Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Медицина Медицина

Особливості функціонування серцево-судинної системи у студентів в умовах різних навантажень

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

Київський національний університет імені Тараса ШевченкаКАЛЕНІЧЕНКО ОЛЕКСІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ УДК 612.172.2 612.176 ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ У СТУДЕНТІВ В УМОВАХ РІЗНИХ НАВАНТАЖЕНЬ 03.00.13 – фізіологія людини і тварин Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Київ – 2008 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на базі Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Науковий керівник: кандидат біологічних наук, доцент Коваленко Станіслав Олександрович Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, доцент кафедри анатомії та фізіології людини і тварин. Офіційні опоненти: доктор біологічних наук, старший науковий співробітник Янчук Петро Іванович Київський національний університет імені Т.Г. Шевченка, завідувач науково-дослідної лабораторії фізіологічної кібернетики та психофізіології; доктор біологічних наук, професор Ільїн Володимир Миколайович Національний університет фізичного виховання і спорту України, завідувач кафедри біології людини. Захист відбудеться «23» квітня 2008 року о 16-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.38 Київського національного університету імені Тараса Шевченка за адресою: 03022, Київ, пр-т академіка Глушкова, 2, біологічний факультет, ауд. 215. Поштова адреса: 01033, Київ-33, вул. Володимирська, 64 З дисертацією можна ознайомитися у науковій бібліотеці Київського національного університету імені Тараса Шевченка (01033, Київ-33, вул. Володимирська, 58). Автореферат розісланий «21» березня 2008 р. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 26.001.38Цимбалюк О.В. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. Діяльність серцево-судинної системи (ССС) багато в чому визначає стан здоров’я та рівень працездатності людини . Разом з цим особливості її функціонування у спокої та при різних навантаженнях є індикатором стану регуляторних механізмів у організмі в цілому [Ільїн В.М., 2000; Михайлов В.М., 2000; Яблучанський М.І. і співав., 2000; Баєвський Р.М., 2002]. Проведені систематичні дослідження впливу регулярних фізичних навантажень аеробної спрямованості на працездатність та адаптаційні можливості студентів [Іванюра І.О., 2000; Фурман Ю.М., 2002; Маліков М.В., 2003]. З’ясовані особливості пристосувальних змін гемодинамічної функції серця при таких навантаженнях у висококваліфікованих спортсменів, тренувальний процес котрих спрямований переважно на розвиток витривалості, спритності та швидкісно-силових здібностей [Дембо А.Г., Земцовський Е.В., 1989; Picho V., Roche F., e al., 2000; Ященко А.Г., 2004]. Останнім часом все більше уваги приділяється вивченню особливостей варіабельності серцевого ритму (ВСР), що відображає стан регуляторних впливів на серце у спортсменів різної спеціалізації [Жужгов О.П., 2003; Auber F., Seps B., e al., 2003; Коробейніков Г.В., Дуднік О.К., 2007; A laoui D., Picho V., e al., 2007], у різноманітних умовах [Іванова Н.В., 2003; Ear es C.P., Jurca R., e al., 2004; Schmi L., Hellard P., e al., 2006]. Разом з тим мало досліджень по вивченню змін у ССС спортсменів з різною спрямованістю тренувальних навантажень (особливо з направленістю на розвиток максимальної сили), що поєднують тренувальний процес з напруженими навчальними навантаженнями у вищому навчальному закладі .

Виконання таких досліджень, по-перше, дозволить визначити напрямок реакції та механізми пристосування серцевої діяльності до таких комплексних навантажень, по-друге – встановити значення норм функціонування CCC у спокої та при навантаженнях для формування критеріїв оцінки функціонального стану організму, наявності передпатологічних станів та, по-третє – знайти найбільш ефективні засоби для корекції стану організму студентів-спортсменів. Отже, все вищевикладене спонукало до проведення даної дисертаційної роботи. Зв’язок роботи з науковими програмами. Дисертаційна робота виконувалась у відповідності до зведених планів науково-дослідної роботи Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, а також у межах держбюджетної теми Міністерства освіти і науки України “Психофізіологічні закономірності розумової діяльності людей в онтогенезі”, 0102U007102. Мета і задачі дослідження. Метою даної роботи було визначити особливості центральної гемодинаміки, варіабельності серцевого ритму, дихальної синусової аритмії (ДСА), серцево-дихального синхронізму (СДС) в студентів-спортсменів з різною спрямованістю тренувальних навантажень. Для досягнення поставленої мети вирішувалися такі задачі: 1. Дослідити основні параметри гемодинамічної функції серця та фазову структуру серцевого циклу у студентів-спортсменів з різною спрямованістю тренувального процесу і неспортсменів у стані спокою та під впливом зміни положення тіла, дозованих розумових і фізичних навантажень. 2. Охарактеризувати особливості коливань тривалості інтервалу R-R та їх структури у спокої і при різних навантаженнях. 3. З’ясувати особливості рівня дихальної синусової аритмії та серцево-дихального синхронізму у студентів-спортсменів з різним спрямуванням тренувальних навантажень. 4. Дослідити хвильову структуру серцевого ритму у студентів з різною спрямованістю тренувальних навантажень під час тривалих розумових та фізичних навантажень. 5. Визначити стійкість варіабельності серцевого ритму як індивідуальної характеристики організму людини. Об’єкт дослідження – центральна гемодинаміка, варіабельність серцевого ритму, дихальна синусова аритмія, серцево-дихальний синхронізм у здорових молодих студентів-чоловіків, що регулярно займаються тренувальними навантаженнями аеробної спрямованості та спрямованості на розвиток максимальної сили. Предмет дослідження – вплив систематичного фізичного тренування на розвиток витривалості та сили в поєднанні з навчальною діяльністю на центральну гемодинаміку, варіабельність серцевого ритму, дихальну синусову аритмію, серцево-дихальний синхронізм у студентів в стані спокою та в умовах дозованих короткочасних і тривалих навантажень. Методи дослідження. Параметри варіабельності серцевого ритму визначали за допомогою електрокардіографії, значення серцевого викиду – шляхом використання трансторакальної тетраполярної імпедансної реоплетизмографії. Частоту дихання реєстрували методом пневмографії за допомогою п’єзоелектричного датчика. Для визначення рівня ДСА використовували методику С.О. Коваленка, В.О

. Цибенка (2004). Розрахунки рівня СДС здійснювали за методом В.М. Михайлова (2002). Наукова новизна одержаних результатів. Вперше проведено комплексне дослідження особливостей центральної гемодинаміки, варіабельності серцевого ритму, дихальної синусової аритмії та серцево-дихального синхронізму в стані спокою та при навантаженнях у студентів, що займаються видами спорту з спрямованістю тренувальних навантажень на розвиток витривалості та максимальної сили. Вперше з’ясовані зміни гемодинамічних показників та хвильової структури серцевого ритму у пауерліфтерів під впливом силового тренування. Показано, що збільшення серцевого викиду в стані спокою у студентів, що систематично займаються силовими вправами може бути результатом більшого кровонаповнення органів грудної клітки. Новим у роботі є дані про рівень та особливості дихальної синусової аритмії та серцево-дихального синхронізму у стані спокою та в умовах дозованих навантажень у осіб з різною спрямованістю тренувальних навантажень. З’ясовано, що характеристики варіабельності серцевого ритму його хвильової структури є стійкими і можуть відображати особливості неспецифічних тривалих пристосувань роботи серцево-судинної системи до фізичних навантажень. Практичне значення одержаних результатів. Отримані значення параметрів центральної гемодинаміки та варіабельності серцевого ритму у здорових молодих чоловіків можуть бути рекомендовані для використання у практичній діяльності, як нормативні величини та при контролі за ефективністю тренувального процесу. Дані про особливості проявів варіабельності серцевого ритму у студентів із різною спрямованістю тренувальних навантажень дозволяють дати рекомендації щодо проведення профілактичних заходів стосовно цих осіб із метою попередження розвитку перенапруження в серцево-судинній системі. Знання про особливості варіабельності серцевого ритму у студентів з різним спрямуванням тренувальних навантажень також необхідні для розуміння механізмів розвитку тренованості. Особистий внесок здобувача. Формування мети та завдань експериментальних досліджень, інтерпретація отриманих результатів і обґрунтування наукових висновків обговорені з науковим керівником доцентом С.О. Коваленко. Аналіз наукової літератури за проблемою дисертації, як і проведення обстежень, опис і узагальнення результатів та статистична обробка фактичного матеріалу здійснені здобувачем самостійно. Апробація роботи. Матеріали дисертації доповідалися і обговорювалися на наукових конференціях: “Молода спортивна наука України” (Львів, 2003); на Всеукраїнській науково-практичній конференції “Фізичне виховання і спорт у сучасних умовах” (Черкаси, 2004); на Всеукраїнській науковій конференції “Проблеми вікової фізіології” (Луцьк, 2005); на VІ науковій конференції молодих вчених “Актуальні проблеми геронтології та геріатрії”, присвяченої пам’яті академіка В.В. Фролькіса (Київ, 2006); на XVII з’їзді Українського фізіологічного товариства (Чернівці, 2006); на ІІІ Всеукраїнській науковій конференції, присвяченій 70-річчю з дня народження Г.М

Ягоди застосовують при простудних захворюваннях  для полпшення апетиту. Листя входить до складу втамнних зборв, х використовують також проти золотухи  як прянощ. Ягоди  листки рослини мають антимкробн властивост. Фтонциди, що мстяться в них, знезаражують навколишн середовище, а ск ягд зберга бактерицидну дю протягом мсяця. Смородина прекрасний полвтамнний засб, вона тонзу серцево-судинну систему  да ефект при лкуванн нфекцйних захворювань з явищами геморагчного датезу. Плоди  листя використовуються як потогнний  дуретичний засб, а також проти ревматизму. З ягд виготовляють варення, джеми й желе. Розмножують подлом куща, вдсадками та живцями. Вважаться, що найпростший спосб вдсадками. При сприятливих умовах з них можна збирати врожай уже на другий рк псля пересаджування на постйне мсце. Заготовляють стигл ягоди. Суниц лсов (Fragaria vesca L.) Родина розов (Rosaceae) Добре вдом з досторичних часв. Вони були популярн в Середземномор', про них згадують Верглй, Овдй та н

1. Вікові особливості серцево-судинної системи

2. Особливості дихальної та серцево-судинної системи у дитини

3. Організаційні засади функціонування Європейського Центрального банку

4. Отчет по учебно-ознакомительной практике (c правовыми основами местного самоуправления, формированием представительных и исполнительных органов власти, структурой и функциями органов местного самоуправления)

5. Дія електромагнітних полів та випромінювань на організм людини

6. Верховна Рада України в системі органів влади
7. Характеристика отруйних речовин за дією на організм людини
8. Вплив мобільного телефону на організм людини

9. Роль та вміст води в організмі

10. Эволюция систем органов живых существ

11. Біологічна роль марганцю в організмі людини і тварин

12. Життєві форми організмів

13. Основні функції операційних систем. Вбудований редактор FAR Manager

14. Вплив тонізуючих напоїв на організм людини та їх використання в підприємствах ресторанного господарства

15. Анатомо-фізіологічні особливості дихальної та травної систем в дітей

16. Зміни структурно-функціональних властивостей кісткової тканини у дітей із хронічним пієлонефритом та їхня корекція на різних етапах реабілітації

Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Россия", 480 мл.
Объем: 480 мл. Материал: фарфор.
389 руб
Раздел: Кружки, посуда
Асборн - карточки. 100 занимательных игр в путешествиях.
Увлекательный набор «100 занимательных игр в путешествиях» создан специально для маленьких путешественников! В наборе ты найдешь
493 руб
Раздел: География, путешествия
Чайник заварочный из нержавеющей стали "Super Kristal", 0,65 л.
Заварочный чайник из высококачественной нержавеющей стали прекрасно подходит для заваривания чая. Чайник снабжен удобной металлической
576 руб
Раздел: Чайники заварочные

17. Стан системної гемодинаміки при сполучній дії на організм компонентів шахтного вибуху і електричного струму

18. Вплив занять спортом на функціональні можливості серцево-судинної та респіраторної систем

19. Дидактична гра в системі організаційних форм навчання

20. Верховна Рада України в системі органів влади

21. Антропогенний фактор та його вплив на організм людини

22. Вплив живих організмів на географічну оболонку
23. Систематизація факторів розміщення залежно від їх специфіки і особливостей впливу на територіальну організацію виробництва
24. Анализ процесса регулирования непрерывной системы. Анализ процесса управление цифровой системы и синтез передаточной функции корректирующего цифрового устройства управления

25. Проектування організаційно-технічних заходів підвищення ефективності операційної системи

26. Механізм функціонування соціально-трудових відносин як організаційної системи

27. Особливості функціонування глобальної мережі

28. Національний банк України та особливості його функціонування

29. Функціонування банківських систем зарубіжних країн

30. Особливості книговидання і функціонування засобів масової інформації в сучасній Україні

31. Нарушение строения и функций органов и систем при хроническом алкоголизме

32. Вікові особливості реакції організму на гіпоксичний стрес: механізми та шляхи підвищення стійкості до гіпоксії

Подушка "MediumSoft Стандарт", 70х70 см.
Подушка Medium Soft Стандарт "Файберсофт". Наволочка - 100 % микрофайбер. Наполнитель - силиконизированное волокно
389 руб
Раздел: Размер 70х70 см
Руль электронный "Я тоже рулю".
Игрушка обязательно понравится Вашему ребёнку! Функции: ключ зажигания, кнопка "Разгон", реалистичный звук двигателя и тормоза
518 руб
Раздел: Рули
Вкладыши "Полянка".
Увлекательный набор "Полянка" состоит из игрового поля и 8 деталей, из которых нужно сложить фигурки. Задача малыша -
460 руб
Раздел: Рамки-вкладыши

33. Особливості функціонування єврорегіонів України

34. Особливості функціонування авіакомпаній

35. Небанківські фінансово-кредитні установи, їх види та особливості функціонування

36. Задачи, система и функции органов юстиции Российской Федерации

37. Структура налоговых органов РФ права, обязанности и функции

38. Особености налоговых ситем стран Бенилюкса /Особливості податкових систем країн Бенілюкса (Бельгія, Нідерланди, Люксембург)/
39. Функции правоохранительных органов
40. Экологические функции правоохранительных органов

41. Механізм ціноутворення у системі економічних методів управління підприємством як шлях підвищення його конкурентоздатності в умовах невизначеності ринку

42. Генеза та семантико-функціональні особливості звороту "туди й дорога"

43. Bluetooth: принципи побудови і функціонування

44. Проблеми функціонування фінансових бірж України

45. Функціонування грошово-кредитної системи в умовах трансформації економіки

46. Структурно-функціональні особливості легень у людини на етапах онтогенезу

47. Ефективність функціонування особистих селянських господарств в ринкових умовах

48. Організація облікової політики підприємства

Фоторамка на 6 фотографий С31-020 Alparaisa "Family", белый, 61,5x54,5 см.
Размеры рамки: 61,5x54,5 cм. Размеры фото: - 10х15 см (3 штуки), - 15х10 см (1 штука), - 10х10 см (2 штуки). Фоторамка-коллаж для 6-ти
757 руб
Раздел: Мультирамки
Чехол с поролоном для гладильной доски, бязь, 129x51 см.
Чехол для гладильной доски Ника Ч1 выполнен из высококачественной хлопчатобумажной ткани (бязь)с поролоновой прокладкой. Он имеет
313 руб
Раздел: Чехлы для гладильной доски
Дождевик Bambola для колясок, маленький.
Тент защитный (дождевик) с окном на липучке, на детскую коляску - "трость". Состав: пленка ПВХ. Размер: 70х65х35 см.
354 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок

49. Місце адвокатури в системі правоохоронних органів

50. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

51. Особливості інформаційного забезпечення органів внутрішніх справ та шляхи його оптимізації

52. Понятие, система и функции правооохранительных органов

53. Федеральная инспекция труда, функции, полномочии органов

54. Форми взаємодії органів і посадових осіб у системі місцевого самоврядування
55. Виборчий процес та ЗМІ у системі демократії
56. Особливості компаративних фразеологізмів

57. Функціонування паронімів в сучасній англійській мові

58. SOC MPC8640D: архітектура систем, особливості команд, можливість використання

59. Поняття про інформаційну систему. Способи організації інформаційної бази

60. Роль інформаційних систем в організації економічного аналізу та аудиту

61. Зміни в системі місцевого самоврядування, внесені реформою Катерини II

62. Компоненти та функції сучасних транспортно-навігаційних глобальних інформаційних систем ГІС. Супутникові радіонавігаційні системи СРНС для менеджменту

63. Мікропроцесорна система та її функціонування

64. Функції цитати, як одного із засобів організації художнього простору тексту (на прикладі твору Л.Н. Большакова "Повернення Григорія Вінського")

Светильник LED "Снеговик" (цвет: серебристый, 15 см).
Такой абажур станет отличным дополнением интерьера комнаты во время волшебных новогодних праздников. Его можно поставить на полку или же
426 руб
Раздел: Необычные светильники
Экспресс-скульптор "Эврика", средний.
Настоящее искусство в Ваших руках! Экспресс-скульптор - это не только стимулятор творческих способностей, но и точечный
943 руб
Раздел: Антистрессы
Велосипед Jetem "Lexus Trike Next Generation" (цвет: красный).
Jetem Lexus Trike Next Generation — это детский велосипед с ручкой-толкателем для родителя. Одна из лучших моделей по соотношению
2488 руб
Раздел: Трехколесные

65. Анатомо-физиологические особенности органов и систем ребенка

66. Аномалії нирок і сечовивідних шляхів чоловічих статевих органів (крипторхізм, ектопія). Клініка, діагностика, лікування

67. Метаболічні зміни в органах щурів за умов свинцево-кадмієвих токсикозів та їх корекція гепатопротекторами

68. Особливості клініки, діагностики та терапії змішаної кандидо-герпетичної урогенітальної інфекції

69. Особливості клінічного перебігу та механізми формування функціональної диспепсії у підлітків

70. Особливості нейродинамічних та когнітивних функцій учнів старшого шкільного віку з різним рівнем фізичного розвитку
71. Патологічні зміни в центральній нервовій системі при захворюванні на СНІД
72. Цитологические исследования при заболеваниях различных органов и систем

73. Вікові особливості будови легень під впливом гравітаційних перевантажень та при застосуванні різних засобів їх корекції

74. Особливості організації дипломатичної діяльності в Україні

75. Методи оцінки ефективності функціонування інформаційної логістичної системи

76. Органи з сертифікації продукції та систем якості, випробувальні лабораторії системи УкрСЕПРО

77. Організаційно-економічний механізм управління процесами інноваційного розвитку

78. Особливості управління в організаційних формуваннях АПК

79. Сутність організаційних змін

80. Сутність планування, його види та особливості організації на підприємствах

Статуэтка "Римская богиня счастья и удачи - Фортуна", 20 см, арт. 127548.
Статуэтка "Римская богиня счастья и удачи - Фортуна" - это отличный вариант подарка. Красивый продуманный дизайн и высокое
696 руб
Раздел: Статуэтки интерьерные
Ранец жесткокаркасный для начальной школы "Динозавр", 18 литров, 36x26x14 см.
Ранец жесткокаркасный для начальной школы, вместительное основное отделение и дополнительные карманы, светоотражающие полосы. Форма ранца:
1247 руб
Раздел: Без наполнения
Салатники "Хлеб", 2 штуки.
Салатники, 2 штуки. Диаметр: 13,5/16,5 см. Высота: 6/7 см. Объем: 350/650 мл. Материал: керамика.
362 руб
Раздел: Наборы

81. Організація середовища для моделювання змішаної системи освіти на прикладі Факультету мистецтв Криворізького державного педагогічного університету

82. Педагогічні та психологічні особливості організації навчального процесу

83. Вікові особливості розвитку і поведінки дітей

84. Функціоналізм: заключна форма

85. Державні й недержавні організації в системі соціального захисту населення. Закордонний досвід

86. Функции управления применительно к таможенным органам
87. Деятельность и функции налоговых органов
88. Кредитна система і проблеми її функціонування в Україні

89. Организация работы, задачи и функции налоговых органов и налоговых отделов организации

90. Податок на прибуток підприємств у системі прямого оподаткування, зміни у оподаткуванні юридичних осіб

91. Функціонування валютного ринку в Україні

92. Біологічна продуктивність як основа функціонування різних екосистем та біотопів

93. Міжнародний організаційний механізм охорони навколишнього середовища

94. Зміст поточних планів та організація їх розробки

95. Ринок як форма функціонування товарного господарства

96. Процес підвищення ефективності функціонування підприємства ЗАТ "Запоріжтрансформатор" з багатономенклатурним виробництвом

Деревянная рамка для картин, белая с золотом, 40x50 см.
Деревянная багетная рамка прекрасно дополнит любую картину, придаст ей законченный вид. Утонченная, изящная рамка, выполненная в
1078 руб
Раздел: Размер 40x50
Набор детской посуды "Корова", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
363 руб
Раздел: Наборы для кормления
Мозаика, 654 элемента.
Магнитная мозаика - это набор простейших геометрических фигур разных цветов, который позволяет детям создавать чудесные образы. Ваш
845 руб
Раздел: Магнитная

97. Эволюция планетарных систем

98. Структура и функции клеточного ядра

99. Эпифиз и его гормональные функции


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.