Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Баланс, рахунки і подвійний запис як основні методичні прийоми бухгалтерського обліку

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники

1. Поняття про бухгалтерський баланс. Його побудова Для оперативного керування підприємством необхідно мати точні дані про стан і наявність господарських засобів підприємства і за рахунок яких джерел ці засоби надходять на підприємство. Такі дані одержують при складанні бухгалтерського балансу. Бухгалтерський баланс – це спосіб економічного групування засобів підприємства по складу і розміщенню, і джерелам утворення на визначену дату в узагальненій формі вимірювання. Згідно ПСБО затверджено Указом Мінфіну №87 від 31.03.1999р.і зареєстровано в Міністерстві юстиції України №396 від 21.06.1999р. ”Положення (стандарт) бухгалтерського обліку –2 (баланс)”. Цим положенням визначені зміст і форма Балансу і загальні вимоги розкриття його статей. За формою бухгалтерський баланс – це таблиця, що складається з двох частин: одна частина - актив, у ній відображені дані про наявність і стан господарських засобів підприємства по їхньому складі і призначенню; інша частина - пасив, у ній відображені дані про види і розміри джерел формування господарських засобів. У бухгалтерському балансі всі господарські засоби підприємства і джерела їх формування об'єднані в економічно однорідні групи, що називаються статтями балансу. Статті балансу мають загальну назву, окремий код, їх записують окремими сумами. Усі статті бухгалтерського балансу поділяють на: активні (ті, що розміщено в активі балансу); пасивні (ті, що розміщено в пасиві балансу); Активні - основні засоби, запаси, грошові кошти, розрахунки з дебіторами. Пасивні – статутний капітал, прибуток, кредити банку, кредиторська заборгованість. Деякі статті Балансу мають складну побудову, тобто вони складаються з декількох рядків. До них належать основні засоби, нематеріальні активи і дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги. По них указують первісну вартість об'єктів, їхній знос і залишкова вартість об'єкта на дату складання балансу. Однорідні по економічному змісту статті бухгалтерського балансу об'єднані в групи. У бухгалтерському балансі, що складають сьогодні, виділяють такі групи статей: Запаси. Дебіторська заборгованість по розрахунках. Грошові кошти і їхні еквіваленти. Поточні зобов'язання по розрахунках. Однорідні по економічному змісту статті і групи балансу поєднують у розділи. У відповідності зі стандартом, актив балансу складається з трьох розділів: Необоротні активи. Оборотні активи. Витрати майбутніх періодів. Пасив балансу складається з п'яти розділів: Власний капітал. Забезпечення майбутніх витрат і платежів. Довгострокові зобов'язання. Поточні зобов'язання. Доходи майбутніх періодів. Основна важливість бухгалтерського балансу складається в рівності двох його підсумків, тобто валюта балансу по активі повинний дорівнювати валюті балансу по пасиві. Підсумок по усім трьом розділах активу і по п'ятьох розділах пасиву встановлює показник валюти балансу, тобто існує показник валюти балансу по активі і показник валюти балансу по пасиві. Існують два поняття валюти балансу: Валюта балансу – брутто; Валюта балансу – нетто; Валюту балансу брутто одержують підсумовуванням показників усієї статей за винятком даних контрактивних і контрпасивних рахунків (наприклад, знос основних засобів, знос нематеріальних активів, неоплачений капітал).

Валюту балансу нетто одержують вирахуванням з валюти балансу брутто сум по контрактивних і контрпасивних рахунках. У бухгалтерському балансі підприємства України подають дані про наявність господарських засобів і джерел їх формування на початок звітного року і на кінець звітного періоду, тобто на кінець першого кварталу, першого півріччя, дев'яти місяців і на кінець звітного року. 2. Господарські операції і їхній вплив на статті балансу Під впливом господарських операцій, що відбуваються на підприємстві, розуміють зміну наявності і стану господарських засобів і джерел їх формування. У зв'язку з цим відбуваються зміни даних окремих статей бухгалтерського балансу. Усі господарські операції, що викликають зміни в балансі підприємства, розділяють на 4 типи: 1.Операції першого типу – здійснюють зміни тільки в активі балансу, тобто одна стаття активу балансу збільшується, а інша зменшується на ту саму величину. Валюта балансу після здійснення такої операції залишається без зміни (початковий підсумок дорівнює кінцевому). Наприклад, отримано в касу з поточного рахунку 1 тис.грн. Після здійснення такої операції активна стаття (каса) збільшується на 1 тис. грн., а активна стаття (поточний рахунок) зменшується на 1 тис.грн. 2. Операції другого типу – викликають зміни тільки в пасиві балансу, тобто одна стаття пасиву збільшується, а інша зменшується на ту саму величину. Валюта балансу після здійснення такої операції також залишається без змін. Наприклад, утриманий із заробітної плати працівників підприємства прибутковий податок у сумі 100грн. У наслідку здійснення такої операції, пасивна стаття (розрахунки з бюджетом) збільшується на 100 грн., а пасивна стаття (розрахунки по оплаті праці) зменшується на 100 грн. 3.Операції третього типу – викликають зміни й в активі, і в пасиві балансу. Тобто одна стаття активу й одна стаття пасиву балансу збільшуються на ту саму величину. В наслідок здійснення такої операції валюта балансу збільшується на суму здійсненої операції. Наприклад, на поточний рахунок отримано короткострокову позику банку в сумі 5 тис.грн. У результаті цього збільшується активна стаття (поточний рахунок) на 5 тис.грн. і зростає пасивна стаття (короткострокові кредити банку) також на 5 тис.грн. Валюта балансу зросла на 5 тис.грн. 4.Операції четвертого типу – також викликають зміни й в активі, і в пасиві, але в наслідок їхнього здійснення, значення статей зменшуються, тобто одна стаття активу й одна стаття пасиву зменшуються на одну і ту величину. Валюта балансу після здійснення такої операції зменшується. Наприклад, перерахований з потового рахунка податок у бюджет у сумі 200 грн. У результаті здійснення такої операції активна стаття (поточний рахунок) і пасивна (розрахунки з бюджетом) зменшуються на 200 грн. Валюта балансу також зменшується на 200 грн. Якщо позначити актив - літерою А, пасив – літерою П, суму операцій – літерою С, збільшення – знаком “ ”, а зменшення – знаком “-“, ці чотири групи схематично будуть мати такий вигляд: I. А С-С=П II. А=П С-СIII. А С=П СIV. А-С=П-С 3. Поняття по рахунки бухгалтерського обліку Рахунки бухгалтерського обліку — це спосіб групування об’єктів бухгалтерського обліку, з метою відображення стану і змін господарських засобів, джерел їх утворення та господарських процесів.

Схематично рахунок бухгалтерського обліку у вигляді таблиці, що поділена на дві протилежні частини — ліву і праву. ЛІВА—ДЕБЕТ (ДТ) ПРАВА—КРЕДИТ (КТ) Двостороння будова рахунку пояснюється тим, що під впливом господарчих операцій в об’єктах бухгалтерського обліку може відбуватися два види змін — збільшення або зменшення. На рахунках бухгалтерського обліку відображають зміни у складі об’єктів бухгалтерського обліку. Підсумок змін за певний період називається — оборотом. Зміни відображені за ДТ рахунком називаються дебетовим оборотом, за КТ — кредитовим оборотом. Порядок записів на конкретних рахунках залежить від того, який об’єкт обліковують. Цим визначається характер рахунків. Залежно від об’єктів, відображених на рахунках, рахунки бувають: активними, пасивними, активно-пасивними. Активними називаються рахунки, які призначенні для відображення змін у складі господарчих записів. На пасивних рахунках відображають зміни у складі джерел утворення господарчих засобів. На активно-пасивних рахунках відображають господарські засоби і джерела утворення господарчих засобів. Рахунок може мати залишок — Сальдо. Сальдо може бути початковим (на початок звітного періоду) і кінцевим (на кінець звітного періоду). На активному рахунку сальдо (початковий і кінцевий) визначають за ДТ рахунку. Збільшення господарських засобів відображають за ДТ, а зменшення за КТ. Сальдо кінцеве активного рахунку розраховують за формулою: С– до(КА) = С– до(ПА) ДТ – КТ, де С– до(КА) – сальдо кінцеве активного рахунку, С– до(ПА) - сальдо початкове активного рахунку. Активний рахунок ДТКТ С– до на початок місяця Збільшення ГЗ ( ) Зменшення ГЗ (-) Оборот по ДТ Оборот по КТ С– до на кінець місяця У пасивному рахунку Сальдо початкове або кінцеве відображають за КТ. Збільшення джерел господарчих засобів відображають за КТ, а їх зменшення ДТ. С– до(кінцевє пасивнє) = С– до(початкове) КТ – оборот ДТ Пасивний рахунок. ДТКТ С– до на початок місяця Зменшення ДГЗ (-) Збільшення ДГЗ (-) Оборот по ДТ Оборот по КТ С– до на кінець місяця На Активно – Пасивному рахунку кінцеве Сальдо по ДТ і КТ рахунку визначають по даним аналітичного обліку. Є формула для перевірки правильності визначення Сальдо: С– до – С– до Об. по ДТ – Об. по КТ – С– до С– до = 0 Активно – пасивний рахунок. ДТКТ С– до на початок місяця (наявність ДТ заборгованості) С– до на початок місяця (наявність КТ заборгованості) Збільшення ГЗ (ДТ заборгованість) ( ) Зменшення ДГЗ (КТ заборгованість) (-) Зменшення ГЗ (ДТ заборгованість) (-) Збільшення ДГЗ (КТ заборгованість) ( ) Оборот по ДТ Оборот по КТ С– до на кінець місяца 4. Суть подвійного запису Спосіб відображення господарчих операцій на рахунках бухгалтерського обліку називається подвійним записом. Суть подвійного запису полягає в тому, що кожну господарчу операцію відображають не менше як на двох рахунках. За ДТ одного рахунка і КТ другого, і обов’язково в однаковій сумі. Рахунки на яких відображають господарські операції називають кореспондуючими, а зв’язок між цими рахунками – кореспонденцією. Визначення кореспондентських рахунків і суми, яка на них відображена, називають бухгалтерською проводкою.

В этой связи имело место смешение различных исполнительских стилей. С конца 30-х годов до конца 50-х малые ансамбли со всеми присущими им стилевыми чертами постепенно вытесняли все остальные разновидности джаза. С точки зрения формы это было шагом назад. Прежде на первый план выходили структурные факторы, архитектоника композиции в целом, и уровень игры отдельных исполнителей не имел решающего значения. В малых же свинговых группах, утвердившихся на 52-й улице, посредственная игра хотя бы одного солиста сводила на нет усилия всех. Игру этих ансамблей мы знаем только по грамзаписям, но они не могут дать полного представления о том, какой джаз звучал в клубах на 52-й улице. Практика подбора музыкантов специально для звукозаписи существовала еще в 20-е годы. Ансамбли Армстронга «Hot Five» и «Hot Seven» никогда не существовали вне студии. Группы Мортона также переформировывались для записи. Но основная масса коллективов 20-х годов записывалась в том же составе, в каком выступала в клубах и танцзалах. С появлением «улицы свинга» все изменилось

1. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис

2. Активи як найважливіший об’єкт бухгалтерського обліку укр

3. Рахунки бухгалтерського обліку

4. Адаптація та асиміляція як основні форми існування етносу в полікультурних вимірах соціуму

5. Товар як основний інструмент комплексу маркетингу

6. Празька весна та "Ніжна революція" як основні чинники краху комуністичної системи в Чехословаччині
7. Анкета, як основний інструмент соціологічного дослідження
8. Фінансове планування як основний елемент управління фінансами підприємства

9. Підприємство як основний суб’єкт реалізації нововведень

10. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві

11. Організація та шляхи вдосконалення обліку та контролю наявності та руху основних засобів

12. Судово-бухгалтерська експертиза обліку основних засобів

13. Функции гемоглобина в неповрежденных эритроцитах миноги: роль мембраны эритроцитов в регуляции газового транспорта и кислотно-основного баланса

14. Основний обробіток ґрунту під льон олійний після пшениці озимої в південній частині правобережного лісостепу України

15. Расчет основных финансовых показателей согласно данным бухгалтерского баланса

16. Антропоніми як самостійний інтертекстуальний елемент в англомовному художньому тексті

Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (бежевый).
овры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики
Набор подарочный для новорождённого "Мой малыш".
Запечатлите мимолетные мгновения жизни Вашего ребенка с помощью необычного набора для новорождённого «Мой малыш». Рамка для
850 руб
Раздел: Прочие
Ранец "Generic. Wild Horse".
Размер: 37х27х21 см. Раскладной школьный ранец обязательно привлечет внимание вашего ребенка. Ранец выполнен из современного легкого и
2567 руб
Раздел: Без наполнения

17. Становлення авіації та основні шляхи її розвитку в період Першої світової війни

18. Вплив фізичних навантажень на популяційний склад та метаболічний статус лімфоцитів крові спортсменів, які займаються боротьбою дзюдо

19. Основні ознаки моральної свідомості особистості як вищі етичні цінності

20. Спостереження як один з основних шляхів вивчення проблеми трудової підготовки

21. Інвестиційний проект розвитку ТОВ "Базіс" - підприємства як оператора фіксованого зв’язку

22. Баланс предприятия - основной источник информации (на примере Республиканского Унитарного Днепро-Березинского предприятия водных путей)
23. Ситуаційний аналіз. Аналіз основних ринкових проблем
24. Основные этапы развития и конструктивной эволюции техники в области самолетостроения

25. ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ГЕНЕТИКИ

26. Разработка основных биотехнологических процессов производства и системы управления качеством липидных косметических препаратов (на примере тоников для проблемной кожи)

27. Основные самолеты дальней, военно-транспортной и фронтовой авиации Военно-воздушных сил Российской Федерации

28. Основные черты географии народного хозяйства Дальнего Востока

29. Основные направления научных исследований в России и за рубежом

30. Основные тенденции, перспективы развития современного мирового хозяйства

31. Государственный бюджет, как экономическая категория и основной финансовый план Украины

32. Основные задачи и сферы государственного регулирования в экономике

Говорящий планшетик "Сказочка", 19x24 см.
Говорящий Планшетик "Сказочка для маленьких" - это незаменимый спутник Вашего малыша, с ним он точно не будет скучать! В памяти
513 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры
Подгузники Huggies Elite Soft, (1), до 5 кг, 84 штуки.
Подгузники Huggies Classic обеспечат надежную защиту вашего малыша. Детские подгузники стали еще удобнее. Благодаря дополнительному слою,
879 руб
Раздел: 0-5 кг
Фломастеры смываемые "Jungle", 24 цвета.
Фломастеры с заблокированным пишущим узлом, смываемые. Количество цветов: 24.
438 руб
Раздел: 13-24 цвета

33. Основные направления деятельности федеральной службы налоговой полиции по выявлению и пресечению финансовых преступлений

34. Основные направления государственного регулирования финансовых отношений в РФ

35. Задачи, основные функции и система ОВД

36. Понятие, основные черты субъектов административной юрисдикции

37. Основные направления внешней политики республики Беларусь

38. Формирование советской культуры: основные направления
39. Конституционный Суд Украины (Конституційний Суд України)
40. Парламент Великобритании и его основные характеристики. Функции палат

41. Конституционные гарантии основных прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации

42. Конституция - основной закон государства

43. Основные права и свободы Российских граждан

44. Конституция – основной закон государства. Основы конституционного строя

45. Конституция, как Основной Закон РФ

46. ООН: история создания и основные направления деятельности

47. Нормативно правовые акты федеральных органов государственной власти как основные источники регулирования муниципальной службы в РФ

48. Налоговое право как основной институт финансового права

Ватман "Kroyter Проф", А1, 100 листов.
Нарезанные листы ватмана для черчения. Формат: А1 (600Х840 мм). Плотность: 200 г/м2. В наборе: 100 листов.
2739 руб
Раздел: Прочее
Именная кружка с надписью "Любимая мама".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу – именная кружка. Кружка изготовлена из керамики, в нежной
434 руб
Раздел: Кружки
Копилка-раскраска "Лисенок".
Набор для творчества. Копилка-раскраска. Пластиковая копилка легкая, приятная на ощупь, не бьется при падении и ее легко раскрашивать. В
324 руб
Раздел: Копилки

49. Правовое государство. Понятие и основные черты. Правовой статус товарной и фондовой биржи

50. Основные понятия в римском праве (шпаргалка)

51. Правовое государство - сущность и основные черты

52. Понятие, классификация и содержание основных функций государства

53. Основные правовые системы современности

54. Основные правовые системы современного мира
55. Основные концепции правопонимания
56. Основные правовые семьи мира

57. Основные лексические и грамматические различия между британским и американским вариантом английского языка

58. Русский авангард. Основные направления и мастера

59. Основные достижения русской культуры XIX века: романтизм в России; корни русского романтизма; русская национальная музыкальная школа и живопись во второй половине XIX века

60. Основной 60 летний ритм развития культуры ХХ века 1923-1983 гг.

61. Книга как основное средство документной коммуникации

62. Основные праздники Великобритании и США

63. Поэзия "Серебряного века". Основные течения и взгляды на них

64. Мартин Иден как автобиографический роман (Твір Джека Лондона «Мартін Іден» як роман-автобіографія)

Карандаши восковые, 20 цветов, выкручивающийся стержень.
Восковые карандаши отличаются необыкновенной яркостью и стойкостью цвета, легко смешиваются, создавая огромное количество оттенков. Очень
301 руб
Раздел: Восковые
Мощный стиральный порошок с ферментами для стирки белого белья "Super Wash", 1 кг.
Этот порошок идеально подходит для белого белья. Ферменты в составе средства, расщепляют любые сложные загрязнения и они с легкостью
314 руб
Раздел: Стиральные порошки
Закаточная машинка автомат ТМ "Лось", окрашенная.
Закаточная машинка ЛОСЬ марки ЗМ-2/8 предназначено для герметической укупорки стеклянных банок (отечественного производства емкостью 0,5
445 руб
Раздел: Консервирование

65. Основные мотивы лирики в творчестве А. А. Фета

66. Основные тенденции развития детского хорового творчества на современном этапе (на примере ведущих детских хоровых коллективов г.Минска)

67. Основные этапы создания государства на Украине

68. Возникновение и основные этапы политической истории Волжско-Камской Булгарии (Контрольная)

69. Основные реформы в России от Петра I до Столыпина

70. Основные формы операций по прорыву позиционного фронта в годы первой мировой войны
71. Происхождение, основные этапы развития и современные определения термина «библиография»
72. Основные черты античной модели

73. Основные ремесла Казахстана в начале 20 века

74. Телекоммуникационные компьютерные сети: эволюция и основные принципы построения

75. Системный блок (основные компоненты)

76. Внешние устройства ПК. Функциональные возможности. Основные характеристики. Обмен информацией

77. Основные сведения о IBM

78. Основные технологии накопителей на магнитной ленте

79. Классификация и техническая реализация основных устройств ЭВМ

80. Операционная система MS DOS. Обзор версий MS DOS. Основные составные части MS DOS. Начальная загрузка MS DOS

Набор чернографитовых карандашей "Art", 12 штук.
Набор чернографитовых карандашей содержит 12 заточенных карандашей различной твердости - 2Н, Н, F, HB, В, 2В, 3В, 4В, 5В, 6В, 7В,
405 руб
Раздел: Чернографитные
Настольная игра "Проныры".
Новая игра — уникальная шестиуровневая ходилка. Игроки собирают припасы и перемещаются с поля на поле через специальные потайные лазы.
1192 руб
Раздел: Игры с фигурками
Кружка-хамелеон "Кран с монетками".
Хотите по-настоящему регулировать денежные потоки? Налейте в чашку-хамелеон горячий напиток, и из крана на рисунке «польются» золотые
390 руб
Раздел: Кружки

81. Основные принципы просесса инсталляции приложений в ОС Windows

82. Организация изучения основных алгоритмических конструкций в среде Лого Миры

83. Основные понятия дифференциального исчисления и история их развития (Бакалавр)

84. Число как основное понятие математики

85. Трансплантация органов и тканей. Определение понятия пластической хирургии. Современная терминология в трансплантологии. Основные виды пересадки кожи. Причины отторжения трансплантантов. Профилактика осложнений. Реплантация. Имплантация

86. Дополнительные методы обследования легочных больных. Основные синдромы при заболеваниях легких
87. Становление и современное состояние криминологии. Основные этапы ее развития
88. Журналистское расследование. Гибель ЯК-40 и Артема Боровика

89. Характеристика основных отраслей правовой статистики. Ее значение в практической работе правоохранительных органов (Контрольная)

90. Основные направления работы органов внутренних дел

91. Основные количественные и качественные признаки преступности

92. Основной курс биологии 8 класс

93. Основные экологические проблемы на современном этапе. Экологическое состояние атмосферного воздуха в Белгородской области

94. Человек как творческий экологический фактор. Основные направления и результаты антропогенных изменений в окружающей среде. Компенсационные механизмы и возможности среды в этих условиях

95. Списывание как один из основных видов упражнений при обучении орфографии

96. Дифференцированный подход в обучении основным движениям (для детей 6-го года жизни)

Набор чернографитовых карандашей "Graphic", 12 штук.
Набор чернографитовых карандашей содержит 12 заточенных карандашей различной твердости (5B-5H). Карандаши изготовлены из лучших пород
360 руб
Раздел: Чернографитные
Рамочка тройная "Классика" (коричневая).
Тройная рамочка с отпечатком - это особый подход к созданию очаровательного подарка на память для этого особого периода жизни, с
2890 руб
Раздел: Мультирамки
Пазл "Стройка", 30 элементов.
Пазлы Ларсен - это прежде всего обучающие пазлы. Они привлекают прежде всего филигранностью исполнения. Сделанные из высококачественного
548 руб
Раздел: Пазлы (5-53 элементов)

97. Ролевые игры на уроках английского языка на основной ступени обучения в средней школе

98. Урок - как основная форма организации учебного процесса, его характеристика и требования к нему

99. Основные проблемы внешней политики ЮАР на современном этапе


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.