Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Договір позики (проблеми правової реалізації)

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Курсова робота з цивільного права України за темою: Договір позики (проблеми правової реалізації) Київ 2007 Зміст Вступ Загальна характеристика договору позики. Поняття договору позики Правове походження договору позики Зміст договору позики: . Укладання договору позики, його суттєві умови; Обов’язки сторін за договором позики; Відповідальність сторін за договором позики Проблеми правової реалізації договору позики: . Особливості та проблеми практичного використання договору позики в Україні; . Значення договору позики в цивільному праві України Висновки Список використаних джерел Вступ В час активного становлення правової держави та пошуку механізмів належного забезпечення прав і свобод як громадян і юридичних осіб, так і держави великої актуальності набуває проблеми удосконалення регулювання цивільно-правових відносин. З прийняттям у 2003 році Цивільного кодексу України, законодавець ґрунтовно підійшов до розв’язання вищезгаданої проблеми. В сучасних умовах особливо зросла роль договору як основної форми, в якій реалізуються товарно-грошові відносини в суспільстві, з’явилися нові види договірних відносин та отримали подальший розвиток ті, які перебували ще в зародку (лізинг, факторинг, концесія тощо). Звернемося до одного з приватноправових інститутів. Договір позики посідає самостійне місце в системі цивільно-правових договорів. Це зумовлено його правовою природою, його призначенням та притаманними лише йому ознаками. Даний договір є загальною базовою моделлю, на основі якої будується регулювання всіх кредитних відносин в цивільному праві. Договір позики отримав широке розповсюдження як в практичній діяльності підприємств так і серед фізичних осіб. Він став одним із способів задоволення інтересів і потреб суб’єктів цивільного права. Проте не дивлячись на те, що договір позики видається досить простим, у сторін дуже часто виникають питання щодо взаємних прав та обов’язків, порядку оформлення договору позики, нарахування процентів тощо. Відповісти на подібні питання можливо лише детально розглянувши особливості правового регулювання договору позики. Останнє і є метою даної курсової роботи. Також буде звернена увага на основні проблемні моменти правової реалізації позики. Робота базується на аналізі законодавства з приводу договірного права, а саме позикових відносин і наукової літератури в цій галузі. I. Загальна характеристика договору позики. 1.1. Загальна характеристика договору позики. Позика – це типова договірно-правова форма кредиту для усіх форм кредитування. Водночас позика є самостійним договором, опосередковує кредитні відносини та зумовлює місце позики в системі цивільно-правових інститутів. Договір позики врегульований в главі 71 „Позика. Кредит. Банківський вклад” Цивільного кодексу України (далі ЦК України)1. Не випадково ця глава об’єднує декілька відносно самостійних видів договорів. Договір позики як і кредитний договір (та і договір банківського вкладу), оформлює єдині по своїй економічній природі відносини. Відмінності між ними головним чином полягають в тому, що кредитором по кредитному договору виступають банки та інші фінансові установи, а в якості наймодавця по договору позики можуть виступати будь-які фізичні та юридичні особи.

Законодавчого визначення договору позики звучить так: „За договором позики одна сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) грошові кошти або інші речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов’язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошових коштів (суму позики) або таку ж кількість речей того ж роду та такої ж якості” ч.1 ст.1046 ЦК України. Позикові відносини зумовлені характером обов’язку боржника у грошовому зобов’язанні, що існує між позикодавцем і позичальником. І договір позики є основною підставою виникнення позикових відносин. Підкреслюється, що вексельні зобов’язання, емісія облігацій та державна (комунальна) позика, інші боргові зобов’язання є позиковими лише в певній мірі. На них поширюється загальні правила позики з урахуванням особливостей таких відносин. Суб’єктами позики є будь–які фізичні та юридичні особи. Боржника за договором позики називають позичальником, а кредитора – позикодавцем. Договір позика є реальним, одностороннім, відплатним або безоплатним договором. Це значить, що він набуває чинності тільки після передачі майна, всі обов’язки покладені лише на позичальника і в визначених законом випадках договір позики може бути як оплатним так і безоплатним. Предметом договору позики є речі, визначені родовими ознаками та грошові кошти. Законодавець за певних випадків передбачає як просту письмову так і усну форму для цього виду договорів. Отже, договір позики – це один з видів зобов’язань, спрямованих на передачу майна. 1.2. Правове походження договору позики. Римське приватне право на сьогодні є одним із найвищих досягнень в історії правової науки світу. Воно стало базисом та основою права країн романо–германської правової сім’ї. Оскільки Україна також відноситься до цієї сім’ї, тому доцільно буде з’ясовування правове походження договору позики звернувшись до римського приватного права. Поняття зобов’язального права вимагає звернення до Інституцій Юстиніана, його легальне визначення зобов’язання звучить так: „Зобов’язання – це правові тенета, в силу яких ми зв’язані необхідністю що–небудь вчинити, згідно права, яке діє в нашому суспільстві”2. Звідси можна зробити висновок, що зобов’язання – це таке юридичне відношення між двома сторонами, в силу якого одна з них – кредитор – має право вимагати від іншої – виконання чого–небудь на свою користь. Згідно римського приватного права зобов’язання могли виникати з різних джерел: із закону, із правопорушення та з договору. Зобов’язання з договору, згідно класифікації Гая, поділяються на речові, вербальні, літеральні та консенсуальні зобов’язання. Римське право можна умовно поділити на два історичні періоди: старе римське право і пізнє римське право. Чітку межу між ними провести фактично неможливо, оскільки правова наука весь час розвивалася, змінювалася та вдосконалювалася. Старому римському праву був притаманний строгий формалізм, фактично не було різниці між кримінальним та цивільним правопорушення.

Тому наслідком невиконання договору могла стати помста, звернення направлялося не на майно боржника, а на його особу. За деяких умов кредитор мав право на вбивство боржника. Серед інститутів забезпечення виконання зобов’язань старе римське право знало клятву та заручництво. Вже в той час простежується потреба в використанні договору позики, кредиту. Позикові відносини, одні з найдавніших у римському праві (після міни). Старе римське право ще задовго до законів XII таблиць створило такий договір позики як exum3. Цей договір заключався в присутності п’яти свідків та особи з вагами. В древню епоху ці формальності мали реальне значення: коли в якості грошей був метал у зливках, треба було реально зважити домовлену кількість цього металу. А з введенням монет дана процедура вже стала більш традицією, ніж необхідністю: кредитор брав маленьку монету і, вдаривши нею по вагам, передавав її боржнику замість справжніх грошей, які вручали чи раніше чи пізніше. При цьому кредитор вимовляв певну формулу, яка надавала договору саме характер позики. Потім боржник в визначений термін повинен був повернути борг. Якщо боржник не платив, то наступали ті наслідки, які були обумовлені в договорі. Не існувало можливості попереднього позову кредитора, exum наділявся суворою силою виконання. Тому наслідком невиконання даного зобов’язання була особиста відповідальність боржника (боргова кабала, потрапляння в рабство до кредитора тощо). Для більш точного визначення умов договору позики формою exum допускалося визначення строку виконання зобов’язання, встановлення процентів та інше. Трохи пізніше exum був більш врегульований законами XII таблиць, зокрема було обмежено максимальний розмір процентів за договором позики, щоб захистити боржників від потрапляння в боргову кабалу. Також був прийнятий закон lex Poe elia, 326 р4. (він став наслідком масових заворушень). Крім усього іншого цей закон позбавив exum його сили: тепер кредитор повинен був попередньо доказати свою вимогу в суді і отримати судове рішення. Значення exum було підірвано, і така форма договору позики переставала вживатися і потроху забувалася. Система пізнього римського права винайшла нові та більш гнучкі форми, які були в змозі надати юридичне вираження відносинам, що виникли. Тому що виникаючі економічні умови, створювали такі відносини, які неможливо були втиснути в рамки давніх ma cipa io и exum. Зникає обтяжливий формалізм у правовідношеннях, виникає формулярний процес. З’являється особливий інститут mu uum або позика, який став результатом комерційної діяльності в III ст. до н.е. Римське право визначає позику як безформальний реальний речовий контракт. Юридична сила mu uum полягала в тому, що одна сторона (кредитор) дає іншій стороні (боржнику) визначену кількість грошей чи інших родових речей (масло, пшениця) у власність з тим, щоб у визначений термін (або на вимогу) кредитору було повернуто таку ж саму кількість таких самих речей. Отже, на відміну від exum, в mu uum було вже визначено об’єкт зобов’язання. Зобов’язання mu uum залишається одностороннім зобов’язанням: яких–небудь зустрічних вимог боржник пред’являти не міг.

Добре відомо, що уряд Директорії справді мав обмежені можливості для належного фінансування державних структур. Проте саме в цей час він витрачав значні кошти на встановлення контактів з іноземними політиками і урядовцями, на реалізацію сумнівних контрактів з представниками ділових кіл Заходу, на численні закордонні вояжі високих посадових осіб. Безумовно, такі заходи в принципі можуть мати місце в зовнішній політиці лідерів країни, але аж ніяк не за рахунок інституцій, покликаних забезпечувати державну безпеку. Завершуючи висвітлення діяльності загальнодержавних розвідки та контррозвідки УНР, належить, певно, сказати, що керівництво МВС постійно шукало шляхи реформування спецслужб. Так, у доповіді директора Адміністраційного департаменту міністрові внутрішніх справ від 21 травня 1920 р. ідеться про те, що найближчим часом буде проведена реорганізація самого Центрального апарату Міністерства внутрішніх справ з метою оптимального розподілу повноважень між окремими департаментами. Департамент політичної інформації має увійти як освідомчий відділ до складу "Департаменту безпеченства", оскільки самостійне існування такої інституції суперечить принципам правової держави

1. Проблеми реалізації норм права

2. Особенности и проблемы правового регулирования договора строительного подряда

3. Принципы раcпределения власти, его необходимость и механизм реализации (Принципи поділу Влади, його необхідність і механізм реалізації)

4. Некоторые проблемы правового регулирования аренды нежи-лых помещений в Российской Федерации

5. Субъективное гражданское право на жилое помещение: нормативные основания и некоторые проблемы правовой охраны

6. Некоторые проблемы правового регулирования топонимических отношений и формирования топонимического права
7. Проблемы правового регулирования ипотекина современном этапе
8. Проблемы правового регулирования сети Интернет

9. Некоторые проблемы правового регулирования муниципальной службы. Федеральный и региональный аспект

10. Проблема українізації у драмі Миколи Куліша "Мина Мазайло"

11. Проблемы правового регулирования государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ней

12. Операції репо: сутність, зміст, техніка реалізації, огляд міжнародного досвіду

13. Проблемы правового регулирования ипотечного кредитования

14. Контроль і ревізія виробничої діяльності та реалізації продукції, робіт і послуг

15. Облік готової продукції та її реалізації

16. Облік доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

Карандаши цветные "Lyra Groove", 10 цветов.
Карандаши с эргономичным захватом по всей длине, с европодвесом. Идеальные для раннего развития ребенка. Диаметр грифеля 4,25 мм!
879 руб
Раздел: 7-12 цветов
Настольная игра "Скоростные цвета".
Вдохните жизнь в чёрно-белые картинки! Бросьте взгляд на цветную версию, переверните карту и постарайтесь раскрасить её точно так же... и
1085 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Карандаши цветные, 24 цвета.
Цветные карандаши в картонной коробке. Прочный грифель. Яркие цвета. Мягкое письмо и ровное закрашивание. Материал корпуса: дерево. Форма
357 руб
Раздел: 13-24 цвета

17. Організація обліку реалізації сільськогосподарської продукції, робіт і послуг

18. Судово-бухгалтерська експертиза операцій з виробництва, реалізації і собівартості сільськогосподарської продукції

19. Застосування права як особлива форма його реалізації

20. Оздоровление детей за рубежом: проблемы правового регулирования

21. Правова організація працевлаштування громадян

22. Проблеми правового забезпечення екологічної безпеки у процесі видобування надр
23. Проблеми правового регулювання профілактики дитячого дорожньо-транспортного травматизму в Україні
24. Проблемы правового регулирования договора лизинга

25. Проблемы правового регулирования оформления приема на работу

26. Проблемы правового регулирования трансграничного банкротства

27. Проблемы правовой регламентации. Личные права и свободы человека

28. Реалізація Конституції

29. Реалізація права на житло шляхом будівництва

30. Теорія розподілу влади на законодавчу, виконавчу і судову та її реалізація в Україні

31. Юридичні гарантії як правові засоби реалізації та захисту службово-трудових прав працівників СБ України

32. Особливості реалізації фонеми в мовленні

Горшок эмалированный с крышкой, 1,5 л.
Горшок эмалированный, с крышкой. Объем: 1,5 литра.
359 руб
Раздел: Горшки обычные
Кружка "Лучший Папа", с рисунком.
Качественные керамические кружки с оригинальным рисунком, выполненным в процессе производства (подглазурное нанесение). Упаковка: белый
372 руб
Раздел: Кружки
Кондиционер для белья "Mitsuei", с ароматом белых цветов, 2 л.
Кондиционер для белья придает невероятную мягкость вашим вещам. Идеально подходит для всех видов ткани, даже для деликатных, таких как
371 руб
Раздел: Ополаскиватели, кондиционеры

33. Побудова дерева каталогів диску і реалізація можливості переходу у вибраний каталог

34. Програмна реалізація системи IP-телебачення на базі архітектури "клієнт-сервер"

35. Реалізація двохзв’язного списка

36. Реалізація функцій ABS(X), [X], {x}

37. Реалізація функцій бібліотеки графіки для виводу тексту у графічному режимі (OutTextXY, SetTextStyle)

38. Розробка структурної схеми процесорного елемента та мікропрограми керування для реалізації команди SBR Rm, B
39. Асортимент, споживчі властивості ялинкових прикрас та оцінка ступеня захисту прав споживачів при їх реалізації
40. Механізм товарної стратегії економічного розвитку підприємств у сучасних умовах господарювання і методи реалізації такої стратегії

41. Сучасні вимоги до формування та реалізації ефективної маркетингової стратегії

42. Експертиза та контроль реалізації товару

43. Молекулярні механізми реалізації нейротропної дії вітаміну РР та його біологічно активних похідних

44. Механізм формування і реалізації стратегії управлінських інновацій

45. Реалізація контрольної функції з використанням концепції контролінгу

46. Соціальні гарантії безробітним та практика їх реалізації

47. Головні напрямки реалізації завдань реформування освіти

48. Проект "Інноваційна вища освіта. Реалізація методології проектування техніки в межах НТУУ "КПІ"

Ремень-кошелек эластичный с двумя отделениями, чёрный (арт. TD 0453).
Если Вы носите одежду без карманов или занимаетесь спортом, Вы, разумеется, сталкивались с необходимостью носить телефон, кошелек, ключи и
355 руб
Раздел: Поясные
Набор для создания украшений "Кукла".
З маленькие куколки в разных нарядах, входящие в набор, предоставят простор для самой смелой фантазии, а с помощью страз и блесток
806 руб
Раздел: Бумажные куклы
Стул детский Little Angel "Я расту" (цвет: салатовый).
Размер: 30х32,5х58,2 см. Материал: пластик. Цвет: салатовый.
625 руб
Раздел: Стульчики

49. Реалізація шляхів естетичного виховання першокласників у процесі формування каліграфічної навички

50. Трудова поведінка як форма реалізації особистих здібностей особистості

51. Бюджетний процес України та етапи його реалізації

52. Проблемы правового регулирования налога на добавленную стоимость

53. Особливості формування виручки від реалізації продукції в підприємствах комунальної власності

54. Аналіз виробництва та реалізації продукції
55. Аналіз реалізації продукції та прибутку від реалізації
56. Підприємство як основний суб’єкт реалізації нововведень

57. Резерви збільшення випуску та реалізації продукції

58. Стабілізаційна політика в Україні: передумови, фактори, реалізація

59. ЛИЗИНГ: правовые основы и проблемы развития правового регулирования в РФ

60. Приватизация муниципального жилищного фонда: Проблемы и правовые последствия

61. Правовые и историко-культурные проблемы двоевластия в России

62. Правовые и этические проблемы эвтаназии

63. Проблемы конституционно-правового гарантирования правозащитной функции судебной власти в Российской Федерации

64. Правовые проблемы транспортно-экспедиторской деятельности

Глобус Земли "Двойная карта", рельефный, с подсветкой, 420 мм.
Рельефный глобус с физической и политической картой мира станет незаменимым атрибутом обучения не только школьника, но и студента. На
2642 руб
Раздел: Глобусы
Точилка механическая, металлический корпус.
Механическая точилка имеет прозрачный контейнер. Удобная и безопасная точилка оснащена механизмом, позволяющим крепить ее к столу. Нож из
1097 руб
Раздел: Точилки
Сушилка для белья напольная складная, 181х54х95 см, серая.
Сушилка для белья напольная складная. Размеры: 181x54x95 см. Цвет каркаса: серая. Размер в раскрытом виде: 181х95х54 см.
733 руб
Раздел: Сушилки напольные

65. Правовые проблемы пенсионной реформы в России

66. Проблемы устранения противоречий при использовании международных норм в правовом регулировании трудовых отношений в РФ

67. Похищение человека: уголовно-правовая характеристика и проблемы квалификации

68. Проблемы профессионального спорта: правовой аспект

69. Проблема твердых бытовых отходов: история, пути решения, правовые аспекты

70. Эколого-правовые проблемы переходного периода
71. Правовые проблемы регулирования деятелности хозяйственных обществ
72. Проблемы построения правового государства в России

73. К вопросу о природе публичного и частного права: теоретико-правовые проблемы

74. Правовые проблемы потребительского кредитования

75. Правове регулювання бухгалтерського обліку та особливості його організації в бюджетних установах

76. Демократия и проблемы формирования правового государства на современном этапе развития общества

77. Комунальні проблеми. Сутність проблеми вивезення сміття та її правове підґрунтя

78. Конституционно-правовой статус автономных округов Российской Федерации: проблемы и перспективы (на материалах Агинского Бурятского и Усть-Ордынского Бурятского автономных округов)

79. Побои: уголовно-правовая характеристика и проблемы квалификации

80. Правовая сторона проблемы миграции в г. Сургуте

Карандаши цветные "ColorPics", 36 цветов + точилка.
Ударопрочные цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Шестигранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт.
313 руб
Раздел: Более 24 цветов
Логическая игра "Следопыт, колобок".
Игра предлагает ребенку 48 различных заданий на развитие логики и мышления. Смысл игры заключается в том, что нужно разложить пазлы особым
1104 руб
Раздел: Игры логические
Набор столовых приборов BE-0011S24 "Webber", 24 предмета.
В наборе 24 предмета: - вилка столовая (6 штук), - ложка столовая (6 штук), - ложка чайная (6 штук), - нож столовый (6
957 руб
Раздел: От 19 до 50 предметов

81. Правовое регулирование оказания медицинских услуг: проблемы совершенствования

82. Правовые проблемы беженцев и вынужденных переселенцев в РФ

83. Правовые проблемы института альтернативной гражданской службы

84. Правовые проблемы налогового контроля в Российской Федерации

85. Правовые проблемы недропользования

86. Правовые проблемы очередности наследования по закону в Российской Федерации и установления родства
87. Проблема административно-правовой защиты
88. Проблемы административно-правового регулирования в современных условиях

89. Проблемы гражданско-правового статуса военных организаций в системе Федеральной пограничной службы Российской Федерации

90. Проблемы создания правового и социального государства в России

91. Теоретико-правовые проблемы исследования основных приоритетов национальной безопасности Российской Федерации

92. Уголовно-правовая характеристика и проблемы квалификации преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов и сборов физических и юридических лиц

93. Уголовно-правовые проблемы эвтаназии

94. Цивільно-правовий договір

95. Трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів людини: проблема кримінально-правового забезпечення

96. Співробітництво Україна-СОТ і проблема глобальної лібералізації

Настольная игра "Ticket to Ride: Европа".
Эта увлекательная игра предлагает захватывающее путешествие из дождливого Эдинбурга в солнечный Константинополь. В настольной игре «Ticket
2990 руб
Раздел: Классические игры
Глобус "Двойная карта" диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: дерево. Цвет подставки: вишня, орех. Мощность: 220 V, может использоваться в
1785 руб
Раздел: Глобусы
Мольберт "Ника растущий", со счетами (светофор).
Двусторонний мольберт для детей прекрасно подойдет для обучения и для развлечения. Одна сторона мольберта - магнитная доска для работы с
1902 руб
Раздел: Буквы на магнитах

97. Гуманізація освіти: концептуальні проблеми та практичний досвід

98. Цивілізаційний підхід і проблеми розвитку суспільства

99. Актуальные проблемы современной правовой социологии


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.