Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек

Європейська модель соціальної психології

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка

Якою мірою західним європейцям удалося знайти специфіку соціальної психології як самостійної науки, що нового вони внесли в розуміння її предмета? Відкидаючи американську парадигму й разом з нею принцип методологічного індивідуалізму, західноєвропейська соціальна психологія виявилася перед вибором між методологічним холізмом і системним аналізом. Системний підхід завойовує все більше число прихильників у західноєвропейській соціальній психології. Це пояснюється його популярністю в науці в цілому. У цей час майже одностайно прийнята точка зору, відповідно до якої суспільство є система відносин між соціальними суб'єктами різного масштабу. Однак далеко не всі соціальні психологи послідовні в реалізації системного підходу. Крім того, думки істотно розходяться по питанню про те, які саме суб'єкти й відносини повинні досліджуватися. Реальна ситуація така. Більшість соціальних психологів дотримується в основному традиційної американської парадигми й лише декларує свою прихильність системному підходу. Інша група намагається сформувати альтернативний підхід, що умовно можна назвати культурологічним. Його представники прагнуть теоретично обґрунтувати необхідність і можливість застосування системного аналізу в соціальній психології. У цій послідовності ми й розглянемо наявні подання про предмет соціальної психології. Думка К. Маркса про те, що суспільство є не сума індивідів, а система суспільних відносин, одержала широке поширення в західноєвропейській соціальній психології, хоча й без відповідного посилання на джерело цієї ідеї. Так, у колективній монографії Гессе зі співавторами (ФРН) ми читаємо: &quo ;.суспільство є абстрактне поняття для опису відносин між індивідами й групами&quo ;. Однак питання про те, які саме відносини повинна вивчати соціальна психологія, вирішується ними з позицій методологічного індивідуалізму. З погляду Гессе й співавторів, соціальна психологія - це галузь психологічної науки, призначена для вивчення соціального поводження, тобто взаємодії між двома й більше індивідами. &quo ;Предметом соціально-психологічного дослідження, - пишуть вони, - є в першу чергу поводження й переживання індивідів, детерміновані процесом взаємодії суспільства, груп і індивідів&quo ;. Аналогічну позицію займає інший німецький соціальний психолог - Р. Бергиус. З одного боку, він називає соціальну психологію наукою про соціальні відносини, з іншого боку - указує, що в центрі її уваги перебувають відносини між індивідами. Один із провідних соціальних психологів ФРН - М. Ірле переконаний у тім, що психологією соціальна психологія може залишитися в тому випадку, якщо вихідним пунктом для неї буде психологія індивіда. Соціальна психологія для нього, як і для американського соціального психолога Р. Зайонца, - це &quo ;наука про поведінкову взаємозалежність&quo ;. У своїй дослідницькій діяльності М. Ірле послідовно реалізує цю точку зору й виступає як типовий представник когнитивистської орієнтації американської соціальної психології. Стаючи на позиції методологічного індивідуалізму, прихильники традиційного підходу відповідним чином вирішують і проблему специфіки соціального, і саму проблему предмета.

Так, Гессе й співавтори вважають проблему соціального абстрактною проблемою, оскільки, на їхню думку, соціальне - це всього лише предикат від слова &quo ;суспільство&quo ;. Вони розрізняють соціальне у вузькому й широкому змісті. У першому випадку - це інші люди, групи або соціальні інститути як фактори соціального середовища. У другому - це увесь навколишній світ, тому що всякий об'єкт, даний індивідові, так чи інакше зв'язаний через своє значення з іншими людьми, опосередкований суспільством як культурно-історичною системою. У цьому дійсно максимально широкому розумінні соціального не виділяється властиво соціально-психологічний аспект. Не вирішивши це завдання й відмежувавшись від соціології по масштабі соціального суб'єкта, представники традиційного підходу неминуче змушені рухатися в системі понять загальної психології. Але тоді виникає інша проблема - знаходження свого предмета усередині предмета загальної психології. Аналіз типових точок зору із цього приводу показує, що соціальна психологія фактично втрачає свою самостійність і стає допоміжною галуззю загальної психології. Відповідно до цієї позиції соціальний психолог повинен досліджувати вплив соціального середовища на взаємодії людей. Таку ж допоміжну роль соціальна психологія покликана виконувати й стосовно інших наук, виступаючи як би в ролі представника психології в міждисциплінарному дослідженні. Соціальна психологія визначається як дисципліна, &quo ;яка застосовує в соціальній дійсності знання із загальної, диференціальної психології й психології розвитку&quo ;. При такому статусі соціальної психології проблема її предмета може вирішуватися тільки емпірично. Наприклад, германські соціальні психологи Бинтиг і співавтори пишуть: &quo ;.соціальна психологія є емпірична наука, що займається такими об'єктами, як групи, установки й спілкування&quo ;. М. Ірле вважає навіть, що предмет соціальної психології в принципі може бути визначений лише операціональне. У підсумку соціальна психологія виявляється наукою, якою займаються соціальні психологи. За словами М. Ірле, &quo ;те, що в соціальній психології вважають предметом, визначається через теорії, які, у свою чергу, називаються соціально-психологічними&quo ;. Визначення предмета, таким чином, виявляється в замкнутому логічному колі. У схожій ситуації, як відомо, виявилися у свій час і американських соціальних психологів, які, по суті, відмовилися від визначення свого предмета. Відмінність західноєвропейських прихильників американської парадигми полягає в тому, що вони пропонують вирішувати цю проблему практичним шляхом, досліджуючи деякі об'єкти разом із представниками інших наук і ставлячи нові проблеми. Показово в цьому плані судження цитованих вище Гессе й співавторів: &quo ;Соціальна психологія, якщо тільки вона прагне уникнути індивідуалізму й психологізму, не просунеться ні на крок без міждисциплінарного співробітництва. У постановці проблем повинні брати участь такі суміжні із соціальною психологією дисципліни, як соціологія, соціологія науки, математика, кібернетика, політологія, а також, у якості мета дисципліни, філософія&quo ;.

При такій міждисциплінарній орієнтації питання про предмет соціальної психології буде вирішений практичним шляхом, а не як чисто наукове завдання. У повороті соціальної психології до практики вбачає вихід і Р. Бергиус, на думку якого &quo ;центральною проблемою соціальної психології повинні стати практичні питання спільного життя людей&quo ;. Він пропонує навіть зробити її наукою про тимчасову перспективу людства, що досліджує такі глобальні проблеми, як виховання почуття громадянина Землі, справедливе розподіл природних ресурсів і т.п. З історії соціальної психології відомо, що найцікавіші глибокі проблеми перед соціальними психологами дійсно ставило саме життя, особливо коли вживають спроби змінити звичний хід подій, рутину соціального процесу. Підтвердження цьому - відомі &quo ;діючі дослідження&quo ; К. Левина, що здобули в 50-е роки настільки високий авторитет американської соціальної психології. Однак звертання до практичних завдань навряд чи можна вважати головним способом рішення теоретичних проблем. По суті, тут проявляється позитивістська логіка з тією лише різницею, що місце лабораторного експерименту тепер займає соціальна практика. Можливо, така перебудова й виправдана як негайний захід по висновку соціальної психології з вузьких академічних рамок, але запитуються: які питання практиці буде задавати соціальний психолог? Чим вони будуть відрізнятися від питань соціолога, політолога, економіста, нарешті, просто навченого життєвим досвідом практика? Функція теорії в тім і складається, щоб, використовуючи силу абстракції, вичленувати спочатку теоретично, нехай хоча б у вигляді робочої гіпотези, свій предмет, а вуж потім коректувати вихідне подання в експериментальному практичному дослідженні. Зрозуміло, рано або пізно соціально-психологічний аспект соціального процесу виявиться настільки, що стане очевидним навіть для повсякденної свідомості. Однак наука саме для того й існує, щоб теоретично пророчити цю перспективу й тим самим указати практичні проблеми, у рішенні яких соціальна психологія зможе ефективно брати участь. Західноєвропейський досвід ще раз переконує в тім, що ключові теоретичні проблеми соціальної психології не можна вирішити з позицій методологічного індивідуалізму, у яких би модифікаціях він не виступав. Набагато більше плідними виявляються ті концепції, автори яких переборюють обмеження методологічного індивідуалізму, прагнуть до системного аналізу, більш чітко розкривають соціально-психологічний аспект соціального. До їхнього числа ставляться концепції С. Московичи й Г. Теджфела. У них сполучаються й теоретична новизна й практична орієнтація. Додаткову значимість їм надає та обставина, що обоє автора - відомі експериментатори, який не можна дорікнути в захопленні кабінетним теоретизуванням. Разом з тим і С. Московичи й Г. Теджфел явно прагнуть перебороти інерцію емпіризму, що привертає в соціальній психології до методологічного індивідуалізму. Можна без перебільшення сказати, що концепція французького соціального психолога С. Московичи займає на сьогоднішній день особливе місце в західноєвропейській соціальній психології завдяки трактуванню предмета соціальної психології з позицій системного аналізу.

Головним носм ц мфолог нин, однак,  вже не мперський Центр (хоч його полтичний, економчний , власне, культурний та нформацйний вплив усе ще лишаться значним),  навть не росйськомовн комунсти Украни, з хньою ностальгю за СССР  КПСС. ¶мперсько-росйська мфологя в колонально-креольськй, малоросйськй модифкац стала суттвою частиною деологчних установок та орнтацй не лише росйського, а й укранського, головним чином росйськомовного, населення Украни. На жаль, дос так званий комплекс малоросйства розглядався, як правило, в контекст пропаганди, а не науки, в контекст бльш-менш проникливо, але незмнно викривально антиколонально публцистики, [66] а не, скажмо, антрополог, соцально психолог чи психоаналзу. Тим часом перед нами типовий, описаний класиками культурно антрополог, приклад засвоння аборигенами колонально точки зору на себе як на недонарод з недомовою, недокультурою, недорелгю  т. д.  т. п. Це - прийняття фальшивого й самопринизливого self-image (уявлення про себе), нав'язаного колонзаторами, - в даному раз, уявлення про таку соб спваючу  танцюючу Малоросю (за Гоголем), котра коли й мала якесь самобутн минуле, то майбутнього вже аж няк мати не може

1. Василь Стефаник – неперевершений майстер соціально-психологічної новели

2. Вплив девіантної реклами на сучасних споживачів: соціально-психологічний аспект

3. Соціально-психологічні аспекти праці менеджера

4. Аналіз соціальної ситуації в рамках предмета соціальної психології

5. Відносини академічної й прикладної науки. Типи соціальних психологів

6. Особливості розвитку комунікативних умінь студентів-медиків засобами соціально-психологічного тренінгу
7. Предмет дослідження соціальної психології
8. Про практичність соціальної психології

9. Соціальна психологія кінця XX початку XXI сторіччя

10. Соціальний психолог як учасник соціальних змін

11. Соціально-психологічна адаптація дітей, які пережили сексуальне насильство та роль соціально-психологічного тренінгу в цьому процесі

12. Соціально-психологічний підхід до вивчення подружніх конфліктів

13. Теоретична база соціальної психології

14. Системна модель соціальної роботи

15. Місце соціальної психології в системі наукового знання і суспільної практики

16. Феномен соціальної держави в європейській традиції

Брелок "FIFA 2018. Забивака. Фристайл!".
Брелок с символикой чемпионата мира FIFA 2018. Материал: ПВХ.
348 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Набор цветных карандашей для правшей STABILO EASYcolors, 12 штук c точилкой.
В наборе 12 цветных карандашей + точилка. Первые трехгранные цветные карандаши, специально разработанные для левшей и для правшей. •
1771 руб
Раздел: 7-12 цветов
Сухой бассейн "Крокодил" + 50 шаров.
В комплекте: надувная площадка, 50 пластиковых шариков разного цвета диаметром 6 см. Материал: ПВХ пленка, пластмасса. Размер игрушки:
1813 руб
Раздел: Батуты, надувные центры

17. Соціальні технології й гуманістична психологія А. Маслоу

18. Психологічна корекція та соціальна робота з хімічно залежними людьми

19. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

20. Соціальний та етнічний склад катакомбного населення

21. Соціальні групи

22. Проблема рівності і соціальної справедливості в умовах ринкової економіки
23. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів
24. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

25. Роль власності у соціально-економічних процесах

26. Соціальні проблеми у ЗМІ

27. Соціальна екологія

28. Аналіз статті Деніела Белла «Соціальні рамки інформаційного суспільства»

29. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

30. Соціальне та особисте страхування

31. Формування бюджетів фондів соціального страхування України

32. Соціально-політичні небезпеки: види, характеристика, джерела, вплив організм людини, міри захисту та запобігання

Фоторамка на 10 фотографий Alparaisa С32-019 "Love", 69x35,5 см (белый).
Размеры рамки: 69х35,5х2 см. Размеры фото: - 15х10 см, 6 штук, - 10х15 см, 4 штуки. Фоторамка-коллаж для 10-ти фотографий. Материал:
743 руб
Раздел: Мультирамки
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Россия", 480 мл.
Объем: 480 мл. Материал: фарфор.
389 руб
Раздел: Кружки, посуда
Асборн - карточки. 100 занимательных игр в путешествиях.
Увлекательный набор «100 занимательных игр в путешествиях» создан специально для маленьких путешественников! В наборе ты найдешь
493 руб
Раздел: География, путешествия

33. Соціально-економічна характеристика столичного економічного району. Проблеми та перспективи його розвитку

34. Розвиток районного підходу в соціально-економічній географії

35. Загальна соціально-економічна характеристика країн Західної Європи

36. Демократія як соціальне явище

37. Законодавство в сфері соціальної роботи з дітьми сиротами

38. Пенсійне право як складова права соціального забезпечення
39. Поняття, предмет, метод, система, джерела, суб’єкти і зміст правовідносин по праву соціального забезпечення
40. Правовідносини у сфері соціального захисту

41. Система соціального захисту в Україні

42. Соціальна захищеність дітей в Україні

43. Соціальна політика як складова демократичного розвитку суспільства

44. Соціальне партнерство в Україні

45. Соціально-економічна концепція походження держави: її позитивні риси та недоліки

46. Сутність та соціальне призначення держави

47. Територіальна автономія в Україні. Соціально–культурні права і свободи громадян України

48. Шляхи вдосконалення реалізації соціальної функції держави

Пенал "DeLune", арт. D-819.
Пенал школьный каркасный, изготовлен по жестко-каркасной технологии, обеспечивающий, надежную защиту письменных принадлежностей от
651 руб
Раздел: Без наполнения
Подушка "Verossa" (заменитель лебяжьего пуха), 70х70 см.
Одеяла и подушки торговой марки Verossa с инновационным наполнителем из микроволокна — искусственный лебяжий пух - обладают всеми
1068 руб
Раздел: Размер 70х70 см
Стул детский "Малыш-1".
"Малыш №1" - маленький, компактный удобный стульчик для малыша. Он изготовлен из натуральных материалов и покрыт нетоксичным,
853 руб
Раздел: Стульчики

49. Мова як символ соціальної солідарності

50. Інформаційні технології багатокритеріального експертного оцінювання альтернатив у соціальних системах

51. Історія України. Соціально-політичні аспекти

52. Політичний та соціально-економічний розвиток Білорусі у 1991–2005 рр

53. Політичний та соціально-економічний розвиток Греції у 1990–2005 рр.

54. Політичний та соціально-економічний розвиток Сербії у 1990–2005 рр
55. Політичний та соціально-економічний розвиток Чехії у 1990-2005 роках
56. Промислова буржуазія півдня України та еволюція її соціально-економічних вимог у другій половині ХІХ – на початку ХХ сторіччя

57. Соціальне походження промислової буржуазії України в XIX столітті

58. Соціально-економічний розвиток білоруських земель у ІХ–ХІV століттях

59. Соціально-економічний розвиток Київської Русі

60. Соціально-економічний розвиток України у XVII ст.

61. Соціально-економічний розвиток українських земель у XIX ст.

62. Соціально-економічний розвиток Чехії та Словаччини у XVIII столітті

63. Соціально-економічні реформи Маргарет Тетчер

64. Соціально-політичні аспекти створення фашистської системи в Італії початку 20 – початку 30 рр.

Тележка для маркета.
Размер тележки: 39x36,5x58 см.
785 руб
Раздел: Магазины, супермаркеты
Игра с прищепками "Зайка".
Собираем яркий и красочный сюжет, проговаривая каждое действие. Малыш будет все повторять за вами, что в результате приведет к
365 руб
Раздел: Прочие
Глобус Земли политический, диаметр 420 мм.
Политический глобус Земли. Диаметр: 420 мм. Масштаб: 1:30000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: прозрачный. Цвет дуги может
1981 руб
Раздел: Глобусы

65. Становлення соціально-побутової сфери на Волині у повоєнний період (1944-1953 рр.)

66. Українські землі у складі ВКЛ. Соціально-економічний розвиток Гетьманщини

67. Володимир Великий. Соціально-політичний портрет

68. Соціально-духовні основи культури класицизму

69. Соціально-філософські погляди І.Франка

70. Соціальний проект: "Сортування сміття в м. Суми"
71. Історичні та медико-соціальні аспекти становлення і розвитку вчення про сибірку
72. Клініко-патогенетичне обґрунтування нових методів лікування псоріазу з аналізом динаміки психо-соціальної адаптації хворих

73. Медико-соціальне обґрунтування системи управління здоров’ям жінок в інволюційному періоді

74. Ожиріння як медико-соціальна проблема

75. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин

76. Перспективи розвитку соціально-орієнтованої економіки Швеції

77. Соціально-економічна сутність зовнішньоекономічної діяльності та завдання її статистичного вивчення

78. Аналіз сучасних підходів до стратегій керівництва персоналом в соціальних службах

79. Зайнятість: соціально-трудові відносини

80. Організація як соціальне утворення

Контейнер "Рукоделие", 10 л.
Контейнер выполнен из прозрачного пластика. Для удобства переноски сверху имеется ручка. Внутрь вставляется цветной вкладыш с одним
324 руб
Раздел: 5-10 литров
Карандаши цветные "Evolution 93", 18 цветов, 18 штук.
Набор цветных карандашей, 18 цветов, заточенные. Яркие цвета, мягкий грифель. Корпус карандашей - пластиковый. Карандаш гнется, на сломе
382 руб
Раздел: 13-24 цвета
Фоторамка пластиковая "Poster gold", 50x70 см.
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 50х70 см. Вставка: пластик.
568 руб
Раздел: Размер 50x60 и более

81. Соціальні гарантії безробітним та практика їх реалізації

82. Сучасне розуміння держави як соціального партнера

83. Управління персоналом в соціальній сфері

84. Формування соціально-корпоративної відповідальності підприємств

85. Виховна діяльність бібліотек вищих навчальних закладів у сучасних соціально-комунікаційних умовах

86. Особистісно орієнтована підготовка соціального педагога та працівника – нова парадигма дослідження соціальної педагогіки
87. Підготовка соціально компетентних вчителів в вищих закладах освіти
88. Проблема формування соціальної активності на уроках трудового навчання в початкових класах

89. Роль соціального педагога в адаптації підлітків

90. Соціально-педагогічна діяльність в дитячих оздоровчих закладах

91. Тривожність як соціально-педагогічне явище

92. Ціннісні характеристики соціальних працівників та соціальних педагогів

93. Діяльність соціального педагога дозвіллєвої сфери

94. Проблема спрямованості особистості соціального педагога

95. Етапи розвитку теорії соціально-політичного конфлікту

96. Соціально-політичні утопісти ХІХ ст. (Сен-Сімон, Фур’є, Оуен)

Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Вперед!", 240 мл.
Объем: 240 мл. Материал: фарфор.
313 руб
Раздел: Кружки, посуда
Чехлы для коляски с поворотными колесами Bambola, 4 штуки.
Чехлы на коляску помогут Вам поддерживать чистоту в Вашем доме. После прогулки надеваются на колеса коляски и плотно удерживают грязь и
326 руб
Раздел: Чехлы для колес
Пенал школьный "Мышка", цвет малиновый.
Школьный пенал. Цвет: малиновый. 1 отделение. Материал: силиконовый полимер. В раскрытом виде выполняет роль подставки, возможность
372 руб
Раздел: Без наполнения

97. Політика та соціальний конфлікт

98. Вклад Хьюго Мюнстерберга в розвиток індустріальної психології

99. Основи формування соціальних стереотипів


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.