Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Фактори і резерви росту продуктивності праці

Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

Предмет: Менеджмент персонала Тема: ФАКТОРИ І РЕЗЕРВИ РОСТУ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ 1. Фактори та умови зміни продуктивності праці Розвиток економіки, підвищення національного добробуту залежить від подальшого підвищення продуктивності праці. Національний дохід, або валовий національний продукт, у разі підвищення продуктивності збільшується швидше, ніж показники витрат. Зниження продуктивності призводить до інфляції, пасивного торговельного балансу, повільних темпів зростання або спаду виробництва і до безробіття. Рівень продуктивності праці нині в народному господарстві та промисловості досить низький. І, згідно з розрахунками, він становить у промисловості приблизно 10% від рівня продуктивності праці у США. Схематично залежність результатів виробництва і ситуації в країні від низької продуктивності представлена моделлю &quo ;пастки&quo ; низької продуктивності (рис.1). Модель відображає причинний зв’язок між багатьма змінними і чинниками, які впливають на продуктивність. Повільне зростання продуктивності (порівняно з витратами, особливо на працю і енергію) Запізнювальне накопичення капіталу (і недостатня капіталоозброєність) Підвищення цін (на вітчизняні і експортні товари) Низьке завантаження виробничих потужностей Підвищення одиничних витрат (на робочу силу і енергію) Уповільнений збут (на внутрішньому і зовніньому ринках) Рис.1. Модель &quo ;пастки&quo ; низької продуктивності праці Поліпшення економічної ситуації можливе не тільки за рахунок оптимального використання ресурсів, а й за рахунок створення рівноваги між економікою, соціальною та політичною структурами суспільства. В умовах посиленої конкуренції на ринках товару, послуг і праці великого значення набуває підвищення продуктивності праці на підприємствах, яке виявляється передусім у збільшенні маси продукції, що виробляється в одиницю часу при незмінній її якості або підвищенні якості і конкурентоспроможності за незмінної її маси, що виробляється в одиницю часу; зменшення затрат праці на одиницю продукції. Це призводить до зміни співвідношення затрат живої та уречевленої праці. На різних ступенях розвитку суспільства темпи зростання продуктивності праці неоднакові. Спочатку провідну роль відігравали природні фактори. Пізніше все більшої ролі набуває ступінь майстерності робітника, вміння ефективно використовувати свій професійний досвід та трудові навички. Промислова революція піднесла роль знаряддя праці, технології, загальних та професійних знань. Поступово все більше значення набуває не тільки характер і розмір засобів виробництва, але й ефективність їх застосування, наукова організація праці. Тепер уже від цих факторів залежить продуктивність праці. Науково-технічна революція підвищує роль інформації і науки, їх застосування у виробництві. Підвищення продуктивності праці - це об’єктивний економічний закон розвитку людського суспільства, який характеризує економію сукупної праці. Продуктивність праці - показник динамічний, що постійно змінюється під впливом безлічі факторів. Фактори - це рушійна сила, суттєва причина, обставина, що впливає на певний процес або явище, яке змінює рівень і динаміку продуктивності.

Дію факторів, їх виявлення і реалізацію необхідно розглядати в тісній залежності від природних і соціально економічних умов, у яких відбувається процес праці. Вони або підсилюють дію того чи іншого фактора (якщо вони сприятливі), або послабляють його. Наприклад, природно-кліматичні умови істотно впливають на результати праці і її продуктивність у сільському господарстві: природні ресурси, грунт, кліматичні особливості. Суспільно-економічні умови, зв'язані з формами власності на засоби виробництва, з виробничими та ринковими відносинами, ступенем розвитку продуктивних сил, рівнем життя, також можуть певним чином відбитися на продуктивності праці. На рис 2. приведена деталізована класифікація факторів для розрахунків можливого зростання продуктивності праці на підприємстві. Усі фактори, що впливають на продуктивність праці, можна розділити на дві групи. Перша група включає фактори, які діють у напрямку підвищення продуктивності праці, поліпшення організації праці і виробництва, соціальних умов життя трудящих. Другу групу представляють фактори, що негативно відбиваються на продуктивності праці. До них відносяться несприятливі природні умови, погана організація виробництва і праці, напружена соціальна обстановка. На рівні окремого підприємства та організації усі фактори можна розділити на внутрішні і зовнішні. Перші включають рівень технічної озброєності підприємства, ефективність застосовуваної технології, енергооснащеність праці, організацію праці і виробництва, дієвість застосовуваних систем стимулювання, навчання кадрів і підвищення кваліфікації, поліпшення структури кадрів тощо, тобто все те, що залежить від колективу підприємства і його керівників. До зовнішніх факторів варто віднести зміни асортименту продукції і її трудомісткості в зв'язку зі зміною державних замовлень чи попиту та пропозиції на ринку; соціально-економічні умови в суспільстві і регіоні; рівень кооперації з іншими підприємствами; надійність матеріально-технічного постачання, природні умови. За своїм внутрішнім змістом і сутністю усі фактори прийнято поєднувати в три основні групи: Рис.2. Класифікація факторів продуктивності праці 1) матеріально-технічні, зв'язані з рівнем розвитку техніки і технології, впровадженням у виробництво наукових відкриттів і розробок, удосконалюванням знарядь і засобів праці; 2) організаційні, обумовлені організацією виробництва, праці і керування; 3) соціально-економічні, зв'язані зі складом працівників, рівнем їхньої кваліфікації, умовами праці і побуту, відношенням працівників до власності, ефективністю стимулювання праці і зацікавленістю в кінцевих результатах виробництва, тобто з усім, що стосується людини і її відношення до праці. Матеріальною основою підвищення продуктивної сили праці і її продуктивності є розвиток науки, техніки і технології, впровадження у виробництво їхніх досягнень, тому група матеріально-технічних факторів звичайно розглядається як ведуча і визначальна. До матеріально-технічних факторів росту продуктивності праці відноситься підвищення технічної й енергетичної озброєності праці на основі безупинного розвитку науково-технічного прогресу.

Головними напрямками науково-технічного прогресу у виробництві є: механізація виробництва з переходом до автоматизації, збільшення одиничних потужностей машин і устаткування з підвищенням енергооснащеності праці; електрифікація виробництва; хімізація виробництва в ряді галузей промисловості і сільському господарстві; створення принципово нових технологій, що забезпечують інтенсифікацію виробництва і різке скорочення витрат живої праці; зниження матеріаломісткості продукції й економія матеріальних ресурсів; поглиблення спеціалізації машин і їх устаткування, т. ін. Важливе значення має освоєння нових могутніх джерел енергії - атомної, внутрішньоядерної, геотермальної, космічної. У результаті дії матеріально-технічних факторів у багато разів зростає продуктивна сила праці і знижується технологічна трудомісткість продукції (т). Ріст продуктивності праці по показнику зниження трудомісткості визначається за формулами чи , (1) де ПТ - підвищення продуктивності праці,%; ПЗН - зниження трудомісткості одиниці продукції,%; СТ - зниження трудомісткості одиниці продукції, люд. - год.; ТВИХ - вихідна трудомісткість, необхідна для виконання робіт з виготовлення одиниці продукції до впровадження заходу, люд. - год. Наприклад, якщо внаслідок упровадження нового обладнання трудомісткість одиниці продукції знизиться на 12%, то продуктивність праці зросте на 13,6% (12 - 100/ (100 - 12)). Якщо вихідна трудомісткість виготовлення деталі була, наприклад, 42 люд. - год., а за рахунок упровадження нової технології вона зменшилася на 5 люд. - год., то продуктивність праці зросте на 13,5% . За такою же формулою може бути розрахований ріст продуктивності праці всієї чи частини виробничої програми по ряду заходів, що забезпечили визначене сумарне зниження трудомісткості. Так, якщо за рахунок заходів щодо удосконалювання техніки і технології загальна трудомісткість знижена на 225 тис. люд. - годин, а вихідна трудомісткість фактичного обсягу робіт з умов базового періоду (до впровадження заходів) була 1 560 тис. люд. - год., то продуктивність праці зросла на 16,85% . Аналогічно розраховується ріст продуктивності праці і за показниками відносного вивільнення чисельності працівників. Сукупність матеріально-технічних факторів та їх вплив на рівень продуктивності праці можна характеризувати певними показниками. Електроозброєність праці визначається відношенням кількості електроенергії, використаної у виробничому процесі за певний період, до середньооблікової чисельності робітників. Енергоозброєність праці - споживання всіх видів енергії на одного робітника за певний період. Фондоозброєність - це показник оснащеності праці виробничими основними фондами. Визначається відношенням середньорічної балансової вартості виробничих основних фондів до середньооблікової чисельності робітників або працівників. Фондовіддача - загальний показник використання всієї сукупності основних виробничих фондів, визначається відношенням річного обсягу випуску продукції у грошовому вимірі до середньорічної (без урахування зносу) валової вартості основних виробничих фондів. Залежність між рівнем і динамікою технічної озброєності та продуктивності праці пряма ПП = ФО.

Производительность труда может повышаться беспредельно. Рост производительности труда обуславливается совершенствованием техники, улучшением организации производства и труда, повышением квалификации работника, развитием науки и применением ее достижений в производстве, т. е. ограничения роста производительности труда практически отсутствую. Что же касается роста интенсивности труда, то он имеет свой предел – некоторые физиологические и социальные границы, за которыми разрушаются все нормальные условия воспроизводства и функционирования рабочей силы. 14. Резервы повышения производительности труда Резервы роста производительности труда – это возможность более полного использования производительной силы труда, всех факторов повышения его производительности за счет совершенствования техники, технологии, улучшения организации производства, труда и управления. Резервы тесно связаны с факторами роста производительности труда. Если тот или иной фактор рассматривать как возможность, то использование связанного с ним резерва – это процесс превращения возможностей в действительность

1. Крива IS. Сутнiсть, графiчна побудова. Фактори, що впливають на кут нахилу кривоi IS

2. Негативні фактори, що впливають на населення України

3. Захворювання кролів, що спричиняють павукоподібні

4. Вірусні захворювання. Захворювання травного тракту, що спричиняють анаеробні мікроорганізми

5. Фактори, що сприяють розвитку рекреації в Україні

6. Світовий ринок: поняття, структура, умови та фактори кон’юнктури, ціни
7. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці
8. Юридичні гарантії як правові засоби реалізації та захисту службово-трудових прав працівників СБ України

9. Зміни протеїназно-інгібіторного балансу при рості злоякісних пухлин з індукованою резистентністю до цисплатину

10. Минеральные ресурсы как определяющий фактор экономического роста в России

11. Как Запад стал богатым: институциональне факторы роста

12. Факторы роста цен, их влияние на доход и реальное потребление граждан

13. Факторы экономического роста

14. Понятие экономического роста и факторы его определяющие

15. Производительность: факторы экстенсивного и интенсивного роста

16. Факторы роста производительности труда

Стиральный порошок Ушастый нянь, 4500 г.
Стиральный порошок "Ушастый нянь" создан специально для новорожденных детей. Активные добавки, которые входят в состав порошка,
533 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Подушка Нордтекс "Магия сна", 50х70 см.
Наполнитель: полиэстер. Ткань чехла: микрофибра. Размер: 50х70 см.
470 руб
Раздел: Размер 50х70 см, 40х60 см
Накладка на унитаз "Щенячий патруль", белая.
Пластиковая накладка на унитаз поможет малышу без труда и переживаний пользоваться туалетом. Благодаря краям, предотвращающим скольжение,
391 руб
Раздел: Сиденья

17. Кокурентоспособность на международном рынке один из важнейших факторов роста национальной экономики

18. Аналіз продуктивності праці та її оплати в промислових виробництвах

19. Рост грибов и влияние внешних факторов на ростовые процессы

20. Аналіз продуктивності праці в рослинництві

21. Нормативно-правове середовище, що регулює ринок праці України

22. Захворювання, що пов`язані із впливом факторів навколишнього середовища
23. Мотивіаційні теорії та принципи підвищення продуктивності праці
24. Налоговая политика РФ как фактор экономического роста

25. Аналіз використання трудових ресурсів, оплати і продуктивності праці

26. Государственная собственность в системе факторов экономического роста

27. Жилищное строительство - фактор, определяющий синергетический эффект экономического роста

28. Основные причины кризиса 2008 года. Факторы послекризисного роста

29. Персонал підприємства. Продуктивність праці

30. Підвищення продуктивності праці на підприємстві ВАТ "Сумський завод продовольчих товарів"

31. Понятие и факторы экономического роста

32. Продуктивність праці персоналу підприємства

Музыкальная игрушка "Осьминог".
Веселый "Осьминог" станет настоящим музыкальным центром для вашего малыша, в нем так много звуков! Ребенок будет с восторгом
335 руб
Раздел: Животные
Брелок оленёнок "Rike. Принцезин Лиллифи. Prinzessin Lillifee".
Брелок олененок Rike с карабином. Отличное украшение для сумки и рюкзака.
886 руб
Раздел: Детские брелоки
Набор насадок для кондитерского мешка BE-0389/4 "Webber", 4 штуки.
Размеры: Ø3,5х2,5х4 см. Набор кондитерских насадок открывает невообразимое число возможностей сделать десерт роскошным и неповторимым
307 руб
Раздел: Кондитерские принадлежности

33. Сбережения, как источник инвестиций. Факторы роста инвестиций

34. Уровень жизни, его показатели, факторы роста и динамика в Республике Беларусь

35. Человеческий фактор и экономический рост в условиях постиндустриализации

36. Экономический рост и факторы его развития

37. Анализ факторов экономического роста в РФ

38. Влияние цитокинина на рост и развитие проростков пшеницы в зависимости от условий минерального питания
39. Влияние мяты на рост и развитие перца сладкого
40. Влияние биодобавок на продуктивность японского перепела

41. Поражающие факторы ядерного оружия и способы защиты от него

42. Природные ресурсы как экономический фактор

43. Рост населения, проблема продовольствия

44. Мировая война 1939 - 1945гг.: точки зрения на причины возникновения и факторы развития конфликта

45. Пространство и время как факторы специфики культуры

46. Влияние климатического фактора на развитие древних цивилизаций

47. Факторы самобытности российской истории

48. Оружие массового поражения: фактор национальной безопасности или средство устрашения (На примере отношений США и России в ХХ веке)

Стул детский Ника "СТУ3" складной, мягкий (рисунок: машинки).
Особенности: - стул складной; - предназначен для детей от 3 до 7 лет; - металлический каркас; - на ножках стула установлены пластмассовые
562 руб
Раздел: Стульчики
Настольная игра "Матрешкино".
Простая и понятная даже маленьким детям, она увлечёт и взрослых. Игроки наперегонки ищут нужную матрёшку, чтобы повторить её жест. Кто
357 руб
Раздел: Карточные игры
Багетная рама "Wendy", 30x40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
558 руб
Раздел: Размер 30x40

49. Национальное самосознание - главный фактор в построении могущественной и процветающей России

50. Факторы неспецефической защиты - продолжение: Эндоцитоз, экзоцитоз, фагоцитоз, фагоцитарная активность

51. Роль витаминов в процессе роста и развития человека

52. Ретроспективный cанитарно – эпидемиологический анализ по определению связи между заболеваемостью населения ОКИ и факторами внешней среды по эпидемиологически значимым объектам (с использованием статистического метода ранговой корреляции ) за 2000 –2002 г

53. Правонарушения (понятия, предпосылки, факторы, объекты, субъекты)

54. Влияние некоторых антропогенных факторов на численность пушных зверей в окрестностях города Пскова
55. Влияние факторов окружающей среды на человека
56. Человек как творческий экологический фактор. Основные направления и результаты антропогенных изменений в окружающей среде. Компенсационные механизмы и возможности среды в этих условиях

57. Понятие и сущность содержания образования. Источники и факторы его формирования

58. Компьютерные технологии как фактор эволюции форм и методов обучения

59. Проблемы профессионально-психологической компетентности и профессионально-личностного роста

60. Геополитические факторы формирования российской цивилизации

61. Факторы, способствующие завоеванию политической власти

62. Личностные особенности пожилых людей как фактор их адаптации в посттрудовой период

63. Факторы, влияющие на девиантное поведение современного человека

64. Исследование основных факторов влияния на распространения наркотиков среди подростков

Логическая игра Bondibon "Замок загадок".
Построить красивый рыцарский замок – это мечта любого мальчишки! А если постройка замка – это не только интересная игра, но и
1585 руб
Раздел: Игры логические
Средство для прочистки канализационных труб "Потхан", 600 грамм.
Кондиционированное высокоэффективное средство для удаление засоров и неприятных запахов в канализационных трубах. Гранулированное. Вес: 600 грамм.
609 руб
Раздел: Для сантехники
Рюкзак для старших классов "Регги", 41x32x14 см.
Рюкзак для старших классов, студентов, молодежи. 1 основное отделение, 1 дополнительный карман. Материал: водоотталкивающая ткань. Широкие
621 руб
Раздел: Без наполнения

65. Критерии оценки уровня продуктивности коммуникативной деятельности психолога-консультанта

66. Факторы развития агрессивности в детском возрасте

67. Некоторые факторы, влияющие на развитие головного мозга

68. Факторы, влияющие на формирование cпособностей у мужчин и женщин

69. Блок питания для компьютера, мощностью 350Вт, форм-фактор АТХ

70. Программа социологического исследования о факторах, влияющих на выбор формы (платная или бесплатная) (обучения абитуриентами)
71. Проблема суицида. Анализ, социальные факторы
72. Культура как фактор общения

73. Двигательная активность как важнейший фактор взаимодействия организма человека с внешней средой и повышение его устойчивости к вредным воздействиям

74. Вредные и опасные факторы при работе лазерных установок"

75. Экологические факторы риска, влияющие на здоровье и продолжительность жизни человека

76. Влияние физических и химических факторов на основность алкиламинов

77. Природные ресурсы как экономический фактор

78. Факторы, определяющие значимость клиента для коммерческого банка

79. Выяснение специфических факторов и качеств продуктов питания, влияющих на спрос этих продуктов у населения

80. Валютный курс и факторы его определяющие

Чехол для телефона - кошелек, 14.5x9х3.5 см.
В Вашей необъятной сумке невозможно разыскать телефон или кошелек? Направляясь на ланч или шоппинг, Вам приходится брать с собой массивный
396 руб
Раздел: Сумочки для телефонов
Велосипед трехколесный Moby Kids "Comfort. EVA", цвет: красный.
Детский трёхколёсный велосипед Moby Kids "Comfort 10х8 EVA". В данной модели предусмотрены дополнительные функции и аксессуары,
4216 руб
Раздел: Трехколесные
Дневник школьный "Наушники".
Формат: А5 (215x170 мм). Количество листов: 48. Внутренний блок: тонированный офсет 70 г/м2. Материал обложки: искусственная кожа. Способ
370 руб
Раздел: Для младших классов

81. Факторы, способствующие и препятствующие притоку иностранных инвестиций в российскую экономику

82. Задачи кадрового менеджмента на стадии формирования, интенсивного роста, стабилизации и спада в организации

83. Кадровый менеджмент и его задачи на стадии формирования, интенсивного роста, стабилизации и спада в организации

84. Принципы и факторы, влияющие на ценообразование недвижимости в условиях конкуренции

85. Технико-экономический анализ. Экономический рост и фискальная политика государства

86. Сучасні форми та системи оплати праці
87. Концепция убывающей производительности факторов производства
88. Модель экономического роста

89. Модели экономического роста. Международное движение капитала

90. Факторы и формы воздействия на потенциального потребителя

91. Динамика роста доллара и ваучера

92. Прибыль и факторы на неё влияющие

93. Экономический рост

94. Экономический рост

95. Экономический рост и кадровый потенциал России

96. Экономический рост и проблемы экологии

Шлем защитный Ok baby "No shock" (цвет: бежевый), размер: 44/52.
Детский шлем OK Baby No Shock защищает голову малыша, родничок и самые чувствительные зоны, от всевозможных ударов и падений. No Shock
2584 руб
Раздел: Безопасность ребенка
Грибы на поляне (9 штук).
Возраст: 1-4 года. Размер основы: 12,5х12,5 см. Размер самого маленького грибка 3,5 см, большого - 5 см. Грибы надеваются на штырьки
350 руб
Раздел: Из дерева
Настольная игра "Пакля-Рвакля".
"Пакля Рвакля" – это самая поэтическая настольная игра. Для игры в нее нужна только колода карт с симпатичными
418 руб
Раздел: Прочие

97. Тоталитаризм в полный рост - германский национал-социализм

98. Релігійний фактор в історії Росії

99. Прогнозирование с учетом фактора старения информации


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.