Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Медицина Медицина

Комплексне лікування гнійної хірургічної інфекції кісток та суглобів у дітей

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. О.О. БОГОМОЛЬЦЯ Овечкін Денис В’ячеславович УДК 616.71/72-002-089-053.2 Комплексне лікування гнійної хірургічної інфекції кісток та суглобів у дітей (клініко-експериментальне дослідження) 14.01.09 – дитяча хірургія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук Київ – 2008 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Медичному інституті Сумського державного університету та Національній медичній академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика. Науковий керівник – доктор медичних наук, професор Данилов Олександр Андрійович, Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, завідувач кафедри дитячої хірургії. Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор Боднар Борис Миколайович, Буковинський державний медичний університет, завідувач кафедри дитячої хірургії; доктор медичних наук, професор Момотов Олександр Григорович, Луганський державний медичний університет, завідувач кафедри дитячої хірургії. Захист дисертації відбудеться 07.02.2008 р. о 13-30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.03 Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця за адресою: 01030, м. Київ, бульвар Т.Шевченка, 17. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця за адресою: 03057, м. Київ, вул. Зоологічна, 3. Автореферат розісланий 04.01.2007 р. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради кандидат медичних наук, доцент Я.М. Вітовський ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. Не зважаючи на значні успіхи сучасної медицини, проблема гнійної хірургічної інфекції кісток та суглобів (ГХІКС) у дітей продовжує залишатись однією з найактуальніших у сучасній дитячий хірургії (Исаков Ю.Ф. и соавт., 2005; Боднар Б.М., Горячев В.В., 2007; Кукуруза Ю.П. та співавт., 2007; Mader Jo ., Calhoum Jaso H., 2004; Kroqs ad P., 2007). У структурі всіх хірургічних хвороб дитячого віку дана нозологія становить 0,75-3%, а серед загальної кількості дітей з гнійно запальними захворюваннями – 6,0 12,3 % (Баиров Г.А., Ро- шаль Л.М., 1991; Акжигитов Г.Н., Юдин Я.Б., 1998; Ніколаєва Н.Г., Бушанська Н.А., 2001; Якименко О.Г., 2003; Русак П.С., 2004; Кукуру- за Ю.П., Солейко Д.С., 2007). Тенденції до зниження рівня захворюваності на ГХІКС не спостерігається (Стародуб А.І., 2000; Аюпов Р.Х., 2000; Бушанська Н.А., 2003; Русак П.С., 2004; Белов Б.С., 2004). Як і раніше, залишається достатньо високим рівень хронізації процесу - від 5 до 30,6% (Абаев Ю. К., 2003; Бордиян С.Г., 2006; Боднар Б.М., Горячев В.В., 2007;). Летальність від ГХІКС становить від 0,68 до 1,4% (Момотов А.О., 2001, Кукуруза Ю.П., Солейко Д.С., 2007; Bly h M.J. e al, 2001; Calhou J.H. e al, 2003). Надзвичайно важливими є пошук і розроблення ефективних тестів ранньої діагностики. Згідно з наявними публікаціями, уточненню діагнозу може сприяти ультразвукове дослідження (УЗД), яке останнім часом широко впроваджується в клінічну практику (Лагала Р. и др. 1994; Дворяковский И.В., Беляева О.А., 1997; M if J.

e al., 1997; Chao H.C. e al., 1999). Проте багато питань щодо візуалізації та трактування структурних змін запальних тканин на різних фазах розвитку ГХІКС залишаються до кінця не дослідженими (Боднар Б.М., Горячев В.В., 2007; Shir liff M.E., Mader J. ., 2002; rampuz A., S eckelberg J.M., 2003). До цього часу відсутня єдина оптимальна схема санації патологічного вогнища інфекції кісток та суглобів залежно від стадії розвитку запального процесу. Потребують вдосконалення техніка хірургічного лікування та засоби його здійснення (Никотин Г.Д. и др., 2000; Бушмелёв В.А. и др., 2001; Галкин Л.А. и др., 2001; Гребнев П.Н. и др., 2001; Абаев Ю.К., 2003; Бордиян С.Г., 2006). Важливе значення для успішного лікування ГХІКС мають антибактеріальні препарати, що діють безпосередньо у вогнищі запалення (Терновой К.С., Прокопова Л.В., Алексюк К.П., 1987; Акжигитов Г.Н., Юдин Я.Б., 1998; Бушмелёв В.А. и др., 2001; Moffe K.S., 2002; Dubos J.J., 2002), але, на жаль, дані авторів свідчать, що при використанні цих розчинів часто виникають алергічні, токсичні та токсико-алергічні реакції, розвиваються суперінфекції, кандидози та імуносупресивні стани (Гельфанд Б.Р. и др., 1990; Навашин С.М., 1997; Блатун Л.А., 2002; Абаев Ю. К., 2003; Shir liff M.E., 2002; ice A.D. e al., 2003). Дані чинники призводять до збільшення меж некрозу у кістковомозковому каналі, подразнення синовіальної оболонки, утворення спайок у суглобі. За сучасними даними складну проблему в лікуванні ГХІКС створють резистентність мікроорганізмів, зростання частки асоційованої з грибами та вірусами мікрофлори. Також відмічено, що у різних географічних регіонах існують відмінності у складі превалюючого етіологічного фактору, які повинні враховуватися при призначенні антибактеріального лікування (Девятов В.А., Петров С.В., 1992; Бідненко С.І., 1999; Тekou H. e al., 2000). Відсутність єдиної думки про оптимальний склад розчинів для санації запального вогнища інфекції кісток та суглобів призводить до зростання післяопераційних ускладнень, переходу гострого процесу в хронічний (Давиденко В.Б., Момотов А.О., 2000; Блатун Л.А., 2002). Важливим аспектом вивчення ГХІКС у дітей є дослідження якості життя (ЯЖ) як одного з головних критеріїв оцінки ou come research (наукового аналізу результатів лікування) та індикатора рівня реабілітаційних заходів (Шевченко Ю.Л., 2000; Гордеев В.И., Александро-вич Ю.С., 2001; Колесник В.С., 2002; Silvers ei B. e al., 1991). Особливої уваги потребують діти пре- та пубертатного віку, що у дитячий психології відносять до одного з критичних вікових періодів онтогенезу людини. Так, іноді психофізіологічні реакції та особливості поведінки підлітків набувають зовнішньої схожості з патологічними проявами, фактично не будучи ними, тому ускладнюють діагностику рівня біопсихосоціального розвитку дитини (Ремшмидт Х., 2001; Обухова Л.Ф., 2004; Мухина В.С., 2006). Таким чином, існує необхідність дослідження особливостей поширення ГХІКС, алгоритмів діагностики даного захворювання, вдосконалення техніки хірургічного лікування та засобів її здійснення, а також пошуку оптимальних препаратів для ефективної санації патологічного вогнища інфекції кісток та суглобів.

Доцільним є вивчення ЯЖ реконвалесцентів для вчасної корекції фізичних, психологічних розладів та підтримання адекватного рівня реабілітаційних заходів. Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація є фрагментом планової наукової роботи кафедри дитячої хірургії Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика (номер Держреєстрації 0102V000987, шифр 2) &quo ;Хірургічні аспекти репаративної регенерації органів та тканин у дітей з хірургічною патологією&quo ;. Мета і задачі дослідження. Метою роботи є покращання результатів комплексного лікування дітей з гнійною хірургічною інфекцією кісток і суглобів шляхом удосконалення методів хірургічної санації патологічного вогнища інфекції. Для досягнення поставленої мети сформульовано основні задачі: Вивчити епідеміологію та особливості клінічного перебігу гнійної хірургічної інфекції кісток та суглобів у дітей Сумського регіону. Визначити етіологічний фактор гнійної хірургічної інфекції кісток та суглобів залежно від віку та форми захворювання. Дослідити діагностичну ефективність сонографічного дослідження кісток та суглобів залежно від термінів захворювання. Вивчити ефективність антибактеріального та фунгіцидного впливу антисептичних розчинів на збудників гнійної хірургічної інфекції кісток і суглобів у дітей та їх токсичну дію на кісткову і хрящову тканини. Вдосконалити техніку санації вогнища гнійної хірургічної інфекції кісток та суглобів у дітей. Провести оцінку найближчих та віддалених результатів лікування гнійної хірургічної інфекції кісток та суглобів. Дослідити суб'єктивну оцінку фізичних, психологічних та соціальних складових якості життя дітей, що перенесли гнійну хірургічну інфекцію кісток та суглобів. Об'єкт дослідження: гнійна хірургічна інфекція кісток та суглобів. Предмет дослідження: поширеність та особливості клінічного перебігу гнійної хірургічної інфекції кісток і суглобів у дітей; вплив застосування гіпохлориту натрію ( aOCl) на ефективність лікування даної патології; антибактеріальні, фунгіцидні властивості та токсичність деяких розчинів, що використовуються для санації запального вогнища інфекції кісток та суглобів; якість життя дітей, що перенесли гнійну хірургічну інфекцію кісток та суглобів. Методи дослідження: загальноклінічні, біохімічні, мікробіологічні, цитологічні та гістологічні дослідження, ультразвукове, рентгенологічне дослідження; варіаційно-статистична обробка даних за допомогою ЕОМ. Наукова новизна отриманих результатів. Вивчені епідеміологія та особливості клінічного перебігу ГХІКС у дітей. Встановлені ехографічні зміни кісток та суглобових тканин на різних стадіях розвитку ГХІКС у дітей. Досліджено превалюючий етіологічний фактор ГХІКС залежно від віку пацієнтів та форми захворювання. Експериментальним шляхом досліджено антибактеріальний та фунгіцидний вплив антисептичних препаратів на найбільш частих збудників ГХІКС. Досліджена загальна та місцева токсичність антибактеріальних розчинів на кісткову та хрящову тканини молодих білих щурів. Визначена ефективність гіпохлориту натрію у дітей з ГХІКС при його зовнішньокістковому, внутрішньокістковому та внутрішньосуглобовому застосуванні.

Пакет, який вн передав свому другов, мстив у соб листи, щоденники й документи, що мали допомогти Кершу довести свою невиннсть перед комсю по розслдуванню антиамерикансько дяльност, довести, що вн, Керш, не  ворогом держави, що вн ще клька рокв тому вийшов з комунстично парт, до яко вн вступив з деалстичних мотивв, у захопленн вд вонних подвигв тодшнх союзникв США. Як йому могли довести, що в пакет була пекельна машина? Кожне обвинувачення потребу доказв. Як йому могли взагал довести, що вн був коли-небудь членом комунстично парт, коли вс папери знищен, а Джек Керш мертвий? Раптом Рчард Геймс побачив можливсть розрвати диявольське коло, яким його оточили. Спокйно й зважено вн повторив: PВи помилятесь, панове. Я не мав ан найменшого вдношення н до росйського посольства, н до будь-яких шпигунських груп! Мй приятель Керш дав мен на збергання подарунок, що його вн придбав для одно знайомо в Портленд й про який його дружина не повинна була нчого знати. Тому я й сказав його слуз, що вн ма передати пакет тльки в руки мстеру Кершу

1. Оптимізація діагностики та лікування гнійно-запальних захворювань лиця та шиї

2. Діагностика і комплексна терапія генітальної герпетичної інфекції з урахуванням персистенції збудників та особливостей клінічного перебігу захворювання

3. Профілактика ранніх післяопераційних гнійно-септичних ускладнень при гострій формі неспецифічного виразкового коліту та хвороби Крона товстої кишки

4. Підвищення ролі загальнотехнічної підготовки в спільній системі професійно-технічної освіти

5. Технології формування іміджу комерційної установи на національному та міжнародному рівні на прикладі приватної фірми "РЕНОМЕ"

6. Оптимізація реконструктивної хірургії монокулярної травматичної катаракти у дітей
7. Хламідійна інфекція та імунодифіцит
8. Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення

9. Політична соціологія в складі соціологічної теорії - питання та історичний розвиток

10. Оптимізація програми комплексного хірургічного лікування хворих на розповсюджений гнійний перитоніт

11. Корекція ішемічно-реперфузійного пошкодження печінки при хірургічному лікуванні хворих на обтураційну жовтяницю

12. Розробка технологічної схеми абсорбційної очистки повітря від сполук аміаку

13. Артеріальна гіпертензія, ускладнена хронічною серцевою недостатністю, у хворих з метаболічними порушеннями: клініко-патогенетичні особливості та медикаментозне лікування

14. Вплив раннього хірургічного лікування на розвиток уролітіазу у обпечених

15. Гормонально-метаболічні порушення при первинній відкритокутовій глаукомі та патогенетичне обґрунтування їх корекції в комплексному лікуванні

16. Диференційована гіпнотерапія в комплексному лікуванні дітей з неорганічним нічним енурезом

Пенал школьный, цвет черный.
Пенал школьный без наполнения, два отделение, металлическая "собачка" со шнурком, обработанные внутренние швы, два внутренних
531 руб
Раздел: Без наполнения
Корзина "Плетенка" с крышкой, 35х29х17,5 см (коричневая).
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 17,5 см. Цвет: коричневый.
303 руб
Раздел: Корзины для стеллажей
Увлекательная настольная игра "Цветариум", новая версия.
Игроки будут совершать много интересных действий: высаживать цветы на клумбах, выкорчёвывать их в случае необходимости, устраивать своим
712 руб
Раздел: Карточные игры

17. Діагностика та комплексне лікування місцево-поширеного раку щитоподібної залози

18. Діагностика та хірургічне лікування гострої непрохідності кишечника

19. Діагностика та хірургічне лікування тотального аномального дренажу легеневих вен

20. Етіологія, топічна діагностика та лікування інфекцій сечової системи

21. Застосування локальної гіпертермії в комплексному лікуванні хворих на рак молочної залози

22. Застосування флуренізиду в комплексному лікуванні виразкової хвороби: вплив на клініко-лабораторні показники і варіабельність серцевого ритму
23. Кишкова непрохідність пухлинного генезу, як проблема невідкладної хірургії (патогенез, діагностика, клініка, лікування, хірургічна реабілітація)
24. Клініко-мікробіологічне та імунологічне обґрунтування комплексного лікування кандидозу товстої кишки

25. Клініко-патогенетичне обґрунтування застосування амізону в комплексному лікуванні генералізованого пародонтиту

26. Клініко-психопатологічні особливості хворих на посттравматичні стресові розлади і розлади адаптації та їх комплексне лікування

27. Комплексне лікування гострої тонкокишкової непрохідності з використанням ентеральної терапії

28. Критерії ефективності активних методів детоксикації в комплексному лікуванні хворих на гострий деструктивний панкреатит

29. Мікробіологічні, імунологічні та цитоморфологічні паралелі при інфекційно-запальних захворюваннях сечостатевих органів

30. Нейрохірургічне лікування та вторинна профілактика компресійного рубцево-спайкового епідуриту після поперекових мікродискектомій

31. Обґрунтовання застосування лікарських композицій на основі нанорозмірного кремнезему в комплексному лікуванні генералізованого пародонтиту

32. Оптимізація комплексного лікування хворих на псоріаз з урахуванням стану імунітету

Горшок надувной для дома и авто "Baby-Krug", розовый.
Невероятно удобный надувной горшок был разработан при непосредственном участии квалифицированных медицинских работников и технических
489 руб
Раздел: Горшки обычные
Коврик для прихожей "Ни следа".
Коврик для прихожей «Ни следа» призван сохранить чистоту и уют в Вашем доме. Он обладает крупным и высоким ворсом из микрофибры, который
613 руб
Раздел: Коврики придверные
Набор маркеров для досок " Kores", 10 штук, 3 мм.
Набор маркеров для досок. Круглый наконечник. Пластиковый корпус. Стираются с таких гладких поверхностей, как пластик, стекло и эмаль,
566 руб
Раздел: Для досок

33. Оптимізація лікування дисменореї у жінок, що не народжували, при поєднаних формах урогенітальної інфекції

34. Оптимізація хірургічного лікування варикоцеле у дітей

35. Оптимізація хірургічного лікування катаракти й глаукоми методом факоемульсифікації в поєднанні з глибокою неперфоруючою склеректомією

36. Особливості перебігу та лікування ішемічної хвороби серця, поєднаної з артеріальною гупертензією, у мегканців гірської зони Закарпаття

37. Психотерапія у комплексному лікуванні розладів адаптації у хворих з гострим інфарктом міокарду

38. Хірургічне лікування дегенеративних уражень шийного відділу хребта, які викликають компресію спинного мозку та його корінців
39. Підвищення економічної ефективності використання основних фондів операційної діяльності підприємства
40. Комплексная характеристика Бразилии

41. Комплексная экономико-географическая характеристика Мексики

42. Комплексный анализ современных ландшафтов и их эволюции на территории Катангского плато

43. Комплексный характер переводческих трансформаций в рассказах Эдгара По

44. Выбор программного средства для комплексной автоматизации работы офиса

45. Комплексные числа и действия с ними (Доклад)

46. Комплексные числа

47. Комплексные числа

48. Загрязнение вод и нарушение режима стока

Шкатулка "Фермерский шик" - В (25,5x18,5x11 см).
Короб шкатулки выполнен из ткани. Ручка из бусин. Внутри пластиковый поддон с разделителями. Шкатулка очень удобна в использовании, и к
492 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Фоторамка "Poster black".
Рамка может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Экран у рамки пластиковый. Для фотографий размером: 30х40см. Материал рамки: пластик.
332 руб
Раздел: Размер 30x40
Светильник "Плазма №5".
Размеры светильника: 22х11х11.5 см. Диаметр лампы: 11 см. Плазменный светильник в виде шара на подставке, при включении создаёт внутри
1191 руб
Раздел: Необычные светильники

49. Комплексное исследование глобальных экологических проблем: от понятийного аппарата до модельных построений

50. Комплексный подход к преодолению заикания

51. Комплексный дипломный проект: Проект участка по производству технологических приспособлений для электромеханического восстановления и укрепления поверхностного слоя деталей машин. Винтовые поверхности

52. Організація ремонту машино-тракторного парка з технологічною розробкою ЦРМ господарства

53. Проектные решения очистных сооружений нефтесодержащих стоков. Дифференциатор ДНС 3М

54. Соотношение слова и изображения в комплексном аудиолингвовизуальном сообщении
55. Комплексная механизация СТФ с разработкой линии вентиляции и отопления
56. Комплексное исследование глобальных экологических проблем: от понятийного аппарата до модельных построений

57. Комплексное задание по курсу ОПГЗ

58. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

59. Комплексная оценка услуги

60. Василь Стефаник – майстер психологічної новели

61. Комплексный анализ и прогнозирование товарного рынка в г. Тюмени

62. Интеграл по комплексной переменной

63. Комплексное число в школе

64. Широкополосное согласование комплексных нагрузок на основе теории связанных контуров

Музыкальный коврик "На ферме".
Новый музыкальный коврик разработан специально для малышей. Он большой, яркий, обучающий и интерактивный! 27 весёлых зверюшек, 40 загадок
681 руб
Раздел: Развивающие коврики не интерактивные
Швабра для пола, с отжимом.
Швабра может использоваться для мытья пола, стен и окон. Пригодна для чистки ковров. Моющая губка - 27 см. Ручка - телескопическая, длина
331 руб
Раздел: Швабры и наборы
Игра "Городки".
Игра в городки заключается в выбивании фигур, построенных из пяти городков, с ограниченной площадки, называемой "городом",
378 руб
Раздел: Городки

65. Внутренние функции на комплексных полугруппах Ли над группой SU(p,q)

66. Лікування мінеральними водами

67. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення

68. Контрольна з зовнішньоекономічної діяльності2

69. Комплексный анализ производственных систем

70. Эффективность комплексного применения методов неразрушающего контроля
71. Cпособы преобразования комплексного чертежа, применение при изображении предметов
72. Комплексный проект урока

73. Форми і методи професійної підготовки майбутнього вчителя

74. Муниципальное право — комплексная отрасль права

75. Державне регулювання комерційної діяльності

76. Результаты апробации комплексной процедуры диагностики школьной готовности

77. Комплексный подход к использованию информационных технологий в школе

78. Комплексное решение в стратегии завоевания клиента

79. Комплексные числа

80. Комплексный контроль в системе подготовки юных конькобежцев

Логическая игра "IQ-ХоХо", арт. SG 444 RU.
Заполните игровое поле десятью двухсторонними деталями головоломки, располагая Х и О в определённой последовательности. Выполните все 120
525 руб
Раздел: Игры логические
Шары для сухого бассейна, 100 штук.
Шары для сухого бассейна упакованы в тубус, что удобно для хранения и переноски. Количество шаров 100 штук вполне хватит для детской ванны
1037 руб
Раздел: Шары для бассейна
Мягкий пол универсальный, синий, 60x60 см (4 детали).
4 детали - 1,5 кв.м. Пол идет в комплекте с кромками.
1080 руб
Раздел: Прочие

81. Адаптивные возможности спортсменов-альпинистов российской комплексной экспедиции "Антарктида - РОССИЯ-2003"

82. Особенности влияния комплексных занятий гимнастикой и плаванием с оздоровительной направленностью

83. Комплексное изучение социальных групп. (Как основа для принятия управленческих решений)

84. Комплексные соединения, их биологическая роль (на примере хлорофилла и гемоглобина)

85. Комплексная гигиеническая оценка накопления поллютантов атмосферного воздуха в депонирующих средах

86. Комплексный подход к решению проблемы ТБО
87. Глобальные проблемы современности и комплексный подход к их решению
88. Экология человека как комплексная и междисциплинарная наука

89. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

90. Комплексная система обеспечения экономической безопасности предприятия

91. Інфляційні очікування

92. Розвиток та розміщення хімічної промисловості України

93. Система комплексных мер по кадровому обеспечению ОПК с учетом экономических и территориальных особенностей страны

94. О содержании и методике разработки региональной комплексной программы "Образование и занятость населения"

95. Проблемы комплексной безопасности в XXI веке

96. Обеспечение комплексной безопасности при строительстве высотных зданий

Карта желаний "Dream&Do".
Карта желаний, которая поможет тебе визуализировать мечты и достигать задуманного. Это твой источник вдохновения и напутствий,
1860 руб
Раздел: Прочее
Ящик "Профи", 25 литров.
Ящик хозяйственный "Профи" из цветного пластика. Размер: 410х295х312 мм. Объем: 25 литров.
416 руб
Раздел: Более 10 литров
Набор фломастеров (36 цветов).
Яркие цвета. Проветриваемый и защищенный от деформации колпачок. Помогают научиться координировать движения рук. Возраст: от 3 лет.
396 руб
Раздел: Более 24 цветов

97. Система машин для комплексной механизации возделывания гороха в ОАО АПО Нива Шаблыкино

98. Комплексные геофизические работы на золоторудном месторождении

99. Соотношение транспортирующей способности потока и стока наносов как условие формирования разных типов русел


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.