Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Облік і аудит основних засобів на вагонній дільниці станції

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ Київський університет економіки і технологій транспорту Кафедра Обліку і аудиту ЗАТВЕРДЖУЮ зав. кафедрою Єлагін Т.В. Облік і аудит основних засобів на вагонній дільниці станції Дипломна робота О і А – 7.050106.ДР Керівник роботи Герасимова Т.З Консультант доцент Розробив студент гр.VI- ОА’-ІІ Шевченко Є.Г. 2001 ЗМІСТ Вступ 3 1 Науково-теоретичні та методичні основи обліку основних засобів на залізниці 5 1.1 Нормативно-законодавче забезпечення обліку на підприємстві 5 1.2 Основи обліку основних засобів 13 2 Фінансово-економічна характеристика Вагонної дільниці станції Київ - Пасажирський 23 2.1 Загальна характеристика підприємства 23 2.2 Аналіз основних техніко-економічні показників господарської діяльності Вагонної дільниці станції Київ - Пасажирський 31 3 Облік і аудит основних засобів на залізниці 53 3.1 Документальне оформлення надходження та використання основних засобів 53 3.2 Облік придбання об’єктів основних засобів за кошти 56 3.3 Будівництво основних засобів підрядним способом 60 3.4 Облік поліпшення основних засобів 63 3.5 Облік ремонту основних засобів 65 3.6 Переоцінка основних засобів 67 3.7 Ліквідація основних фондів 69 3.8 Амортизація основних засобів 71 3.8.1 Амортизація основних засобів в податковому обліку 71 3.8.2 Амортизація основних засобів в бухгалтерському обліку 72 3.9 Інвентаризація основних засобів 77 3.10 Особливості аудиту основних засобів 81 4 Використання ЕОМ з застосуванням прикладних програм при обліку основних засобів на залізниці 84 Висновки 91 Перелік використаних інформаційних джерел 93 Додатки Вступ В умовах ринкових відносин залізничний транспорт залишається важливою для економіки країни галуззю. Масивність перевезень, їх відносно низька собівартість, мала енергоємність, висока регулярність і швидкість доставки вантажів та пасажирів, забезпечення своєчасного зв’язку між регіонами і СНД та інші фактори вимагають пристальної уваги до роботи транспорту особливо в сучасних умовах господарювання. Треба створити умови для підвищення якості й надійності роботи залізничних доріг в інтересах вантажовідправників, вантажоодержувачів та населення. Для рішення цих задач необхідно активне використання бухгалтерського обліку, контролю та аудиту. Як інформаційна система бухгалтерський облік здійснює збирання, реєстрацію їй систематизацію даних про господарські факти та проявлення. Він формує інформацію про кругообіг засобів, фіксує та контролює їх рух, перехід із однієї форми в іншу, наявність засобів по їх видам на кожній стадії кругообігу. За допомогою бухгалтерського обліку утримують дані про наявність та рух грошових засобів, матеріальних ресурсів, фондів та кредитів, про стан розрахунків з юридичними та фізичними особами, визначають витрати по стадіям кругообігу засобів, собівартості предметів праці, перевезень, виявляють фінансові результати. Успішне рішення задачі повного задоволення потреб у перевезеннях з найменшими затратами можливе лише при високому рівні експлуатаційної роботи, яке визначає якість використання в процесі перевезень вагонів та локомотивів.

Для здійснення перевезень вантажів та пасажирів та забезпеченням нормальної праці підприємства, залізниці повинні розпоряджуватися необхідними основними засобами та обіговими засобами, раціонально їх використовувати, своєчасно поновлювати та замінювати. Пасажирське господарство залізниці являє собою одну з ведучих галузей залізничного транспорту, зосереджує в собі найбільш активну частину основних засобів залізниці. Вагонний парк – це перевозочні ресурси залізничного транспорту від того, в якому стані вони знаходяться їй як використовуються залежить об’єм та якість перевезень, доходи та прибуток транспорту. Основні фонди є одним з головних технічних ресурсів господарської діяльності підприємства. Використання їх вимагає організації нагляду та контролю за їх наявністю й збереженням з моменту придбання до вибуття. В цей період необхідно щомісячно вимірювати розмір вартості втраченої основними фондами, які повинні включатися в витрати на виробництво. Для ліквідування зношених основні фонди періодично ремонтують. Ефективне використання основних засобів є важливим фактором збільшення випуску продукції з кожної одиниці виробничих фондів. Своєчасна і якісна підготовка поїздів і окремих вагонів, культурне обслуговування пасажирів в поїздах та вагонах, надання послуг пасажирам під час рейсу, в тому числі забезпечення пасажирів постільними речами, чайною продукцією, кондитерськими виробами, швидкими сніданками – є основною задачею пасажирського господарства. Значення основних засобів на залізничному транспорті визначається тим, яке місце займають знаряддя праці в розвитку продуктивних сил і виробничих відносин. В умовах економічної реформи підвищується роль обліку і контролю за раціональним використанням усіх ресурсів, у тому числі й основних засобів. Ціль написання роботи - розгляд питань обліку основних засобів. У ній дається детальна класифікація і структура основних засобів, представлена оцінка основних засобів, розглянуті особливості організації аналітичного і синтетичного обліку об'єктів основних засобів. Питання придбання, зносу і вибуття основних засобів розглянуті в тісному зв’язку з чинним законодавством. У роботі приведений ряд цифрових прикладів по найбільш складних питаннях обліку, а також бухгалтерські проводки, що відображають основний набір господарських операцій. У додатку представлені форми первинних документів, необхідних для ведення обліку і звітності основних засобів. У зв'язку із зміною методики обліку основних засобів розглянутий облік їх відповідно до нового законодавства. Метою даної дипломної роботи є дослідження особливостей бухгалтерського обліку та аудиту основних засобів на прикладі вагонної дільниці станції Київ-Пасажирський. 1 Науково-теоретичні та методичні основи обліку основних засобів на залізниці 1.1 Нормативно-законодавче забезпечення обліку та господарювання підприємства Бухгалтерський облік це процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень.

Це визначено Законом України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” 996-XIV від 16 липня 1999 року. Цей Закон визначає правові засади регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні. Цей Закон поширюється на всіх юридичних осіб, створених відповідно до законодавства України, незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності, а також на представництва іноземних суб'єктів господарської діяльності (далі-підприємства), які зобов'язані вести бухгалтерський облік та подавати фінансову звітність згідно з законодавством. Метою ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності є надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства. Бухгалтерський облік є обов'язковим видом обліку, який ведеться підприємством. Фінансова, податкова, статистична та інші види звітності, що використовують грошовий вимірник, ґрунтуються на даних бухгалтерського обліку. І тому правильне ведення бухгалтерського обліку є гарантом своєчасності нарахування і сплати податків і обов’язкових платежів. Бухгалтерський облік ґрунтується на таких основних принципах: обачність - застосування в бухгалтерському обліку методів оцінки, які повинні запобігати заниженню оцінки зобов'язань та витрат і завищенню оцінки активів і доходів підприємства; повне висвітлення - фінансова звітність повинна містити всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки господарських операцій та подій, здатних вплинути на рішення, що приймаються на її основі; автономність - кожне підприємство розглядається як юридична особа, відокремлена від її власників, у зв'язку з чим особисте майно та зобов'язання власників не повинні відображатися у фінансовій звітності підприємства; послідовність - постійне (із року в рік) застосування підприємством обраної облікової політики. Зміна облікової політики можлива лише у випадках, передбачених національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, і повинна бути обґрунтована та розкрита у фінансовій звітності; безперервність - оцінка активів та зобов'язань підприємства здійснюється виходячи з припущення, що його діяльність буде тривати далі; нарахування та відповідність доходів і витрат - для визначення фінансового результату звітного періоду необхідно порівняти доходи звітного періоду з витратами, що були здійснені для отримання цих доходів. При цьому доходи і витрати відображаються в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності в момент їх виникнення, незалежно від дати надходження або сплати грошових коштів; превалювання сутності над формою - операції обліковуються відповідно до їх сутності, а не лише виходячи з юридичної форми; історична (фактична) собівартість - пріоритетною є оцінка активів підприємства, виходячи з витрат на їх виробництво та придбання; єдиний грошовий вимірник - вимірювання та узагальнення всіх господарських операцій підприємства у його фінансовій звітності здійснюється в єдиній грошовій одиниці; періодичність - можливість розподілу діяльності підприємства на певні періоди часу з метою складання фінансової звітності.

Сохранившееся в моей памяти возвращение в Катовице оказалось довольно сложным из-за множества военных составов на железной дороге. И когда мы с опозданием на сутки вернулись домой, отца уже не было. Его призвали сразу же, как только объявили мобилизацию. Три года он провел на различных фронтах, пока его в 1917 году из-за тяжелой малярии не отправили домой с Балканского театра военных действий. Эта малярия еще многие годы давала о себе знать частыми и неприятными приступами. Мои воспоминания о годах в Катовице тесно связаны с первой мировой войной и послевоенными неурядицами. В первый год войны для нас, первоклашек, было очень увлекательно торчать часами у железнодорожного переезда, наблюдая за состоявшими в основном из товарных вагонов эшелонами, увозившими пушечное мясо на фронт, на империалистическую войну. Многие товарные вагоны с пометкой «8 лошадей или 40 человек» были украшены «патриотическими» лозунгами вроде: «Мы одержим победу над Францией», «Пусть бог накажет Англию» или «Что ни выстрел то русак, что ни удар штыком то француз»

1. Облік основних засобів

2. Облік основних засобів

3. Облік основних засобів та руху грошових коштів

4. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

5. Аудит основних засобів на підприємстві харчової промисловості

6. Інвентаризація основних засобів і облік її результатів, складання аудиторського висновку
7. Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві
8. Організація та шляхи вдосконалення обліку та контролю наявності та руху основних засобів

9. Аудит основных средств

10. Учет и аудит основных средств и эффективности их использования в условиях функционирования АРМ бухгалтера

11. Аудит основных средств

12. Проект електроремонтної дільниці ремонтної майстерні з розробленням технології відновлення ротора генератора Г-370

13. Контроль та ревізія використання основних засобів

14. Облік доходів від реалізації готової продукції ПП "Газель і К"

15. Облік зовнішньоекономічної діяльності

16. Основные средства производственных предприятий (объединений) и их учет. Аудит основных средств

Лоток (сортер), 4 отделения, вертикальный, сборный.
- предназначен для сортировки и временного хранения документов различных размеров, писем, счетов и другой документации - устойчивый на
317 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Ручки гелевые "Пчелка", 30 цветов.
Набор гелевых ручек. Количество цветов: 30 (4 классических, 6 пастельных, 5 смешанных, 6 неоновых, 10 блестящих). Прочный пластиковый
554 руб
Раздел: Цветные
Машина "Ракетовоз АРК".
Башня стрелы поворачивается, стрела поднимается, ракета запускается при нажатии на красную кнопку, стекло кабины открывается. Размер:
331 руб
Раздел: Прочее

17. Бухгалтерский учет анализ и аудит основных средств на примере ООО "Техпромсервис"

18. Амортизація основних засобів

19. Аудит основных средств

20. Аудит основных средств

21. Аудит основных средств

22. Аудит основных средств и нематериальных активов
23. Аудит основных средств с практическими примерами
24. Аудит основных средств

25. Організація виробництва в дільниці виробничого цеху

26. Модернізація колії з укладанням рейкових плітей довжиною з блок-дільницю

27. Проектування дільничної станції

28. Особливості аналізу та ефективності використання основних засобів підприємства

29. Аналіз виробничих основних засобів

30. Основні засоби підприємства

31. Основные этапы научной биографии Е. Д. Поливанова

32. Станция ТО и ремонта автомобилей для Льговского р-на Курской обл.

Глобус Земли физический, 250 мм.
Глобус Земли физический. На пластиковой подставке. Диаметр: 250 мм.
504 руб
Раздел: Глобусы
Подставка для ванны "Мишка", антискользящая, цвет: бежевый.
Подставка для ног предназначена для того, чтобы помочь малышу самостоятельно садиться на унитаз или пользоваться умывальником. Небольшой
353 руб
Раздел: Подставки под ноги
Магнитная доска для фото, с маркером, 30x48 см.
Классический вариант магнитной доски найдет свое место в любом доме. Подойдет для игр и обучения, для крепления заметок и для надписей.
447 руб
Раздел: Прочие

33. Основні правила безпеки під час обслуговування електроустановок

34. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства

35. Основные идеи экономического учения А. Смита и Д. Рикардо

36. Методи розрахунку засобів захисту від небезпечних та шкідливих виробничих факторів

37. Основний обробіток ґрунту під льон олійний після пшениці озимої в південній частині правобережного лісостепу України

38. Іноземний досвід ведення бухгалтерського обліку
39. Контроль, ревізія і аудит операцій з основними фондами
40. Облік аналіз та аудит розрахунків із засновниками підприємства

41. Облік і аудит нематеріальних активів

42. Облік операцій основних господарських процесів

43. Організації обліку ЗЕД - зовнішньоекономічної діяльності

44. Порядок и методы составления отчета о движении денег, аудит и анализ его основных показателей

45. Фінансовий, управлінський і виробничий облік. Характеристика, основні відміності

46. Аудиторські послуги. Аудит матеріальних засобів. Аудиторська перевірка показників "незавершеного виробництва"

47. Аудит амортизации основных средств

48. Аудит витрат діяльності

Банки для сыпучих продуктов (3 штуки) и ложки "Birds" 8,5х12 см, 350 см.
Банки для сыпучих продуктов (3 штуки) и ложки "Birds" станут незаменимым атрибутом приготовления пищи. Прекрасно впишутся в
642 руб
Раздел: Наборы
Шарики для бассейна, 500 штук.
Шариками можно наполнить бассейн, манеж, игровую палатку или домик. Материал: безопасный, экологически чистый пластик. Диаметр шара 7 см.
3027 руб
Раздел: Шары для бассейна
Набор первоклассника, для девочек, 16 предметов.
В наборе 16 предметов: - Подставка для книг. - Настольное покрытие для творчества. - Веер "гласные". - Веер
721 руб
Раздел: Наборы канцелярские

49. Аудит емісії цінних паперів та ефективності зовнішньоекономічних операцій у підприємницькій діяльності

50. Аудит и анализ нематериальных активов и основных средств предприятия ОАО "АвтоВАЗагрегат"

51. Аудит и контроль операций с основными средствами и малоценными быстроизнашивающимися предметами

52. Аудит операций с основными средствами

53. Аудит первоначальной стоимости основных средств

54. Аудит учета основных средств
55. Аудит фінансової діяльності підприємства "Донтехснаб"
56. Аудит учета основных средств

57. Лінгвістичний аналіз засобів характеристики опису місця дії (на матеріалі короткого оповідання кінця ХІХ ст.)

58. Оптимальне управління діяльністю авіакопанії засобами гетерогенних комп’ютерних мереж

59. Прийом контрасту як основний засіб організації художнього матеріалу у творі В.Г. Короленка "Діти підземелля"

60. Активізація пізнавальної діяльності учнів основної школи у позакласній роботі з біології

61. Основні фармакологічні ефекти кумаринів місного засобу - водного екстракту з трави буркуну

62. Вікові особливості будови легень під впливом гравітаційних перевантажень та при застосуванні різних засобів їх корекції

63. Використання засобів педагогічного малювання у процесі удосконалення навичок образотворчої діяльності молодших школярів

64. Підвищення рівня фізичної підготовленості дітей молодшого шкільного віку засобами ігрової спрямованості

Шар для принятия решений.
Волшебный шар для принятия решений, на русском языке. Принцип действия: для начала нужно понять, на какой вопрос вы хотите получить ответ.
448 руб
Раздел: Прочее
Блокнот в точку. Bullet Journal.
Bullet Journal — эффективная система органайзеров, в основе которой лежит чистая страница в точку. В Bullet journal нет строгих правил —
422 руб
Раздел: Блокноты художественные
Кружка "Кастет", черная.
Оригинальная керамическая кружка с ручкой в виде кастета. Металлизированное напыление. Упаковка стилизованная, качественный
382 руб
Раздел: Кружки

65. Формування інформаційного пакету спеціальності "Облік і аудит"

66. Основні види діяльності (гра, навчання, праця) на різних вікових етапах

67. Соціометрія і референтометрія як основні методи діагностування міжособистісних взаємин в організації

68. Основні засади організації соціальної роботи з дітьми-інвалідами

69. Методи та засоби діагностування

70. Основні етапи організації податкового обліку на підприємстві
71. Основні показники виробничо-господарської діяльності підприємства
72. Розрахунок основних економічних показників діяльності підприємства

73. Разработка основных разделов проекта производства работ

74. Советские авиационные конструкторы А.М.Люлька и Н.Д.Кузнецов

75. Орбитальные станции

76. Основные проблемы генетики и механизм воспроизводства жизни

77. Основные принципы создания группировок войск для сражения, принятия решения командованием и организации управления

78. Безопасность жизнедеятельности (Безпека життєдіяльності)

79. Основные проблемы и перспективы развития и размещения отраслей агропромышленного комплекса в Донецком экономическом районе

80. Эфиопы: основные этнографические особенности

Игра "Супер Твистер".
Игра "Твистер" известна по всему миру людям от мала до велика. У нее простые правила, которые будут понятны как взрослым, так и
378 руб
Раздел: Подвижные игры, твистеры
Доска магнитно-маркерная, 90x120 см.
Размер: 90х120 см. Для письма маркерами и крепления листов при помощи магнитов. Перед началом работы удалить защитную пленку. Возможность
2107 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Соковарка алюминиевая (6 литров).
Легкая, прочная и практичная посуда, изготовлена из пищевого алюминия, имеет высокую стойкость к коррозии, равномерно нагревается за
1494 руб
Раздел: Скороварки, пароварки, мантоварки

81. Мировое хозяйство-основные черты и проблемы развития

82. Основные этапы формирования политической карты мира

83. Основные вопросы реструктуризации государственного долга РФ

84. Основные задачи сферы государственного регулирования

85. Основні методи боротьби з інфляцією

86. Правоохранительную деятельность и основные задачи адвокатуры
87. Задачи сводки и основное ее содержание
88. Бухгалтерский учёт и аудит в банках (курс лекций)

89. Основные черты афинского права. Источники, право собственности, обязательственное право, брачно-семейное право, уголовное и процессуальное право

90. Конституция - основной закон государства и общества. Конституционные акты российской государственности до октября 1917 г.

91. Основные этапы развития экономики России 9-18 веков

92. Конституционные гарантии основных прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации

93. Конституция - основной закон государства

94. Основные политические права и свободы граждан

95. Основные права, свободы и обязанности и механизм их реализации

96. Понятие, сущность и содержание основных прав, свобод и обязанностей граждан России

Тачка "Садовод".
Играя с тачкой «Садовод» ваш малыш сможет почувствовать себя более самостоятельным и взрослым, помогая своим родителям на даче или в
945 руб
Раздел: Садовый инвентарь
Органайзер для автомобиля "Профессионал+".
Органайзер для автомобиля станет оригинальным и недорогим подарком для любого автомобилиста. Выполненный из плотного материала, приятного
364 руб
Раздел: Прочее
Фоторамка на 6 фотографий С32-011 "Alparaisa", 50x34,3 см (бронза).
Размеры рамки: 50х34,5х2 см. Размеры фото: - 15х10 см, 3 штуки, - 10х15 см, 3 штуки. Фоторамка-коллаж для 6-ти фотографий. Материал:
603 руб
Раздел: Мультирамки

97. Основные проблемы совершенствования государственного аппарата РФ по оценкам российских и зарубежных аналитиков

98. Основные принципы международного публичного права

99. Основные виды налогов в системе налогового законодательства РФ


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.