Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Международные экономические и валютно-кредитные отношения Международные экономические и валютно-кредитные отношения

Світова торгівля та зовнішньо-економічна діяльність підприємств

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

ЗМІСТ Вступ. 1. Світова торгівля та зовнішньо-економічна діяльність підприємств 1.1Світовий ринок та світова торгівля. 1.2Світова організація торгівлі як регулятор світової торгівлі. 1.3Україна та світова організація торгівлі. 2. Сутність та структура вільних економічних зон 2.1 Суть поняття «офшорна зона» та їх функціонування. 2.2 Вільні економічні зони та території пріоритетного розвитку на Україні. 2.3 Інвестиційна привабливість різних офшорних зон. 3. Сутність та умови реєстрації офшорних компаній 3.1 Механізм створення офшорних компаній. 3.2 Експортно-імпортні операції в «податковому раї». 3.3 Особливості функціонування Британських Віргінських островів як офшорної зони. 3.4 Панама - один з найпривабливіших “офшоров” світу. 4. Спільні підприємства та їх структура 4.1 Форми прояву і рівні функціонування спільного виробництва. 4.2 Суть і функціонування спільних підриємств. 4.3 Транснаціональні компанії один з найпоширеніших видів спільного підприємства. Висновки Список використаної літератури ВСТУП Входячи у систему міжнародних економічних відносин, в умовах інтенсивного формування глобалізаційних та інтеграційних процесів Україна має враховувати сучасні тенденції світового розвитку. Іншими словами, розв’язання будь-якої актуальної національної економічної проблеми передбачає не адаптацію, а переадаптацію національних економічних моделей і програм до зовнішніх чинників. Така необхідність зумовлюється передусім системним і всеохоплюючим характером усіх перетворень, у тому числі й економічних, сутністю процесу глобалізації становленням єдиної структурно-функціональної системи відповідно до специфічних ієрархічних принципів. В Україні відбувається реформування суспільства, тоді як у світі стрімко формується універсальне глобальне середовище. Одна з його відмітних особливостей полягає в тому, що в ієрархічній структурі держав одним з визначальних критеріїв є техніко-економічна розвиненість. Остання зумовлює своєрідне право на лідерство як у політичній, так і у військовій, фінансовій та торговельній сферах. Це потребує реформування всієї системи зовнішньоекономічної політики. Лише в разі використання прийнятих світовою спільнотою правил, з урахуванням національних інтересів можливі ефективна зовнішньоекономічна діяльність і оптимальна інтеграція в цю спільноту України, а також зовнішньоекономічна політика, що відповідає ідеалу формування та реалізації стратегії національного розвитку й безпеки розвитку в новій логіці міжнародних відносин взагалі та міжнародних економічних відносин зокрема. Інтеграція України у світові фінансово-економічні процеси можлива через прийняття світових загальноприйнятих стандартів, а також через поглиблення співпраці у сфері підприємницької діяльності зі світовою спільнотою. Міжнародне економічне співробітництво є одним із головних чинників впливу на рівень розвитку економіки кожної окремої країни і світового прогресу в цілому. Складовим елементом такого співробітництва є зовнішньоекономічна діяльність суб’єктів господарювання різних країн. Для них важливим є знання особливостей комерційних операцій та правил укладання різних видів міжнародних контрактів.

Саме від цих знань залежить успіх зовнішньоекономічних операцій купівлі-продажу, експортно-імпортних операцій, операцій реекспорту та реімпорту, операцій зустрічної торгівлі тощо. З вище зазначеного витікає, що тема курсової роботи є актуальною в сучасних умовах розвитку зовнішньоекономічних зв’язків України. Метою написання даної курсової роботи є розкриття принципів розвитку і функціонування форм міжнародного підприємництва, а також визначення місця і ролі України в цьому. Дана тема є досить актуальною адже Україна нарешті створила зону вільної торгівлі з Європейським Союзом, а також приступила до ратифікації та виконання договору щодо вступу до СОТ. Це свідчить про активну участь України в загальних світогосподарських процесах, що в свою чергу сприяє розвитку різних форм міжнародного підприємництва на теренах нашої держави. Задля досягнення цієї мети необхідно визначити завдання роботи: Дати визначення понять світова торгівля та зовнішньоекономічна діяльність підприємств. Визначити сутність та структуру ВЕЗ Сутність та умови реєстрації офшорних компаній. Дати визначення спільним підприємства та розкрити їх структуру. Вивчення і ґрунтовне освоєння процесу формування та реалізації зовнішньоекономічної політики, аналіз арсеналу її засобів і способів мають виняткове значення у становленні професійної та загальної культури фахівців у галузі міжнародного підприємництва. Цей процес надзвичайно складний і тісно пов’язаний з вирішенням питання ринкової трансформації економіки України, що потребує активнішої зовнішньоекономічної політики із залученням значної кількості товарних і кредитно-фінансових ресурсів. Отже, дана курсова робота має на меті розкриття змісту всіх складових частин та аспектів функціонування різних форм міжнародного підприємництва. 1. СВІТОВА ТОРГІВЛЯ ТА ЗОВНІШНЬО-ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ Світовий ринок та світова торгівля Світова торгівля це форма звязку товаровиробників різних країн, що виникають на основі міжнародного розподілу праці й обґрунтовують їх взаємоекономічну залежність. Іншими словами, це торгівля, що передбачає переміщення товарів та послуг через кордони і відбиває відносини країн щодо експорту-імпорту цієї продукції. Світова торгівля розподіляється і змінюється нерівномірно як за територіями, так і за видами продукції, товарними формами та видами торговельних відносин. Сучасні тенденції у структурі й динаміці світової торгівлі зумовлюються динамікою розвитку суспільного поділу праці в зовнішньому підприємницькому середовищі й рівнем розвитку підприємницької діяльності в кожній конкретній країні світу. Міжнародна торгівля за масштабами і функціями посідає винятково важливе місце в загальному комплексі міжнародних економічних відносин. Вона опосередковує практично всі види міжнародного співробітництва, включаючи спільну організаційно-виробничу діяльність різнонаціональних суб’єктів. І історично, і логічно інтернаціоналізація господарського життя почалася зі сфери товарного обороту. Від епізодичної мінової (без посередництва грошей) торгівлі її розвиток прямував до локальних ринків.

Географічні відкриття, підвищення людських потреб, розвиток науково-технічного прогресу стимулювали вихід торгівлі за межі однієї країни і формування світового ринку. Світовий ринок перетворився на економічну систему, оскільки є результатом потужного і прогресивного процесу інтернаціоналізації виробництва й обміну, повязаного з промисловим та інформаційним переворотами, а відповідно й розвитком розширеного відтворення. Поглиблення ж міжнародного розподілу праці в умовах сучасної техногенної цивілізації зумовлює подальший бурхливий розвиток світового товарообороту. У сучасних умовах світова торгівля розвивається доволі динамічно. Це відбувається тому, що вона має своєрідну історію, коріння, теорії, моделі й тенденції становлення і розвитку. Знання з теорії меркантилізму і неомеркантилізму, абсолютних і відносних переваг, зовнішньоторговельного мультиплікатору, життєвого циклу товарів, моделей Хекшера Оліна і Хюма ціна золото потоки, парадоксу Леонтьєва та інших створюють реальні умови для підприємців різних країн щодо визначення стратегії сучасних засад розвитку світової торгівлі і власної справи. Крім того, динамічність розвитку світової торгівлі зумовлюється також високим рівнем міжнародної спеціалізації і кооперації виробництва, темпами розвитку практично всіх країн світу, поширенням політики вільної торгівлі. Для того щоб правильно орієнтуватися на світовому ринку, підприємець повинен знати, яка продукція користується найбільшим попитом, а також визначитись із сучасною галузевою структурою світової торгівлі. Практикою доведено, що нині найінтенсивніше розвивається такий сектор світової торгівлі, як торгівля факторами виробництва (капіталом, робочою силою, технологіями), продукцією обробної промисловості, особливо наукомісткими товарами. Так, річні обсяги експорту наукомісткої продукції нині перевищують 500 млрд дол., а частка високотехнологічної продукції наближається до 40 % в експорті промислово розвинених країн. Значно підвищилась роль торгівлі машинами й обладнанням. Швидкими темпами розширюється експорт електротехнічного і електронного обладнання, на частку якого припадає вже понад 25 % загальних обсягів експорту машинотехнічної продукції. Щорічний приріст світового ринку мікроелектроніки становить 1015 % (прогноз до 2015 р.). Так само великого значення набуває торгівля хімічної промисловості й розвиток металургійного ринку. Нині спостерігається тенденція до збільшення споживання сировини і енергоресурсів. Проте темпи розширення торгівлі сировиною значно відстають від загальних темпів світової торгівлі, оскільки вже створені й дістають великого поширення замінники сировини, економічніші у використанні й переробці. Крім того, підприємства впроваджують ресурсозберігаючі технології, прогресивні методи обробки первинних матеріалів. З огляду на викладене в міжнародній торгівлі з’являється тенденція до скорочення питомої ваги сировини і різкого підвищення частки готових виробів. Так, у країнах високого економічного рівня частка готової продукції в експорті нині становить 90 %. Країни з перехідною економікою залишаються постачальниками світового ринку сировини, продовольства та порівняно простих виробів.

Однак на той час Бухарін уже вимагав «наступу на куркуля». Його підтримав Калінін, аргументувавши таку позицію тим, що цього разу не буде дозволено ніяких примусових експропріацій. І розважливо додав: поки залишаються приватні господарства, завжди з'являтимуться й нові «куркулі», щоб замінити вже позбавлених власності. Сталін також поки що утримувався від передання «куркулів» до рук ОДПУ, хоч і висловлювався з цього приводу, як завжди, не дуже ясно, залишаючи тим самим за собою право вжити проти них «адміністративних» й економічних заходів. Коли ж справа торкнулася «особистостей», він скерував свою публічну атаку проти менш авторитетних й аж надто «правих» діячів, насамперед проти заступника наркома фінансів і наркома зовнішньої торгівлі Фрумкіна. Останній 15 червня 1928 р. виступив із відкритим листом до ЦК ВКП(б). На листопадовому (1928 р.) пленумі ЦК Сталін розкритикував його як представника «правого ухилу» і водночас заявив про єдність політбюро ЦК (хоч і піддав тут же критиці «примиренця» — «правого» Угланова, який підтримував «розкольників»)

1. Економічна сутність статистики зовнішньої торгівлі, платіжного балансу та валютних курсів

2. Світові ринки зброї та військового спорядження

3. Екологічний рух: світовий досвід та українські реалії

4. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

5. Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення

6. Економічна ефективність виробництва молока та шляхи її підвищення
7. Економічна ефективність переробки молока та шляхи її підвищення на прикладі ЗАТ "Бахмачмолококонсерв"
8. Аналіз та способи підвищення конкурентоспроможності товарів на внутрішньому та зовнішньому ринках (на даних підприємства ресторану "Тернопіль" готельного комплексу "Тернопіль-готель" м. Тернополя)

9. Зовнішня економічна діяльність

10. Економічна сутність та форми оплати праці

11. Економічна безпека підприємства в сучасних умовах та економічні ризики

12. Науково-технічний прогрес: напрямки та економічна ефективність. Порядок створення підприємства

13. Стандартизація, уніфікація та сертифікація продукції та їх економічна ефективність

14. Економічна сутність санації підприємств класична модель фінансової санації

15. Економічна ефективність виробництва соняшника

16. Економічна ефективність рослинництва

Настольная игра "Черепашьи бега".
Всем известно, что Черепахи очень не любят спешить, но иногда даже им приходится побегать. Например за лакомым кусочком сочной капусты! И
990 руб
Раздел: Прочие
Дополнительный набор карт Имаджинариум "Персефона".
Имаджинариум "Персефона" - это самое новое дополнение к настольной игре для незаурядных компаний. 98 дополнительных карт от
750 руб
Раздел: Карточные игры
Игра настольная "Кто в яйце".
В набор входят: - 4 лукошка для яиц разных цветов; - 4 набора фишек в соответствии с цветом лукошка; - 24 половинки яиц с изображениями
605 руб
Раздел: Прочие

17. Економічна сутність виробничих запасів

18. Механізм товарної стратегії економічного розвитку підприємств у сучасних умовах господарювання і методи реалізації такої стратегії

19. Економічна ефективність туризму

20. Економічна безпека підприємства

21. Економічна ефективність капіталовкладень

22. Економічна ефективність ринкових структур
23. Економічна сутність монополізму
24. Соціально-економічна сутність і роль державного бюджету України

25. Оптимізація розподілу та використання добрив у сільськогосподарському підприємстві

26. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

27. Зовнішня торгівля України як провідна ланка міжнародних економічних відносин

28. Світова організація торгівлі: цілі та функції

29. Туризм та його вплив на світову економіку

30. Перша світова війна. Причини та характер

31. Місце України в світовому сільському господарстві. Шляхи переходу до ринкової економіки

32. Туризм у світовій економіці

Настольная игра "Каркуша. Маленький Сад".
Пришла пора собирать урожай! Так же думает чёрная ворона, прилетевшая в сад, чтобы полакомиться спелой вишней, наливными яблоками, сочной
490 руб
Раздел: Классические игры
Настольная игра "Халли Галли" (Halli Galli).
Что нужно, чтобы приготовить самый лучший фруктовый салат? Конечно же, настольная игра Халли Галли (Halli Galli)! Итак, у вас есть колода
1220 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Музыкальная игрушка "Осьминог".
Веселый "Осьминог" станет настоящим музыкальным центром для вашего малыша, в нем так много звуков! Ребенок будет с восторгом
335 руб
Раздел: Животные

33. Форфейтинг як форма кредитування зовнішньої торгівлі

34. Аналіз українського та світового досвіду колдоговірної роботи

35. Творча діяльність та взаємини Уласа Самчука у період Другої світової війни на матеріалах газети "Волинь"

36. Становлення авіації та основні шляхи її розвитку в період Першої світової війни

37. Вплив другої Світової війни на долю народів Азії та Африки

38. Особливості та основні напрями формування візантійської культури, її вплив на розвиток світової культури
39. Виробництво, споживання та торгівля кавою та кавовими напоями
40. Роздрібна торгівля фруктами та овочами

41. Public Relations: світовий та український досвід

42. Виникнення та стадії розвитку світового ринку

43. Група Світового Банку та її роль у регулюванні МЕВ

44. Митні процедури та процедури ліцензування імпорту в організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства (на матеріалах ТОВ "Рамірент Україна")

45. Міжнародний факторинг як форма кредитування зовнішньої торгівлі

46. Особливості зовнішньої політики України у Центральній Європі та країнах Балтії

47. Світова організація торгівлі

48. Світові фінансові банківські кризи: важелі та заходи демпфінування, їх вплив в зарубіжній і вітчизняній практиці

Набор чернографитовых карандашей "Graphic", 12 штук.
Набор чернографитовых карандашей содержит 12 заточенных карандашей различной твердости (5B-5H). Карандаши изготовлены из лучших пород
360 руб
Раздел: Чернографитные
Рамочка тройная "Классика" (коричневая).
Тройная рамочка с отпечатком - это особый подход к созданию очаровательного подарка на память для этого особого периода жизни, с
2890 руб
Раздел: Мультирамки
Пазл "Стройка", 30 элементов.
Пазлы Ларсен - это прежде всего обучающие пазлы. Они привлекают прежде всего филигранностью исполнения. Сделанные из высококачественного
548 руб
Раздел: Пазлы (5-53 элементов)

49. Зовнішня торгівля Румунії

50. Сучасна українська освіта в контексті перспектив світового розвитку

51. Аскеза та екстаз у світових релігійних практиках

52. Ааліз зовнішньої торгівлі за допомогою статистичних методів

53. Світова економіка

54. Значення і світова слава Тараса Шевченка
55. Основні напрямки зовнішньої політики України
56. Вексельний обЃг. Розвиток вексельних операцЃй на УкраѓнЃ та в Ѓнших економЃчно-розвинутих краѓнах

57. Міжнародна економічна система та її головні елементи

58. Інфляція, її суть, види та соціально-економічні наслідки

59. Друга світова війна 1 вересня 1939 – 2 вересня 1945

60. Дослідження зовнішнє-економічного ринку чорних металів

61. Методи ідентифікації та нейтралізації ризиків на фінансовому ринку (на прикладі операцій АКБ "Приватбанк" на міжнародному та внутрішньо-українському ринку золота)

62. Сутність кредиту і його роль в світовій практиці

63. Валютні ризики: економічна природа та управління

64. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

Давайте вместе поиграем. Игры с логическими блоками Дьенеша.
Это яркое красочное пособие поможет организовать занятия с набором блоков для детей старшего дошкольного возраста. Комплект поможет
326 руб
Раздел: Прочие
Каталка "Пальма" с ручкой.
593 руб
Раздел: На палочке
Электроминикар Tokids "Bubble truck", цвет синий.
Помимо того, что игрушка очень красива и выразительна, помимо того, что она обучает вашего ребенка управлять хоть и маленьким, но все же
1261 руб
Раздел: Электромобили

65. Завдання дисципліни РПС та регіональна економіка

66. Склад злочину, передбаченного ст.149 кримінального кодексу України - торгівля людьми

67. Торгівля людьми

68. Авіація Великої Британії у Другій світовій війні

69. Антифашистський рух опору на Хмельниччині в роки Другої світової війни

70. Буковина в роки другої світової війни
71. Військові події на території України у роки Першої світової війни
72. Головні події Другої світової війни

73. Діяльність ОУН до початку другої світової війни

74. Друга Світова війна

75. Друга світова війна на Украіні

76. Німеччина після Другої світової війни

77. Особливості зовнішньої політики Римської імперії в І–ІІ ст. нашої ери

78. Політичне та соціально-економічне становище українських земель у XVI-XVII ст.

79. Політичний та соціально-економічний розвиток Болгарії у 1990–2005 рр.

80. Політичний та соціально-економічний розвиток Естонії у 1990–2005 рр.

Пазл "Арктика", 75 элементов.
Яркий красочный пазл познакомит ребенка с удивительным миром животных Северного полюса. Это и белые медведи, и морские котики, и белый
548 руб
Раздел: Пазлы (54-99 элементов)
Подгузники-трусики "Pampers. Pants. Джамбо", Maxi (9-15 кг), 52 штуки.
Для активных и любознательных мальчиков и девочек так важен комфорт, поэтому Pampers разработал универсальные подгузники-трусики Pampers
1117 руб
Раздел: Более 11 кг
Бумага для принтера "Ballet Classic", формат А3, 500 листов.
Бумага Ballet Classic имеет категорию качества «В», что позволяет использовать ее при создании документации различного типа. Обладая
502 руб
Раздел: Формата А3 и больше

81. Політичний та соціально-економічний розвиток Словаччини у 1993-2005 рр.

82. Політичний устрій та соціально-економічний розвиток Київської Русі

83. Причини Першої світової війни

84. Радянізація західних областей України після Другої світової війни

85. Розвиток польського руху опору в роки другої світової війни

86. Становище Німеччини напередодні Другої світової війни
87. Україна у Другій світовій війні
88. Українське питання в міжнародній політиці напередодні другої світової війни

89. Вплив збройних сил держав-учасниць на хід подій у Першій світовій війні, їх порівняльна характеристика

90. Українське (мазепинське) бароко як нове світовідчуття і нове мистецтво

91. Вклади культури і мистецтва XX століття у світову цивілізацію

92. ХІХ століття – золотий фонд світового мистецтва

93. Матеріально-технічна база підприємства оптової торгівлі та робота непродовольчого магазину самообслуговування

94. Аналіз світового досвіду організації лізингових операцій

95. Вплив валового внутрішнього продукту на світові ціни

96. Діяльність транснаціональних корпорацій на світовому ринку

Сменный фильтр "Барьер-6", 3 штуки.
Сменная кассета Барьер-6 «для жесткой воды» благодаря повышенному содержанию ионообменной смолы более эффективно снижает жесткость
741 руб
Раздел: Фильтры для воды
Машина-каталка "Авторалли", цвет: синий.
С такой каталкой, которая очень похожа на автомобиль марки BMW, любой ребенок почувствует себя участником соревнований по авторалли.
1073 руб
Раздел: Каталки
Супер концентрированный гель для стирки белья Lion Essence "Впечатление", 900 мл.
Суперконцентрированный гель обеспечивает безупречное качество стирки, великолепно отстирывает даже самые сложные пятна. Придает вещам
315 руб
Раздел: Гели, концентраты

97. Економічна характеристика країн Третього світу. Нові тенденції розвитку

98. Міжнародна торгівля товарами

99. Міжнародна торгівля фінансовими послугами


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.