Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Економічний аналіз та фінансові показники підприємства

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

Міністерство науки та освіти України Кафедра обліку та аналізуКУРСОВА РОБОТА2008 Вихідні дані Баланс підприємства Форма 1 АКТИВ на кінець періоду ПАСИВ на кінець періоду: 0 0 I Необоротні активи 31220 33280 I Власний капітал: 33880 35840 Основні засоби 31220 33280 Статутний капітал 25437 26030 Нерозподілений прибуток 8443 9810 I I Оборотні активи: 20280 30720 I I Забезпечення майбутніх витрат і платежів - - Запаси 12900 14020 I I I Довгострокові зобов’язання 7430 6350 Дебіторська заборгованість 11350 10370 IV Поточні зобов’язання 19190 21810 Поточні фінансові інвестиції 1720 1000 Короткострокові кредити 4800 9520 Грошові кошти 3310 5330 Кредиторська заборгованість 14390 12290 I I I Витрати майбутніх періодів - - V Доходи майбутніх періодів - - УСЬОГО: 60500 64000 УСЬОГО: 60500 64000 Звіт про фінансові результати Форма 2 Стаття Код рядку За базовий період 0 За звітний період Доход (виручка) від реалізації продукції 010 113000 120450 ПДВ (010 0,166667) 015 18833 20075 Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (010-015) 035 94167 100375 Собівартість реалізованої продукції 040 71000 65900 Валовий прибуток (035-040) 050 23167 16635 Адміністративні витрати 070 7500 10000 Витрати на збут 080 6830 10130 Фінансові результати від операційної діяльності (050-070-080) 100 8837 14345 Фінансові витрати 140 300 95 Фінансові результати від основної діяльності до опадатковування: (100-140) 170 8537 14250 Податок на рибуток від основної діяльності (170 25%) 180 2134 3563 Чистий прибуток 190 6403 10687 Для визначення певної собівартості продукції необхідно виконати додаткові розрахунки: Собівартість реалізованої продукції 040 71000 65900 Адміністративні витрати 070 7500 10000 Витрати на збут 080 6830 10130 Фінансові витрати 140 300 95 Повна собівартість продукції (040 070 080 140) 85630 86125 Калькуляція собівартості продукції Назва статті За базовий період 0 За звітний період грн. % грн. % Собівартість, у т. ч. 85630 100 86125 100 - матеріали 25689 30 28421 33 - енерговитрати 19695 23 18086 21 - заробітна плата 11988 14 14641 17 - утримання і експлуатація обладнання 13701 16 8613 10 - цехові і заводські витрати 6167 17 16364 19 1. Оцінка фінансового стану підприємства Економічний аналіз це глибоке дослідження економічних явищ на підприємстві, тобто виявлення причин відхилення від плану і недоліків у роботі, розкриття резервів, їх вивчення, сприяння комплексному здійсненню економічної роботи і керуванню виробництвом, активний вплив на хід виробництва, підвищення його ефективності і поліпшення якості роботи. Зниження собівартості продукції є найважливішим чинником розвитку економіки підприємства. ТОВ „Строймаш” займається випуском строй матеріалів. Основним фінансовим показником, що характеризує ефективність роботи підприємства, а саме – прибутковість акціонерного капіталу, вкладеного в підприємство, є норма прибутку на акціонерний капітал: Нпак = ЧП/АК, Де ЧП – чистий прибуток; АК – акціонарний капітал. Нпак показує, скільки прибутку формує одна грошова одиниця вкладених власником засобів – рівень зворотності капіталу.

Так, за даними фінансової звітності підприємтсва за два тимчасових періоди цей показник дорівнює: Нпак0=6403/33880 = 0,189; Нпак =10687/35840 = 0,298. Віддача на акціонерний капітал знизилась на: 0,298 – 0,189 = 0,109. відносне відхилення характеризує індекс показника: I = 0,298 / 0,189 = 1,577. Відхилення індексу від одиниці, виражене у відсотках, характеризує відносна зміна показника. Так, індекс показника віддачі на акціонерний капітал говорить про те, що показник зменшився на 19,8 %. Висновок: Віддача на акціонерний капітал збільшилося на 57,7%. В базовому періоді акціонер отримував за кожну вкладену ним гривню – 17 коп, а в звітному періоді отримував – 30 коп за 1 гривню. Таке збільшення показника відбувалося за рахунок збільшення чистого прибутку у більшій пропорції ніж збільшення акціонерного капіталу. Для того, щоб визначити, що впливає на Нпак, за рахунок чого може зрости або зменшитися цей показник, необхідно зробити так назване фінансове розкладання і представити НП як добуток трьох співмножників: Нпак = (ЧП/В) (В/А) (А/АК), де В – виручка від реалізації продукції; А – вартість активів. Нпак0 = (94167/113000) (113000/60500) (60500/33880) = 0,83 1,87 1,79 = 2,78 Нпак = (100375/120450) (120450/64000) (64000/35840) = 0,83 1,88 1,79 = 2,79. Рентабельність власного капіталу 1,577 Рентабельність продукції 1,56 Коефіцієнт обіговості активів 1,005 Коефіцієнт заборгованості 1,001 Висновок: на підприємстві “ Строймаш ” в базовому періоді (0) і в звітному періоді ( ) рентабельність власного капіталу є більше одиниці, що є позитивним, засвідчує посилену ділової активності на підприємстві. Показник рентабельності продукції і коефіціент обіговості активів також є більшим одиниці (I &g ; 0), це свідчить про те що ці показники позитивно впливають на фінансовий стан підприємства, за рахунок чого прибуток підприємства збільшився. Аналіз прибутковості продукції Прибутвовість продукції підприємства за відповідні періоди часу визначилася в розмірі: ЧП0/В0 = 6403/113000 = 0,057 ЧП /В = 10687/120450 = 0,089 Прибутковість продукції знизилась на: 0,089 – 0,057 = 0,032 (грн./грн.), відносне відхилення характеризує індекс показника: I = 0,089/0,057 = 1,56 Висновок: прибутковість продукції збільшилась на 56 %. Таке збільшення показника відбувалося за рахунок збільшення чистого прибутку та зниження виручки від реалізації. Такий рівень рентабельності свідчить про те, що підприємство працює в сприятливій ринковій середі. Аналіз оборотності активів В0/А0 = 113000/60500 = 1,87; В /А = 120450/64000 = 1,88. Коєфіцієнт оборотності активів збільшився на 0,5%: I = 1,88/1,87 = 1,005. Висновок: збільшення коефіцієнта оборотності активів на 0,5% свідчить про більш ефективне використання оборотних активів звітного періоду по відношенню до базового періоду. Це є результатом того, що збільшення активи звітного періоду збільшилися у меншій пропорції ніж виручка по відношенню до базового періоду. Період оборотності запасів: ПОЗ = (величина запасів 360) / виручка реалізованої продукції ПОЗ0 = (12900 360) / 113000 = 41 дн.; ПОЗ = (14020 360) / 120450 = 42 дн.

Термін наданого кредиту (період погашення дебіторскої заборгованості): ТНКр = (залишки на дебитових рахунках 360) / сума продажів у кредит ТНКр0 = (11350 360) / 113000 = 36 дн.; ТНКр = (10370 360) / 120450 = 31 дн. Термін одержуваного кредиту (період погашення кредиторської заборгованності): ТОКр = (залишки на рахунках кредиторів 360) / сума покупок у кредит ТНКр0 = (14390 360) / 59941 = 86 дн.; ТНКр = (12290 360) / 60288 = 73 дн.; ТОКр0 = 86 – 36 = 50 дн.; ТОКр = 73 – 31 = 42 дн. Висновок: підприємство розраховується зі своїми постачальниками через кілька днів після отримання коштів за реалізовану продукцію (50 дн.), отже піприємство має додаткове джерело фінансування. В звітному періоді відстрочка між надходженням грошей і їхнім вибуттям знизилась на 8 дні – додаткове джерело фінансування зменшилось. Аналіз заборгованості Коефіцієнт заборгованості: А0 / АК0 = 60500 / 33880 = 1,77; А / АК = 64000 / 35840 = 1,79; I = 1,79 / 1,77 = 1,011. Висновок: коефіцієнт заборгованості в звітному періоді зріс на 1,1 % порівняно з базовим періодом. Таке збільшення коефіцієнта заборгованості відбувалося за рахунок збільшення активів і акціонерного капіталу в звітному періоді. Це свідчить про те, що в звітному періоді було запозичено більше резервного капіталу. Коефіціент фінансової незалежності характеризує частку власного капіталу в сукупному капіталі. Чим більше значення цього показника, тим більшою є фінансова незалежність підприємства від кредиторів. Частка власного капіталу в підприємстві “Строймаш” складає 89% сукупного капіталу, задіяного в господарській діяльності. Це засвідчує можливість підприємства погасити борги власними коштами. Норма прибутку на вкладений капітал: НПвк = (ЧП 5ДКР) / (АК ДКР), Де ДКР – довгостроковий кредит; %ДКР – сума відсотків, виплачених за користування довгостроковим кредитом. НПвк0 = (6403 1189) / (33880 7430) = 7592 / 41310 = 0,184 (грн./грн.), НПвк = (10687 1016) / (35840 6350) = 11703 / 42190 = 0,277 (грн./грн.). Відносна зміна показника складає: I = 0,277 / 0,184 = 1,505, виходить, прибутковість усіх вкладених у підприємство засобів збільшилися на 50,5%. Ставка залучення довгострокових кредитів – 16% річних. Таким чином, прибутковість вкладеного капіталу вище, ніж витрати, позв’язані з використанням позикового капіталу, - у базовому періоді 0.184 &g ; 0.16; у звітному – 0.277 &g ; 0.16. Отже, прибутковість акціонерного капіталу перевищує прибутковість усіх вкладених коштів, що підтверджується при порівнянні відповідних норм прибутку: 0.298 &g ; 0.277 &g ;0.189 &g ; 0.184. Ефект фінансовоговажеля: EFL = НПак – НПвк &g ; 0 EFL0 = 0,189 – 0,184 = 0,005; EFL = 0,298 – 0,277 = 0,021. EFL залежить выд диференцыала FL і плеча FL: EFL = ДИФ. FL Плече FL Диф. FL = норма прибутку на вкладений капітал - % за довгостроковий кредит Диф. FL0 = 0,184 – 0,16 = 0,024; Диф. FL = 0,277 – 0,16= 0,017. Плече FL = позиковий довгостроковий кредит / акціонерний капітал Плече FL0 = 7430 / 33880 = 0,219; Плече FL = 6350 / 35840 = 0,177; EFL0 = 0,024 0,219 = 0,005; EFL = 0,117 0,177 = 0,021. Висновок: в періодах 0 і прибутковість вкладенного капіталу вище, ніж відсотки по кредиту, тому залучення позичкового капіталу дозволяє штучно підвищити норму прибутку власного капіталу.

облку робочого часу, да дозвл на проведення надурочних робт, робт у вихдн дн тощо; разом з власником або уповноваженим ним органом виршу питання соцального розвитку пдпримства, полпшення умов прац, матерально-побутового, медичного обслуговування працвникв; бере участь у виршенн соцально-економчних питань, визначенн та затвердженн перелку  порядку надання працвникам соцальних пльг; бере участь у розробленн правил внутршнього трудового розпорядку пдпримства, установи або органзац; представля нтереси працвникв за х дорученням пд час розгляду ндивдуальних трудових спорв та у колективному трудовому спор, сприя його виршенню; прийма ршення про вимогу до власника або уповноваженого ним органу розрвати трудовий договр (контракт) з кервником пдпримства, установи, органзац, якщо вн порушу Закон Украни «Про професйн сплки, х права та гарант дяльност» (1045-14), законодавство про працю, ухиляться вд участ в переговорах щодо укладення або змни колективного

1. Науково-практичні основи аналізу банкрутства підприємства та шляхи його подолання

2. Фінанси підприємства контрольна

3. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

4. Розробка плану маркетингу малого та середнього підприємства

5. Фінанси підприємства

6. Фінансове планування як основний елемент управління фінансами підприємства
7. Фінансово-економічний аналіз шахти "Південна"
8. Бухгалтерський баланс: економічний зміст, методика складання, аудит та аналіз основних показників

9. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства та розробка шляхів її вдосконалення на прикладі ВАТ "АТП-16354"

10. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

11. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства

12. Облік аналіз та аудит розрахунків із засновниками підприємства

13. Автоматизація обліку та аналізу матеріальних ресурсів підприємства

14. Аналіз та шляхи покращення позиції підприємства на світовому ринку (на прикладі дочірньої компанії "Українська горілочна компанія NEMIROFF")

15. Діагностика трудового потенціалу підприємства та аналіз впливу факторів на підвищення ефективності використання трудового потенціалу підприємства

16. Техніко-економічне планування та прогнозування роботи підприємства "Ларіс"

Набор из 2 тарелок "Avent", от 6 месяцев.
Набор тарелок "Avent" состоит из большой и маленькой глубоких тарелок. Тарелки "Avent" украшены веселыми и красочными
873 руб
Раздел: Тарелки
Настольная игра "Соображарий. Два".
«Соображарий. Два» — продолжение настольного суперхита, который стал неотъемлемой частью вечеринок и семейных посиделок. Игроков
490 руб
Раздел: Игры со словами
Набор шкатулок для рукоделия, 3 штуки, 34x24x18 см, арт. 80832.
Набор включает в себя три шкатулки для рукоделия. Такие шкатулки послужат оригинальным, а главное, практичным подарком, в котором
2715 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия

17. Аналіз фінансового стану підприємства та місце довгострокових зобов’язань у цьому процесі

18. Особливості аналізу та ефективності використання основних засобів підприємства

19. Аналіз економічного стану підприємства під час кризи

20. Аналіз та удосконалення системи оцінки ефективності виробничої діяльності інструментального цеха оснастки допоміжного виробництва підприємства по виробництву меблів ЗАТ "Новий Стиль Україна" (м. Харків)

21. Економічна безпека підприємства в сучасних умовах та економічні ризики

22. Экономічний аналіз підприємства
23. Підвищення економічних показників державного підприємства
24. Економічне моделювання у прогнозуванні показників фінансової звітності підприємства (на матеріалах ВАТ "Дніпропетровськгаз")

25. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

26. Фінансова санація та стабілізація діяльності підприємства

27. Прибуток підприємства. Суть, форми, та шляхи збільшення

28. Аналіз відпрацьовування елементів дресирування собак для захисно-караульної служби (ЗКС) в умовах підприємства

29. Світовий фінансовий ринок та його економічний зміст

30. Ресурси аграрного підприємства та ефективність їх використання

31. Облік готівкових та касових операцій приватного підприємства "Індустрія Клімату"

32. Попередній фінансовий аналіз підприємства

Папка-сумка "Тролли", А4.
Папка текстильная формованная из вспененного полимера. Формат: А4. Лицевая сторона с выдавленными элементами 3D.
481 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Фигурка декоративная "Колокольчик", 6x10 см.
Осторожно, хрупкое изделие! Материал: металл, австрийские кристаллы. Размер: 6x10 см. Товар не подлежит обязательной сертификации.
358 руб
Раздел: Миниатюры
Батут.
Каркас: сталь. Полотно: дюралевая нейлоновая сетка. Окантовка: прочный защитный материал. Количество ножек: 6 шт. Допустимая нагрузка:
3350 руб
Раздел: Батуты, надувные центры

33. Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства

34. Правові особливості створення та реорганізації приватного підприємства

35. Аналіз програмного забезпечення підприємства

36. Розробка моделі системи "Відкриття нового підприємства по виготовленню цегли", використовуючи методології проектування IDEF0 та UML

37. Державний устрій та соціально-економічний розвиток України у ХVIII ст.. Ліквідація козацької державності

38. Політичний та економічний розвиток Македонії у 1990-2005 рр.
39. Політичний та економічний розвиток Румунії у 1990–2005 рр.
40. Політичний та економічний розвиток Угорщини у 1990–2005 рр.

41. Політичний та соціально-економічний розвиток Болгарії у 1990–2005 рр.

42. Політичний та соціально-економічний розвиток Естонії у 1990–2005 рр.

43. Політичний та соціально-економічний розвиток Словаччини у 1993-2005 рр.

44. Політичний устрій та соціально-економічний розвиток Київської Русі

45. Аналіз технології виготовлення варених ковбасних виробів і проект м’ясопереробного підприємства потужністю 3 т виробів за зміну

46. Аналіз зовнішнього середовища підприємства ВАТ "АртВітраж"

47. Визначення та оцінка цільових ринків підприємства: проблеми сегментації та позиціювання

48. Матеріально-технічна база підприємства оптової торгівлі та робота непродовольчого магазину самообслуговування

Карандаши цветные "Progresso", 12 цветов.
Бездревесные цветные карандаши "Progresso" имеют прочное лаковое покрытие, легко затачиваются с помощью обычной карандашной
339 руб
Раздел: 7-12 цветов
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Racer Trike Air (цвет: бронза).
Детский трехколесный велосипед с колясочной крышей на надувных колесах – настоящее спасение для мам с маленькими детьми. Главное место для
4200 руб
Раздел: Трехколесные
Набор детской мебели "Растем вместе" (цвет: орех).
Качественная детская мебель всегда отличается от взрослой, так как производится с учетом строения тела малыша и того, что он быстро
4541 руб
Раздел: Наборы детской мебели

49. Ціноутворення та цінова політика підприємства

50. Зовнішньоекономічні операції. Спільні підприємства. Зарубіжні інвестиції та організація митної справи

51. Мотиви та етапи інтернаціоналізації підприємства. Основні типи стратегій виходу на зарубіжні ринки

52. Світова торгівля та зовнішньо-економічна діяльність підприємств

53. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"

54. Аналіз зовнішнього середовища підприємства
55. Система формування та підготовки кадрів для підприємства
56. Фактори внутрішнього та зовнішнього середовища фармацевтичного підприємства

57. Аналіз господарської діяльності підприємства

58. Психологічний аналіз причин та шляхів корекції девіантної поведінки особи

59. Аналіз пасажирських перевезень транспортного підприємства "Державне підприємство "Міжнародний аеропорт "Бориспіль"

60. Аналіз використання чистого прибутку підприємства

61. Аналіз і управління грошовими потоками підприємства

62. Аналіз руху грошових коштів промислового підприємства

63. Аналіз фінансово-господарського стану підприємства

64. Аналіз фінансового стану підприємства

Гель для купания младенцев "Bubchen", 400 мл.
Подходит для ежедневного очищения чувствительной кожи и тонких волос. Экономичен в использовании. Имеет дозатор. Обеспечивает мягкое
508 руб
Раздел: Гели, мыло
Фигурки "FIFA 2018. Забивака. Celebrating", 3 штуки, 6 см.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Уже
449 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Карандаши цветные Faber-Castell "Grip", 12 цветов.
Эргономичная треугольная форма корпуса карандаша "Grip" обеспечивает правильный захват карандаша тремя пальцами. Массажные
627 руб
Раздел: 7-12 цветов

65. Аналіз фінансового стану підприємства "Комфорт"

66. Аналіз фінансового стану підприємства АТЗТ "Мукачівська лижна фабрика "ТИСА"

67. Аналіз фінансового стану сільськогосподарського підприємства ООО "Степове"

68. Діагностика кризового стану підприємства та розробка антикризових програм

69. Економічна оцінка пасиву балансу підприємства

70. Напрями впливу іноземних інвестицій на економічний розвиток приймаючої держави: переваги та недоліки
71. Нормування оборотних засобів та їх вплив на фінансовий стан підприємства
72. Прогнозне моделювання фінансових показників відповідно до стратегії розвитку підприємства

73. Розробка фінансового плану будівельного підприємства на основі аналізу його фінансового стану

74. Фінансова стійкість в економічній діагностиці сучасного підприємства

75. Фінансовий стан підприємства та шляхи його поліпшення

76. Еколого-економічна оцінка природоохоронної діяльності підприємства СП "Шахта ім. В.І. Леніна"

77. Економічний механізм природокористування та природоохоронної діяльності

78. Аналіз виконання плану з собівартості продукції підприємства

79. Аналіз господарсько-фінансової діяльності підприємства ВАТ "Володарка"

80. Аналіз діяльності підприємства

Тетрадь общая с магнитной закладкой "FLUOR. Желтый", В5, 120 листов, клетка.
Формат - В5. Закладка - ляссе. Внутренний блок - офсет, клетка. Обложка - мелованный картон. Скрепление - книжный переплет. Отделка -
418 руб
Раздел: Прочие
Настольная игра "На память".
Следите за тем, в каком порядке загораются кнопки, а затем правильно повторите последовательность загоравшихся цветов! Отличная игра,
310 руб
Раздел: Прочие
Коляска для кукол "Лили".
4-х колесная коляска. Материал: высококачественная пластмасса. Возраст: с 3 лет. Размер: 27,5х36,5х49 см. Вес коляски: 600
380 руб
Раздел: Коляски прогулочные, трости

81. Аналіз доходів і витрат автотранспортного підприємства

82. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності приватного підприємства ПП "Промен"

83. Аналіз фінансового стану комунального підприємства "Чернігівське тролейбусне управління"

84. Аналіз фінансового стану підприємства (на прикладі АТЗТ "Мукачівська лижна фабрика "ТИСА")

85. Аналіз фінансової стійкості підприємства в умовах обмеженості зовнішніх джерел фінансування

86. Економіка підприємства
87. Економічна безпека підприємства
88. Зміст поточних планів підприємства та організація їх розробки

89. Історія та тенденції розвитку економічного аналізу

90. Організація та напрями підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства

91. Основи економіки підприємства малого бізнесу

92. Підвищення економічної ефективності використання основних фондів операційної діяльності підприємства

93. Створення власної справи - відкриття підприємства з виготовлення піци ПП "Велічіта"

94. Теорія структури капіталу підприємства та їх вплив на фінансування

95. Фінансовий потенціал як складова економічного потенціалу підприємства

96. Види економічного аналізу за відношенням до користувачів, за просторовою та галузевою ознаками

Магнит для досок Hebel Maul 6166099, сферический, 10 штук.
Магнит яркого цвета и обтекаемой формы не только надежно удержит листы бумаги на магнитно-маркерной поверхности, но и поможет расставить
500 руб
Раздел: Магниты канцелярские
Набор из 2 мягких ракеток с мячом, арт. Т59921.
Набор для игр с мячом и круглыми, мягкими, ярко оформленными ракетками "батут" оценят, как взрослые, так и дети. Игра с такими
353 руб
Раздел: Ловушки мячей, кэтчбол, огоспорт
Бумага для струйных принтеров "Lomond", 220 г/м, 50 листов, матовая, двухсторонняя, А4.
Изображение отпечатанное на матовой бумаге, не бликует, линии высококонтрастные, чистые тона имеют характерную бархатистую глубину.
355 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати

97. Прибуток підприємства та механізм його розподілу

98. Методи та прийоми економічного аналізу

99. Підвищення ефективності роботи підприємства на основі застосування економіко-математичних методів (на прикладі ВАТ "Дніпрополімермаш")


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.