Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Физкультура и Спорт, Здоровье Физкультура и Спорт, Здоровье     Здоровье Здоровье

Державне управління охороною праці та організація охорони праці

Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки

РЕФЕРАТ Державне управління охороною праці та організація охорони праці План Органи державного управління охороною праці, їх компетенція і повноваження Система управління охороною праці Планування роботи з охорони праці Органи державного контролю та нагляду за охороною праці. Відповідальність за порушення законодавства про ОП Основні причини виробничого травматизму і профзахворюваності Методи аналізу виробничого травматизму і профзахворюваності 1. Органи державного управління охороною праці, їх компетенція і повноваження Управління охороною праці виконує дві функції: а) організаційно-господарську; б) наглядову. Відповідно до ст. 37 Закону України &quo ;Про охорону праці&quo ;, державне управління охороною праці в Україні здійснюють: Кабінет Міністрів України; Комітет з нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України; міністерства та інші центральні органи державної виконавчої влади. Функції Кабінету Міністрів України в галузі ОП. Кабінет Міністрів України: забезпечує реалізацію державної політики в галузі ОП; визначає функції Міністерств, інших центральних органів виконавчої влади щодо створення безпечних і нешкідливих умов праці та нагляду за охороною праці; визначає порядок створення і використання державного, галузевих і регіональних фондів ОП. Компетенція державних органів з нагляду за ОП: здійснення комплексного управління охороною праці в державі, у тому числі вести державний контроль за ОП у всьому народному господарстві; державний нагляд за дотриманням вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, а також за проведенням робіт, пов'язаних з геологічним вивченням надр, їх охороною і використанням; координація робіт з профілактики травматизму невиробничого характеру; координація науково-дослідних робіт з питань ОП та підвищення ефективності держнагляду за ОП; встановлення та розвиток міжнародних зв'язків з питань нагляду за ОП. Рішення Держнаглядохоронпраці, прийняті в межах його повноважень, є обов'язковими для виконання центральними та державними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями всіх форм власності та громадянами. Повноваження міністерств та інших центральних органів державної виконавчої влади в галузі ОП: проведення єдиної науково-технічної політики в галузі ОП; розробка і реалізація комплексних заходів щодо покращення безпеки, гігієни праці і виробничого середовища в галузі; здійснення методичного керівництва діяльністю підприємств галузі з ОП; укладання з відповідними галузевими профспілками угоди з питань покращення умов і безпеки праці; фінансування опрацювання і перегляду нормативних актів про ОП; організація у встановленому порядку навчання і перевірки знань та норм ОП керівними працівниками і спеціалістами галузі; створення при необхідності воєнізованих аварійно-рятувальних формувань, що діють відповідно до типового положення, затвердженого Держнаглядохоронпраці; здійснення внутрівідомчого контролю за станом ОП. Повноваження місцевих державних адміністрацій в галузі ОП.

Місцеві державні адміністрації і Ради народних депутатів у межах відповід-ної території: забезпечують реалізацію державної політики в галузі ОП; формують за участю профспілок програми заходів з питань ОП, гігієни праці і виробничого середовища, що мають міжгалузеве значення; організовують при необхідності регіональні аварійно-рятувальні формування; здійснюють контроль за дотриманням нормативних актів про ОП; створюють при необхідності фонди ОП. Функції об'єднань підприємств у галузі ОП. Повноваження в галузі ОП асоціацій, корпорацій, концернів та інших об'єднань визначаються їх статутами або договорами між підприємствами, які утворили об'єднання. Для виконання делегованими об'єднаннями функцій в його апараті створюються служби ОП. В умовах адміністративно-командної економіки роботи з ОП на підприємствах, в установах базувалися на підставі діючих положень, наказів галузевих міністерств, рішень профспілкових органів, приписів органів держнагляду. Робота активізувалася після аварій і нещасних випадків, а потім затихала до наступного випадку. 2. Система управління охороною праці Першим обов'язком керівника підприємств будь-якої форми власності є створення такої організації виробництва, за якої досягається найбільший прибуток. Для досягнення цієї мети створена система управління охороною праці (СУОП). Система управління охороною праці (СУОП) – це сукупність органів управління підприємством, яка на підставі комплексу нормативної документації проводить цілеспрямовану, планомірну діяльність щодо здійснення завдань і функцій управління з метою забезпечення здорових, безпечних і високопродуктивних умов праці. Головною метою управління охороною праці є створення здорових, безпечних і високопродуктивних умов праці, покращення виробничого побуту, запобігання травматизму і профзахворюванням. До основних функцій управління охороною праці належать: прогнозування і планування робіт, їх фінансування; організація та координація робіт; облік показників стану умов і безпеки праці; аналіз та оцінка стану умов та безпеки праці; контроль за функціонуванням СУОП; стимулювання роботи з удосконалення ОП. Основні завдання управління ОП: навчання працівників безпечним методам праці та пропаганда питань ОП; забезпечення безпечності технологічних процесів, виробничого устаткування, будівельних споруд; нормалізація санітарно-технічних умов праці; забезпечення працівників засобами індивідуального захисту; організація лікувально-профілактичного обслуговування; професійний добір працівників з окремих професій; удосконалення нормативної бази з питань ОП. У Законі України &quo ;Про охорону праці&quo ; вказується, що управління охороною праці здійснює власник підприємства або уповноважені ним особи, які створюють відповідні служби для організації і контролю виконання законодавства з ОП. Законом встановлено порядок економічної відповідальності за недодержання вимог охорони праці: стягнення штрафів з порушників, відшкодування збитків потерпілому або його родині. У законі встановлені такі обов'язки працівників з ОП: знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці, правила поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та ін.,

користуватися засобами колективного та індивідуального захисту; додержуватись зобов'язань щодо ОП, передбачених колективним договором (угодою, трудовим договором) та правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства; проходити попередні та періодичні медичні огляди; співробітничати з власником у справі організації безпечних і нешкідливих умов праці, особисто вживати посильних заходів щодо усунення будь-якої виробничої ситуації, яка створює загрозу його життю чи здоров'ю або оточуючих його людей та навколишньому середовищу, повідомляти про небезпеку свого безпосереднього керівника або іншу посадову особу; власник має право притягнути працівника, який порушує правила охорони праці, до дисциплінарної відповідальності, згідно з кодексом законів про працю; власник, який створив нове підприємство, зобов'язаний одержати від органів державного нагляду за охороною праці дозвіл на початок його роботи. Експертиза проектів приймання в експлуатацію виробничих об'єктів та видача дозволу на роботу підприємства здійснюється Державним комітетом України з нагляду за охороною праці. Планування роботи з охорони праці Функція планування, в основі якої лежить прогностичний аналіз, має вирішальне значення в системі управління охороною праці. Планування роботи з охорони праці поділяється на перспективне, поточне та оперативне. Перспективне прогнозування вміщує найбільш важливі, трудомісткі і довгострокові за терміном виконання заходи з ОП, виконання яких, як правило, вимагає сумісної роботи кількох підрозділів підприємства. Можливість виконання заходів перспективного плану повинна бути підтверджена обгрунтованим розрахунком необхідного матеріально-технічного забезпечення і фінансових витрат з зазначенням джерел фінансування. Основною формою перспективного планування роботи з ОП є розроблення комплексного плану підприємства щодо покращення стану охорони праці. Поточне планування здійснюється у межах календарного року через розроблення відповідних заходів у розділі &quo ;Охорона праці&quo ; колективного договору. Оперативне планування роботи з охорони праці здійснюється за підсумками контролю стану охорони праці в структурних підрозділах і на підприємстві в цілому. Оперативні заходи щодо усунення виявлених недоліків зазначаються безпосередньо у наказі власника підприємства, який видається за підсумками контролю або у плані заходів як додаток до наказу. Органи державного контролю та нагляду за охороною праці. Відповідальність за порушення законодавства про ОП Функція СУОП щодо організації та координації робіт передбачає формування органів управління охороною праці на всіх рівнях управління виробничого процесу, визначення відповідальності та порядку взаємодії осіб, що беруть участь у процесі управління, а також прийняття та реалізацію управлінських рішень. До основних форм контролю за станом охорони праці належать: оперативний контроль; контроль, що проводиться службою охорони праці підприємства; громадський контроль; адміністративно-громадський трьохступеневий контроль; відомчий контроль вищих органів. Необхідно зазначити, що крім контролю здійснюється нагляд за охороною праці з боку державних та профспілкових інспекцій.

Тльки творч, продукуюч соцальн складники нац вважа нацоналзм управненими й гдними до керми державою. З цих власне складникв творитиметься справжня провдна верства. Натомсть соцальним хижакам, суспльним неробам, шкдникам  полтичним отаманам нацоналзм вдмовля не тльки права на керовництво, але й само рац снування. На цих принципах будуться устрова концепця укран]ського нацоналзму, то  називамо нацократю. Полтич]н, соцальн й господарськ форми нацократ ми переглянемо нижче. Тепер подамо  загальну дефнцю. Отже нацокра]тю називамо режим панування нац у власнй держав, що здйснються владою всх соцально-корисних верств, обднаних вдповдно до х супльно-продукцйно функц в представницьких органах державного управлння. ¶¶¶. Суспльно виробнича структура нац. Наця, цевчнсть вчить укранський нацоналзм. Ко]рння  виростають з глибини вкв, а розвовий гн пряму в незбагнену прийдешнсть. Являючись пдставою снування дано людсько спльноти, нацядна в свой тяглй незмнност  окрем складники.Органчна, у свой духовй  фзичнй стот,як цлсть, :вона й цим складникам нада в кожну пору сторичного розвитку органчний характер

1. Державне керування охороною праці й організація охорони праці на виробництві

2. Державне управління і контроль у сфері використання та охорони лісів та рослинного світу

3. Органи державного управління в галузі охорони навколишнього природного середовища

4. Державне управління в сфері охорони здоров’я

5. Поняття державного управління в галузі охорони навколишнього природного середовища

6. Функції та принципи державного управління
7. Органи державного управління загальної компетенції
8. Організація праці менеджера

9. Акти державного управління

10. Організація праці бухгалтера

11. Державне управління у сфері регулювання відносин, що виникають у зв’язку із надзвичайними екологічними ситуаціями

12. Поняття і наукові засади державного управління

13. Сучасні принципи державного управління

14. Формування асортименту, контроль якості та організація торгівлі напівкопченими ковбасними виробами

15. Встановлення дипломатичних відносин та організація дипломатичних представництв

16. Аналіз сучасної системи мотивації праці в організації

Чехол с поролоном для гладильной доски, бязь, 129x51 см.
Чехол для гладильной доски Ника Ч1 выполнен из высококачественной хлопчатобумажной ткани (бязь)с поролоновой прокладкой. Он имеет
313 руб
Раздел: Чехлы для гладильной доски
Дождевик Bambola для колясок, маленький.
Тент защитный (дождевик) с окном на липучке, на детскую коляску - "трость". Состав: пленка ПВХ. Размер: 70х65х35 см.
354 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Стержень для шариковых ручек "Quink Flow", синий, толщина линии M.
Стержень для шариковых ручек. Цвет чернил: синий. Толщина линии письма: M.
343 руб
Раздел: Стержни для ручек

17. Наукова організація праці студента

18. Специфіка культової та організаційної роботи в бахаїзмі

19. Зміст поточних планів підприємства та організація їх розробки

20. Модель сталого розвитку та організаційний механізм її впровадження в Україні

21. Основи організації оплати праці

22. Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення
23. Організаційно–правові засади та системи органів управління в агропромисловому комплексі
24. Оцінка ефективності організаційного управління в охоронному агентстві

25. Шляхи удосконалення управління персоналом в державній організації

26. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

27. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)

28. Організаційна система управління природокористуванням України

29. Організація охорони праці на прикладі закритого акціонерного товариства "Ратнівський молокозавод"

30. Організація охорони праці на виробництві

31. Організація, нормування та оплата праці на виробництві продукції садівництва

32. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні кормів

Настольная игра "ЁТТА".
Ётта – могучая игра в крошечной коробочке! Это простая логическая игра для всех: правила её предельно понятны, а процесс очень
392 руб
Раздел: Игры в дорогу
Доска пробковая, деревянная рама, 80x60 см.
Поверхность доски из натуральной мелкозернистой пробки. Возможность крепления информации с помощью кнопок-гвоздиков. Деревянная рамка
874 руб
Раздел: Прочее
Жаровня "Loraine", 1,5 л.
Материал: термостойкое стекло. Форма: прямоугольная. Объем: 1500 мл. Размер: 27х14х7,2 см. Информация об объеме изделия, указанная на
308 руб
Раздел: Формы для запекания

33. Організація та шляхи вдосконалення обліку доходів і видатків в бюджетній установі (на прикладі Ямпільської районної державної адміністрації)

34. Поняття та види державних службовців. Управління в сфері іноземних справ

35. Організація структури управління маркетингом соціальної служби

36. Керівництво спільною діяльністю. Проектування ієрархії обсягу. Прилади сигналізації та пульти управління

37. Організаційна структура управління персоналу підприємства

38. Організаційна структура управління підприємством
39. Організація та нормування праці в операційному менеджменті
40. Організація функціонального управління на підприємстві ДП "Рівнестандартметрологія"

41. Особливості управління організацією

42. Поняття та класифікація управлінських рішень. Конфлікти в організації

43. Психологія поведінки індивіда в організації і способи управління нею

44. Удосконалення управління персоналом організації

45. Управління інтелектуальною власністю та її комерціалізація в університетах і дослідницьких центрах

46. Філософія управління організацією

47. Вдосконалення системи управління персоналом організації (за матеріалами ЗАТ "Страхова група "ТАС" Криворізька філія)

48. Організація та методика проведення занять з технічної праці в 5-му класі

Обучающая игра "Спирограф-линейка. Чудесные узоры".
Большинство прописных букв состоит из плавных линий, которые необходимо рисовать безотрывно, а этот прибор в игровой форме разрабатывает
369 руб
Раздел: Трафареты фигурные, наборы
Настольная игра "Лапочки".
Зверята любят играть и резвиться вместе. Даже вечером их не зазвать домой! Вам нужно помочь собрать их в доме, чтобы они вовремя покушали,
712 руб
Раздел: Карточные игры
Штатив с Bluetooth для создания снимков "selfie" (Camera Stick - Selfie Stick).
Поднимите искусство селфи на новый уровень со штативом. Путешествуйте и фотографируйтесь на фоне живописных пейзажей. Находите самые
309 руб
Раздел: Держатели и подставки

49. Державні органи управління туристичною роботою

50. Організація і управління як елемент суспільного виробництва

51. Аналіз та удосконалення оперативного управління

52. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

53. Характеристика сутності та змісту класичної школи управління

54. Організаційні заходи що обезпечивають працівників під час роботи
55. Рельєф та ландшафтна організація
56. Кредитний ризик та методи управління ними

57. Організація безготівкового платіжного обороту в Україні та перспективи його розвитку

58. Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств

59. Валютні ризики: економічна природа та управління

60. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах

61. Основні організаційні заходи стабілізації виробництва та формування ринку зерна

62. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

63. Організація бухгалтерського обліку в Пакистані та Фінляндії

64. Організація бухгалтерського обліку у Франції та Китаї

Маринатор "9 минут".
Кухонный прибор «9 минут» потратит на маринование продуктов меньше 10 минут. Секрет приготовления маринада за такой короткий срок
2161 руб
Раздел: Консервирование
Античасы "Да какая разница", стеклянные.
Настенные кварцевые античасы "Да какая разница" своим эксклюзивным дизайном подчеркнут оригинальность интерьера вашего
1018 руб
Раздел: Прочее
Беспылевой белый мел, 100 шт.
Белые мелки для рисования по школьным доскам, асфальту, бумаге и другим поверхностям. Удобны в использовании, не пылят, яркие и насыщенные
336 руб
Раздел: Мел

65. Організація обліку в магазині "Світанок"

66. Організація обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість в Державному комунальному підприємстві "Шляхрембуд"

67. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві

68. Організація та методика обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат на прикладі ВАТ "Рівненський ЦУМ"

69. Організація та шляхи вдосконалення обліку та контролю наявності та руху основних засобів

70. Організація управлінського обліку на підприємстві
71. Бойове застосування та управління діями аеромобільних підрозділів (частин, з’єднань)
72. Договір про управління цінними паперами та грошовими коштами

73. Законодавство про охорону праці та правила охорони праці

74. Організація роботи народного депутата України в парламенті та у виборчому окрузі

75. Організація та забезпечення прокурорського нагляду за додержанням законів при виконанні покарань у виді позбавлення волі

76. Основні організаційно-управлінські акти міських, районних і прирівняних до них прокуратур

77. Теоретико-методичні засади удосконалення механізму управління працевлаштуванням незайнятих громадян у державній службі зайнятості України

78. Організація та видавництво інформаційно-аналітичної газети

79. Організація утримання і трудового використання іноземних військовополонених та інтернованих на території України (1939–1953 рр.)

80. Організація і технологія продажу товарів та обслуговування в спеціалізованих магазинах

Точилка электрическая Attache, 4хАА.
Точилка электрическая. Работает от 4х батареек типа АА, цвет: черный. Предназначена для заточки карандашей диаметром 6-8 мм.
487 руб
Раздел: Точилки
Настольная игра 48 "Морской бой".
В наборе: игровое поле - 2 штуки, эскадра из 10 кораблей - 2 комплекта, фишки для обозначения выстрелов. Размеры: 27х18х7 см.
492 руб
Раздел: Классические игры
Карандаши цветные "Jumbo", трехгранные, 12 цветов + точилка.
Мягкие, но при этом очень прочные карандаши, легко затачиваются и не крошатся. Насыщенные штрихи на бумаге. Не токсичны!. В комплекте: 12
410 руб
Раздел: 7-12 цветов

81. Організація та проведення екскурсій по м. Києву

82. Види менеджменту і поєднання організаційно-управлінських культур

83. Митні процедури та процедури ліцензування імпорту в організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства (на матеріалах ТОВ "Рамірент Україна")

84. Міжнародні економічні організації та їх роль в інтернаціоналізації виробництва

85. Міжнародні фінансово-кредитні організації та їх аналіз

86. Співробітництво Болгарії, Румунії та Югославії з політичними, воєнними та економічними міжнародними організаціями
87. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"
88. Заохочення працівників як метод управління персоналом

89. Кризове явище функціонування та розвитку організації

90. Менеджмент та система управління

91. Наскрізна програма практики студентів системи управління виробництвом та розподілом електроенергії

92. Організація інформаційного обслуговування менеджера. Методи матеріального заохочення. Документація управлінської діяльності

93. Організація ярмарок та аукціонів

94. Основні положення теорії організації. Закони та основні принципи організації

95. Поняття та сутність ефективності управління

96. Стратегічне управління як реалізація цільового підходу

Ящик с крышкой Darel Box на колесах, 61x40x31 см.
Универсальные и герметичные боксы идеально подходят для хранения меха, одежды и домашнего текстиля. Герметичность конструкции обеспечивает
652 руб
Раздел: Более 10 литров
Обложки для переплета, тиснение под кожу, А4, картон 230г/м2, черные, 100 шт..
Обложки для переплета из плотного картона. Актуальны для создания деловых брошюр. Имеют поверхность с текстурой, имитирующей натуральную
402 руб
Раздел: Прочее
Звуковой плакат "Зарубежные сказки".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
678 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты

97. Сутність лідерства та управління

98. Управління керівним персоналом у сфері державної служби України

99. Фінансове планування та управління фінансовими ресурсами


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.