Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Обложение налогом внешнеэкономической деятельности

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

смотреть на рефераты похожие на "Обложение налогом внешнеэкономической деятельности" Вступ. Побудова і релізація ефективної системи оподаткування являється невід’ємною умовою створення діючого механізму регулювання економічних процесів в державі. Система оподаткування представляє собою сукупність податків, зборів, інших обов’язкових платежів в бюджет і внесків в державні цільові фонди, які стягуються в установленому порядку. У країна являється суб’єктом світогосподарчих відносин і має реальні перспективи побудови виробничої інвестиційної моделі зовнішньоекономічного співробітництва. В результаті, в зв’язку з зростанням зовнішньоекономічної активності і розширенням видів зовнішньоекономічної діяльності перед державою стоять проблеми створення ефектиної системи оподаткевання зовнішньоекономічної діяльності та правової бази яка б регулювала відносини між суб’єктами такої діяльності, та сприяла її гармонійному розвитку. Проблема торкається насамперед питань складу і структури податкових платежів, розміру і способу їх утримання, ефективності і направленості застосовуємих податкових пільг, взаємодії з механізмами інвестування коштів і функціонування валютного ринку, та подвійного оподаткування різнонаціональних суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності. Тому метою моєї роботи є вивчення та аналіз існуючих аспектів опдаткування, через вивчення літературних джерел та нормативних матеріалів, а також даних статистичної звітності, які регламентують зовнішньоекономічну діяльність в Україні. Завданням роботи є запропонування необхідних заходів по вдосконаленню системи оподаткування зовнішньоекономічних операцій, які здійснюються в Україні суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності. Розділ 1. Сутність зовнішньоекономічної діяльності. 1.1. Основні передумови виникнення зовнішньоекономічної діяльності. Ззовнішньоекономічна діяльність рпедставляє собою таку форму господарювання, яка виходить за за межі національних кордонів і пов’язана з залученням в багатоетапний цикл економічних відносин, різнонаціональних їх суб’єктів. Даний цикл можливо розмежувати на такі традиційно відокремлені стадії відтворення: виробництво - розподіл - обмін - споживання. Причому втручання в цю послідовність на будь-якому етапі суб’єкта, який належить іншонаціональному відтворюючому комплексу як раз і породжує феномен зовнішньоекономічної діяльності. На це потрібно звернути особливу увагу оскільки саме з ним пов’язана правильна уява про сутність зовнішньоекономічної діяльності як такої. Важливо пам’ятати, що суттєвою рисою зовнішньоекономічних зв’язків являється факт перетину кордонів націонпальних відтворюючих комплексів або товарами в матеріально- уречевленій формі, або капіталами, або послугами. Відмітимо, наприклад, що під визначення зовнішньоекономічної діяльності не підпадає господарча взаємодія підприємств різної національної приналежності, якщо вони знаходяться і функціонують на території однієї держави. Маються на увазі ті відгосини, які виникають між дочірніми компаніями, філіалами відкритими фірмою із країни А в країні Б з господарчими організаціями цієї ж країни Б.

Звісно не всі можливі життєві ситуації вкладуться в цю схему. Так діяльнясть спільних підпрємств на території Укрвїни, чия господарча активність цілком здійснюється в рамках економічного комплексу країни перебування, зовнішньоекономічною діяльністю не являється. Насправді зовнішньоекономічний елемент вже уклався на момент перетину капіталом національних кордонів, тобто на етапі заснування фірми. І навпаки, навіть взаємодія фірм, підприємств однієї національної приналежності можливо вважати зовнішньоекономічною діяльністю тоді, коли вона має місце по відношенню до партнерів, які знаходяться на території різних країн. Оскільки, в даному випадку фактично встановлюється зв’язок між різними нвціональними відтворюючими комплексами, організаційними структурами елементами яких і виступають в відповідності з своїм функціонально-економічним положенням і нормативно-правовим статусом вищенаведені суб’єкти. На додаток до сказаного про втручання іншонаціональних господарюючих суб’єктів в економічні процеси в іншій країні, а також для більш оглядного опису ролі і місця зовнішньоекономічної діяльності і цілосному механізмі відтворення матеріальних длаг наведемо наступну схему. А Виробництво Розподіл Обмін Споживання Національна сфера Міжнародна господарча взаємо-дія не здійснюється. Гранично чітко виражена форма функціонування даної моделі характеризує націо нальну економічну автаркію. Б Виробниітво Розподіл Обмін Споживання Національна сфера Інтернаціональна сфера Дана модель характаризуєтакий стан міжнародного розподілу праці при якому потоварна країнна спеціалізація в рамках співпраці здійснюється шляхом обміну готової продукції. В Виробництво Розподіл Обмін Споживання Інтернаціо-нальна схема Для цієї моделі це означає, що співпраця з різнонаціональними партнерами ведеться з стадій виробництва. Така взаємодія може передбачати як обмін, вузлами, деталями, технологічними відомостями, так і усуспільнення виробництва в міжнародному масштабі в вигляді спільних підприємств, транс- національних корпорацій. Беручи до уваги вищеназвану схему відмітимо функціонально-логічну різницю в основних підходах до розглядаємого питання. Вона проявляється в використанні категорій зовнішньоекономічної діяльності з одного юоку, і міжнародної кооперації, міжнародного розподілу праці з іншого. Так, якщо перша з них відображає скоріше погляд із “середини” країни і має більш практичне значення, то друге відповідає нацбільш практичному погляду на проблему і має явний теоретичний політекономічний підтекст. Саме тому розгляд обох цих підходів має принципове значення, а розуміння цілого ряду суттєвих аспектів зовнішньоекономічної діяльності знаходиться в прямій залежності від уявлення про деякі фундаментальні властивості міжнародного розподілу праці. І дійсно, якщо внутрідержавне і міжнародно-блокове регулювання зовнішньоекономічної діяльності ров’язане з прийняттям конкретних цільових нормативно-правових актів, встановленням правил і параиетрів митно-тарифного і нетарифного режимів, то своєрідну методологічну основу такої політики, її інформаційно-аналітичнеджерело складає проблематика кооперації і міжнародного розподілу праці.

Адекватна оцінка останніх вклюсає вивчення основних передтеч господарчої взаємодії ріхних держав, окремих факторів і комплексів факторів, які впливають на таку взаємодію. Сучасна зовнішньоекономічна діяльність на практиці реалізує базисний прицип світогосподарчих відносин ринкового типу - інтенсивний міжнароний розподіл праці між угрупуваннями робітників, які виникають в відповідності з реально діючими моделями усуспільнення виробництва, організацій господарювання. Найбільш природнім критерієм формування таких угрупувань являється підприємницький. В відповідності з ним, а інакше кажучи по стихійним, але безумовно системоутворюючим правилам ринку виникають і ліквідуються, зливаються, розпадаються і зпов таки об’єднують свої виробничі зусилля господарчі структури, поповнюючи собою багаточисельний ряд суб’єктів підриємницької діяльності. Природньо, даний процес має загальногосподарче походження, але зовнішньоекономічний фактор представляє собою значне, причому все більш вагоме джерело стимулів, а також жорстокий і об’єктивний критерій оцінки обгрунтованості утворень і існування самостійних підприємств, фірм, компаній і корпорацій. Правда потрібно відмітити, що зовсім недавно, з історичної точки зору, реалії нашого життя свідчили, що в якості анклава міжнародного розподілу праці може виступати і сама держава, приймаючи на себе функції всезагального управлінського і перерозподільчого центру. Однак як показав час, з точки зору питання про вдалість подібного вибору соціально- економічної моделі розвитку, глибокій структурній кризі всього відтворювального комплексу в тих країнах які його таки створили , повністю відповідає і явна невдача - застій, а то і повний коллапс в зовнішньоекономічних зв’язках. Разом з тим, це ніяк не потрібно розуміти так, що держава взагалі не здатна здійснювати функції суб’єктаміжнародного економічного співробітництва. Навпаки вся історія міжнародних економічних відносин, особливо їх сучасний етап, показує неможливість максимально динамічного і ефективного розвитку даної суспільно-господарчоїсфери без адекватної і обгрунтованої участі в ній саме самих держав. Причому суб’єктивність такої участі може реалізуватись в двох іпостасях держави, як сторони, яка безпосередньо домовляється з іншонаціональним партнером або ж як регулятора економічної кон’юктури і адміністративних правил здійснення міжнародного співробітництва. Зараз відмітимо тільки суттєвий юридичний аспект проблеми взаємовідносиндержави і підприємницьких суб’єктів економічного життя. Так, для адекватногорозуміння сутності феномана зовнішньоекономічної діяльності господарюючої організації необхідно враховувати факт набуття ними якостей суб’єктності міжнародної економічної взаємодії. В результаті з одного боку вихід на закордонний ринок тої чи іншої підприємницької структури може автоматично вплинути на її фактичний нормативно-правовий статус, а саме розповсюджити на неї юрисдикцію іноземної законодавчої системи, міжнародні договірні норми, відповідним чином узгоджені і завізіровані правила або регламентуючі положення тої чи іншої міжнародної організації.

Пояснения по этому поводу содержатся в письме Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина РФ от 17 марта 2006Pг. P03-11-04/3/140 «О порядке применения положений главы 26.3 \'Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности\' НК РФ в отношении предпринимательской деятельности по распространению и (или) размещению рекламы внутри транспортных средств». То же относится и к деятельности по размещению рекламы внутри общественного транспорта путем нанесения на внутреннюю обшивку салона одноразовых наклеек (стикеров), содержащих рекламную информацию. Подтверждение позиции Минфина можно найти в письме Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина РФ от 27 декабря 2005Pг. P03-11-04/3/186 «Об отсутствии оснований для обложения ЕНВД предпринимательской деятельности по размещению рекламы внутри общественного транспорта путем нанесения на внутреннюю обшивку салона одноразовых наклеек (стикеров), содержащих рекламную информацию». Минфин считает, что распространение и (или) размещение рекламы на автобусах любых типов, трамваях, троллейбусах, легковых и грузовых автомобилях и ином может осуществляться только посредством размещения наружной рекламы на данных объектах

1. Сущность, методы и формы государственного регулирования внешнеэкономической деятельности Российской Федерации

2. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности

3. Развитие внешнеэкономической деятельности России

4. Внешнеэкономическая деятельность коммерческих банков

5. Формирование современного механизма внешнеэкономической деятельности в Украине

6. Определение и управление валютными рисками предприятием внешнеэкономической деятельности на примере ООО "Корпорация "Агросинтез" (Визначення та керування валютними ризиками підприємством ЗЕД на прикладі ТОВ “Корпорація “Агросинтез”)
7. Коммерческие риски во внешнеэкономической деятельности и управление ими
8. Внешнеэкономическая деятельность предприятия

9. Внешнеэкономическая деятельность Забайкальской железной дороги

10. Управление внешнеэкономической деятельностью торговых посредников в регионе

11. Внешнеэкономическая деятельность

12. Внешнеэкономическая деятельность Украины

13. Внешнеэкономическая деятельность в Украине

14. Таможенное законодательство и внешнеэкономическая деятельность

15. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности

16. Внешнеэкономическая деятельность на ЗАО "Автокомбинат №41"

Точилка механическая, металлический корпус.
Механическая точилка имеет прозрачный контейнер. Удобная и безопасная точилка оснащена механизмом, позволяющим крепить ее к столу. Нож из
1097 руб
Раздел: Точилки
Сушилка для белья напольная складная, 181х54х95 см, серая.
Сушилка для белья напольная складная. Размеры: 181x54x95 см. Цвет каркаса: серая. Размер в раскрытом виде: 181х95х54 см.
733 руб
Раздел: Сушилки напольные
8 цветных смывающихся фломастеров для малышей.
336 руб
Раздел: 7-12 цветов

17. Документы по внешнеэкономической деятельности

18. Антимонопольное регулирование внешнеэкономической деятельности

19. Внешнеэкономическая деятельность России

20. Внешнеэкономическая деятельность в рыночной экономике

21. Предприятие, цели создания и принципы функционирования. Внешнеэкономическая деятельность предприятия

22. Управление внешнеэкономической деятельностью на национальном и мировом уровне
23. Внешнеэкономическая деятельность РФ
24. Таможенное законодательство и внешнеэкономическая деятельность

25. Повышение эффективности внешнеэкономической деятельности предприятия за счет внедрения электронных магазинов

26. Страхование внешнеэкономической деятельности

27. Конфигурация для ведения бухгалтерского учета "Участник внешнеэкономической деятельности"

28. Организация бухгалтерского учета на совместном предприятии с образованием юридического лица — субъекта внешнеэкономической деятельности

29. Статистическое изучение внешнеэкономической деятельности

30. Учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятельности

31. Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности

32. Административное право и внешнеэкономическая деятельность

Карандаши акварельные, с кисточкой, 24 цвета.
Шестигранный корпус покрыт лаком на водной основе. Карандаши заточенные. Длина карандаша: 176 мм. Очень мягкие, не крошатся, цвета яркие,
349 руб
Раздел: Акварельные
Велосипед трехколесный Moby Kids "Leader 360°. AIR Car", с разворотным сиденьем, цвет:.
Детский трёхколёсный велосипед премиум-класса "Leader 360° 12x10 AIR Car" от торговой марки Moby Kids. Эта модель
7324 руб
Раздел: Трехколесные
Батут.
Диаметр рамы: 183 см. Высота батута: 46 см. Каркас из 1,5 мм гальванизированной стали. Соединение прыжковой поверхности с рамой: 42
6627 руб
Раздел: Батуты, надувные центры

33. Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности

34. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности

35. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности предприятия

36. Исследования рынка для внешнеэкономической деятельности

37. Классификация табачной продукции в соответствии с товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности

38. Внешнеэкономическая деятельность
39. Внешнеэкономическая деятельность British Petroleum (BP)
40. Внешнеэкономическая деятельность металлургических предприятий

41. Внешнеэкономическая деятельность НЛМК

42. Внешнеэкономическая деятельность предприятия

43. Внешнеэкономическая деятельность предприятия

44. Внешнеэкономическая деятельность предприятия

45. Внешнеэкономическая деятельность Украины

46. Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности в РФ

47. Информационное и организационное обеспечение внешнеэкономической деятельности

48. Компенсационные сделки как форма внешнеэкономической деятельности

Чудо трусики для плавания, от 0 до 3-х лет, трехслойные, арт. 1432, для девочек.
Детские специальные трусики для плавания в бассейне и открытом водоеме. Плотно прилегают, отлично защищают! Изготовлены из хлопка, имеют
376 руб
Раздел: Многоразовые
Шкатулка музыкальная "Балерина и звездное небо".
Музыкальная шкатулка для украшений с классической музыкой. Когда шкатулка открыта - звучит музыка и фигурка кружится. Необычное зеркальце,
1116 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные
Подставка для сортировки писем и бумаг "Germanium", черная.
Выполнена из металла (сетка). 5 вместительных секций. Размер - 195х365х205 мм. Цвет - черный.
758 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры

49. Основные принципы регулирования внешнеэкономической деятельности

50. Основы внешнеэкономической деятельности

51. Платежно-расчетные отношения во внешнеэкономической деятельности субъектов хозяйствования

52. Применение типологического подхода к анализу внешнеэкономической деятельности

53. Риски во внешнеэкономической деятельности и механизм их минимизации

54. Содержания и основные направления внешнеэкономической деятельности
55. Транспортное обеспечение внешнеэкономической деятельности
56. Управление внешнеэкономической деятельностью предприятия

57. Экспортные операции. Анализ внешнеэкономической деятельности

58. Методы нетарифного регулирования внешнеэкономической деятельности в Беларуси.

59. Анализ внешнеэкономической деятельности Ставропольского края и Германии

60. Инновационные аспекты логистики внешнеэкономической деятельности. Идеология построения единой информационной среды

61. Основы внешнеэкономической деятельности

62. Таможенное регулирование внешнеэкономической деятельности (ВЭД)

63. Эволюция товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности на примере таможенной службы

64. Значение внешнеэкономической деятельности

Аспиратор нозальный Pigeon с футляром.
Аспиратор разработан совместно с ведущими японскими специалистами отоларингологами. Позволяет без труда очистить содержимое носика ребенка
704 руб
Раздел: Аспираторы
Настольная игра «Пороховая бочка».
В игре могут принять участие 2 или 4 ребёнка. Поместите пирата на его бочку так, чтобы зажать выталкивающий механизм и по очереди
490 руб
Раздел: Игры на ловкость
Настольная игра "Скоростные колпачки".
Игра на ловкость рук и остроту глаза. Способствует развитию зрительно-моторной координации движений, концентрации внимания и зрительного
635 руб
Раздел: Игры на ловкость

65. Внешнеэкономическая деятельность

66. Внешнеэкономическая деятельность предприятий

67. Внешнеэкономическая деятельность предприятия

68. Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности в России: теоретические аспекты и современная практика

69. Исследование рисков внешнеэкономической деятельности на ОАО "Донецкий металлургический завод"

70. Организация внешнеэкономической деятельности на предприятии и перспективы ее развития
71. Совершенствование организационной структуры управления внешнеэкономической деятельностью НПО "Интеграл"
72. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

73. Порядок учета НДС при осуществлении иной деятельности, наряду с деятельностью, подлежащей обложению ЕНВД

74. Налог на доходы иностранных организаций, не осуществляющих деятельность в Республике Беларусь через постоянное представительство

75. Единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности

76. Единый налог на временный доход для отдельных видов деятельности

77. Налоги и их роль в производственно-хозяйственной деятельности предприятия

78. Жизнь и деятельность К. Э. Циолковского

79. Гормональная регуляция обмена углеводов при мышечной деятельности

80. Деятельность мозга

Карандаши цветные "Jumbo", 12 цветов.
Карандаши цветные, трехгранные, заточенные. Длина карандаша: 175 мм Толщина грифеля: 5 мм. Количество цветов: 12.
485 руб
Раздел: 7-12 цветов
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Trike Original Volt (цвет: фиолетовый).
Трехколесный велосипед подходит для детей от 1 года. Велосипед Volt заряжает своей энергией, зовет в дорогу. Характеристики: - удобное
2400 руб
Раздел: Трехколесные
Набор безопасных ножниц с фигурными лезвиями, 3 шт.
Замечательные безопасные ножницы Crayola предназначены для всех детей старше 3 лет. Малыши обожают вырезать из бумаги фигурки, создавать
307 руб
Раздел: Ножи, ножницы, резаки

81. Воспитательная работа в вооруженных силах и ее влияние на психику воина в боевой деятельности

82. Внешнеэкономические связи России на примере Северо-Западного и Дальневосточного регионов

83. Жизнь и деятельность В.К. Арсеньева

84. Внешнеэкономические связи Владимирской области

85. Налог на добавленную стоимость и специальный налог

86. Принцип построения налога на добавленную стоимость
87. Виды и характеристика федеральных налогов
88. Влияние налогов на развитие экономики

89. Государственное регулирование транспортной деятельности

90. Льготы по налогу на прибыль, динамика их изменений

91. Налог на добавленную стоимость

92. Налог на прибыль предприятия

93. Налоги и налоговая система РФ

94. Налоги и налоговые реформы в России

95. Непрямые налоги

96. Основные направления деятельности федеральной службы налоговой полиции по выявлению и пресечению финансовых преступлений

Кукла Эмили "Позаботься обо мне".
Малышка Эмили из коллекции "Енот" умеет пить и писать. В комплект входят аксессуары - бутылочка, соска-пустышка, горшок и
1293 руб
Раздел: Девочки
Набор смываемых мини-фломастеров, 16 шт.
Набор из 16 смываемых мини-фломастеров Crayola – идеальный комплект, который послужит развитию творческих способностей и фантазии,
589 руб
Раздел: 13-24 цвета
Одеяло летнее "Medium Soft", 140x205 см.
Одеяло Medium Soft Летнее Merino Wool 1,5 сп. Чехол - 100% микрофайбер. Наполнитель - овечья шерсть 100 гр/кв.м. Упаковка - фирменная
556 руб
Раздел: Одеяла

97. Применениe подоходного налога

98. Сущность, функции и классификация налогов

99. Шпаргалки по налогам зарубежных стран


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.