Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Экономико-математическое моделирование Экономико-математическое моделирование

Економіко-математичне моделювання діяльності кредитних спілок

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

Міжнародний науково-навчальний центр ЮНЕСКО інформаційних технологій та систем НАН України та Міністерства освіти і науки України УДК 330.4; 336.6; 336.77Економіко-математичне моделювання діяльності кредитних спілок 08.03.02 - економіко-математичне моделювання Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наукНегребецька Любов АнатоліївнаКиїв 2002 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Міжнародному науково-навчальному центрі ЮНЕСКО інформаційних технологій та систем НАН України та Міносвіти і науки України (м. Київ) Науковий керівник доктор економічних наук, професор, академік НАН України Бакаєв Олександр Олександрович, Міжнародний науково-навчальний центр ЮНЕСКО інформаційних технологій та систем НАН України та Міносвіти і науки України, радник дирекції. Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор Костіна Ніна Іванівна, Академія державної податкової служби України, професор кандидат економічних наук Тимашова Ліана Анатоліївна, Міжнародний науково-навчальний центр ЮНЕСКО інформаційних технологій та систем НАН України та Міносвіти і науки України, завідуюча відділом. Провідна установа: Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Захист відбудеться 18.06.2002 р. о 14-й год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.171.02 по захисту дисертацій у Міжнародному науково-навчальному центрі ЮНЕСКО інформаційних технологій та систем НАН України та Міносвіти і науки України за адресою: 03680 МСП Київ 187, проспект академіка Глушкова, 40 З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Кібернетичного центру НАН України Автореферат розісланий 16.05.2002 р. Учений секретар спеціалізованої вченої ради РЕВІН В.А. Загальна характеристика роботиАктуальність теми. В умовах трансформації економіки України особливого значення набувають комплексні дослідження, які дають змогу на основі всебічного аналізу стану системи розробити науково обгрунтовані мікроекономічні підходи. Увагу слід приділити дослідженню діяльності кредитних спілок як фінансових установ, головною метою яких є фінансовий та соціальний захист своїх членів шляхом залучення їх особистих заощаджень для взаємного кредитування. Кредитні спілки з'явилися в незалежній Україні, бо необхідною умовою їх функціонування є ринкові відносини. Кредитні спілки здатні створити таку систему, в якій всім громадянам послуги фінансового характеру надаються на вигідних умовах. Кількість кредитних спілок весь час зростає, збільшується кількість членів в існуючих організаціях. За цей час накопичено значний досвід практичної діяльності, але загальні закономірності розвитку, особливості діяльності кредитних спілок недостатньо вивчені. Дослідження діяльності кредитних спілок показує, що економічні процеси всередині організацій відбуваються значною мірою стихійно, невпорядковано; на практиці більшість осіб, що приймають рішення, використовують власні евристичні моделі й алгоритми рішення прикладних задач, що інтуїтивно враховують складну природу взаємозв'язку реальних об'єктів; рішення, що одержуються, неоптимальні у математичному сенсі. Необхідною умовою розвитку кредитних спілок є впровадження прогресивних методів та моделей.

Для успішного подальшого функціонування кредитних спілок необхідно здійснити дослідження їх діяльності за допомогою економіко-математичних методів, що є умовою якісного розвитку як окремих установ, так і їх системи в цілому. Вузька спеціалізація, різноманітність інструментів, умов та методів мобілізації і розміщення грошових коштів роблять сферу функціонування кредитних спілок сприятливою для новацій, розроблення, випробування і впровадження економіко-математичних моделей, хоча навіть для систем такого масштабу це складне науково-дослідне завдання. Воно пов'язано з проблемами отримання достовірної інформації, підходів до її обробки та побудови закономірностей на основі отриманої статистичної інформації. Аналіз особливостей функціонування кредитних спілок в Україні обумовив актуальність задач економіко-математичного моделювання. До них належить розробка моделей розвитку та фінансової діяльності кредитних спілок. В роботі розглядаються загальні підходи до економіко-математичного моделювання діяльності кредитних спілок, описаний розвиток кредитної спілки як системи. Визначена система показників, необхідних для повного і якісного опису системи, встановлюються взаємозв'язки між ними. Проведено аналіз фінансових операцій в кредитних спілках, досліджуються особливості формування балансових показників кредитної спілки. Основним інструментом для економіко-математичного моделювання діяльності кредитних спілок вибраний балансовий метод. На основі аналізу балансових показників та дослідженні особливостей їх формування в кредитних спілках створені моделі, що дозволяють вивчити і проаналізувати не тільки структуру, а й кількісні співвідношення між статтями балансу, розглянути динаміку розвитку. Проведене дослідження показало, що використання економіко-математичних моделей та методів є необхідною умовою ефективного функціонування українських кредитних спілок в сучасних умовах. Тому необхідно розвинути основні ідеї теорії економіко-математичного моделювання для прикладного їх застосування в кредитних спілках. Цій проблемі присвячена дисертаційна робота. Актуальність наведених вище проблем, потреба в розробці адаптованих до умов ринкової економіки моделей діяльності кредитних спілок зумовили вибір теми дослідження, його мету та задачі. Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію виконано в рамках науково-дослідних робіт відділу економіко-соціальних досліджень та інформаційних технологій Міжнародного науково-навчального центру ЮНЕСКО інформаційних технологій та систем НАН України та Міносвіти і науки України за номером ІП 100.06, завданнями яких є розробка системи підтримки прийняття рішень при визначенні економічно доцільного кредитування промислових підприємств в перехідний період до ринкових відносин в економіці (2005-2006). Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є розробка методології аналізу економічних процесів в кредитних спілках та побудова економіко-математичних моделей діяльності кредитних спілок в умовах переходу економіки до ринкових відносин. Для досягнення мети дисертаційного дослідження визначені методологічні та прикладні задачі: провести аналіз стану та виявити основні тенденції й напрямки розвитку системи кредитних спілок України в перехідний період, визначити основні риси та відмінності кредитних спілок від інших фінансових установ; провести аналіз економічних процесів та явищ в кредитних спілках; визначити, зібрати та проаналізувати показники, що характеризують їх діяльність; сформувати теоретико-методологічну основу побудови економіко-математичних моделей в кредитних спілках; розробити комплекс економіко-математичних моделей, що можуть бути застосовані в кредитних спілках для аналізу, розробки тактичного та стратегічного планування, прогнозу, а саме: створити економіко-статистичну модель зростання кількості членів в кредитній спілці; розробити методологію моделі визначення відсоткових ставок за користування позичками; розробити модель фінансового розвитку кредитної спілки як систему динамічної моделі загальної суми активів та структурної моделі балансу; створити моделі господарських операцій кредитної спілки - економіко-статистичної моделі кількості наданих позичок та моделі погашення позичок в кредитних спілках.

Об'єктом дослідження в дисертаційній роботі є діяльність кредитних спілок. Предмет дослідження - економіко-математичне моделювання ощадної та позичкової діяльності кредитних спілок. Методи дослідження. Теоретичною та методологічною основою дослідження є Закони України, законодавчі акти Президента України, Верховної Ради, постанови НБУ, методи економічної теорії, економіко-математичного моделювання та вирішення задач управління складними динамічними системами, а також розробки вчених, які присвячені проблемам діяльності банків та кредитних спілок. Значний внесок в теорію і практику економіко-математичного моделювання внесли наукові праці О.О. Бакаєва, В.Ф. Ситника, Н.І. Костіної, О.В. Бобрищева, А.А. Алексєєва, С.Н. Кочури, Ю.А. Толбатова, В.В. Федосєєва, Н.Ш. Кремера та інших. Методологічні, методичні й економіко-організаційні аспекти формування та розвитку банків, банківських систем відображені в роботах провідних вітчизняних вчених О.Д. Василика, А.В. Головача, А.С. Гальчинського, О.Д. Заруби, Б.С. Івасіва, М.І. Савлука, В.А. Ющенка, російських вчених В.І. Колесникова, О.І. Лаврушина, Г.С. Панової, В.М. Усоскіна та інших. Фундаментальні дослідження статистичних та економічних проблем здійснили Э. Хелферт, К. Калберг, Ж. Вігуру, Б. Бухвальд, Ф. Мишкін, Е. Хелферт, Ж. Рівуар, Б.М. Сабанті, Р.Н. Холт та інші. При вирішенні задач, поставлених у дисертації, використовувалися методи аналізу і синтезу, математичної статистики, лінійного програмування, методи оптимізації, імітаційного моделювання та теорії рядів. При аналізі характеристик об'єкта і предмета дослідження використовувалися фактичні дані про кредитні спілки на Україні та в світі, а також статистична інформація про діяльність кредитних спілок нашої держави. Наукова новизна результатів дисертаційного дослідження полягає в наступному: 1. Проведено аналіз стану та виявлені основні тенденції й напрямки розвитку системи кредитних спілок України в перехідний період, визначені основні риси та відмінності кредитних спілок від інших фінансових установ. 2. Сформована теоретико-методологічна основа побудови економіко-математичних моделей в кредитних спілках. 3. Проведено аналіз економічних процесів та явищ в кредитних спілках; на основі аналізу визначені, зібрані та проаналізовані показники, що характеризують діяльність кредитних спілок. 4. Розроблено комплекс економіко-математичних моделей: економіко-статистичну модель зростання кількості членів в кредитній спілці, модель визначення відсоткових ставок за користування позичками, модель фінансового розвитку кредитної спілки як систему динамічної моделі загальної суми активів та структурної моделі балансу, моделі господарських операцій кредитної спілки: економіко-статистичної моделі кількості наданих позичок та моделі погашення позичок в кредитних спілках. Застосування моделей дозволяє виявити тенденції розвитку кредитних спілок, аналізувати перебіг явищ і процесів; визначити причини внутрішніх диспропорцій та при необхідності внести необхідні поправки до ведення ощадно-позичкової політики, забезпечити ефективне використання фінансових ресурсів кредитної спілки, вдосконалювати кредитну та ощадну діяльність, прогнозувати розвиток.

Слід врахувати, що на початку грошової реформи в обігу було 366 трлн. карбованців, а товарних запасів тільки на суму 157 трлн. крб. Резерви іноземної валюти були недостатніми для того, щоб підтримати в цих умовах стабільний курс національної валюти до іноземних валют. Це означає, що в разі введення обмежень на обмін карбованців на гривні почалося б масове скуповування товарів, особливо тих, які легко реалізувати або можливо зберігати, а також скуповування іноземної валюти, що створило б тиск на валютний курс. Зважаючи на стихійний стрімкий процес, який охоплює короткий період часу, він неминуче зірвав би досягнуту напередодні реформи економічну стабільність і призвів би до суттєвого інфляційного сплеску та зриву валютного курсу. Негативні наслідки обмеження обміну карбованців на гривні проявляються також у відмові підприємств приймати карбованці при платежах за товари і послуги, формуванні різних цін на однакові товари і послуги залежно від валюти платежу, появі комерційних структур, які скуповують карбованці за півціни й отримують прибутки від такої діяльності

1. Моделі та методи прийняття управлінських рішень в умовах економіки України

2. Методи прийняття рішень у сфері управління нематеріальних активів

3. Моделювання та методи обробки кардіоінтервалограм при фізичних навантаженнях

4. Економічні ефекти фінансових методів торгової політики

5. Заохочення працівників як метод управління персоналом

6. Методи прийняття стратегічних управлінських рішень
7. Удосконалення форм і методів підготовки кваліфікованих працівників в умовах становлення ринкової економіки
8. Використання бесіди як методу навчання на уроках курсу "Я і Україна"

9. Гра як метод виховання молодших школярів

10. Розвивальний потенціал бесіди як методу навчання у сучасній початковій школі

11. Вибір оптимальних режимів як метод підвищення стійкості і жорсткості технологічної системи при чорновому обробленні на верстатах з числовим програмним керуванням

12. Заняття туризмом, як метод загартування

13. Економічна політика як система: визначення, основні критерії, класифікація

14. Проблема метода познания в философии Ф. Бекона и Р. Декарта

15. Методи антистресорного захисту хворих з гострою черепно-мозковою травмою при різних ушкодженнях головного мозку

16. Политология - объект, предмет и основные функции, категории, методы и закономерности. Место политологии в системе социально-гуманитарных наук

Контейнер для аптечки "Домашний доктор", 10 л.
Контейнер выполнен из прозрачного пластика. Для удобства переноски сверху имеется ручка. Внутрь вставляется цветной вкладыш с одним
324 руб
Раздел: 5-10 литров
Кроватка для кукол, деревянная.
Если ваша дочка мечтает собрать для любимой куколки целый мебельный гарнитур, то начинать необходимо с покупки именно этой реалистичной
401 руб
Раздел: Спальни, кроватки
Ростомер говорящий "Ферма".
Новинка от Азбукварика – говорящий плакат-ростомер! Повесьте его на стену на нужной высоте – узнайте, как растёт ваш малыш. Кнопки на
482 руб
Раздел: Ростомеры

17. Функціонування капіталу в різних сферах економіки

18. Рішення систем нелінійних рівнянь. Метод ітерацій. Метод Ньютона–Канторовича

19. Економіко-математичне моделювання та прогноз характеристик цінних паперів

20. Економіко–математичне моделювання

21. Підвищення ефективності роботи підприємства на основі застосування економіко-математичних методів (на прикладі ВАТ "Дніпрополімермаш")

22. Ревізія як елемент методу економічного контролю
23. Математичне моделювання економічних систем
24. Вимоги до написання дисертації. Математичне моделювання в економіці

25. Економіко-математичні моделі управління інвестиційним портфелем

26. Економіко-математична модель оптимізації раціону годівлі великої рогатої худоби

27. Адам Сміт як економіст

28. Економіко-статистичний аналіз і шляхи підвищення ефективності виробництва соняшника в СООО ім. "Суворова" Луганської області

29. Економіко- і політико-географічне положення України

30. Економіко-географічна характеристика Румунії

31. Економіко-географічний комплекс Харківської області

32. Банкрутство в країнах з розвинутою ринковою економікою

Деревянный конструктор "Три поросенка", 31 деталь.
Игровые наборы-конструкторы из дерева серии «Сказки» познакомят детей с героями детских сказок, подарят много часов увлекательных игр в
374 руб
Раздел: Настольный деревянный театр
Стиральный порошок "Сарма. Актив. Ландыш", универсал, 2400 грамм.
Стиральный порошок sarma active Ландыш для всех типов стирки предназначен для стирки изделий из хлопчатобумажных, льняных, синтетических
310 руб
Раздел: Стиральные порошки
Шар для принятия решений.
Волшебный шар для принятия решений на русском языке. Принцип действия: для начала нужно понять, на какой вопрос вы хотите получить ответ.
434 руб
Раздел: Прочее

33. Техніко-криміналістичні засоби та методи дослідження речових доказів

34. Застосування математичних методів у мовознавстві

35. Інформаційно-аналітичні методи і моделі підтримки прийняття маркетингових рішень

36. Математичне програмування в економіці

37. Клініко-імунологічне обґрунтування комплексної терапії хронічного обструктивного захворювання легенів у хворих, які перенесли туберкульоз легенів

38. Семіотика урологічних хвороб. Клініко-лабораторні, інструментально-ендоскопічні, рентгенологічні та ультразвукові методи обстеження в урології
39. Діагностика міжнародного економічного середовища. Характеристика сутності і форм прямого інвестування як стратегії виходу фірми на міжнародний ринок
40. Єдиний економічний простір як інтеграційне економічне угрупування

41. Міграція робочої сили як фактор розвитку світової економіки XXI століття

42. Глобалізація як основа транснаціоналізації економіки

43. Математичні методи та моделі в управлінні аграрним виробництвом

44. Методи ситуаційного аналізу в прийнятті управлінських рішень

45. Предмет і методи економіки праці

46. Гра, як провідний метод у роботі гуртка образотворчого мистецтва для першокласників

47. Проектування потокової лінії механічної обробки деталі і розрахунок її техніко-економічних показників

48. Техніко-економічне обґрунтування водогосподарських комплексів

Набор столовый детский "Непоседа" (4 предмета).
Набор детских столовых приборов: - ложка столовая - 1 шт; - вилка столовая - 1 шт; - ложка чайная - 1 шт; - нож столовый - 1
532 руб
Раздел: Ложки, вилки
Развивающая игра "Магнитные истории. Времена года".
Игра «Магнитные истории. Времена года» - это познавательная для Вашего ребенка игра, позволяющая в игровой форме познакомиться с временами
499 руб
Раздел: Игры на магнитах
Электронная энциклопедия для малышей "Уроки Божьей Коровки".
Уроки божьей коровки – это электронная энциклопедия для малышей в формате книжки-планшетика! 120 обучающих картинок, 60 логических пар, 8
655 руб
Раздел: Викторины

49. Митний тариф як інструмент економічної політики держави

50. Математичне моделювання руху поїзда

51. Економіко-правові аспекти форфейтингу в Україні

52. Якісні методи оцінки фінансових ризиків

53. Платежі, як економічний інструмент ресурсокористування

54. Державні замовлення виробникам як форма регулювання економіки
55. Економіко-статистичний аналіз собівартості продукції тваринництва в ВАТ "Сонячне" Тарутинського району Одеської області
56. Капітал як економічна категорія товарного виробництва

57. Макроекономічні показники і пропорції, як основа державного регулювання економіки

58. Недовіра людей до банківської системи - це перший крок до створення якісно нової економіки

59. Ринкова економіка: проблеми, моделі, методи

60. Соціально-орієнтована ринкова економіка як оптимальна модель ринку

61. Сучасний стан державних органів управління економікою

62. Фіскальна політика як засіб регулювання економіки

63. Циклічність як загальна форма економічної динаміки

64. Предмет та метод економічного аналізу

Жаровня "Loraine", 1,5 л.
Материал: термостойкое стекло. Форма: прямоугольная. Объем: 1500 мл. Размер: 27х14х7,2 см. Информация об объеме изделия, указанная на
308 руб
Раздел: Формы для запекания
Детский велосипед Jaguar трехколесный (цвет: синий).
Детский трехколесный велосипед колясочного типа, для малышей от 10 месяцев до 3 лет. Модель с удлиненной рамой, что позволяет подобрать
1440 руб
Раздел: Трехколесные
Набор утолщенных фломастеров для декорирования (5 цветов).
Набор фломастеров для декорирования различных поверхностей с металлическим эффектом. Яркие цвета. Проветриваемый и защищенный от
522 руб
Раздел: До 6 цветов

65. Техніко-економічний аналіз ефективності виробництва

66. Економічне моделювання в економічному аналізі

67. Моделювання економіки

68. Економічне моделювання у прогнозуванні показників фінансової звітності підприємства (на матеріалах ВАТ "Дніпропетровськгаз")

69. Исследование природных ресурсов планеты с помощью космических методов

70. Исследование клеточного цикла методом проточной цитометрии
71. ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ГЕНЕТИКИ
72. МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ЭВОЛЮЦИИ ЧЕЛОВЕКА

73. Методологическое значение сравнительного метода в зоологических исследованиях

74. Метод радиоавтографии в биологии

75. Виды стихийных бедствий и методы борьбы с ними

76. Великобритания (расширенный вариант реферата 9490)

77. Методы и модели демографических процессов

78. Гидрохимический, атмохический и биогеохимический методы поисков

79. Добыча золота методами геотехнологии

80. Государственное регулирование экономики: формы и методы

Контейнер для хранения "Polly", 10 л.
Материал: пластик. Объем: 10 л. Размеры: 355х235х190 мм.
324 руб
Раздел: 5-10 литров
Шкатулка для украшений Jardin D'Ete, цвет бежевый, "рептилия", 13x13x5,5 см.
Это стильная и удобная шкатулка для хранения драгоценностей, выполнена из синтетической кожи, внутри отделана искусственной замшей. Мягкая
1491 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Каталка Glory "Утка" музыкальная (синяя).
Детская каталка Glory "Утка" - легкая модель из пластика, которая управляется рулем с пищалкой. Сзади каталка оснащена спинкой
606 руб
Раздел: Каталки

81. Сущность, методы и формы государственного регулирования внешнеэкономической деятельности Российской Федерации

82. Предмет, метод, источники Административного права

83. Методы осуществления государственной власти

84. Метод гражданско правового регулирования

85. Предмет, метод и система гражданского процессуального права /Украина/

86. Формы и методы государственного регулирования экономики в Казахстане
87. Корпорация BBC. Формы и методы государственного контроля вещания
88. Формы и методы выхода предприятий на внешний рынок

89. Финансовый контроль: формы, методы, органы

90. Цикл-метод обучения. (Методика преподавания эстонского языка)

91. Специфика преподавания иностранного языка и метод проектов

92. Естественная и гуманитарная культуры. Научный метод

93. Соцреализм как метод искусства

94. Медицинская терминология как составная часть украинского языка. История украинской медицинской терминологии (Медична термінологія як складова частина української лексики)

95. Методы исследования литературы

96. Поэты второй половины XIX века, Яков Петрович Полонский

Рюкзак школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (Тролли).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
2082 руб
Раздел: Без наполнения
Копилка-раскраска "Сова в шляпе".
Набор для творчества. Копилка-раскраска. Пластиковая копилка легкая, приятная на ощупь, не бьется при падении и ее легко раскрашивать. В
324 руб
Раздел: Копилки
Набор кукол "Шарлотта Земляничка" (с одеждой).
Игровой набор "Шарлотта Земляничка" состоит из четырех мини-кукол высотой 8 см и массы полезных аксессуаров. Благодаря
1599 руб
Раздел: Шарлотта Земляничка

97. Реферат перевода с английского языка из книги “A History of England” by Keith Feiling

98. Леонардо да Винчи: "Я подошёл ко входу в большую пещеру…"

99. Метод комплексного археолого-искусствоведческого анализа могильников


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.