древесины американской липы.
359 руб
Раздел: 13-24 цвета
Грызунок на прищепке "Сердечко".
Грызунок сделан из безопасного пищевого силикона, он выполняет роль прорезывателя для зубов. Бусины грызунка достаточно мягкие и очень
392 руб
Раздел: Силиконовые
Набор для проведения опытов по выработке электричества "Маленький гений".
Сейчас уже невозможно представить жизнь человечества без электричества. Для обеспечения людей электричеством работают огромные
452 руб
Раздел: Физические опыты

81. Передняя Азия и переплетение культур

82. Проблема смерти в культуре Древнего Египта и её отражение в храмовой архитектуре и живописи

83. Пространство и время как факторы специфики культуры

84. Русская культура

85. Русская культура в начале XX века

86. Русская культура и общественная мысль в России /18 век/
87. Сексуальная символика в культуре
88. Французская культура XVII

89. Человек, творчество, культура в философии Н.А.Бердяева

90. Учение Освальда Шпенглера о локальных культурах и их перерастании в цивилизации

91. Культура Японии

92. Культура Возрождения в Западной Европе

93. Преемственность языческой и христианской культур у восточных славян

94. Культура поведения курсанта в кинотеатре

95. Развитие культуры 1920 – 1930гг.

96. Культура средневековой Европы, культура Возрождения, новоевропейская культура

Накладка на унитаз "Бегемотик".
Унитазная накладка подходит ко всем стандартным туалетам. Кроме того, благодаря краям предотвращающим скольжение легко и твердо
419 руб
Раздел: Сиденья
Ватман "Kroyter Проф", А1, 100 листов.
Нарезанные листы ватмана для черчения. Формат: А1 (600Х840 мм). Плотность: 200 г/м2. В наборе: 100 листов.
2739 руб
Раздел: Прочее
Именная кружка с надписью "Любимая мама".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу – именная кружка. Кружка изготовлена из керамики, в нежной
434 руб
Раздел: Кружки

97. Позднее Возрождение. Феномен Т.Г. Шевченко в истории украинской и мировой культуры. Картины И. Репина "Запорожцы пишут письмо турецкому султану", "Бурлаки на Волге"

98. Культура Эпохи Высокого Возрождения и ее представители как светочи мировой культуры

99. Нравственная и эстетическая культура

100. Культура Древнего Египта


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.