Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Экономико-математическое моделирование Экономико-математическое моделирование

Математична модель транспортної системи підприємства

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

АНОТАЦІЯ 104 стор.,27 рис., 4 табл., 20 літер. джерел. В роботі розглянуті проблеми побудови транспортної системи підприємства. Запропонована трьохрівнева транспортна система, представляюча собою транспортну мережу, пов`язану вертікальними та горизонтальними зв`язками. Проаналізовані теоретичні роботи в галузі транспортних систем, мереж та потоків. Розроблено оригінальну математичну модель транспортної системи підприємства на трьох рівнях. Вона базується на основних положеннях теорії потенціалу. Приведено вираз для стаціонарної швидкості обігу матеріального транспорту. Побудовано також імітаційну модель на базі програмного пакету S ra um. В результатів &quo ;прогону&quo ; моделі зроблено необхідні візуалізації. Приведені результати залишків транспортуємих матеріалів на різних рівнях розглянутої транспортної системи. Ці показники зрівняні з фактичними. Ключьові слова: ТРАНСПОРТНА СИСТЕМА, ЦІНОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ, ЩІЛЬНІСТЬ ВАНТАЖОПОТОКУ, ТРАНСПОРТНІ МЕРЕЖІ. ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ ТА ІХ МОДЕЛЮВАННЯ 1.1Керування транспортною системою 1.1.1.Характеристика транспорту як об'єкту керуваня 1.1.2 Моделювання транспортної системи РОЗДІЛ 2. Транспортні потоки, планування та оптимізація 2.1 Задачі планування незалежних транспортних потоків 2.2Узагальнені задачі про потоки 2.3Багатопродуктові потоки 2.4 Задача планування перевезень як задача оптимізації взаємозалежних потоків на мережі 2.5 Двохрівнева система моделей планувания транспортних потоків 2.6 Модель нижнього рівня - оптимізація транспортних потоків на транспортних мережах окремих видів транспорту 2.7 Основні задачі оптимізації транспортних потоків 2.8 Математичні моделі, у яких враховується взаємозв'язок потоків РОЗДІЛ 3 МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ ПІДПРИЄМСТВА 3.1 Структура моделі 3.2 Математичний опис моделі 3.3 Аналіз математичної моделі РОЗДІЛ 4 ПОБУДОВА ІМІТАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ ТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ 4.1 Основні властивості середовища проектування 4.2 Побудова імітаційної моделі 4.3 Аналіз результатів прогону імітаційної моделі ВИСНОВКИ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ВСТУП В даний час транспортні системи займають головне положення у світовій економіці. Вони носять глобальний по суті справи характер і мають першорядне значення в незалежності чи то це транспорт енергоресурсів матеріалів, грошей або транспортні інформаційні системи, що у даний час бурхливо розвиваються. Проте як у нових у системах, що розвиваються, так і традиційних існує цілий комплекс проблем, що потребують невідкладного рішення. І більшість із них це економічні проблеми або проблеми, що зводяться до економічних, без залежності від їхньої початкової природи, що може бути також технічної. До таких проблем можна віднести оптимальну надійність транспортних систем, раціональний розподіл транспортної мережі, оптимізацію перевезень, що по також залишається актуальної, а також вибір основних параметрів транспортної мережі або транспортної системи. В даний час розвиток інформаційних технологій поряд із визначеними успіхами традиційних фундаментальних досліджень дозволяє по новому глянути на старі задачі і запропонувати більш точні рішення, що засновуються на досягненнях зокрема таких наук як Економічна кібернетика.

У умовах сучасної України існують як глобальні транспортні системи, у тому числі газова, що потребує удосконалення так і реконструкції, а також множина локальних мереж окремих підприємств. Необхідно зазначити, що при переході до ринкової економіки вони були в ряді випадків порушені. Виниклі нові зв'язки потребують визначеного осмислювання і розробці наукових підходів, базуючихся на переважно економічних критеріях. Цим підходом, поза всяким сумнівом, є імітаційне моделювання, що дозволить вирішити задачі прийняття зважених управлінських рішень по удосконалюванню вантажопотоків не тільки на глобальному, але і на локальному рівні окремого промислового підприємства або фірми. Потребує притягнення для виконання повнообсяжних рішень усіх сучасних інформаційних технологій. РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ ТА ІХ МОДЕЛЮВАННЯ Керування транспортною системою 1.1.1 Характеристика транспорту як об'єкту керування Транспорту належить особлива роль у народному господарстві країни, він зв'язує воєдино всі галузі народного господарства, забезпечуючи переміщення сировини, напівфабрикатів і готової продукції. Всі види транспорту: залізничний, морський, річкову, повітряну, автомобільну і трубопровідний тісно пов'язані між собою, створюючи єдину транспортну систему України. Вона являє собою сукупність шляхів повідомлення, транспортних вузлів, транспортних і вантажно-розвантажувальних засобів, що забезпечує перевезення вантажів і пасажирів із пунктів відправлення в пункти призначення і виконання відповідних вантажних операцій. Транспортній системі властиві риси, властиві будь-якій іншій виробничій системі. Проте в порівнянні з іншими галузями народного господарства транспорт володіє цілим поруч специфічних особливостей, породжуваних характером виробничого процесу. 1.У процесі свого функціонування транспортна система не створює нового матеріального продукту, її продукцією є самий процес переміщення вантажів і пасажирів. 2.На відміну від продукції інших галузей транспортна продукція не взаємозамінна: перевиконання плану перевезень якогось вантажу між одними пунктами не може компенсувати невиконання перевезень того ж вантажу між іншими пунктами. Ця продукція не існує окремо від транспорту і не може провадитися в запас, тобто невиконання перевезень в один період часу не може бути компенсовано перевиконанням їх в інший період часу. 3.Засоби виробництва транспортної галузі розосереджені по всій країні і за її межами, велика частина їх знаходиться в постійному переміщенні. Масштаби діяльності галузі, розбивка їх об'єктів, динамічний характер виробничого процесу, вплив великого числа випадкових чинників обумовлюють надзвичайну складність керування транспортної, системою. Необхідність опрацювання великого обсягу інформації, необхідної для прийняття керуючих рішень, за короткий період часу унеможливлює ефективне керування роботою транспорту без застосування математичних методів і сучасного обчислювальної техніки. В даний час на кожному виді транспорту створені і продовжують розвиватися автоматизовані системи керування. Проте наявність відомчої роз'єднаності не дозволяє повною мірою оптимізувати транспортний процес.

Недостатня координація роботи різних видів транспорту призводить до виникнення нераціональних перевезень, неефективному використанню транспортних засобів і зниженню швидкості перевезень. Затримки вантажів і простої рухливого складу в транспортних вузлах часто поглинають економію, одержувану за рахунок оптимізації перевезень у межах кожного виду транспорту. В даний час назріла об'єктивна необхідність у створенні єдиної автоматизованої системи керування усіма видами транспорту, що повинна об'єднати АСУ окремих « видів транспорту і забезпечити ефективне використання всіх наявних ресурсів. У основу функціонування єдиної АСУ транспортом країни повинний бути призначений принцип раціонального сполучення централізованого рішення загальнотранспортних задач і децентралізованого рішення задач кожного виду транспорту при дотриманні інтересів як народного господарства в цілому, так і кожного виду транспорту окремо. До числа загальнотраснпортних задач, що повинні вирішуватися цією системою, ставляться: забезпечення взаємообміну АСУ різноманітних видів транспорту координація діяльності і розвитки різноманітних видів транспорту; оптимальний розподіл вантажопотоків між різними видами транспорту; визначення маршрутів і обсягів перевезень, виконуваних у змішаному повідомленні, тобто за участю декількох видів транспорту; ув'язування планів перевезення і перевалювання вантажів різноманітними видами транспорту; узгоджене керування роботою транспортних підприємств, що взаємодіють у транспортних вузлах; забеспечення взаємообміну АСУ різноманітних видів транспорту уніфікованою інформацією про роботу суміжних видів транспорту. Створення автоматизованої системи керування транспортом країни зажадає рішення цілого ряду нових наукових проблем, зокрема розробки математичних методів і моделей для рішення задач оптимального керування транспортним процесом, у якому бере участь декілька видів транспорту. Задача керування транспортною системою можна розділити на трьох основних класу: задача керування основною експлуатаційною діяльністю (перевезенням, перевалюванням і збереженням вантажів), розвитком транспортної системи (транспортних мереж, рухливого складу, вантажно-розвантажувальних устроїв і т.п.) і підтримкою працездатності транспортної системи (ремонтними роботами, постачанням, енергозабезпечення і т.п.). Надалі ми обмежимося розглядом тільки задач керування основною експлуатаційною діяльністю, оскільки, з одного боку, саме в ході цієї діяльності створюється транспортна продукція, а з іншого боку, у зв'язку зі специфікою транспорту як галузі народного господарства задачі керування цією діяльністю відрізняються від більшості задач керування, що виникають в інших галузях. Об'єктом керування основною експлуатаційною діяльністю є транспортний процес, тобто процес переміщення вантажів і пасажирів із пунктів зародження грузо- і пасажиропотоків у пункти їхній поглинання. Через складність об'єкта керування якість керування їм оцінюється не по одному, а по цілому ряді показників, таких, як прибуток від виконання перевезень, експлуатаційні витрати, грузо- і пассажирообіг, обсяг перевезень, середня дальність перевезення 1 т вантажу, собівартість перевезень і ін.

Столкновения двух транспортных средств бывают встречные, попутные и угловые. Осматривая следы первичного соударения, выделяют т.Pн. контрпары следов, т.Pе. следы, взаимно переходящие с одного транспортного средства на другое. Наряду с наружными поверхностями осматривают и внутреннюю часть салона. При заявлении водителя, что транспортным средством управлял не он, а другое лицо (обычно указывают на погибшего), принимают меры к обнаружению пальцевых следов на рулевом колесе и рукоятке переключения передач. Совместно со специалистом проверяется состояние тормозной системы, осветительных приборов, при необходимости других узлов и агрегатов. Осмотр на месте происшествия трупа и его одежды способствует выяснению механизма ДТП, его причин, а иногда позволяет установить инсценировку ДТП с целью замаскировать совершенное убийство. Если водитель скрылся с места ДТП вместе с транспортным средством, особое внимание обращают на следы, к-рые позволят установить модель транспортного средства и будут использованы для его розыска и последующего отождествления: следы ходовой части, следы на окружающих предметах, отделившиеся от транспортного средства детали, части, частицы краски, отщепы древесины, осколки, части груза и др

1. Розробка моделі системи "Відкриття нового підприємства по виготовленню цегли", використовуючи методології проектування IDEF0 та UML

2. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

3. Імітаційна модель взаємодії підприємства з ринком

4. Створення бізнес–моделі підприємства за допомогою комп’ютерного комплексу Project Expert

5. Операційна система підприємства

6. Система формування та підготовки кадрів для підприємства
7. Особливості системи оподаткування ВАТ "Острозький молокозавод" та її вплив на фінансові результати підприємства
8. Аналіз та удосконалення системи оцінки ефективності виробничої діяльності інструментального цеха оснастки допоміжного виробництва підприємства по виробництву меблів ЗАТ "Новий Стиль Україна" (м. Харків)

9. Криві байдужості, їх властивості. Параметри підприємства як мікроекономічної моделі. Виробнича функція

10. Проектування операційної системи малого підприємства, орієнтованого на виробництво

11. Підвищення ефективності діяльності підприємства ВАТ "Поліпромінвест" на основі використання економіко-математичних методів

12. Транспортная система (Восточного Казахстана)

13. Модель файловой системы FAT

14. Учетная политика предприятия (Облікова політика підприємства)

15. Бізнес-план підприємства

16. Розробка та обгрунтування заходів щодо підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства

Настольная игра "Паника в лаборатории".
Подопытные амёбы разбежались во все стороны, срочно нужно найти их! Все игроки одновременно ищут беглянок по особым приметам — форме,
862 руб
Раздел: Карточные игры
Набор лаков для ногтей, 8 штук, арт. Т11204.
Новинка весеннего сезона - волшебный Лак Lucky. Что может быть лучше, чем накрасить ногти ярким лаком? Конечно, красить и перекрашивать их
736 руб
Раздел: Косметика для девочек
Пистолет высокого давления, 375 серии для минимоек от 70 до 230 Атм.
Пистолет высокого давления ЗУБР 70410-375, предназначен для расширения функциональности моек ЗУБР. Регулировка выхода пены. Рассчитан на
753 руб
Раздел: Мойки высокого давления

17. Корпоративні підприємства

18. Планування діяльності підприємства

19. Анализ состояния и перспективы развития транспортной системы

20. Фінанси підприємства

21. Фінансова санація та стабілізація діяльності підприємства

22. Формування основних фондів підприємства
23. Інноваційна діяльність підприємства
24. Конкурентоспроможність торгівельного підприємства

25. Організація підприємства дрібнооптової торгівлі „ХОДАК”

26. Підвищення ефективності використання ОВФ в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства

27. Прибуток підприємства. Суть, форми, та шляхи збільшення

28. Макроэкономические модели в системе макроэкономического анализа

29. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

30. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства

31. Прогнозування фін діяльності підприємства та планування її результативності

32. Аналіз відпрацьовування елементів дресирування собак для захисно-караульної служби (ЗКС) в умовах підприємства

Набор посуды "Peppa Pig".
Яркая фарфоровая посуда с героями из самого популярного мультфильма "Peppa Pig". Набор, несомненно, привлечет внимание вашего
547 руб
Раздел: Наборы для кормления
Настольная игра "Скажи, если сможешь!".
Это веселая игра на артикуляцию. Вам нужно объяснить как можно больше слов своей команде, но задача не так проста. Вам нужно вставить в
910 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение
Глобус детский зоогеографический, с подсветкой, 210 мм.
Глобус детский зоогеографический, на пластиковой подставке, с подсветкой. Диаметр: 210 мм.
985 руб
Раздел: Глобусы

33. Позичковий капітал підприємства, його ознаки та складові

34. Вибір форм кредиту комерційного банку для фінансування капітальних та поточних потреб підприємства

35. Интеграция обмена углеводов, белков и жиров в организме. Транспортные системы в организме человека

36. Створення приватного підприємства по виробництву повітряної кукурудзи

37. Витрати підприємства

38. Відтворення господарських операцій у бухгалтерському балансі підприємства
39. Економічна оцінка активу балансу підприємства
40. Облік активної частини балансу підприємства

41. Облік готівкових та касових операцій приватного підприємства "Індустрія Клімату"

42. Облік розрахунків з учасниками (засновниками) підприємства

43. Організація і методика аудиту доходів підприємства

44. Організація облікової політики підприємства

45. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

46. Собівартість продукції - важливий показник діяльності підприємства

47. Фінансова звітність підприємства

48. Аналіз та аудит фінансової звітності підприємства

Набор "Магазин мороженого".
Комплектация: маленькая ложка (2 шт.), шарики мороженого (5 шт.), касса со сканером, рожок для мороженого голубой (2 шт.), рожок для
899 руб
Раздел: Магазины, супермаркеты
Ручка-стилус шариковая "Супер-папа!".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а надпись нанесена с
415 руб
Раздел: Металлические ручки
Настольная игра "Хватайка".
«Хватайка» — быстрая игра на развитие реакции и наблюдательности. Бросьте кубики и быстрее всех найдите карту, которая совпадает
690 руб
Раздел: Игры на ловкость

49. Аудит підприємства

50. Аудит фінансової діяльності підприємства "Донтехснаб"

51. Единая транспортная система

52. Правові особливості створення та реорганізації приватного підприємства

53. Управління процесом створення, реорганізації та ліквідації підприємства

54. Аналіз програмного забезпечення підприємства
55. Інформаційні потреби управлінського апарату підприємства
56. Подсистема визуального отображения процесса интерпретации сетевых моделей в системе имитационного моделирования МИКРОСИМ

57. Проект удосконалення нерентабельного підприємства

58. Разработка модели информационной системы предприятия ОАО "Токаревский комбинат хлебопродуктов"

59. Розробка ІС підприємства оптової торгівлі лікарськими препаратами

60. Аналіз технології виготовлення варених ковбасних виробів і проект м’ясопереробного підприємства потужністю 3 т виробів за зміну

61. Аналіз господарської діяльності торгівельного підприємства ТОВ "Албо"

62. Аналіз та способи підвищення конкурентоспроможності товарів на внутрішньому та зовнішньому ринках (на даних підприємства ресторану "Тернопіль" готельного комплексу "Тернопіль-готель" м. Тернополя)

63. Аналіз цінової політики підприємства на прикладі ТОВ "Медикор"

64. Бізнес-план Приватного підприємства "Універсам "Енергетик"

Набор посуды керамической "Леди Баг", 3 предмета (в подарочной упаковке).
Оригинальный набор керамической посуды из трех предметов (тарелка, миска и кружка) с изображением любимых героев – прекрасный подарок для
547 руб
Раздел: Наборы для кормления
Бальзам для стирки спортивной одежды Domal "Sport Fashion", 750 мл.
Бальзам для стирки спортивной одежды Domal "Sport Fashion" можно использовать как самостоятельное средство для стирки спортивной
331 руб
Раздел: Гели, концентраты
Сиденье в ванну раздвижное пластиковое.
Сиденье предназначено для принятия гигиенических процедур, используется как санитарно-гигиеническое приспособление, не предназначенное для
437 руб
Раздел: Решетки, сиденья для ванны

65. Комерційна діяльність приватного підприємства та її ефективність

66. Матеріально-технічна база підприємства оптової торгівлі та робота непродовольчого магазину самообслуговування

67. Обгрунтування стратегії розвитку підприємства ТОВ "Комфорт-Сервіс"

68. Організація роботи малого торговельного підприємства та шляхи підвищення її ефективності

69. Основні підходи визначення ефективності формування інвестиційно-інноваційної політики підприємства на засадах маркетингу

70. Підвищення конкурентоспроможності підприємства на прикладі ПП "Урсуленко"
71. Розробка маркетингової стратегії підприємства
72. Розробка плану маркетингу малого та середнього підприємства

73. Товарна політика підприємства на прикладі ДП УВК "Nemiroff"

74. Формування іміджу підприємства на прикладі ВАТ "ТерА"

75. Ціноутворення та цінова політика підприємства

76. Збутові стратегії підприємства

77. Розробка і реалізація стратегії виходу підприємства на зовнішній ринок

78. Бізнес–планування зовнішньоекономічної діяльності підприємства

79. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

80. Митні процедури та процедури ліцензування імпорту в організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства (на матеріалах ТОВ "Рамірент Україна")

Рюкзак школьный, цвет темно-синий (арт. RB-861-2/2).
Рюкзак школьный, два отделения, объемный карман на молнии на передней стенке, боковые карманы из сетки, откидное жесткое дно,
1730 руб
Раздел: Без наполнения
Диско-шар, средний.
Диско-светильник среднего размера. Мощность лампы накаливания: 25 Ватт. Цоколь: Е14. Лампа специализированная миниатюрная. Напряжение
1115 руб
Раздел: Необычные светильники
"Счеты" - деревянная игрушка.
Эти забавные и яркие счеты изготовлены из экологически чистого материала древесины. Игра с ними прекрасно развивает мелкую моторику и
342 руб
Раздел: Счетные наборы, веера

81. Розробка стратегії підвищення ефективності експортної діяльності підприємства

82. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"

83. SWOТ-аналіз підприємства

84. Аналіз зовнішнього середовища підприємства

85. Безпека діяльності підприємства

86. Дослідження ефективності кадрової політики підприємства
87. Комплексний аналіз соціології праці в умовах підприємства ВАТ "Шахта Красноармійська-Західна №1"
88. Локальні нормативні акти підприємства у сфері трудових відносин

89. Напрями стратегічного зростання підприємства

90. Операційна діяльність підприємства

91. Організаційна структура підприємства

92. Організація діяльності підприємства

93. Основи організації виробництва і виробничої діяльності підприємства

94. Планування розвитку діяльності підприємства у ринкових умовах

95. Робота кадрової служби підприємства

96. Стратегічний аналіз зовнішнього середовища підприємства: оцінка привабливості стратегічних зон господарювання

Щетка-сметка автомобильная для снега, телескопическая, поворотная, со скребком и водосгоном, 980-1450.
Щетка автомобильная для снега со скребком и водосгоном предназначена для очистки кузова и стекол автомобиля от снега и льда, а также для
500 руб
Раздел: Автомобильные щетки, скребки
Пепельница S.Quire круглая, сталь, покрытие черная краска, 90 мм.
Металлическая круглая пепельница S.QUIRE станет хорошим подарком курящим людям. Глубокий контейнер для пепла снабжен съемной крышкой,
317 руб
Раздел: Пепельницы
Пенал большой "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (Тролли).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1402 руб
Раздел: Без наполнения

97. Стратегія управління персоналом суб’єкту зовнішньоекономічної діяльності (на базі матеріалів зовнішньоекономічної діяльності приватного підприємства ПП "Промен")

98. Типи, функції та місце економічних служб в управлінській структурі підприємства

99. Удосконалення організації і управління діяльністю підприємства на прикладі ФГ "Часовенко А.А."


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.