Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Иностранные языки Иностранные языки

Аудіювання на середньому етапі навчання

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

Житомирський державний педагогічний університет ім. Івана Франка. Кафедра методики викладання іноземних мов. Курсова робота на тему: „Аудіювання на середньому етапі навчання” Житомир 2007 ПЛАН Вступ 1. Теоретичні основи навчання аудіювання. 1.1 Психологічні особливості аудіювання як виду мовленевої діяльності. 1.2. Основні труднощі розуміння мови на слух. 1.3. Мова вчителя на уроці. Висновки по розділу 1 2. Методика навчання аудіюванню. 2.1 Система вправ для навчання аудіюванню. 2.2 Метод навчання аудіюванню Н.В. Єлухиної &quo ;Снігова куля&quo ; чи інтенсифікація.навчання аудіюванню на середньому етапі. Висновки по розділу 2 Висновок Список використаної літератури. Вступ Тема даного дослідження, &quo ;Аудіювання на середньому етапі навчання&quo ;, є однієї із самих актуальних тем у сучасній методиці навчання німецькій мові, тому що без аудіювання неможливо мовне спілкування, оскільки це процес двосторонній. І недооцінка аудіювання може вкрай негативно позначитися на мовній підготовці школярів. Але ж вивчення даного виду мовної діяльності в методиці недостатньо глибоке, та й термін &quo ;аудіювання&quo ; використовується в методичній літературі порівняно недавно. Він протипоставлений терміну &quo ;слухання&quo ;. Якщо &quo ;слухання&quo ; означає акустичне сприйняття звукоряду, то поняття аудіювання включає процес сприйняття і розуміння усної мови. Також відомо, що аудіювання - дуже важкий вид мовленнєвої діяльності. А те, що сучасні випускники шкіл практично не володіють даним умінням зовсім не секрет. Хоча розуміння тексту іноземною мовою вже включається в завдання для вступу в університети на факультети іноземних мов. Взагалі, аудіювання як дія, що входить до складу усної комунікативної діяльності, використовується в будь-якому усному спілкуванні, підпорядкованому виробничим, суспільним чи особистим потребам. Також аудіювання, як зворотний зв'язок, у кожного хто говорить, під час говоріння, дозволяє здійснювати самоконтроль за мовою і знати, наскільки вірно реалізується в звуковій формі мовні наміри. І, звичайно, аудіювання може являти собою окремий вид комунікативної діяльності зі своїм мотивом, що відбиває потреби людини чи характер її діяльності. У такій ролі воно виступає, наприклад, при перегляді фільму, телепередачі, прослуховуванні радіопередачі і т.п. Звідси очевидна важливість і актуальність проблеми навчання аудіювання. Предметом дослідження є не тільки сам процес аудіювання на середньому етапі, але і способи навчання цьому виду мовної діяльності. Початковий етап є найважливішим, тому що саме на молодшому етапі навчання в учнів повинні бути сформовані базові уміння аудіювання, що для успішності навчання, варто удосконалювати протягом всього періоду оволодіння аудіюванням. Мета цієї курсової роботи: розкрити основні аспекти навчання на основі вивчення всіх доступних джерел інформації. Задачі дослідження: дослідити процес аудіювання з погляду психології; вивчити теоретичні основи навчання аудіювання; розглянути нові інтенсивні підходи до навчання аудіювання; розробити урок по аудиюванню. Методом дослідження даного питання є вивчення психолого-педагогічної і методичної літератури.

1. Теоретичні основи навчання аудіювання. 1.1 Психологічні особливості аудіювання як виду мовленевої діяльності.Термін &quo ;аудіювання&quo ; був введений у літературу американським психологом Брауном. Аудіювання - це розуміння сприйманої на слух мови. Воно являє собою перцептивну розумову мнемічну діяльність. Аудіювання повинно займати важливе місце вже на середньому етапі. Оволодіння аудіюванням дає можливість реалізувати виховні, освітні і розвиваючі цілі. Воно дозволяє вчити учнів уважно вслуховуватися в звукову мову, формувати уміння передбачати значеннєвий зміст висловлення і таким чином, виховувати культуру слухання не тільки іноземною, але і рідною мовою. Виховне значення формування уміння розуміти мову на слух полягає в тому, що воно позитивно позначається на розвитку пам'яті дитини, і насамперед слуховій пам'яті, яка є важлива не тільки при вивчені іноземної мови, але і будь-якого іншого предмета. Аудіювання відіграє велику роль в досягненні освітньої мети, забезпечуючи дітям можливість розуміти висловлення, які б елементарними вони не були мовою іншого народу. Аудіювання дає можливість опановувати звуковою стороною досліджуваної мови, його фонемним складом і інтонацією: ритмом, наголосом, мелодикою. Наприклад, на середньому етапі, вчитель вчить дітей розрізняти звуки ізольовано і в сполученнях, чути різницю, наприклад, , чути довготу і стислість, кількісні і якісні характеристики звуків. Через аудіювання йде засвоєння лексичного складу мови і його граматичної структури. Так, наприклад, у 5 класі учні через аудіювання опановують словами groЯ, klei , kurz, la g і так далі в структурі Das is der ish. Ich habe ei e klei e ish. Перевірка розуміння відбувається тоді, коли дитина показує відповідний предмет чи тоді, коли дає коротку відповідь. У такий спосіб здійснюється і навчання розумінню структур різного типу: стверджувальних, питальних, заперечних. Таким чином, очевидно, що аудіювання як вид мовленнєвої діяльності відіграє велику роль на середньому етапі в досягненні практичних, розвиваючих, освітніх і виховних цілей і служать ефективним засобом навчання німецької мови в школі. Але, в першу чергу, для того, щоб ефективно навчати школярів аудиюванню, треба чітко розуміти, що собою являє цей вид мовленнєвої діяльності з психологічної точки зору. Отже, значеннєве сприйняття мови на слух є перцептивною, мисленнєво-мнемічною діяльністю, що здійснюється в результаті виконання цілого ряду складних логічних операцій, таких, наприклад, як аналіз, синтез, дедукція, індукція, порівняння, абстракція, конкретизація й ін. Характеризуючи сутність сприйняття (слухового і зорового), треба розрізняти два поняття: сприйняття - процес виділення інформативних розпізнавальних ознак (тобто формування образів) і дізнання сформованого образу в результаті звірення його з еталоном. Гез зазначає, що формування й розпізнавання образів носять фазовий характер і хоча в окремих авторів є розбіжності в найменуванні й у визначенні послідовності цих фаз, у всіх роботах підкреслюється тісний взаємозв'язок процесів формування і впізнання, тобто сприйняття і дізнавання.

Значеннєве сприйняття мови на слух є перцептивною, мисленнєво-мнимічною діяльністю, що здійснюється в результаті виконання цілого ряду складних логічних операцій таких, наприклад, як аналіз, синтез, дедукція, індукція, порівняння, абстракція, конкретизація й ін. Аналізуючи особливості розпізнавання, психологи вказують на те, що в більшості випадків воно не має характер розгорнутої свідомої дії; якщо така дія і можлива, то вона спостерігається лише на стадії формування образу. В міру ознайомлення з матеріалом процес розпізнавання міняється, він здійснюється миттєво за допомогою самих необхідних інформативних ознак. Якщо цих ознак недостатньо і розпізнавання не відбулося чи виявилося помилковим, то сприйняття знову приймає більш розгорнуті форми і перетворюється у свідоме перцептивну дію чи в ряд послідовних (сукцесивних) дій. У процесі мовного спілкування переважає симулянтне дізнавання, хоча елементи сукцесивності не виключаються. Наявність і розгорнення логічних операцій, перерахованих вище, залежить, таким чином, від типу розуміння: опосередкованого чи безпосереднього. Для останнього характерно, зокрема, згорнутість і скороченість розумових операцій, здійснюваних у внутрішній мові. Сприймаючи мову, слухач перетворить за допомогою моторного (рухомоторного) аналізатора звукові образи в артикуляційні. Між слуховим і рухомоторними аналізаторами встановлюється міцний функціональний зв'язок. Що стосується зорового аналізатора, то відомо, що оптичні сигнали перевершують всі інші в одержанні інформації про зовнішній світ. При аудиюванні зоровий аналізатор значно полегшує сприйняття і розуміння мови на слух. Такі зорові опори, як органи мови, жести, міміка, кінеми й інші підкріплюють слухові відчуття, полегшують внутрішнє проговорювання і з'ясування змісту мови. Значення внутрішньої мови для розуміння досить важливе. Навіть в ускладнених умовах (маються на увазі експерименти з застосуванням внутрішніх перешкод) вона дає можливість сприймати мовні повідомлення, прогнозувати й узагальнювати. На середньому ступені навчання внутрішня мова протікає особливо інтенсивно, і її можна розглядати як основний і необхідний компонент слухового сприйняття. На вищому ступіні спостерігається згортання моторної діяльності, її редукція, що порозумівається з міцним об'єднанням мовленнєвомоторного слухового і зорового аналізаторів у єдину систему. Це, у свою чергу, впливає на сприйняття і розуміння мови. Однак і на вищому ступіні навчання (експериментальним шляхом) легко фіксується приховане проговорювання при виникненні ускладнень у розумінні мови на слух і в разі потреби точного запам'ятовування змісту. Характер взаємин, що корелює, між аналізаторами і закони внутрішньої мови свідчать про тісний взаємозв'язок аудіювання з іншими видами мовленнєвої діяльності. Звернемося до короткого аналізу механізмів слухового сприйняття. При аудиюванні фраза як одна з одиниць сприйняття розуміється не шляхом аналізу і синтезу складових її слів, а в результаті розпізнавання інформативних ознак. Найбільш інформативною ознакою прийнято вважати інтонацію, тому що вона володіє &quo ;сприйманими якостями&quo ;, завдяки яким аудитор може сегментувати мову на синтаксичні блоки, зрозуміти зв'язок частин фрази, а, отже, і розкрити зміст.

Вона мала тридцять дві ділянки. Аґенти маршрутники, аґенти квартирники, аґенти внутрішники, аґенти одноразові, аґенти багаторазові, аґенти з перспективою на десятиліття… Теренові провідники й командири сотень мусили знати всі методи більшовиків для ефективної боротьби з ними. Курси Залізного прислужилися, либонь, кожному з нас. Проходило навчання в лісі між Нижнім Березовом і Ключевом. Залізний — високий, стрункий, смаглявий. Акцент видавав негаличанина. З вигляду мав років сорок. Справу свою знав бездоганно. Викладав дуже дохідливо. Мав чіпкий розум і твердий характер. Згадується епізод. Залізний поцікавився в Недобитого, який працював тоді в СБ, як той себе почуває. Дотепний і гострий на язик колишній курінний УПА ляпнув по-простяцьки: «Як корова по теляті». «Що?! Я коровою не був, теляти не мав. Відповідайте, як належиться!» Того ж, сорок шостого року, пізньої осені з Березівської сотні відбув політвиховник Чайка — Степан Пасічанський із Середнього Березова. Степан закінчив у рідному селі школу. За німецької окупації навчався у Львові в технікумі

1. Підсистема вправ для формування граматичних навичок аудіювання і читання на початковому ступені навчання англійської мови в середній загальноосвітній школі

2. Лінгвокультурологічні особливості вживання анімалізмів з концептом "кінь" та "собака" в англійській та українській мовах

3. Особливості фізичного виховання дітей з особливими вадами

4. Зміни структурно-функціональних властивостей кісткової тканини у дітей із хронічним пієлонефритом та їхня корекція на різних етапах реабілітації

5. Вплив середньовічних університетів на формування середньовічної науки

6. Структурно-функціональні особливості легень у людини на етапах онтогенезу
7. Етапи політичного розвитку Київської Русі. Особливості її суспільно-політичного життя та культури
8. Взаємодія із засобами масової інформації: особливості та практичні поради

9. Особливості прояву емоцій дітей середнього шкільного віку як регуляторів пізнавальної поведінки на уроці фізичної культури

10. Особливості розвитку інфляційних процесів в Україні на сучасному етапі

11. Особености налоговых ситем стран Бенилюкса /Особливості податкових систем країн Бенілюкса (Бельгія, Нідерланди, Люксембург)/

12. Особливості реформації в Англії

13. Особливості функціонування локальних інформаційних мереж

14. Особливості маркетингу послуг

15. Особливості контролю знань з математики

16. Біохімічні особливості харчування в обраному виді спорту

Шкатулка для ювелирных украшений, 13x13x6 см, арт. 84412.
Шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку элегантности. Регулярно удалять
832 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Комплект постельного белья 1,5-спальный "Самойловский текстиль. Настроение", с наволочками 50х70.
Постельное белье "Самойловский текстиль" – отличный подарок себе и близким. Качественное, удобное и красивое постельное белье
1249 руб
Раздел: Бязь
Бумага чертежная, А2, 594x420 мм, 100 листов.
Плотность: 200 г/м2, ГОСТ 597-73.
1687 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования

17. Особливості теріторіальної організації залізничного транспорту

18. Особливості окремих видів купівлі-продажу

19. Генеза та семантико-функціональні особливості звороту "туди й дорога"

20. Нефі у турецькій літературі дивану та художньо-стилістичні особливості його сакінаме

21. Особливості біогеоценозів у техногенних умовах

22. Ділові прийоми, їх різновиди та особливості організації
23. Національний банк України та особливості його функціонування
24. Особливості встановлення грошового обігу і банківництва в Північній Америці

25. Особливості оцінки кредитних ризиків банку

26. Особливості функціонування підприємства на фондовому ринку

27. Види комерційних банків, крітерії їх класифікації та особливості побудови і функціонування

28. Метаболічні особливості фізіології та біохімії водоростей

29. Особливості будови і життєдіяльності лишайників

30. Особливості розмноження птахів різних видів на прикладі гусака сірого, журавля та великого строкатого дятла

31. Біологічні особливості веслоноса

32. Екологічні особливості ампельних рослин

Игрушка-головоломка "Шар-Лабиринт".
«Шар-лабиринт» - это не только увлекательная, но и развивающая игра, способная улучшить пространственное мышление и внимание, привить
702 руб
Раздел: Головоломки
Настольная игра "Шакал: остров сокровищ".
Стратегическая игра, главная задача которой – найти клад на острове и доставить его на свой корабль. Секрет механики «Шакала» в том, что
1790 руб
Раздел: Классические игры
Пластиковое лото. Линии и контуры. Комплект из трех игр.
«Линии и контуры» – это комплект из трёх игр для развития внимания, логики, образного мышления и памяти. В него входят: 9 картонных
549 руб
Раздел: Лото детское

33. Еколого-ценотичні особливості та представленість родини бобових у флорі України

34. Епізоотологічні особливості грипу птахів в Україні

35. Особливості вирощування саджанців актинідії чудової (ківі) із зелених стеблових живців в умовах правобережного лісостепу України

36. Особливості планування водопостачання

37. Умови життя рослин і біологічні особливості росту та розвитку сільськогосподарських культур

38. Особливості та проблеми використання системи електронних платежів "Клієнт-Банк" на підприємствах України
39. Аналіз та узагальнення даних про особливості використання гранатометів в локальних війнах і регіональних конфліктах
40. Характеристика й особливості розвитку Київської області

41. Регіональна економічна політика України й особливості регіонального розвитку

42. Геологічна будова, мінералогічні та технологічні особливості Курчицького родовища гранітів в Житомирській області

43. Застосування права як особлива форма його реалізації

44. Криміналістична характеристика шахрайства та особливості порушення кримінальної справи по вказаній категорії злочинів

45. Особливості відбування покарання у вигляді позбавлення волі в колоніях-поселеннях

46. Особливості інтелектуальної власності в Україні

47. Особливості конституції Франції

48. Особливості методики розслідування вбивств, вчинених на замовлення

Простыня на резинке "Беж", 160x200 см.
Трикотажная простыня "Tete-a-Tete" изготовлена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
741 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники
Конструктор металлический для уроков труда №3 в деревянной упаковке.
Из трех конструкторов, входящих в серию, этот содержит наибольшее количество деталей, следовательно возможностей собрать что-то
578 руб
Раздел: Магнитные и металлические конструкторы
Компактные развивающие игры в дорогу "Логозавры", арт. ВВ2099.
Логозавры - это увлекательная игра-головоломка на развитие логического мышления, математических навыков, внимательности,
337 руб
Раздел: Игры в дорогу

49. Особливості місцевого самоврядування в Автономній Республіці Крим, повноваження місцевого самоврядування у соціальній сфері

50. Особливості підсудності та правонаступництва

51. Особливості правового регулювання проходження служби в органах внутрішніх справ

52. Особливості провадження в справах неосудних осіб і осіб , які захворіли душевною хворобою після вчинення злочину

53. Особливості розслідування незаконного використання товарного знака

54. Особливості та порядок оформлення результатів пере-вірок суб’єктів підприємницької діяльності з питань дотримання вимог чинного валютного законодавства
55. Особливості українського конституціоналізму
56. Особливості цивільного права

57. Поняття, елементи і особливості цивільних правовідносин

58. Порівняльний аналіз особливостей судових систем Ізраїлю й Німеччини

59. Правові особливості створення та реорганізації приватного підприємства

60. Принципи адміністративного судочинства та особливості їх застосування

61. Судова реформа 1864 р. та особливості проведення її в Україні

62. Фінансово-правова норма, її зміст та особливості

63. Шикана як особливий вид зловживання правом

64. Особливості книговидання і функціонування засобів масової інформації в сучасній Україні

Стиральный порошок "Burti Color" для цветных вещей, 1,5 килограмм.
Стиральный порошок "Burti Color" предназначен для стирки цветных вещей. Благодаря современным комбинациям поверхностно-активных
377 руб
Раздел: Стиральные порошки
Средство дезинфицирующее "Блокатор вирусов", 1 штука.
Жизнь современного человека полна неожиданных сюрпризов, порой не самых приятных. Проживание в больших городах значительно увеличивает
596 руб
Раздел: Для поверхностей
Обложки для переплета, А4, пластик, 150 мкм, прозрачные, 100 шт..
Прозрачные обложки для переплета из прочного, износостойкого пластика. Обложки придадут документам эстетичный внешний вид и защитят от
511 руб
Раздел: Прочее

65. Особливості аргументації в політичному дискурсі як перекладацька проблема

66. Особливості відмінкових парадигм в англійській та українській мовах

67. Особливості перекладу англійських заперечень

68. Особливості перекладу газетної лексики

69. Особливості перекладу політичного сленгу с української мови на англійську та назад

70. Особливості перекладу туристичного тексту рекламного характеру
71. Особливості побудови орфографічного, тлумачного, словника синонімів, словника іншомовних слів, фразеологічного словників української мови
72. Особливості стилю і проблематика роману П. Коельйо "Заїр"

73. Особливості функціонування іменників pluralia tantum "множинностi" в українській мові

74. Семантико-інтонаційні особливості вираження концепту "страх" у сучасній англійській мові на матеріалі відеофільмів

75. Теоретичні аспекти огляду мовно-стилістичних особливостей науково-популярних видань

76. SOC MPC8640D: архітектура систем, особливості команд, можливість використання

77. Особливості виконання основних арифметичних операцій в ЕОМ

78. Особливості контролю та забезпечення якості проектів інформатизиції

79. Грузія: особливості історичного розвитку від найдавніших часів до сьогодення

80. Інвентарна реформа 1847-1848 рр. та особливості її проведення на Правобережній Україні

Кружка фарфоровая "Королевские собаки", 485 мл.
Кружка фарфоровая. Объем: 485 мл.
322 руб
Раздел: Кружки
Шнуровка-бусы "Звери".
Размер бусин: 3-4 см. Диаметр отверстия в бусине: около 6 мм. Длина шнурка: около 80 см. Вес: 0.2 кг. Количество бусин: 15 штук .
321 руб
Раздел: Деревянные шнуровки
Кубок Россимвол, 24 см.
Материал: металл, пластик, мрамор. Диаметр: 80 мм. Высота: 24 см.
485 руб
Раздел: Наградная продукция

81. Особливості виявились у розвитку десиденського руху в Україні в 60-80-ті рр. ХХ ст.

82. Особливості зовнішньої політики Римської імперії в І–ІІ ст. нашої ери

83. Особливості історичної долі й етногенезу Казахстану

84. Особливості розвитку культури Київської Русі

85. Регіональні особливості політики коренізації в Україні (на матеріалах Волині, Київщини і Поділля)

86. Особливості поєднання старовинної кухні та новітніх технологій на прикладі ПП "Картопляна хата"
87. Особливості раціонів специфічних цільових груп
88. Образно-стилістичні особливості фотографії О. Родченка "Портрет шофера"

89. Особливості обслуговування однієї із читацьких груп (спеціалістів)

90. Особливості розвитку романської архітектури західнослов’янських країн

91. Особливості та основні напрями формування візантійської культури, її вплив на розвиток світової культури

92. Художні форми модернізму, їх особливості

93. Жанрові та стилістичні особливості роману Гете "Страждання молодого Вертера"

94. Особливості проблематики в творі В. Голдінга "Спадкоємці"

95. Особливості сюжету та проблематика роману М. Фріша "Homo Faber"

96. Особливості творчості Льюїса Керролла

Ящик для игрушек "Кристалл".
Универсальные ящики «Кристалл «M» помогут рационально использовать пространство, сэкономят место в доме и помогут поддерживать идеальный
535 руб
Раздел: Более 10 литров
Балерины. 5 часов активной игры. Более 400 наклеек!. Пратт Леони
Все девчонки очень любят наряжаться! А еще они с удовольствием поют и танцуют. Им нравится путешествовать, узнавать что-то новое и вообще
334 руб
Раздел: Альбомы, коллекции наклеек
Настольная игра "Кортекс. Битва умов".
Сможете отличить ракушку от клубники на ощупь? А помочь коту догнать мышь и не заплутать в лабиринте? Детская версия игры Кортекс: Битва
914 руб
Раздел: Карточные игры

97. Специфікація та виокремлення особливостей художнього методу в творчості Чарльза Діккенса

98. Лексико-стилістичні особливості творчості Еріка Еммануеля Шміта на прикладі роману "Оскар та Рожева пані"

99. Маркетингова інформація та її особливості як об’єкта автоматизованої обробки


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.