Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Социология Социология

Розвиток соціології в Україні

Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

Вступ 1. Зародження і розвиток соціологічної думки в Україні 2.Соціологічні дослідження українських вчених в еміграції Висновок Список використаної літератури Вступ Україна багата на видатних людей. Це стосується і такої науки як соціологія. Однак дана наука розвивалась особливо вдало в період, так званого, українського Відродження. В цей час практично зароджується сучасного типу соціологія, яка сьогодні, в певній мірі, відновлює свої сили в Україні. До специфічних особливостей розвитку української соціології слід віднести ту обставину, що соціологічні дослідження радянського періоду поступово втрачають наукову значимість і об’єктивність, тоді як можливість достатньо вільного розвитку соціологічної думки в еміграції породжує появу великої кількості серйозних соціологічних праць, які складають нині класику української соціології. Можна навіть сказати, що саме на початку 20-х рр. за кордоном розпочинається швидкий розвиток української соціології та виокремлення її деяких дослідницьких напрямів. Не скута жорсткими межами однієї панівної ідеології, соціологічна думка українських вчених охоплює різноманітні явища суспільного життя як в Україні, так і за її межами. 1. Зародження і розвиток соціологічної думки в Україні Історія соціологічної думки в Україні як цілісний процес донедавна практично не досліджувалася. Нині у зв'язку з процесами державотворення та національно-культурного відродження потреба у науковому знанні еволюції вітчизняної соціальної думки, починаючи від її витоків до інституціалізації як академічної науки, набуває особливого значення. Вона відтворює низку проблем, пов'язаних зі складними процесами становлення і розвитку українства від початків його історії до сьогодення. Протосоціологічний період її розвитку охоплює хронологічний проміжок від часів Київської Русі до середини XIX ст. Його історія налічує кілька етапів, що характеризуються певними особливостями розвитку соціологічного знання під впливом економічних, соціальних, політичних, ідеологічних факторів: — протосоціологія епохи становлення, розвитку та розпаду Київської Русі (праісторія, Київська держава, княжа доба, литовсько-польський період - V - кінець XV ст.); — протосоціологічне знання козацької доби (від початків козацтва до зруйнування Січі — кінець XV — третя чверть XVIII ст.); — протосоціологія доби відродження України (кінець XVIII — середина XIX ст.). Витоки соціального пізнання в Україні сягають сивої давнини, зокрема княжої доби (IX — XIII ст.), і тісно пов'язані з буттям українського народу, формуванням української державності — Київської Русі, яка постала в результаті об'єднання східнослов'янських племен навколо політичного й культурно-економічного центру — Києва й Середнього Подніпров'я. Елементи соціологічної думки містять праці найдавніших українських мислителів. Київський князь Володимир Мономах (правив у 1113—1125 рр.) у &quo ;Повчанні дітям&quo ; дає настанови на праведне життя, справедливий соціальний устрій, закликає долати міжусобиці заради єдності землі Руської, громадянського миру. Різноманітним історико-соціологічним матеріалом насичені літописи Київської Русі XI—ХШ ст.,

найпомітніший серед яких &quo ;Повість минулих літ&quo ;, авторство якого належить ченцеві Києво-Печерського монастиря Несторові. Подієвий спектр увиразнює головну його ідею, яка полягає в обстоюванні єдності Руської землі та політичної незалежності. Вихід на історичну арену Галицько-волинської держави засвідчив &quo ;Галицько-волинський літопис&quo ; — важливе джерело інформації про соціальне життя на західноукраїнських теренах. Соціально-економічне, політичне і духовне життя різко змінилося у XIII ст. у зв'язку з пануванням на українських землях монголо-татарського іга. У XIV ст. центрально-українські землі були захоплені Великим князівством Литовським. Більшість галицько-волинських земель опинилася під польською владою. З півдня дошкуляли татарські напади. Історична доля українського народу витворила своєрідний соціальний феномен — козацтво — проміжну верству між шляхтою і селянством, на яку не поширювалися ні кріпацтво, ні панщина. Особливість його в тому, що Україна, не будучи державою, фактично існувала як унікальна державно-правова система, суб'єктом якої було козацтво. З ним пов'язані і перші переписи населення в Україні, формування козацьких реєстрів, створення війська реєстрових козаків. У середині XVI ст. ідеї природного права, суспільного договору розробляв Станіслав Оріховський-Роксолан (1513—1566), якого сучасники називали українським (рутенським) Демосфеном. Він обґрунтував положення, згідно з яким королівська (державна) влада дана не Богом, а виникла внаслідок договору між людьми, які підкоряються королю добровільно. Перед законом як гарантією розвитку та існування держави рівні всі, навіть королі. На думку С. Оріховського, природне право (закон) важливіше від законів, які регулюють відносини у суспільстві і які за необхідності можна змінити. Виникнення держави спричинене двома факторами: вродженим людським недоліком, який вимагає взаємної допомоги, і вродженою схильністю людей до зближення, яка ніби &quo ;клеїть&quo ; їх, в'яже одним вузлом. Обов'язок держави щодо громадянина — гарантувати кожному право на існування. Вона повинна дбати про освіту громадян, &quo ;адже ніхто нічого не зробить корисного навіть у самому незначному мистецтві, якщо не буде вчитися&quo ;, сприяти розбудові нових шкіл. Обов'язки індивіда перед державою ще вищі, його діяльність має спрямовуватися передусім у руслі інтересів держави. Суспільні погляди С. Оріховського відіграли етапну роль у розвитку вчення про державу від середньовічних концепцій до теорій держави і права XVII— XVIII ст. Щодо багатьох положень він випередив таких мислителів, як: Г. Гроцій, Т. Гоббс, Ж. Боден та ін. В Україні і Росії його ідеї розвивали діячі Киє-во-Могилянської академії, зокрема Феофан Прокопович (1681—1736). Наприкінці XVI — на початку XVII ст. найпомітнішою постаттю в українському духовному житті був Іван Вишенський (між 1545(50) — після 1620), який у своїх полемічних творах обстоював ідею свободи, рівності, справедливості. У цей час центр освітнього, інтелектуального життя переміщується з Острозької академії до Києво-Могилянської, найпомітніші діячі якої Петро Могила, Стефан Яворський, Павло Величковський, Юліан Кониський, Феофан Прокопович, крім власне духовних літературних праць, приділяли увагу відносинам церкви і держави, церковній та світській владі.

Істотний внесок у розвиток соціологічних ідей зробив видатний український філософ, письменник Григорій Сковорода (1722—1794), який науку про людину вважав найважливішою і найвищою з усіх наук. Не заперечуючи ролі й значення технічних досягнень, найголовнішою він вважав науку про умови та способи забезпечення щасливого життя, про людину та її щастя. Особливу цінність має його концепція спорідненої праці. Сковорода чи не першим із вчених нового часу висунув ідею перетворення праці із засобу до життя на найпершу життєву потребу та найвищу насолоду. Смисл людського буття він вбачав у праці, а справжнє щастя — у вільній праці за покликанням. Думка про визначальну роль спорідненої праці у забезпеченні щасливого життя вперше набула рис загального принципу вирішення проблеми людського щастя і смислу людського буття. Безпосереднім суб'єктивним виявом людського щастя Сковорода вважав внутрішній світ, добрий сердечний настрій, душевну міць. Досягти цього можна, втілюючи веління своєї &quo ;внутрішньої натури&quo ;, пізнаного в собі Бога. Цією &quo ;внутрішньою натурою&quo ; є спорідненість із певними видами праці. Люди мають пізнати самі себе, свої здібності й виробити адекватний своїй природі спосіб життя. Спорідненість, покликання і є справжнім Богом у людині. У такому контексті розглядає Сковорода й проблему соціальної нерівності, визнаючи тільки одну — нерівність обдаровань і покликань, тобто нерівність природного походження. Звідси його принцип &quo ;нерівної рівності&quo ;. &quo ;Бог, — писав Сковорода, — богатому подобен фонтану, наполняющему различные сосуды по их вместимости. Над фонтаном надпись сія: &quo ;Неравное всъм равенство&quo ;. Меншій сосуд менъе имъет, но тем равен єсть большему, что равно єсть полный&quo ;. З цих позицій критикує він суспільні вади, ратуючи за моральну перебудову світу шляхом подолання неспорідненої праці, бо саме вона породжує суспільні вади. Треба займатися тією справою, для якої людина народжена. Великого значення у пізнанні людської природи, у виборі людиною свого місця у житті Сковорода надавав практиці, вправам, які вдосконалюють природні дані. Наука і звички повинні спрямувати людину на шлях спорідненої, корисної для суспільства праці, яка є основною сферою вияву сутності людини в її високих духовних прагненнях. У творчості Г. Сковороди започатковані й ідеї екзистенціалізму (філософська течія, що на першому плані розглядає людину та її переживання), які у світовій науці стали розробляти тільки через століття. Його роздуми сповнені гуманізму, конструктивного змісту і варті сучасного ґрунтовного дослідження. Отже, суспільні концепції, які постали в Україні в період від античності до XIX ст., охоплювали широке коло соціальних проблем і підходів до їх вирішення. З позицій свого часу, тодішнього рівня знань автори намагалися осмислити окремі і загальні соціальні явища, що створювало інтелектуальне підґрунтя для подальшого вивчення суспільства як системи, механізмів його функціонування. У тогочасній українській протосоціологічній думці домінують загальні закономірності становлення й еволюції соціологічного знання та специфічні особливості, зумовлені розвитком української історії.

Кінець грудня 1936 року приніс Галині Козубській звільнення з осоружного виправного закладу. Дівчина, повернувшися до Кременця, відновила діяльність в ОУН і продовжила навчання в ґімназії. Ґімназисткою стала й молодша сестра Ірина. За перших совітів дівчина навчалася в радянській десятирічці, як і наймолодший із Козубських – Олег. Галина по закінченню ґімназії вступила на факультет соціології Варшавського університету, студії в якому перервала німецько-польська війна. Юрій Козубський відбув свій термін у Кременецькій в’язниці й перед Різдвом 1935 року переступив поріг батьківської хати. Відразу ж записався до хору церкви Воздвиження Чесного Хреста під орудою Юрія Кульчинського. Вступив до Львівської греко-католицької духовної семінарії, а через рік став студентом хімічного факультету політехнічного інституту в Данціґу. Українські студенти гуртувалися тут в організаціях і товариствах «Заграва», «Чорноморе», «Основа», «Пласт». Юрко став членом товариства «Чорноморе», поновився в «Пласті» й продовжив нелеґальну працю в ОУН

1. Соціально-економічний розвиток Західно-Українських земель у складі Австро-Угорщини у ХІХ столітті

2. Програма соціологічного дослідження, спрямована на визначення свого майбутнього населенням України

3. Сексуальна культура сучасних українських підлітків: соціологічний аспект проблеми

4. Регіональний розвиток харчової промисловості України

5. Історичний розвиток біологічних наук

6. Розвиток соціальної географії в СРСР
7. Соціологія культури
8. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин

9. Розвиток менеджменту в Україні: спочатку і до сьогодення

10. Виникнення і розвиток соціальної педагогіки як галузі людинознавства

11. Аналіз результатів соціологічного дослідження "Освіта в житті молоді"

12. Глобалізація й поняття "суспільство" у новітніх соціологічних дискусіях

13. Дослідження теоретичної концепції системи освіти с позиції соціології

14. Ідентифікація у сучасній соціології

15. Основи соціології

16. Постсоціологічний період в розвитку соціологічної думки: Ф. Знанецький і Т. Парсонс

Кружка фарфоровая "Королевские собаки", 485 мл.
Кружка фарфоровая. Объем: 485 мл.
322 руб
Раздел: Кружки
Карандаши цветные "Triocolor", 24 цвета, трехгранный корпус.
Трехгранная эргономичная форма корпуса. Яркие, насыщенные цвета, линии мягко ложатся на бумагу. Грифель устойчив к механическим
464 руб
Раздел: 13-24 цвета
Говорящий планшетик "Сказочка", 19x24 см.
Говорящий Планшетик "Сказочка для маленьких" - это незаменимый спутник Вашего малыша, с ним он точно не будет скучать! В памяти
513 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры

17. Програма соціологічного дослідження спрямована на вивчення громадської думки городян про роботу міського громадського транспорту

18. Соціологічна концептуалізація освіти

19. Соціологічне дослідження "Патріотизм у розумінні сучасної молоді"

20. Соціологічне дослідження ставлення людей до вивчення іноземних мов

21. Соціологічний аналіз міжнаціональних відносин

22. Соціологічні погляди Р. Спенсера, Е. Дюркгейма, М. Вебера
23. Соціологія груп - історія розвитку та сучасна проблематика
24. Соціологія конфлікту

25. Соціологія молоді як галузь соціологічної науки

26. Соціологія освіти

27. Соціологія сім’ї

28. Соціологія шлюбу та сім’ї

29. Соціологія як наука про суспільство

30. Соціологія як соціальна система

31. Сучасна західна соціологія, основні напрями і проблеми

32. Етнічна соціологія - актуальні проблеми та історія розвитку

Ковш для ванны "Flipper", с лейкой, мятный.
Ковшик для купания и мытья головы Flipper в виде дельфина превратит каждое купание вашего малыша в веселую игру! Мягкий край из
406 руб
Раздел: Ковшики
Настольная игра "Спящие королевы".
Проснитесь и играйте! Королева Роз, Королева Тортов и десять их ближайших подруг заснули, поддавшись сонным чарам и именно вам предстоит
606 руб
Раздел: Карточные игры
Настольная игра "Морской бой для детей" (арт. Ин-1761).
Традиционная настольная игра для всей семьи теперь в новом исполнении! Двум капитанам предстоит сразиться на безбрежной глади океана. Тот,
396 руб
Раздел: Классические игры

33. Програма соціологічного дослідження

34. "Друга стать" і філософсько-соціологічний аналіз нерівності жінок Сімони де Бовуар

35. Состав речовини й хімічні системи. Розвиток біологічних поглядів

36. Соціально-економічний розвиток України у XVII ст.

37. Соціально-економічний розвиток українських земель у XIX ст.

38. Соціально-культурний розвиток України у другій половині XIX сторіччя
39. Вплив столипінської аграрної реформи на соціально-економічний розвиток Правобережної України (1906 - 1914 рр.)
40. Розвиток рекламних агентств на Україні

41. Вексельний обЃг. Розвиток вексельних операцЃй на УкраѓнЃ та в Ѓнших економЃчно-розвинутих краѓнах

42. Розвиток та розміщення хімічної промисловості України

43. Розміщення і розвиток автомобільної промисловості України

44. Розвиток та розміщення залізничного транспорту України

45. Розвиток української мови

46. Агробіологічні та агротехнічні особливості оптимізації прийомів вирощування соняшнику, рицини, сафлору в умовах південної підзони степу України

47. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

48. Розвиток операцій банківської системи на сучасному етапі економічних відносин в Україні (на прикладі АППБ "Аваль")

Ящик для игрушек "Профи Kids", 15 л.
Ящик для игрушек "Профи Kids" имеет 6 разноцветных вкладышей, для хранения мелких деталей, игрушек, карандашей и
499 руб
Раздел: Корзины, контейнеры для игрушек
Тетрадь на резинке "Elements", А5, 120 листов, клетка, синяя.
Тетрадь общая на резинке. Формат: А5. Количество листов: 120, в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: синий.
328 руб
Раздел: Прочие
Стул детский (цвет: сиреневый).
Стул детский устойчивый и удобный. Ребёнку будет комфортно сидеть на стуле как за столом, так и самостоятельно. Соответствует всем
362 руб
Раздел: Стульчики

49. Розвиток форм забезпечення банківських кредитів в Україні

50. Формування та розвиток банківської системи України

51. Морфолічно-біологічні особливості формування урожайності зерна гібридами кукурудзи селекції компанії "Піонер" в умовах лісостепу України

52. Соціально-економічний розвиток Австрії та Швейцарії

53. Розвиток районного підходу в соціально-економічній географії

54. Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання
55. Розвиток місцевого самоврядування в Україні
56. Соціальна захищеність дітей в Україні

57. Соціальні, економічні та культурні права громадян україни. Право на працю і відпочинок

58. Розвиток української лексикографії

59. Віддієслівні іменники української мови в когнітивно-ономасіологічному аспекті

60. Визвольна війна українського народу під керівництвом Хмельницького. Розвиток України в кінці XX ст.

61. Етнічний розвиток Русі-України

62. Історія України. Соціально-політичні аспекти

63. Політичний розвиток України в другій половині XVII ст

64. Політичний та соціально-економічний розвиток Болгарії у 1990–2005 рр.

Настольная игра "Хватайка".
«Хватайка» — быстрая игра на развитие реакции и наблюдательности. Бросьте кубики и быстрее всех найдите карту, которая совпадает
690 руб
Раздел: Игры на ловкость
Глобус политический, диаметр 320 мм.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Шар выполнен из толстого пластика, имеет один
791 руб
Раздел: Глобусы
Таблетки для посудомоечной машины "Clean&Fresh", 5 in1 (midi).
Таблетки для посудомоечной машины «Clean&Fresh» – чистота и свежесть Вашей посуды в каждой таблетке! Великолепно очищает посуду и содержит
379 руб
Раздел: Для посудомоечных машин

65. Політичний та соціально-економічний розвиток Естонії у 1990–2005 рр.

66. Політичний та соціально-економічний розвиток Словаччини у 1993-2005 рр.

67. Політичний устрій та соціально-економічний розвиток Київської Русі

68. Промислова буржуазія півдня України та еволюція її соціально-економічних вимог у другій половині ХІХ – на початку ХХ сторіччя

69. Розвиток землеробництва та тваринництва на теренах України

70. Розвиток науки Антропологія в Україні
71. Соціалізм в історії України
72. Соціальне забезпечення сімей червоноармійців, "жертв контрреволюції" та біженців в Україні (1919-1922 рр.): історичний аспект

73. Соціальне страхування від безробіття в Україні в 20-ті роки XX сторіччя

74. Соціально-економічний розвиток Київської Русі

75. Соціально-економічний розвиток Чехії та Словаччини у XVIII столітті

76. Соціально–політичне становище в Західній Україні 1945-1950 роки

77. Українська діаспора як історичне і соціально-політичне явище

78. Культурний розвиток України

79. Розвиток декоративно-прикладного мистецтва в Україні

80. Українська культура: становлення та розвиток

Измеритель любви.
Измеритель любви - это чувствительный прибор, отмечающий малейшие изменения в вашем внутреннем состоянии. Нижнюю капсулу нужно зажать в
315 руб
Раздел: Прочее
Вкладыши "Лето".
Вкладыши "Лето" - это развивающая игрушка, предназначенная для детей в возрасте старше 3-х лет. При помощи такой игрушки ребёнок
503 руб
Раздел: Рамки-вкладыши
Конструктор металлический для уроков труда №2.
Конструктор раскрывает перед ребенком неограниченные возможности моделирования и создания множества своих собственных
397 руб
Раздел: Магнитные и металлические конструкторы

81. Анатомо-фізіологічні особливості нервової системи в дітей. Нервово-психічний розвиток дитини

82. Розвиток міжнародного бізнесу в Україні

83. Розвиток підприємницької діяльності в Україні

84. Розвиток зв’язного мовлення учнів початкових класів на уроках української мови

85. Розвиток пізнавальних інтересів учнів 4 класу на уроках "Я і Україна"

86. Розвиток пізнавальної активності молодших школярів на уроках української мови
87. Становлення і розвиток вищої освіти на Україні
88. Становлення і розвиток політичної думки в Україні

89. Аналіз стану соціальної політики в Україні

90. Інтеракційні механізми соціалізації учнів середньої школи України

91. Масове безробіття в Україні як соціальна проблема

92. Прогнозування соціально-економічних наслідків епідемії ВІЛ/СНІДу в Україні до 2014 року

93. Розвиток української етнонаціональної спільноти

94. Соціалізація дітей-інвалідів в Україні

95. Соціальний портрет молоді України: структура цінностей та потреби

96. Стан соціальної галузі України

Горшок дорожный и насадка на унитаз "HandyPotty".
Дорожный горшок и насадка на унитаз HandyPotty помогут сделать путешествие еще комфортнее для малыша. Комбинированная модель сочетает в
1128 руб
Раздел: Сиденья
Настольная игра Какаду "Упрямый Шарик" (Водный Рай).
Игра 100% такая же, как была в СССР! Цель игры Путешествие Шарика или Кто Быстрее - провести маленький металлический шарик через
1452 руб
Раздел: Игры на ловкость
Кружка "On/Off".
Оригинальная чашка - меняет цвет и надпись при нагревании. Упаковка стилизованная - качественный картон. Размеры упаковки: 11х10х8
448 руб
Раздел: Кружки

97. Сучасна соціально-релігійна ситуація в Україні

98. Тенденції соціально-економічних процесів сучасної України

99. Розвиток та розміщенння промисловості будівельних матеріалів в Україні


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.