Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Религия Религия

Релігія та віра як феномен в історії суспільства

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

Релігієзнавство - молода й водночас одна з найдавніших галузей гуманітарної науки. Молода, бо ж її складові стали конституюватися в систему знання лише в XVIІІ-ХІХ століттях, найдавніша, бо ж окремі знання про релігію виникають вже в стародавньому світі. Релігія - надто складне суспільне явище. Про неї пишуть в наукових працях, публіцистичних статтях, художніх творах, говорять в політичних діалогах і буденних розмовах. І це лише здається, що всі, користуючись словом релігія, мають при цьому на оці одне й те ж. Постаючи однією із форм суспільної свідомості, релігія водночас є і світоглядом, і суспільно-історичним феноменом, і складовою культурного життя, й елементом суспільної надбудови. Вона має індивідуальний і суспільний рівні свого вияву, існує у величезному спектрі конфесій. Завдяки християнству термін релігія увійшов у всі європейські мови. Характерно, що спочатку ним позначали лише християнську віру. Відомий теолог Августин (ІV століття) називав християнство релігією тому, що воно є для людини, яка відпала від Бога, шляхом поєднання, зв’язку й примиренням з ним. Всі інші вірування в той час об’єднувалися поняттям поганство, язичництво і розглядалися як хибні. З часом поняття релігії поширилося на різні вірування, але при цьому все одно зберігався поділ на природні релігії і духовні. Лише з ХІХ століття термін релігія входить в науковий вжиток у сучасному його значенні. Відзначимо, що “релігія взагалі&quo ; не існує. Історично існували й існують нині лише якісь конкретні її різновиди. Релігієзнавці нараховують їх більше п’яти тисяч. Складність і різноманіття явищ, які позначаються терміном релігія, а також той факт, що ми тут маємо справу не із завжди тотожною собі логічною абстракцією, а з історичним явищем, яке постійно змінюється, породжують думку про необхідність відмовитися від прагнення дати визначення цьому феномену, а то й взагалі відмовитися від самого терміну релігія. Ще Джавахарлал Неру, відомий політичний лідер незалежної Індії, в своїй “Автобіографії” писав, що слово релігія втратило всякий зміст (якщо коли-небудь воно його й мало) та лише викликає нерозбериху і породжує нескінченні дебати, прирікання. Було б далеко краще, продовжував Д. Неру, якби це слово взагалі виключити із вжитку і використати взамін його інші слова, що мають більш визначений зміст. Але з таким підходом аж ніяк не можна погодитися. Визначити релігію - це не просто зафіксувати в системі понять сутність цього духовного явища, а й висловити своє ставлення до нього, виявити його аксіологічний статус. Визначення релігії має, безсумнівно, ще й велике евристичне значення, допомагає осмислити сучасні релігійні явища і процеси. Оскільки релігія не має над собою якогось роду, в межах якого її можна було б охарактеризувати за допомогою певних індикаторів, то при її визначенні варто звертатися до герменевтичного способу, тобто брати якусь ідею і збагачувати її зміст різними індуктивними й позитивними дослідженнями В науковому релігієзнавстві наявними є різні підходи до з’ясування феномену релігії. Так, при інтеракційному підході він з’ясовується як система взаємозв’язків і взаємовідносин людей з приводу певних релігійних об’єктів.

При функціональному з’ясуванні розкривається її роль в житті особи і суспільства. Біхевіоріальний підхід обмежується інтерпретацією певних видів релігійно значимих символічних дій, ритуалів, форм поведінки. Консестивне пояснення грунтується на тих чи інших явищах свідомості (фантастичне, святе, анімізм, віра в надприродне тощо), на основі раціоналістичного аналізу. Особливістю релігії є те, що в ній відображаються не якісь зовнішні щодо людини природні чи суспільні сили, як це ми донедавна твердили, а такий її стан, який можна назвати станом самовизначення у світі, станом здобуття людиною самої себе. Будь-яку релігійну систему характеризує віра в трансцендентне. З огляду на це, особливістю релігії є й те, що вона виступає не у формі когнітивного, а в ролі засобу позалогічного освоєння людиною своєї причетності до процесів, що відбуваються у Всесвіті, зазнають впливу якихось вищих сил, які не піддаються логічному аналізу. Як слушно зауважував відомий православний богослов О. Мень, при визначенні релігії ми повинні включати позалюдське начало, через зв’язок людини з яким й виникає релігія Саме релігія віднаходить в бутті сокровенну божественну сутність і виражає себе як відповідь на прояви останньої. Тому причетність людини до Всесвіту виявляється в релігії не просто через усвідомлення себе його частинкою. Суть релігії саме у відчутті людиною наявності в собі чогось надлюдського, що підносить її над собою, робить з неї дещо нове, вселенське. Людина, повчають богослови, повинна не думати про Бога, а відчути його буття в собі. Релігія відтак є засобом самовизначення людини у світі на основі відчуття своєї богоподібності. Сутність релігії в наукових і навчальних публікаціях донедавна у нас зводилася до компенсаційної її функції, що знайшло свій вираз в опійних її характеристиках й відтворенні її історії саме як такого явища. В цьому проявилася та політизація релігієзнавства, яку певною мірою започаткував засновник матеріалістичної теорії історії К. Маркс, охарактеризувавши релігію, окрім іншого, як “опіум народу”, і утвердив В. Ленін і ленінізм, абсолютизувавши цю характеристику (“наріжний камінь усього світогляду марксизму в питанні про релігію”) і звівши її в ранг визначень релігії. Релігія не є відображенням якоїсь гостевості чи випадковості буття людини у світі, відходу її від нього, а навпаки - вона є підтвердженням входження людини у світ, самоусвідомлення себе як його невід’ємної часточки. Саме тому вона не забирає, а утверджує в людині людське. Лише примітивне тлумачення її суті богословами або ж тенденційні і явно упереджені міркування антирелігійників можуть породити думку про релігію як фактор дегуманізації особистості. Сама по собі проблема походження релігії є однією з найбільш дискусійних тем від давніх часів і до сьогодення. Намагаючись осягнути хоча б у загальних рисах різноманіття поглядів, дотичних до теми, доцільним є структурування матеріалу у відповідності до напрямів вивчення феномену релігії, а також деяких найбільш загальних концепцій, які йдуть у руслі того або іншого напряму.

Теологічні теорії походження релігії. Вони ґрунтуються на твердженнях про надприродні причини та обставини походження релігії. Традиціоналістська теорія. Згідно з нею релігію відкрив людям безпосередньо Бог. У християнстві це викладено в біблійній оповіді про спілкування перших людей Адама та Єви в раю з Богом, а також про надприродні контакти з Богом Мойсея, інших біблійних персонажів. Базуючись на беззастережній вірі, вона не спирається ні на які аргументи, не апелює до розуму. Такий підхід властивий давній філософії. Так, давньогрецький мислитель Платон (428-348 до н.е.) вважав, що існують реальний світ речей і світ ідей, які відображають ці речі. Світ ідей сповнений ідеєю Єдиного. Воно є особливою субстанцією всього світу, його витоком і основою, не має ні початку, ні кінця, жодних ознак, не потребує простору і руху, бо для руху потрібні зміни, а Єдине - незмінне. Релігія є наслідком споглядання людською душею ідеї Єдиного, яке втілює у собі Бога. Отже, сповнена ідеєю Бога людська душа згадує про нього в матеріальному світі, що і є основою релігії. Цю теорію походження релігії пізніше розвивали мислителі, яких церковна історія назвала святими отцями Церкви. У православ'ї це Афанасій Олександрійський (прибл. 295 - 373), Іоанн Златоуст (прибл. 350 - 407), Іоанн Дамаскін (прибл.675 - 753), у католицизмі - Августин Блаженний (354 - 430), Фома Аквінський (1225 - 1274). Стосується дана концепція тільки християнства. Тому набула значного поширення у християнському богослов'ї. Щодо походження інших релігій християнство допускає будь-які пояснення. Концепція вроджених ідей. Згідно з нею ідея Бога притаманна людині від її народження. Уявлення про Бога як найдосконалішу істоту передбачає визнання його існування: людина мислить про Бога, отже, він існує. А мислить вона про Бога тому, що ідея Божества є провідною вродженою ідеєю, вона існує у свідомості людини від народження і виявляється як пізнання Бога. Найпомітнішим представником цієї концепції був французький філософ, математик, природодослідник Рене Декарт (1569 - 1650). Богословський раціоналізм. На думку його засновника, німецького філософа Готфріда-Вільгельма Лейбніца (1646 - 1716), розгортання декартівських вроджених ідей починається під впливом досвіду, емпіричних знань. Завдяки цьому людство прийшло до християнства - єдиної релігії Одкровення. Містичні теорії. Їх єднає визнання надприродного походження релігії, яка є наслідком Одкровення, але не назавжди даного людям Богом, а результатом постійного впливу Божества на дух людини, що діє вічно. Наприклад, німецький письменник, філософ-ірраціоналіст Фрідріх-Генріх Якобі (1743 - 1819) вважав, що знання Бога людині дають лише її внутрішні почуття, які і є джерелом релігії. Людина споглядає Бога внутрішнім зором, не тілесними, а духовними очима. Це споглядання виникає за певних специфічних умов і потребує не розуму, а віри. Богослови, які оперують логічними категоріями і науковими даними, до містичних концепцій ставляться стримано. Православно-академічна теорія. Сформувалася вона в другій половині XIX ст. у російському богослов'ї.

Заради не приносяться жертви людською кровю, муками (чужими  своми) у всх столттях московсько стор аж посьогодн. «Ми, москвини, вримо в державу, як у Бога,  тому вважамо великим злочином сумнватися у прав держави робити все, що вона захоче»[163]. IX. ТВОРЧА ЯЛОВ¶СТЬ МОСКВИНА Московська людина ма слабку мозкову систему. Академк ¶. Павлов Московський народ не ма ан натяку на творчу здбнсть. Г. Успенський Московська наця не дала жодно творчо де. П. Чаадав ТВОРЧИЙ ДУХ Чому не кожна освчена людина може написати бодай слабенького врша чи створити хоч якусь мелодю? Чому з тисяч людей, що скнчили консерватор, лише десятки стають знаними композиторами? Чому серед десяткв тисяч професорв  лише сотн справжнх науковцв, дослдникв, винахдникв? Чому серед сотень тисяч полтикв бачимо лише десятки великих державних мужв? Чому з мльйонв людей з унверситетською освтою мамо лише тисяч добрих письменникв? ¶ навпаки, чому багато генальних творцв свтово культури вийшли з нижчих верств суспльства, часто не маючи освти, не маючи якось допомоги? Звдки творц свтово культури одержували свою силу? Творча сила виявляться ще в дитинств

1. Розвиток місцевого самоврядування як інституту громадянського суспільства

2. Праця та її роль у розвитку людини і суспільства

3. Історія застосування фізичних вправ та масажу як передумов виникнення механотерапії

4. Освоєння космосу: історія та сучасність

5. Засоби масової інформації й суспільна інтеграція та ідентичність

6. Історико-культурна спадщина І.Мазепи. Історія та сучасний стан
7. Кримські татари: історія та сучасні проблеми
8. Давньокитайська медицина. Історія та сучасність

9. Управлінське документознавство: історія та сучаний стан в Україні

10. Історія та перспективи розвитку російської професійно-технічної освіти

11. Місце і роль політики та політології як науки в житті суспільства

12. Соціально-психологічна адаптація дітей, які пережили сексуальне насильство та роль соціально-психологічного тренінгу в цьому процесі

13. Релігія та мистецтво

14. Культура як феномен суспільного розвитку

15. Агроекосистема та агроландшафти як складові біосфери та способи взаємовпливу суспільства і природи

16. Організація і управління як елемент суспільного виробництва

Карандаши цветные "Kores", 24 цвета, с точилкой.
Цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Шестигранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт. Мягкий грифель.
396 руб
Раздел: 13-24 цвета
Мешок для обуви "Kitten", 1 отделение, светоотражающая полоса.
Удобный мешок для обуви со светоотражающей полосой и карманом на молнии. Размер: 370х470 мм. Материал: полиэстер.
400 руб
Раздел: Сумки для обуви
Чехол с поролоном, антипригарный, для гладильной доски (тефлон).
Чехол для гладильной доски антипригарный. Размер чехла: 129х48 см. Максимальный размер доски: 125х40 см. Рисунок ткани в ассортименте без
364 руб
Раздел: Чехлы для гладильной доски

17. Політична культура як рівнева характеристика розвитку політичної системи суспільства

18. Фінансова санація та стабілізація діяльності підприємства

19. Екологія та охорона навколишнього середовища

20. Ринкова пропозиція та її еластичність

21. Екологія та економіка (минуле, сучасне, перспективи)

22. Взаємодія людини і суспільства із природним середовищем, їх життя: сучасний стан, перспективи
23. «Українська демонологія та її персонажі»
24. Організація та планування кредитування

25. Конституція та екстер’єр собаки

26. Біологія та екологія бактеріофагів

27. Здоров’я та його складові. Фізичне здоров’я людини

28. Готельні послуги: документація та облік

29. Організація та методика обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат на прикладі ВАТ "Рівненський ЦУМ"

30. Організація та шляхи вдосконалення обліку доходів і видатків в бюджетній установі (на прикладі Ямпільської районної державної адміністрації)

31. Суть нематеріальних активів, їх класифікація та оцінка

32. Державне регулювання інвестицій в людський капітал як фактор інтелектуального розвитку суспільства

Магнитный держатель для ножей, 40 см.
Магнитный настенный держатель для ножей и других металлических кухонных инструментов. В комплекте шурупы для крепежа. Длина: 40 см.
335 руб
Раздел: Подставки для ножей
Похвальный лист, с пометкой "Министерство образования и науки Российской Федерации", 200 штук.
Формат: А4. Ориентация: горизонтальная. Бумага: мелованная матовая, плотностью 140 г/м2. В упаковке: 200 штук.
1024 руб
Раздел: Похвальные листы
Сменный фильтр "Барьер-6" (2 штуки).
Сменная кассета Барьер-6 «для жесткой воды» благодаря повышенному содержанию ионообменной смолы более эффективно снижает
461 руб
Раздел: Фильтры для воды

33. Роль інтелектуальної власності в соціально-економічному та духовному розвитку суспільства

34. Співвідношення соціальної держави та інформаційного суспільства в контексті вимірів свободи, права і власності

35. Організація та видавництво інформаційно-аналітичної газети

36. Великобританія та її визначні міста

37. Інформація та інформаційні процеси

38. Англія та Франція наприкінці XIX — на початку XX ст.
39. Велика Британія та Німеччиниа у міжвоєнний період (1918-1939 рр.)
40. Маргарет Тетчер та її політика в історії Великобританії

41. Поняття "українське відродження". Періодизація та регіоналістика "українського відродження"

42. Культура як суспільне явище. Культура первісного суспільства

43. Культура давньогрецького поділу. Міфологія та науково-технічний розвиток

44. Поезія та літературна творчість в Україні у другій половині XVII – XVIII ст.

45. Тема голодомору в Україні у романах Уласа Самчука "Марія" та Василя Барки "Жовтий князь"

46. Скляні вироби: идентифікація, сертифікація та споживацькі властивості

47. Етіологія, патогенез, епідеміологія та протікання малярії

48. Комплексна медико-психологічна реабілітація дітей, які постраждали від надзвичайних ситуацій, на санаторно-курортному етапі

Фоторамка на 9 фотографий С34-013 "Alparaisa", 55,5x44,5 см (белый).
Размеры рамки: 55,5x44,5х2 cм. Размеры фото: - 10х15 см, 4 штуки, - 15х10 см, 4 штуки, - 30х10 см, 1 штука. Фоторамка-коллаж для 9-ти
870 руб
Раздел: Мультирамки
Коврик массажный "Морские камушки".
Массажные элементы модулей представляют собой два вида иголочек и камешки, покрытые маленькими пупырышками. Модули, выполненные из мягкого
1325 руб
Раздел: Коврики
Ранец школьный "DeLune" с мешком для обуви, пенал, часы (арт. 9-119).
Ранец школьный «Каскадный», украшенный объёмной 3D картинкой,- это совершенно уникальное решение, сочетающее яркую, большую картинку и
6050 руб
Раздел: С наполнением

49. Міграція робочої сили як фактор розвитку світової економіки XXI століття

50. Типологія країн як чинник конкурентоспроможності

51. Організація та нормування праці в операційному менеджменті

52. Стратегія управління як основа менеджменту

53. Організація та методика проведення занять з технічної праці в 5-му класі

54. Організація та методика проведення уроку з теми: "Професійна робота з табличним редактором MS Excel"
55. Організація та методика проведення уроку з теми: "Робота з панеллю керування"
56. Організація та методики,проведення занять із застосування методів проблемного навчання

57. Теорія та практика колективного виховання А,С,Макаренка

58. Недосконалість демократії як механізму суспільного вибору

59. Метрологія та взаємозамінність

60. Віра як риса характеру

61. Інтерес і еволюція суспільства

62. Історична ґенеза та сучасний стан соціальної структури суспільства

63. Психологічна корекція та соціальна робота з хімічно залежними людьми

64. Структура українського суспільства на сучасному етапі та тенденції її розвитку

Дневник в комплекте с пеналом "Джинс", цвет обложки синий.
Формат: А5+ (210х160 мм). Количество листов: 48. Внутренний блок: белый офсет 70 г/м2, печать в 1 краску. Способ скрепления:
354 руб
Раздел: Для старших классов
Пазл-рамка "Где чей домик?", дерево (2 слоя).
Вкладыши в игре сложной формы и поэтому, подбирать для них места на доске, занятие не самое простое. Для начала можно не вынимать животных
380 руб
Раздел: Рамки-вкладыши
Матрас в круглую кроватку Bambola (75x75x8 см).
С первых дней жизни здоровье малыша напрямую зависит от полноценного и комфортного сна. Правильно подобранный матрас для детской кроватки
1223 руб
Раздел: Матрацы до 120 см

65. Вентиляція та кондиціювання житлових та громадських споруд

66. Економічна природа митного тарифу, його класифікація та функціональні завдання

67. Експлуатація та обслуговування будівельних машин

68. Організація та проведення ТО-1 гусеничного і колісного трактора

69. Організація та проведення туристичних походів

70. Біографія та політичні погляди Арістотеля
71. Дефініція та поділ понять
72. Філософія інфрмаційного суспільства

73. Фінансова санація та банкрутство підприємств

74. Фінансова санація та банкрутство підприємства

75. Взаємозв’язок біосфери та агросфери як її складової

76. Інфляція та зайнятість населення

77. Маржинальна революція та її особливості

78. Організація та напрями підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства

79. Продуктивність, мотивація та оплата праці

80. Стандартизація, уніфікація та сертифікація продукції та їх економічна ефективність

Фломастеры утолщенные "Jumbo", 24 цвета.
Фломастеры, вентилируемый колпачок, утолщенный трехгранный корпус. В наборе: 24 цвета.
515 руб
Раздел: 13-24 цвета
Музыкальная шкатулка в форме трапеции.
Внутри шкатулки находится фигурка. При заводе шкатулки, фигурка кружится и звучит приятная мелодия. Размер: 13х16х9 см. Шкатулка
697 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные
Руль музыкальный "Вперёд!".
Чтобы игрушка превратилась в мини-синтезатор достаточно включить поворотники. Кроме того, руль обучит ребенка видам транспорта. На кнопках
665 руб
Раздел: Рули

81. Соціально-економічні умови виникнення і розвитку політичної системи суспільства

82. Основні етапи господарського розвитку первісного суспільства

83. Економічні аспекти взаємодії суспільства і природи

84. Держава і політична система суспільства

85. Управління духовними процесами суспільства

86. Мова і культура в житті суспільства
87. Культура і людина в контексті соціально-економічного розвитку суспільства
88. Держава – головний інститут політичної системи суспільства

89. Соціальна структура суспільства

90. Цивілізаційний підхід і проблеми розвитку суспільства

91. Вивчення референтних груп сучасного суспільства

92. Зміна суспільства і її тлумачення

93. Поняття соціальної структури суспільства

94. Соціально-класова структура суспільства

95. Теорії розвиненого індустріального суспільства середини XX століття

96. Духовно-світооглядні джерела формування громадянського суспільства

Качели Фея "Чарли 3 в 1".
Многофункциональная модель качелей Фея Чарли 3 в 1 трансформируется в: - качели, - стульчик, - шезлонг. Универсальные качели предназначены
2935 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Вожжи - страховка для ребенка Спортбэби "Комфорт".
Удобный держатель и мягкий нагрудник обеспечит необходимый комфорт Вам и Вашему ребенку. Предохраняют Вашу спину от перегрузки, а малыша
316 руб
Раздел: Прыгунки, вожжи
Ножницы "Pigeon" для ногтей новорожденных.
Ножницы для ногтей новорожденных "Pigeon" благодаря маленьким закругленным и тонким лезвиям, позволяют подстригать ногти малыша
721 руб
Раздел: Маникюрные наборы детские

97. Філософський аналіз суспільства

98. Населення і трудовий потенціал суспільства

99. Релігія як духовний феномен і суспільне явище


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.