Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Социология Социология

Теоретико-методологічний потенціал концепції комунікативної раціональності Ю. Габермаса

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

Київський національний університет імені Тараса Шевченка Артеменко Світлана Богданівна УДК 316.286 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ КОНЦЕПЦІЇ КОМУНІКАТИВНОЇ РАЦІОНАЛЬНОСТІ Ю. ГАБЕРМАСА 22.00.01 - теорія та історія соціології Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук КИЇВ – 2008 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі теорії та історії соціології факультету соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Науковий керівник: доктор соціологічних наук, професор Тарасенко Валентин Іванович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, професор кафедри теорії та історії соціології. Офіційні опоненти: доктор соціологічних наук Бурлачук Віктор Фокіч, провідний науковий співробітник Інституту соціології НАН України (м. Київ), доктор соціологічних наук, доцент Щербина Віктор Миколайович, доцент кафедри галузевої соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ). Захист відбудеться 25 лютого 2008 року о 14°° годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.30 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за адресою: 01033, м.Київ, вул. Володимирська, 60, ауд. 314. З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Київського національного університету імені Тараса Шевченка за адресою: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 58. Автореферат розісланий “23” січня 2008 р. Вчений секретар Спеціалізованої вченої ради Ю.О. Тарабукін. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. На сучасному етапі розвитку людства в період становлення нової інтелектуальної епохи однією з найбільш значущих її особливостей стає нагальна потреба вивчення всезростаючих масштабів глобалізації й соціальної інтеграції індивідів, що охоплюють практично всі аспекти життєвого світу соціуму. Ці соціальні феномени є неможливими без піднесення ролі комунікації в суспільстві, досягнення мовного взаєморозуміння між культурно неоднорідними представниками міжнародної спільноти. Процес глобалізації передбачає поширення однорідних культурних зразків за рахунок абстрагування від національної специфіки. В цих умовах існує пряма загроза нівелювання певних історичних звичаїв, культурних цінностей чисельних соціальних спільностей. Звідси, це явище, крім позитивних результатів кооперативного вирішення найбільш глобальних проблем сучасності, об’єктивно здатне породжувати і велику кількість соціальних конфліктів і суперечностей з боку світових спільнот. За цієї умови глобалізація не виконує функцію соціальної інтеграції, натомість створює небезпеку посилення напруги в цілому світі. Ця обставина вимагає збереження інтеграційних процесів глобалізації шляхом налагодження глобального комунікативного взаєморозуміння та консенсусу. Цього можна досягти за допомогою підвищення самої культури мовлення, успішного застосування комунікативної дії, оптимізації мовленнєвого впливу, раціоналізації комунікативної взаємодії індивідів. Очевидним стає підтримання соціальної інтеграції й цілісності саме на комунікативних засадах раціональності та ефективності суспільної інтеракції.

Показовим у цьому випадку може виступати приклад концепції комунікативної раціональності відомого німецького соціального філософа та соціолога Ю.Габермаса, теоретико-методологічний потенціал якої свідчить про плідність в її межах наукової спроби подолання кризових тенденцій, притаманних глобалізаційним процесам сучасності. Крім того, проявом глобалізаційних тенденцій сьогодення виступає поступове посилення інтегративних тенденцій в суспільствознавстві. Наочним взірцем у цьому плані видається синтетична концепція комунікативної раціональності Габермаса, яка спирається на теоретико-методологічні засади соціальної філософії та соціологічної науки класичного зразка, водночас узгоджується з її новітньою логікою розвитку. В цьому контексті продуктивність інтегративних процесів у соціальній науці може бути певною мірою оцінена шляхом дослідження теоретико-методологічних можливостей концепції комунікативної раціональності Ю. Габермаса. Отже, актуальність та доцільність здійснення цілісного аналізу теоретико-методологічних можливостей концепції комунікативної раціональності Габермаса постає у зв’язку із ситуацією в теоретичній соціології й суспільстві сьогодення. Наукова проблема полягає в тому, що сьогодні вітчизняна й світова соціологічна думка не має достатнього теоретичного досвіду вивчення пізнавального, теоретико-методологічного потенціалу цієї концепції. До того ж неоднозначне оцінювання цієї концепції вітчизняними науковцями у радянські часи і на сучасному етапі розвитку теоретичної соціології в цілому не сприяло здійсненню його адекватного розкриття. Відтак на сучасному етапі розвитку соціологічної науки практично відсутні ґрунтовні знання про можливості, структуру, механізм реалізації цього потенціалу. В системі соціологічного знання фактично ще не вироблено конкретних теоретичних засобів для опису, пояснення і прогнозування теоретико-методологічного потенціалу концепції комунікативної раціональності Габермаса. Невизначеним також залишається питання про те, чи забезпечує напрямок формування теоретико-методологічного потенціалу концепції Ю. Габермаса, якісно новий рівень пізнання соціальної реальності? Чи є він плідним для нарощування нового знання, сприяє зростанню цього ж потенціалу, чи все ж має таки обмежений характер і не може бути використаний для сучасної “розсипчастої” соціології? Дане дисертаційне дослідження акцентує увагу саме на цілісному аналізові концепції комунікативної раціональності Ю. Габермаса, критичному розгляді її теоретико-методологічних спроможностей. Оскільки процес глобалізації загострює потребу підтримувати соціальну інтеграцію і цілісність, тому метою роботи є: встановити новітні характеристики теоретико-методологічного потенціалу концепції комунікативної раціональності Ю. Габермаса. Відповідно до поставленої мети дисертаційного дослідження вирішувались такі завдання: розкрити зміст поняття теоретико-методологічного потенціалу наукової концепції в теоретичній соціології; визначити статус концепції комунікативної раціональності Ю. Габермаса в соціальному пізнанні; виявити її теоретико-методологічні засади; встановити пізнавальні переваги та обмеженість концепції комунікативної раціональності Габермаса; розкрити наукове значення концепції Габермаса для сучасної теоретичної соціології.

Об’єктом дисертаційного дослідження виступає концепція комунікативної раціональності Ю. Габермаса. Предметом є гносеологічна специфіка теоретико-методологічного потенціалу концепції комунікативної раціональності Ю. Габермаса. Методи дослідження. В дисертаційній роботі використовувалися такі загальнонаукові методи: аналіз, системний підхід, порівняльний аналіз та синтез. Порівняльний аналіз дав змогу визначити пізнавальні переваги та обмеженість концепції комунікативної раціональності з позиції класичних та некласичних зразків науковості, прийнятих у соціологічній науці. Застосування системного підходу, аналізу та синтезу надало можливість здобувачу розглянути системні характеристики цієї концепції шляхом виокремлення її структурних зв’язків між основними поняттями та означенням базової логічної ідеї. Методи аналізу та синтезу сприяли інтерпретації понять “пізнавального” та “теоретико-методологічного потенціалу” наукової концепції, розкриттю основоположних ознак теоретико-методологічного потенціалу концепції комунікативної раціональності: її наукового статусу, теоретико-методологічних і системних характеристик, інтегративної специфіки формування, системи понять та методологічного принципу, які конституюють даний потенціал, розгляду наукового внеску Ю. Габермаса у розвиток сучасної теоретичної соціології. Наукова новизна одержаних результатів. У дисертаційній роботі, на основі вирішення завдань, обґрунтовано низку положень, що мають наукову новизну і виносяться на захист: уточнено, що єдність теоретичних і методологічних можливостей концепції у соціальному пізнанні є передумовою її теоретико-методологічного потенціалу; вперше показано, що концепція комунікативної раціональності Ю. Габермаса є некласичною інтерпретативною моделлю соціального пізнання з рисами структурної неповноти, теоретичної незавершеності та логічної суперечливості. Еклектичність цієї концепції обумовлена поєднанням в її межах численних пізнавальних стратегій, підходів та теоретичних положень з різних наукових дисциплін, а також макро- й мікро- рівнів теоретизування, які втілено у зображення дуалістичної моделі суспільства (системи та життєвого світу); уточнено, що поняття “комунікативної раціональності” в концепції Габермаса не виконує системотвірної функції, хоча й зближує на загальній основі різні варіанти інтерпретації комунікативної дії; вперше визначено сутність, структуру, напрямок формування теоретико-методологічного потенціалу габермасівської концепції комунікативної раціональності. Гносеологічна спроможність цього потенціалу обумовлена його системно-інтегративним характером, коли його структура містить поняття “комунікативна дія”, “комунікативна раціональність”, “життєвий світ”, а також методологічно актуалізований принцип інтерсуб’єктивності, який є плідним в осмисленні мотиваційно-смислових компонентів комунікативної поведінки індивідів. Напрямок формування теоретико-методологічного потенціалу цієї концепції є екстенсивний; вперше показано, що застосування концепції комунікативної раціональності Ю.

Говоря о порочной методологии, породившей на свет концепцию вины как психического отношения правонарушителя к своему поведению и его вредным последствиям, следует выделить два уровня причин ошибочного подхода с точки зрения методологии исследования понятия вины в гражданском праве: частно научный и глобальный. Во-первых, появлению указанной концепции в немалой степени способствовало искусственное привнесение в цивилистику чуждых ей положений и методов исследования гражданско-правовых проблем из других наук и областей познания: материалистической философии, советской психологии, уголовного права. Такой подход не скрывался, а, напротив, всячески пропагандировался сторонниками «психологической» концепции вины. Например, тот же Г.К. Матвеев утверждает: «Подлинно научное истолкование этого юридического понятия (вины.P Авт.) немыслимо в отрыве от основ общественного, государственного и правового строя. Несмотря на то что вина есть правовое понятие, раскрыть его содержание невозможно при помощи одних юридических приемов, поскольку общепсихологическими предпосылками понятия вины служат исходные философские положения о свободе воли и необходимости, об активной деятельности человека, направленной на изменение объективного мира, и т.п., которые в свою очередь могут быть уяснены лишь как исторические, т.е. применительно к условиям места и времени»[993]

1. Науково-технічний потенціал України

2. Когнітивно-комунікативний потенціал еліптичного речення в сучасній англійській мові

3. Ресурсно - природний потенціал Китаю та його вплив на формування економіки Китаю

4. Іонні механізми потенціалу дії. Методи фіксації

5. Аналіз фінансової звітності та прогнозування економічного потенціалу ТОВ "Агрофірма "Колос" та СТОВ "Степове"

6. Формування та використання природоресурсного та трудового потенціалу Луганського регіону
7. Промисловий потенціал Харківської області
8. Текстовий потенціал українських прийменників

9. Теоретико-методологічні основи планування

10. Інформаційно-комунікативні технології як засіб навчання математичних дисциплін

11. Розвивальний потенціал бесіди як методу навчання у сучасній початковій школі

12. Розвиток комунікативно-мовленнєвих умінь молодших школярів при вивченні частин мови у 3 класі

13. Формування комунікативних умінь і навичок у молодших школярів

14. Формування комунікативної компетенції у дітей

15. Комунікативні здібності

16. Особливості розвитку комунікативних умінь студентів-медиків засобами соціально-психологічного тренінгу

Глобус физический, 210 мм.
На карту глобуса нанесены страны, границы, города, континенты, моря, океаны, глубины и другая полезная информация. Подставка глобуса
346 руб
Раздел: Глобусы
Подушка "Green Line. Бамбук", 50х70 см.
Удобные и практичные постельные принадлежности, изготовленные с применением ткани нового поколения из микрофиламентных нитей Ultratex и
656 руб
Раздел: Размер 50х70 см, 40х60 см
Пелёнка-кокон для мальчика "Карапуз" на липучке.
Пеленка-кокон для пеленания с удлиненными краями, оснащенными липучками. Дарит чувство комфорта и безопасности новорожденному малышу,
419 руб
Раздел: Пелёнки

17. Формування комунікативних вмінь менеджера

18. Кадровий потенціал менеджменту соціальної роботи

19. Рекреаційний потенціал Північно-західного району Російської Федерації

20. Теоретико-методологічні і прикладні проблеми визнання ймовірності банкрутства підприємства

21. Аналіз експортного потенціалу Харківської області

22. Вивчення економічного потенціалу регіону Житомирської області та виявлення можливих напрямків комерційної діяльності на ринку обробки деревини
23. Експортний потенціал України та її регіонів
24. Науковий потенціал незалежної України

25. Фінансовий потенціал розвитку підприємства

26. Формування конкурентного потенціалу Вінницької області у сучасних умовах

27. Наукова раціональність ХVІІ ст. у контексті спадковості античної математики і методології

28. "Маркетинг в комерційному банку" по проблемі "Розробка стратегії комунікації" (на матеріалах АКБ "МТ-Банк")

29. Соціал-демократична концепція держави та влади

30. Проект фотокомплексу для зйомки індивідуального портрету в умовах павільйону на чорно-білі малоформатні матеріали. Річний об

31. Основные концепции и методология анализа конкурентоспособности продукции промышленных предприятий

32. Потенційні можливості НЛП у комунікаційних технологіях

Ручка перьевая "Silk Prestige", синяя, 0,8 мм, корпус черный/хром.
Перьевая ручка Silk Prestige. Цвет корпуса: черный/хром. Материал корпуса: металл. Материал пера: иридий.
375 руб
Раздел: VIP-ручки
Средство для мытья посуды Finish "All in 1 Shine&Protect", (лимон), 65 штук.
Средство для посудомоечных машин с функцией "блеск и защита" обеспечивает сверкающую чистоту и блеск посуды, а также защищает
880 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Головоломка "Шар-лабиринт 138 шагов", диаметр 19 см.
Это средняя по сложности, самая известная и популярная модель. Диаметр сферы составляет 19 см, внутренний лабиринт насчитывает 138 шагов.
679 руб
Раздел: Головоломки

33. Ігра як фактор соціалізації особистості (психологічний аспект). Філософія ігри

34. Концепции современного естествознания (билеты экзаменационные)

35. Стратегические ядерные вооружения. Концепция развития СЯС СССР в 40-90 годах

36. Природно-ресурсный потенциал Латинской Америки

37. Природно-ресурсный потенциал Восточносибирского экономического района

38. Природно-ресурсный потенциал Ставропольского края
39. Американская концепция реорганизации и банкротства
40. М.М.Богословский и его методология по изучению истории России

41. Основные концепции правопонимания

42. Основные концепции правопонимания

43. Экологическая концепция РФ

44. Epistemology and methodology: main trends and ends. (Эпистемология и Методология)

45. Сегодня студенты, завтра - интеллектуальный потенциал нации - какой? (взгляд самой молодёжи)

46. Концепция культура Карла Юнга

47. Концепции цивилизации

48. Г. Белинский - критик и теоретик детской литературы

Экспресс-скульптор "Эврика", средний.
Настоящее искусство в Ваших руках! Экспресс-скульптор - это не только стимулятор творческих способностей, но и точечный
943 руб
Раздел: Антистрессы
Велосипед Jetem "Lexus Trike Next Generation" (цвет: красный).
Jetem Lexus Trike Next Generation — это детский велосипед с ручкой-толкателем для родителя. Одна из лучших моделей по соотношению
2488 руб
Раздел: Трехколесные
Стул детский "Ника" складной, моющийся (цвет: розовый, рисунок: горошек).
Особенности: - стул складной; - предназначен для детей от 3 до 7 лет; - металлический каркас; - на ножках стула установлены пластмассовые
562 руб
Раздел: Стульчики

49. Концепция отчуждения личности и общества в философии Альбера Камю (на примере повести "Посторонний")

50. Брюсов как переводчик и теоретик перевода

51. Концепция поэта и поэзии П.Б.Шелли

52. Проектирование и разработка сетевых броузеров на основе теоретико-графовых моделей

53. Продвинутые методы Ганемана. LМ-потенции: теория и практика

54. Концепция устойчивого развития
55. Лекции по Концепциям Современного Естествознания (КСЕ)
56. Изобретение языка: концепции возникновения языка от Демокрита до А. Смита

57. Концепции содержания и личностно ориентированное образование

58. Природоохранное просвещение и концепция эколого-политологического образования

59. Политическая концепция в учении Джона Локка

60. Макс Вебер и его социологическая концепция

61. Развитие Я-концепции в подростковом возрасте

62. Концепция психоанализа

63. Я - концепция как фактор личностного самоопределения в ранней юности

64. Основы гендерной теории и методологии

Набор детской посуды "Тачки", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Доска магнитно-маркерная "ECO", деревянная рамка, 60х80 см.
Поверхность доски предназначена для письма и рисования маркерами и закрепления информации магнитами. Универсальное интерьерное решение для
1519 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Логическая игра "IQ-Твист".
IQ-Твист - логическая игра, головоломка для взрослых и детей. Увлекательный способ проверить своё пространственное восприятие. Игра
547 руб
Раздел: Игры логические

65. Концепция Вирджинии Сатир в рамках семейной психотерапии

66. Понятие методологии психологии

67. Концепции качества жизни в современном обществе

68. Анализ операций умножения и деления в конкретной модели АЛУ

69. Шпора по Концепциям современного естествознания

70. Путь освобождения концепции Хинаяны и Махаяны
71. Методология и методика эмпирического социологического исследования (Контрольная)
72. Концепция повышения уровня информированности местного сообщества о действиях местных органов самоуправления по развитию социальной сферы в городе Энске

73. Естественнонаучный базис концепции "Золотого миллиарда" в свете информационного обеспечения социума

74. Победоносцев как социальный теоретик

75. Концепции качества жизни в современном обществе

76. Концепция здорового образа жизни

77. Неофрейдистские концепции

78. Ал-фараби

79. Концепция информационного общества в современной философии

80. Современная буржуазная философско-религиозная антропология (концепции Гельмута Плеснера и Арнольда Гелена)

Игрушка-антистресс "Fidget Cube. Green White".
Поклацать ручкой, подергать ножкой, скрутить в трубочку билетик и лопнуть все пупырышки на пленке. О, да! Эти житейские радости знакомы
465 руб
Раздел: Антистрессы
Дождевик на коляску универсальный в сумке.
Погода бывает капризной. Минуту назад светило солнышко, но набежала тучка и пошел дождь, а то и град. Защитить малыша и продолжить
323 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Доска пробковая, с алюминиевой рамой, 90x60 см.
Доска выполнена из пробки высокого качества, имеет регулируемые элементы крепления, алюминиевая рамка соединяется пластиковыми уголками.
1065 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички

81. Концепция современного естествознания. Мировоззрение. Истина

82. Концепция цикличности цивилизаций в философии истории Арнольда Тойнби

83. Первая научная революция. Гелиоцентрическая система мира(Концепции современного естествознания)

84. Концепции современного естествознания

85. Концепции современного естествознания

86. Нравственная концепция Л. Шестова
87. Философская концепция А. С. Хомякова
88. Концепция постиндустриального общества

89. Понятие индекса развития человеческого потенциала

90. Организация и методология учёта реализации товаров и валовых доходов на предприятии и пути их совершенствования

91. Понятие, задачи и принципы маркетингового исследования. Его роль в маркетинге и методология маркетингового исследования

92. Концепция жизненного цикла товара и конкурентные стратегии фирмы

93. Концепция построения системы управления Московского представительства японской корпорации

94. Методология и методы принятия решения

95. Методология принятия решений в организации

96. Методология CCM (Capability Maturity Model for Software) – модель развития способности организации разрабатывать и сопровождать программные продукты) в менеджменте качества проектов

Игра с липучками "Мама и малыш".
Потерялись малыши, где же их мамы? Собираем пары, ищем следы животных и соединяем в одну картинку на липучках. Увлекательные задания
497 руб
Раздел: Прочее
Деревянный конструктор "Три поросенка", 31 деталь.
Игровые наборы-конструкторы из дерева серии «Сказки» познакомят детей с героями детских сказок, подарят много часов увлекательных игр в
374 руб
Раздел: Настольный деревянный театр
Стиральный порошок "Сарма. Актив. Ландыш", универсал, 2400 грамм.
Стиральный порошок sarma active Ландыш для всех типов стирки предназначен для стирки изделий из хлопчатобумажных, льняных, синтетических
310 руб
Раздел: Стиральные порошки

97. Концепции переходного периода

98. Концепция управления персоналом с точки зрения адаптации ОСУП к условиям рынка /на примере предприятия/

99. Методология и методы принятия решения


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.