Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Фізична культура і спорт в умовах ринкової економіки

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки

В умовах поглиблення ринкових відносин відбувається інтенсифікація економічної і особливо підприємницької діяльності не тільки організацій фізкультурно-спортивного напрямку, але й усіх працівників галузі «ФКіС». У зв’язку з цим радикально змінюються вимоги до професійної підготовки кадрів по фізкультурі і спорті, які у процесі навчання у ВНЗ повинні засвоїти не тільки основи ринкової економіки, але й сформувати економічне мислення, оволодіти елементами економічної культури, поведінки та самовизначення у сфері спортивного підприємництва. Державний освітянський стандарт вищої професійної освіти в рамках засвоєння навчального курсу «Економіка ФКіС» передбачає розгляд фізкультури і спорту, як галузі народного господарства, вивчення економіки, фінансового забезпечення, матеріально-технічної бази і трудових ресурсів галузі, проведення економічного аналізу діяльності фізкультурно-спортивних організацій. Бакалавр «ФКіС» повинен не тільки добре орієнтуватися у різноманітних макро і мікроекономічних проблемах фізкультури і спорту, які функціонують в умовах формування ринкової економіки, але й вміти працювати з різними документами і фінансовими планами, кошторисами і договорами. Галузева структура народного господарства характеризується переліком окремих галузей, окремих виробництв і видів діяльності, які виділені в економіці країни на підставі суспільного розподілу праці, пропорціями, які сформувалися між ними у розподілі ресурсів і масштабах виробництва, міжгалузевими взаємовідносинами, які проявились в обміні товарами і послугами. В основу класифікація галузей народного господарства можуть бути покладені різні принципи, які відображають способи виділення однорідних видів діяльності в одну класифікаційну галузеву одиницю. Існує підхід, який передбачає, що галузь народного господарства включає в себе сукупність виробництв однорідної продукції незалежно від масштабів підприємств або їх підрозділів, відомчої належності чи наявності самостійного балансу. Мова йде про те, що якщо на великих підприємствах в невеликих масштабах у якості допоміжних виробляються товари чи послуги, які не характерні для основної діяльності, то вони повинні враховуватись не за профілем цього підприємства, а по галузях, відповідним споживчим якостям товарів чи послуг, що виробляються. Іншими словами, в основу класифікації галузей покладено підприємство (організація, установа), яке має самостійний баланс і має визначений вид діяльності, тобто принцип «господарчої» галузі. Виробнича сфера являє собою сукупність галузей матеріального виробництва, кінцевий результат діяльності яких є матеріальний продукт. Це галузі, які виробляють, в першу чергу, засоби виробництва і предмети споживання. До них відносять: промисловість, с г, будівництво, торгівлю, транспорт. Невиробнича сфера – це комплекс галузей, які не виробляють, як правило, безпосередньо матеріальних цінностей. У більшості випадків це галузі, які пов’язані із задоволенням нематеріальних потреб людини за допомогою надання різноманітних послуг, а саме послуг житлово-комунального господарства, побутового обслуговування, транспорту та зв’язку для населення, охорона здоров’я, фізкультура і спорт, освіта, культура, наука (у сфері матеріального виробництва – 66,2%, нематеріального – 33,8%, країні Європи – 60-70% у сфері послуг, причина – впровадження заходів НТР).

Аналізуючи структуру галузей народного господарства його було поділено на виробничу та невиробничу сфери, необхідно відзначити, що органічний взаємозв’язок цих двох сфер економіки полягає у тому, що матеріальне виробництво, що матеріальне виробництво, яке створює матеріально-технічні умови для усіх видів суспільно-корисної діяльності, у тому числі і для невиробничої сфери, випробовує на собі і зворотний зв'язок – вплив самого працівника (його освіта, інтелект, здоров’я) всього того, що є вирішальним впливом на зростання продуктивності праці, а забезпечується нематеріальним виробництвом. ФКС з економічної точки зору можна охарактеризувати, як вид суспільно-корисної діяльності з надання різнохарактерних послуг. Така діяльність відноситься до невиробничої сфери, тому що прямо не приймає участь у створенні матеріального продукту. Галузь – це сукупність підприємств і організацій, які характеризуються загальністю продукції, що виготовляється, технології виробництва, основних фондів, професійних навичок працюючих і потреб, які задовольняються ними. Не дивлячись на те, що наведене визначення відноситься насамперед до галузей виробничої сфери, його правомірно застосовувати на будь-яку галузь народного господарства, тому що в ньому містяться головні признаки, які лежать в основі, з одного боку, об’єднання в галузь різних господарських одиниць, а з іншого боку, різниці між галузями. В основі об єднання різних господарських одиниць в галузь лежать: особливості праці робітників підприємств і організацій, які виконують специфічні функції в системі суспільного поділу праці; особливості використовуваних засобів праці; специфічна форма результатів праці. Сукупність названих при знаків відображає виникнення різновидів суспільно необхідної діяльності та їх формування в галузь: розвиток потреб у будь-якому продукті праці (товарі, послузі) обумовлює спеціалізацію виробництва, її постійне поглиблення за рахунок впровадження нових, але того самого профільного напрямку видів діяльності (послуг), що з часом потребує відповідної форми управління. Підтвердженням постійного поглиблення спеціалізації може слугувати розширення впливу фізкультури і спорту на вирішення багатьох соціальних питань. Загальні галузеві признаки змісту виробничого процесу в галузі ФКіС: організації галузі здійснюють специфічні функції, які пов’язані із задоволенням специфічних потреб. Продуктом виробництва, в першу чергу, виступають оздоровчі, освітні, видавничі послуги, які задовольняють різноманітні потреби фізкультурно-спортивної направленості людей різного віку, інтересів і матеріальних можливостей; професійне забезпечення виробничого процесу досягається багаторівневою системою підготовки кадрів, які надаються середніми та вищими навчальними закладами, після вузівською освітою і різними формами підвищення кваліфікації; матеріально-технічна база - спортивні споруди, їх оснащення та інвентар; представляє собою характерні для цих видів діяльності основні і оборотні фонди невиробничого призначення; бюджетне фінансування здійснюється у відповідності з самостійною статтею державних витрат; управління галуззю здійснюється системою органів виконавчої влади регіонального і місцевого рівнів, які розробляють стратегію розвитку фізичної культури і спорту й несуть відповідальність за їх реалізацію.

Аналіз динаміки основних показників фізкультури і спорту у масштабах країни свідчить про наявність у розвитку галузі ряду тенденцій, які в останні роки набувають позитивного характеру: зростає кількість спортивних споруд; збільшується чисельність штатних працівників фізкультурно-оздоровчих центрів, спортивних клубів, підприємств та організацій; збільшується кількість людей, які займаються в секціях і групах за видами спорту, клубах і групах фізкультурно-оздоровчого напрямку. Разом з тим, розвитку фізкультури і спорту протягом значного часу притаманні і негативні тенденції. В першу чергу, це бюджетне фінансування галузі «за залишковим принципом», невиконання законодавчих актів у частині затверджених нормативів фінансування фізкультури і спорту, а також невиконання показників бюджетного фінансування. В кожній галузі народного господарства проявляються економічні відносини, які характерні в цілому для конкретної країни. Методологічною основою для їх аналізу є загальна економічна теорія - економіка. Крім цього існує ряд економічних дисциплін, які вивчають конкретну галузь (економіка транспорту, економіка спорту). Як відомо, предметом економіки є проблема підвищення ефективності використання обмежених ресурсів для задоволення безмежних потреб людей. Це загальна для народного господарства будь-якої країни проблема. Яка характерна і для кожної галузі. Стосовно галузі ФКіС вона знаходить вияв у таких питаннях: яка організаційно-правова форма найбільш ефективна для функціонування фізкультурно-спортивної організації з врахуванням специфічних особливостей останньої; які найбільш раціональні способи залучення займаних чи пайових фінансових ресурсів для функціонування і розвитку фізкультурно-спортивної організації; як підвищити конкурентоздатність фізкультурно-спортивної організації; як найбільш ефективно використовувати мережу фізкультурно-спортивних споруд і кожну з них окремо; як реалізувати велику кількість білетів на спортивні змагання, абонементів для занять у фізкультурно-оздоровчих групах. Таким чином, предметом економіки ФКіС є проблема вибору найбільш раціональних способів споживання ресурсів (факторів виробництва) для розширення ринку надання послуг, максимального наближення їх асортименту і якості до споживчих вимог. Вирішення цих проблем передбачає не тільки використання економічних інструментів, а й розробку моделей організації виробництва, застосування соціально-психологічних методів стимулювання працівників, системи маркетингових засобів, які просувають послуги і товари до споживачів. У розумінні предмета галузевої економіки знаходиться взаємозв’язок двох основних розділів економічної теорії – макроекономіки та мікроекономіки. Мікроекономіка як розділ економіки пов’язана з вивченням відносно мало масштабних економічних процесів, суб’єктів явищ (підприємств, фірм, відносин між ними). В центрі її уваги знаходиться виробники і споживачі: їх рішення з приводу обсягів виробництва, продажу, купівлі, з врахуванням потреб, цін, витрат, прибутку. Крім того, вона вивчає ринкову поведінку суб’єктів, відносини між ними у процесі споживання, розподілу, обміну, а також відносини між виробниками і державою.

Чемпион мира 1978, 1981, 1982, 1983, 1986, 1989, 1990 гг., второй призер 1987 года, третий — 1977, 1985, 1991 года. Чемпион Олимпийских игр 1984 и 1988 годы, второй призер в 1980 году. В 1998 году обвинялся СМИ США в связях с Амираном Квантришвили, Вячеславом Иваньковым — через основанную Фетисовым фирму Slavic (1992-1996 годы)[114]. После окончания карьеры игрока с июля 1998 по января 2002 года работал вторым тренером клуба «Нью-Джерси Дэвилз». С августа 2001 года — генеральный менеджер и главный тренер сборной России по хоккею на Олимпиаде 2002 в Солт-Лейк Сити (третье место). С 29 апреля 2002 года — председатель Государственного комитета РФ по физической культуре и спорту. В июле 2002 году выступил с предложением усиления роли государства (т.е., возглавляемого им комитета) в управлении российским спортом[115]. В августе 2002 года Владимир Путин подписал указ о создании Совета по физкультуре и спорту при Президенте РФ и назначил Фетисова заместителем председателя совета (председатель — В.Путин). 12 марта 2004 года был назначен руководителем Федерального агентства по физической культуре, спорту и туризму в составе Минздравоохранения и социального развития

1. Проблема рівності і соціальної справедливості в умовах ринкової економіки

2. Сучасна школа в умовах ринкової економіки

3. Соціальний захист населення в умовах ринкової економіки

4. Удосконалення форм і методів підготовки кваліфікованих працівників в умовах становлення ринкової економіки

5. Державне регулювання ринкової економіки

6. Функціонування грошово-кредитної системи в умовах трансформації економіки
7. Зовнішньоекономічні зв’язки в галузі "Фізична культура і спорт"
8. Особливості оподаткування країн ринкової економіки. Порівняльна характеристика

9. Теорія суспільного добробуту та соціально-ринкової економіки

10. Адаптація систем управління промисловими підприємствами в умовах трансформаційної економіки

11. Соціальні стандарти у галузі фізичної культури та спорту

12. Інноваційна активність підприємницьких структур в умовах інтернаціоналізації української економіки

13. Формування ефективних інститутів в умовах трансформаційної економіки

14. Особливості перехідної економіки України

15. Формування недержавного сектору економіки на прикл приватизації

16. Державне регулювання економіки

Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Триумф!", 480 мл.
Объем: 480 мл. Материал: фарфор.
401 руб
Раздел: Кружки, посуда
Чайник со свистком из нержавеющей стали "Mayer & Boch", 2,5 л.
Чайник со свистком металлический. Материал: нержавеющая сталь, бакелит, литое дно. Объем: 2,5 литра. Чайник выполнен из высококачественной
400 руб
Раздел: Чайники из нержавеющей стали
Ручка-стилус шариковая сувенирная "Максим".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а именная надпись
415 руб
Раздел: Металлические ручки

17. Ресурсно - природний потенціал Китаю та його вплив на формування економіки Китаю

18. Основні інструменти грошово-кредитного регулювання економіки - процентна політика

19. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

20. Історія економіки Німеччини

21. Лікувальна фізична культура в системі реабілітації хворих з сердечно-судинними захворюваннями

22. Роль лікувальної фізичної культури та дієтотерапії
23. Глобалізація як об’єктивна тенденція розвитку світової економіки
24. Міграція робочої сили як фактор розвитку світової економіки XXI століття

25. Перспективи розвитку соціально-орієнтованої економіки Швеції

26. Розвиток економіки Греции в 90-х р. та її участь в Європейському союзі

27. Конкурентоспроможність національної економіки

28. Предмет і методи економіки праці

29. Методика активізації пізнавального процесу школярів до фізичної культури

30. Формування здорового способу життя школярів засобами фізичної культури

31. Виховання організованості молодших школярів на уроках фізичної культури

32. Виды научных работ в области физической культуры, спорта и физической реабилитации

Глобус "Зоогеографический детский", 250 мм.
Зоогеографический детский глобус — это отличный подарок ребенку. Благодаря ему ваши дети узнают не только об устройстве планеты, на
502 руб
Раздел: Глобусы
Экологичный стиральный порошок Garden Kids, без отдушек с ионами серебра, 1350 грамм.
Благодаря входящим в состав компонентам на растительной основе средство мягко отстирывает и освежает детское белье и одежду из всех видов
399 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Штатив для создания снимков "сэлфи", зеленый.
Поднимите искусство "селфи" на новый уровень со штативом. Путешествуйте и фотографируйтесь на фоне живописных пейзажей. Находите
376 руб
Раздел: Держатели и подставки

33. Гімнастика - королева фізичної культури

34. Туризм як основна галузь економіки Туреччини

35. Лікувальна фізична культура при артрозах

36. Філософія економіки

37. Функціонування капіталу в різних сферах економіки

38. Альтернативні концепції теорії макроекономічного регулювання економіки: теорія і практика
39. Вплив розвитку міжрегіонального та прикордонного співробітництва на підвищення рівня стабільності економіки регіону
40. Державне регулювання економіки

41. Державне регулювання економіки

42. Економічна безпека підприємства в сучасних умовах та економічні ризики

43. Інвестування регіональної економіки та її ефективність в Україні

44. Іноземне інвестування аграрного сектору економіки України

45. Історія виникнення та розвитку регіональної економіки як науки

46. Концесія як механізм розвитку економіки держави

47. Мале підприємництво і його роль у реформуванні економіки та зміцненні місцевих бюджетів

48. Механізм фінансової стабілізації в умовах ринкової трансформації

Набор для проведения раскопок "Jewerly Excavation. Горный хрусталь".
Набор для проведения раскопок "Горный хрусталь" из серии Jewerly Excavation станет идеальным подарком для юных любителей
373 руб
Раздел: Археологические опыты
Развивающая игра "Таблица умножения".
Благодаря этой красочной и яркой игрушке ребёнок очень быстро выучит таблицу умножения! Набор состоит из игрового поля и 100 разноцветных
442 руб
Раздел: Кассы букв и цифр (без магнита)
Шкатулка для рукоделия, 28x21x15 см, арт. 80887.
Такие шкатулки послужат оригинальным, а главное, практичным подарком, в котором замечательно сочетаются внешний вид и функциональность.
1618 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия

49. Недовіра людей до банківської системи - це перший крок до створення якісно нової економіки

50. Основи економіки підприємства

51. Основні риси перехідної економіки України

52. Ринкова економіка: проблеми, моделі, методи

53. Ринок і державне регулювання економіки

54. Соціально-орієнтована ринкова економіка як оптимальна модель ринку
55. Теорія неокласичного синтезу. Теорія економіки ринків
56. Форми і методи регулювання економіки державою

57. Моделювання економіки

58. Контракты в сфере физической культуры и спорта

59. Гигиенические основы физической культуры и спорта

60. Особливості економічного розвитку Київської Русі

61. Культура Київської Русі

62. О разделении спорта и оздоровительной физической культуры

63. Проблемы и перспективы развития дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта

64. Инновационная интерпретация физической культуры и спорта: от проблем к решению

Карандаши "Волшебный дворец", 24 цвета, черное дерево, заточенные.
Количество цветов - 24. Материал корпуса - дерево. Диаметр корпуса - 7 мм. Форма корпуса - шестигранная. Заточено - да. Длина - 172
318 руб
Раздел: 13-24 цвета
Глобус политический диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V, переключатель на шнуре; может
1121 руб
Раздел: Глобусы
Крикет "Зоопарк".
Комплект: 4 фигуры, 2 биты, 2 шарика. Длина молоточка: 42,5 см. Возраст: от 3 лет.
548 руб
Раздел: Гольф

65. Пути оптимизации управленческой деятельности в сфере физической культуры и спорта (на примере Омска)

66. Влияние физической культуры и спорта на формирование профессиональных навыков

67. История физической культуры и спорта в России

68. Физическая культура и спорт на телеэкране

69. Аспекты экологического подхода к теории и практике физической культуры и спорта

70. Социальная значимость физической культуры и спорта в современных условиях развития России
71. Государственная политика в сфере физической культуры и спорта
72. Физическая культура и спорт в жизни российских женщин

73. Особенности педагогической ориентации специалистов по физической культуре и спорту

74. Анализ правовой базы физической культуры и спорта в России

75. Анализ динамики процесса повышения квалификации специалистов по физической культуре и спорту

76. Основные периоды и этапы в развитии отечественной истории физической культуры и спорта как учебной дисциплины

77. Вплив християнства на культуру в Київській Русі

78. Умови життя рослин і біологічні особливості росту та розвитку сільськогосподарських культур

79. Соціально-економічна концепція походження держави: її позитивні риси та недоліки

80. Особливості розвитку культури Київської Русі

Игра настольная "7 на 9".
Быстрая игра для 2-4 человек. Суть игры в том, что необходимо быстро считать в уме и ещё быстрее действовать — бросать подходящую карту,
390 руб
Раздел: Игры в дорогу
Бумага упаковочная "Путешествие", 70x100 см, 10 листов.
Упаковочная бумага — одна из важнейших деталей презента. Подарочная упаковка с оригинальным дизайном с легкостью дополнит всю прелесть
487 руб
Раздел: Прочие
Настольная игра "Тримино".
"Тримино" настольная игра для тех, кто умеет просчитывать ходы, создавать хитроумные комбинации и не боится блефовать. Здесь не
714 руб
Раздел: Домино детское

81. Політичний устрій та соціально-економічний розвиток Київської Русі

82. Трипільська культура та теорії походження Київської Русі

83. Культура Київської Русі

84. Культура Київської Русі та середньовічна культура Західної Європи

85. Механізм товарної стратегії економічного розвитку підприємств у сучасних умовах господарювання і методи реалізації такої стратегії

86. Взаєморозуміння в Європі через культуру, освіту та спорт
87. Планування розвитку діяльності підприємства у ринкових умовах
88. Використання ділової гри на тему "Економічна оцінка родючості ґрунтів та врожайності с/г культур"

89. Психология физической культуры и спорта

90. Процес становлення та розвитку політичної культури молоді в умовах демократизації українського суспільства

91. Фізичні основи квантової электроніки

92. Воспитание волевых качеств посредством занятия физической культурой и спортом

93. Гигиенические особенности занятий физической культурой или спортом с детьми дошкольного возраста

94. Задачи физической культуры и спорта

95. Место и роль физической культуры и спорта в реабилитации инвалидов

96. Положительное влияние физической культуры и спорта на учебную успеваемость школьников

Горка для ванной "Веселое купание".
"Веселое купание" - это удивительная водная горка, в виде спирали, по которой съезжают фигурки зверей на спасательных кругах и
569 руб
Раздел: Игровые и разнопредметные наборы
Бумага самоклеящаяся, А4, 25 листов, глянец, 85 г/м2.
Глянцевая самоклеящаяся фотобумага с перманентным клеевым слоем. Для печати на всех струйных принтерах систем Epson, HP, Canon, Lexmark и
385 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Брелок с кольцом "Lord of the Rings" Ring.
Брелок с тем самым Кольцом из известного произведения жанра фэнтези романа-эпопеи "Властелин Колец" английского писателя Дж. Р.
1590 руб
Раздел: Металлические брелоки

97. Пути улучшения организации муниципальной политики по вовлечению молодежи в физическую культуру и спорт

98. Роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни студента

99. Социально-биологические основы физической культуры и спорта


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.