Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Подвійний запис та характеристика рахунку 6

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

1.1 Подвійний запис: історія виникнення та значення. 1.2 Характеристика 6 класу рахунків бухгалтерського обліку. 1.1 Подвійний запис: історія виникнення та значення. Ще в ХVст., яке можна назвати століттям революційних перебудов у бухгалтерському обліку, францисканський монах Лука Пачолі описав метод, згідно якого: кожний рахунок поділяється на дві частини; ліва сторона рахунку носить умовну назву дебет (лат. debe –він винен), права –кредит (лат. credi –він вірить); кожна господарська операція записується двічі: по дебету одного рахунку та кредиту іншого (подвійний запис). Сума по дебету дорівнює сумі по кредиту, тобто сума балансується, звідси і баланс визначається як рівновага (фр. bala ce –терези); якщо рівноваги дебетової та кредитової сум немає, господарська операція відображена неправильно, необхідно шукати помилку; виходячи з основного бухгалтерського рівняння всі рахунки поділяються на активні (лат. ak ivus –діяльний) та пасивні (лат. passivus –бездіяльний). Як відомо, всі господарські операції відображаються на рахунках шляхом подвійного запису . Подвійний запис –це спосіб відображення операції в дебеті одного та кредиті іншого взаємопов’язаних рахунків в однаковій сумі. Застосування подвійного запису має об’єктивний характер та пов’язане з подвійним характером відображення господарських операцій. Необхідність подвійного запису виражається в чотирьох типах балансових змін ( табл.1) Таблиця 1 Типи подвійного відображення змін складу майна (засобів) господарства за функціональним призначенням і джерелами утворення під впливом господарських операцій. Тип змін стану майна (засобів) господарства Характер змін стану майна (засобів) господарства під впливом господарських операцій за функціональним призначенням АКТИВ за джерелом утворення ПАСИВ Переміщення засобів всередині господарства збільшення - зменшення змін немає Заміна одного джерела іншим змін немає збільшення - зменшення Залучення в господарський обіг нових засобів збільшення збільшення Вибуття з господарського обігу засобів - зменшення - зменшення В процесі здійснення господарських операцій подвійний запис відображає зміни в складі господарських засобів або їх джерел, або одночасно в складі засобів та їх джерел шляхом відображення по дебету одних та кредиту інших взаємопов’язаних рахунків на однакову суму. Система подвійного запису – це система ведення записів, в якій відображаються подвійний ефект кожної господарської операції підприємства . Бухгалтерський облік є економіко-правовою системою суспільних відносин у межах господарюючого суб’єкта. Інтерпретацію теорії двоїстості, відображення фактів дійсності зображено у табл.2. Таблиця 2. Балансова інтерпретація теорії двоїстості Актив Пасив ЩО? Індивідуалізовано за ознаками: назва; тип; ґатунок; розмір. Одиниця виміру: кількість; якість; вартість (історична собівартість). ЧИЄ? Персоніфіковано за ознаками права власності. Правовідносини відповідно до Закону про власність. 1. Фізична особа (прізвище, ім’я, по-батькові, адреса тощо) 2. Юридична особа (назва, адреса та інші ознаки за Законом) РАЗОМ = РАЗОМ Значення подвійного запису.

Використання подвійного запису має важливе контрольне значення, оскільки потребує обов’язкової збалансованості (рівності) підсумків записів на рахунках. Подвійний характер у частині активу і пасиву випливає із балансового рівняння. Збалансованість досягається по закінчення кожного звітного періоду, коли підраховуються суми оборотів по дебету і кредиту всіх рахунків незалежно від їх виду. Вони повинні рівнятися між собою, нерівність свідчить про помилку, допущену в записах або підрахунках. Взаємозв’язок між рахунками, що відображають дану операцію, називаються кореспонденцією рахунків . Подвійних запис сприяє контролю за рухом господарських записів та джерел їх утворення, показує, звідки вони надійшли та на які цілі були направлені. Він дозволяє перевірити економічний зміст господарських операцій та правомірність їх здійснення, розпочинаючи від окремої операції та закінчуючи відображенням в балансі. Подвійний запис забезпечує виявлення помилок в облікових записах. Кожна сума відображається по дебету та кредиту різних рахунків, тому оборот по дебету всіх рахунків повинен дорівнювати обороту по кредиту всіх рахунків. Порушення цієї рівності свідчить про допущення помилок в записах, які повинні бути виявлені та виправлені. Правила подвійного запису для зобов’язань та капіталу однакові, але вони зовсім протилежні аналогічним правилам для активів. Це відбувається тому, що активи знаходяться в іншій частині рівняння і тому підпорядковуються протилежним правилам. 1.2 Характеристика 6 класу рахунків бухгалтерського обліку Рахунки цього класу призначені для обліку даних та узагальнення інформації про зобов'язання, які будуть погашені у звичайному ході операційного циклу підприємства або повинні бути погашені протягом дванадцяти місяців з дати балансу . На рахунках цього класу ведеться облік короткострокових позик, довгострокових зобов'язань, що стали поточною заборгованістю із строком погашення на дату балансу не більше дванадцяти місяців, короткострокових векселів виданих, розрахунків з постачальниками та підрядниками, розрахунків з податків і платежів, розрахунки за .страхуванням, розрахунків з оплати праці, розрахунків з учасниками, а також інших розрахунків та операцій, доходів майбутніх періодів. На окремих субрахунках синтетичних рахунків 63, 64, 65, 68 сальдо на кінець місяця може бути не лише кредитовим, але й дебетовим. Такі показники не згортаються, а сальдо синтетичного рахунку визначається розгорнуто за дебетом і кредитом як сума відповідного сальдо на субрахунках. Рахунок 60 &quo ;Короткострокові позики&quo ; На рахунку 60 &quo ;Короткострокові позики&quo ; ведеться облік розрахунків у національній і іноземній валютах за кредитами банків, строк повернення яких не перевищує дванадцяти місяців з дати балансу, та за позиками, термін погашення яких минув. За кредитом рахунку відображаються суми одержаних кредитів (позик), за дебетом - сума їх погашення та переведення до довгострокових зобов'язань у разі відстрочення кредитів (позик). Рахунок 60 &quo ;Короткострокові позики&quo ; має такі субрахунки: 601 &quo ;Короткові кредити банків у національній валюті&quo ; 602 &quo ;Короткострокові кредити банків у іноземній валюті&quo ; 603 &quo ;Відстрочені короткострокові кредити банків у національній валюті” 604 &quo ;Прострочені короткострокові кредити банків в іноземній валюті&quo ; 605 &quo ;Прострочені позики в національній валюті&quo ; 606 &quo ;Прострочені позики в іноземній валюті&quo ; Аналітичний облік ведеться за позикодавцями (банками) в розрізі кожного кредиту (позики) окремо та строками їх погашення.

Рахунок 61 &quo ;Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями&quo ; Рахунок 61 &quo ;Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями&quo ; призначено для узагальнення інформації про стан рахунків за поточними зобов'язаннями, переведення зі складу довгострокових, при настанні строку погашення протягом дванадцяти місяців з дати балансу Рахунок 61 &quo ;Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями&quo ; має такі субрахунки: 611 &quo ;Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями в національній валюті&quo ; 612 &quo ;Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями її іноземній валюті&quo ; За кредитом рахунку 61 &quo ;Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями&quo ; відображається та частина довгострокових зобов'язань, яка підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців з дати балансу, за дебетом - погашення поточної заборгованості, її списання тощо. На субрахунку 611 &quo ;Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями в національній валюті&quo ; ведеться облік частини довгострокових зобов'язань, заборгованість за якими виражена в національній валюті. На субрахунку 612 &quo ;Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями в іноземній валюті&quo ; ведеться облік частини довгострокових зобов'язань, заборгованість за якими виражена в іноземній валюті. Аналітичний облік ведеться за кредиторами та видами заборгованої. Рахунок 62 &quo ;Короткострокові векселі видані&quo ; На рахунку 62 &quo ;Короткострокові векселі видані&quo ; ведеться облік за заборгованістю постачальникам, підрядникам та іншим кредиторам за одержані сировину, матеріали, товари, послуги, роботи та за іншими операціями, на яку підприємством видані векселі. Рахунок 62 &quo ;Короткострокові векселі видані&quo ; має такі субрахунки: 621 &quo ;Короткострокові векселі, видані в національній валюті&quo ; 622 &quo ;Короткострокові векселі, видані в іноземній валюті&quo ; За кредитом рахунку 62 &quo ;Короткострокові векселі видані&quo ; відображається видача векселів в забезпечення поставок (робіт, послуг) постачальників та інших кредиторів та в забезпечення інших операцій, за дебетом - погашення заборгованості за виданими векселями, її списання тощо. Аналітичний облік ведеться за кожним виданим векселем та за строками їх погашення. Рахунок 63 „Розрахунки з постачальниками та підрядниками&quo ; На рахунку 63 &quo ;Розрахунки з постачальниками та підрядниками” ведеться облік розрахунків з постачальниками та підрядниками за одержані товарно-матеріальні цінності, виконані роботи і надані послуги. За кредитом рахунку 63 &quo ;Розрахунки з постачальниками та підрядниками” відображається заборгованість за одержані від постачальників та підрядників товарно-матеріальні цінності, прийняті роботи, послуги, за дебетом - її погашення, списання тощо. Рахунок 63 &quo ;Розрахунки з постачальниками та підрядниками&quo ; має такі субрахунки: 631 &quo ;Розрахунки з вітчизняними постачальниками&quo ; 632 &quo ;Розрахунки з іноземними постачальниками&quo ; На субрахунку 631 &quo ;Розрахунки з вітчизняними постачальниками&quo ; ведеться облік розрахунків за одержані товарно-матеріальні цінності, виконані роботи, надані послуги з вітчизняними постачальниками та підрядниками.

В древние и средние века было несколько женщин-эротоманок, пользовавшихся неограниченной властью и менявших любовников одного за другим.История даже сохранила имена некоторых из них:Массалина, Клеопатра,Тамара и др.,но Зейнаб превосходила их всех тем,что она коллекционировала мужчин разных национальностей,народов,племен, сохраняя их портреты,рисунки,описания одежды,а в некоторых случаях и собственные записи на портретах,где указвала,сколько раз за ночь этот мужчина вонзил в нее свой член,какие применялись приемы, какие характерные особенности в любовной игре применяют разные народы. Эта великолепная женщина сочетала утехи своего горячего влагалища с почти научной энтографической работы.За 10 лет она собрала единственную в мире коллекцию,в которой было более 3-х тысяч партнеров,обнаженных мужчин,отдельные рисунки их членов в натуральную величину,рисунки их национальной одежды и,наконец, лаконичные,но черезвычайные для науки записи с характеристиками некоторых выдающихся мужчин.На каждого мужчину была заведена карточка,где были данные о национальности,происхождении,возраст и многое другое,а также точные интрометрические измерения

1. Баланс, рахунки і подвійний запис як основні методичні прийоми бухгалтерського обліку

2. Відкриття та характеристика генетичного коду

3. Поняття: ознаки та характеристика

4. Вплив фізичних навантажень на популяційний склад та метаболічний статус лімфоцитів крові спортсменів, які займаються боротьбою дзюдо

5. Інноваційний менеджмент та формування маркетингової стратегії

6. Провал внутрішньої і зовнішньої політики російського царизму в роки Першої світової війни. Лютнева 1917 року революція в Росії та її історичне значення
7. Характеристика сутності та змісту класичної школи управління
8. Біохімічна характеристика розтренованості, тренованості та перетренованості

9. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї укр

10. Характеристика та послуги ПриватБанку

11. Порівняльна характеристика черепів людини та шимпанзе

12. Антропологічна характеристика та риси людини

13. Характеристика тракторів та сільсько-господарських агрегатів

14. Зброя масового ураження та коротка її характеристика

15. Соціально-економічна характеристика столичного економічного району. Проблеми та перспективи його розвитку

16. Політичний устрій Франції та загальна характеристика її господарства

Бумага чертежная "Mega Engineer", А1, 5 листов, 200 г/м2.
Бумага чертежная (ватман) предназначена для всех видов чертежных и графических работ. Используется для работы карандашом, линером,
333 руб
Раздел: Прочая
Гель "Meine Liebe" для стирки цветных тканей, 800 миллилитров.
Эффективно удаляет грязь, сохраняя цвет вещей, предохраняя одежду от выцветания. Содержит натуральные смягчители, поэтому ткани становятся
315 руб
Раздел: Гели, концентраты
Качели детские "Классик".
Деревянный каркас состоит из брусков. Капроновый шнур надежно соединяет детали качелей между собой. Подвеской является металлическое
343 руб
Раздел: Качели

17. Криміналістична характеристика крадіжок вантажів на залізничному транспорті та шляхи їх попередження

18. Поняття та загальна характеристика договору довічного утримання

19. Порівняльна характеристика правового статусу особи в Німеччині та Японії

20. Творча діяльність та взаємини Уласа Самчука у період Другої світової війни на матеріалах газети "Волинь"

21. Вирізання картинок з екрану та запис їх в BMP форматі (для графіки) і TXT форматі (для тексту)

22. Релігійне життя України в роки війни та післявоєнний час
23. Українське питання в політиціпольського еміграційного уряду та підпілля в роки Другої Світової війни
24. Велика Вітчизняна війна 1941-1945 рр. за матеріалами свідків та ветеранів війни

25. Характеристика асортименту та споживчих властивостей прянощів

26. Основні концепції маркетингу та їх характеристики

27. Товарознавча характеристика вітчизняного шампанського та його конкурентоспроможність

28. Товарознавча характеристика якості кави та кавових напоїв, що реалізуються у торговій мережі м. Харкова

29. Антитіла молока і сироватки крові людини: характеристика каталітичної активності та вплив на ріст і виживання клітин

30. Дослідження антивірусної активності 6-азацитидину та амізону в модельній системі: цитомегаловірус - культура клітин фібробластів легень ембріона людини

31. Клініко-морфологічна та функціональна характеристика стану гепатобіліарної системи у хворих з синдромом холестазу та його етіопатогенетична корекція

32. Клініко-морфологічна характеристика серцево-судинної системи та медико-соціальна реабілітація хворих на цукровий діабет 2 типу

Тележка-сумка "Полоски".
Тележка багажная на комбинированных колесах, с сумкой. Путешествуя, гуляя по магазинам или просто выбираясь на пикник, возьмите с собой
1282 руб
Раздел: Хозяйственные тележки
Ящик хозяйственный, 30 литров.
Материал: пластик. Размер: 470х370х245 мм. Объем: 30 л. Цвет товара в ассортименте, без возможности выбора.
544 руб
Раздел: Более 10 литров
Паркинг 4-уровневый с дорогой и автомобилями, красный.
В набор входит: лифт с подъемным механизмом, светофор, дорожные знаки, заправка, машинки. Размер паркинга в собранном виде: 84,5х84,5х61
2167 руб
Раздел: Многоуровневые парковки

33. Клінічна характеристика симптоматики та перебігу бактеріальної пневмонії у дітей

34. Комплексна характеристика гломерулонефриту у війскослужбовців з оцінкою його розповсюдженості, ефективності лікування та прогнозу

35. Прогностичне значення клінічних, клініко-лабораторних та нейровізуальних характеристик ішемічного інсульту

36. Аналіз фінансових показників та зовнішньоекономічної діяльності ВАТ "Алчевський металургійний комбінат"

37. Характеристика організаційних структур та методів керування ТОВ "Україна"

38. Вища освіта у Естонії. Порівняльна характеристика з Україною
39. Ціннісні характеристики соціальних працівників та соціальних педагогів
40. Форми державності та їх загальна характеристика

41. Загальна характеристика продуктів переробки зернових та зернобобових

42. Основні види діяльності та їх характеристика

43. Характеристика викладацької діяльності та особливостей студентського віку. Гуманістична психологія

44. Методи соціальної діагностики та їх характеристика

45. Енргоносії та їх характеристика

46. Дослідження впливу інноваційного процесу на кінцеві результати діяльності підприємства ЗАТ "Інформаційні та технологічні системи" (венчурний інноваційний проект "WEB-технологія подання звітності платниками податків в податкові інспекції&quo

47. Характеристика системи оподаткування Кіпру та Мальти

48. Екологічний стан р. Південний Буг. Характеристика та заходи щодо його поліпшення

Именная кружка с надписью "Любимый дедушка".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу – именная кружка. Кружка изготовлена из керамики, в нежной
434 руб
Раздел: Кружки
Трубка телефонная беспроводная.
Инструкция по применению: 1. Ставим на зарядку базу при помощи USB. 2. На базу кладем трубку таким образом, чтобы контакты сошлись. 3.
383 руб
Раздел: Гарнитуры и трубки
Интерактивный Лев Bondibon.
Лев Болтун – это портативный анимированный динамик, который воспроизводит музыку с Вашего МР3 плеера, смартфона или ноутбука и
638 руб
Раздел: Интерактивные животные

49. Інвестиційний клімат в Україні та шляхи його поліпшення

50. Модель сталого розвитку та організаційний механізм її впровадження в Україні

51. Сучасний склад: характеристика та функції

52. Tupolev 154M noise asesment (Анализ шумовых характеристик самолёта Ту-154М)

53. Основные звездные характеристики. Рождение звезд

54. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)
55. Биологическая характеристика возбудителей вирусных трансфузионных гепатитов
56. Редкие растения, краткая характеристика

57. Характеристики ВМС Великобритании

58. Медико-тактическая характеристика зон радиоактивного заражения при авариях на АЭС

59. Экономико-географическая характеристика Юга США

60. Австралия - экономико-географическая характеристика

61. Общая экономико-географическая характеристика стран Африки

62. Сравнительная характеристика хозяйства Волго-Вятского и Западно-Сибирского районов

63. Трудовые ресурсы, их численность, характеристика развития угольной промышленности, Центральный экономический район, его отрасли специализации промышленности

64. Характеристика Дальневосточного экономического района

Комплект постельного белья 1,5-спальный "Disney" (с наволочкой 50х70 см).
Добро пожаловать в мир популярных персонажей, супергероев и сказочных существ. Постельное белье для мальчиков и девочек украсит интерьер и
2232 руб
Раздел: Детское, подростковое
Шары Ньютона "Эврика", большие.
Движение – это жизнь! Небольшая настольная кинетическая скульптура в собранном виде демонстрирует закон сохранения энергии, открытый
390 руб
Раздел: Антистрессы
Рюкзак школьный, цвет темно-синий (арт. RB-861-2/2).
Рюкзак школьный, два отделения, объемный карман на молнии на передней стенке, боковые карманы из сетки, откидное жесткое дно,
1730 руб
Раздел: Без наполнения

65. Экономико- и политико-географическая характеристика ФРГ

66. Экономико-географическая характеристика республики Татарстан

67. Экономико-географическая характеристика страны на примере Испании

68. США: современный уровень социально-экономического развития. Характеристика современного состояния, анализ причин, перспективы развития

69. Экономико-географическая характеристика топливной промышленности Российской Федерации

70. Социалоно-экономическая характеристика Уральского экономического района
71. Экономико-географическая характеристика Германии
72. Экономико-географическая характеристика Германии

73. Экономико-географическая характеристика государства Ирландия

74. Комплексная экономико-географическая характеристика Мексики

75. Экономико-географическая характеристика Канады

76. Экономическая характеристика Таджикистана

77. Сравнительная характеристика Калининградской области и Приморского края

78. Характеристика природного комплекса Черного моря

79. Характеристика Франции

80. Социально-экономическая характеристика Болгарии

Игра настольная "Шакал".
Стратегическая игра для 2-4 игроков, главная задача которой — найти клад на острове и доставить его на свой корабль. Секрет механики
1290 руб
Раздел: Классические игры
Спиннер трехлучевой "Цветомузыка", с bluetooth (белый).
Компактная стильная игрушка для взрослых и детей, предназначенная для вращения на пальцах. Состоит из подшипников, благодаря которым
465 руб
Раздел: Спиннеры
Набор из 100 шариков.
Набор цветных шариков это веселая забава для вашего малыша. Он с удовольствием будет резвиться в манеже или бассейне с ними. Эта игрушка
962 руб
Раздел: Шары для бассейна

81. Объем и характеристики исходной информации для составления проектов разработки нефтяных и газовых месторождений (контрольная)

82. Виды и характеристика федеральных налогов

83. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

84. Уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере налогообложения

85. Приобретение права собственности на движимое и недвижимое имущество, сравнительная характеристика

86. Сравнительная характеристика условий договоров найма, социального и коммерческого найма
87. Нова економична политика та ии законодавче оформлення
88. Сравнительная характеристика рабовладельческих государств на основе источников

89. Сравнительная характеристика двух войн: Отечественная война 1812 года и Крымская война 1853-1856 годов

90. Конституция США: Общая Характеристика

91. Характеристика источников Конституционного права

92. Конституционный Суд Украины (Конституційний Суд України)

93. Характеристика Конституции Франции

94. Захист прав та iнтересiв вiдповiдача в цивiльному процесi

95. Правова регламентацiя организацii та дiяльностi судових органiв Украiни

96. Страховой рынок Украины и его характеристика

Бокс с наклейками "Чемпионат мира по футболу FIFA 2018" (50 пакетиков в боксе).
Коллекция наклеек для всех любителей футбола и для тех, кто с нетерпением ждет начала главного события лета 2018 - Чемпионата мира по
2562 руб
Раздел: Канцтовары, хобби
Набор универсальных прозрачных обложек для учебников, 120 мкм, 232x455 мм, 20 штук.
Материал: ПВХ. Плотность: 120 мкм. Размер: 232х455 мм. В наборе: 20 штук. Цвет: прозрачный.
310 руб
Раздел: Обложки для книг
Увлекательная настольная игра "Этажики", новая версия.
На игровом поле две карты — карта с этажом, на котором находятся игроки, и карта с воздушным шаром. Шар перемещает всех на определённое
632 руб
Раздел: Карточные игры

97. Государство (6 лекций)

98. Характеристика Чикаго

99. Сравнительный анализ функциональных и семантических характеристик глагола to make в разговорном, газетно-публицистическом и научном стилях


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.