Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Управління виробничими витратами як складова управління продуктивністю операційної системи

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КРАСНОАРМІЙСЬКИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ Кафедра економіки і менеджменту КУРСОВА РОБОТА з дисципліни «Операційний менеджмент» на тему : «Управління виробничими витратами як складова управління продуктивністю операційної системи» Д 0201 43 43,3 640 КР Перевірив Р.В. Коробський Виконала студентка гр.МП-06 Д.Ю. Хрипкова 2010 ЗМІСТ ВСТУП 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ ЕКОНОМІЇ ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКЦІЇ 1.1 Сутність витрат 1.2 Класифікація витрат на підприємстві 1.3 Поняття собівартості продукції 1.4 Визначення калькуляції та розрахунок собівартості продукції 2. АНАЛІЗ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА „ЧЕРНІК” 2.1 Характеристика діяльності підприємства 2.2 Техніко-економічні показники діяльності підприємства 2.3 Аналіз витрат приватного підприємства „Чернік” 2.4 Аналіз виробничих витрат на підприємстві 3. ЗАХОДИ ЩОДО ЕКОНОМІЇ ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКЦІЇ 3.1 Обґрунтування та вибір заходу 3.2 Розрахування витрат на виробництво продукції 3.3 Техніко-економічні показники та порівняльний аналіз витрат діяльності підприємства після введення в експлуатацію автоматизованої лінії 3.4 Аналіз виробничих витрат діяльності підприємства ВИСНОВОК СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ ВСТУП Харчова і переробна промисловість України – одна із стратегічних галузей економіки, призвана забезпечувати стійке постачання населення необхідними якісними продуктами харчування. Хліб був і залишається одним із основних продуктів харчування населення нашої країни. Щоденне повсюдне споживання хліба дозволяє вважати його одним із найважливіших продуктів харчування, харчова цінність, якого має першостепеневе значення. Він забезпечує більш 50% добової потреби в енергії і до 75% потреби в рослинному білці. На етапі переходу до ринкових відносин багато підприємств, втратили державну підтримку, стали самостійними суб’єктами економічного життя. Питання вибору вида діяльності, організації виробничого процесу, випуску і збуту готової продукції стали прерогативою самих підприємств. В умовах самофінансування основною задачею для підприємств стала задача отримання прибутку у розмірі, достатнього для виробничого процесу. Основною умовою збільшення прибутку підприємства являється зниження витрат виробництва і збуту продукції, у частності собівартості випускаємої продукції. Тому що питання управління витратами являються весьма актуальними для підприємств. Також варто відзначити, що визначення ціни, на основну продукцію – хліб соціальний являється прерогативою міста Красноармійська, Димитрова та інших міст, тому що для максимізації прибутку існує тільки один спосіб – зниження собівартості шляхом впровадження автоматизованої лінії по виробництву хлібобулочних виробів і збільшення обсягів випуску продукції. Мета даної дипломної роботи являється виявлення, аналіз резервів та впровадження заходів щодо зниження собівартості випускаємої продукції. Тільки детальне вивчення виробничої і комерційної діяльності об’єкта дослідження дозволять розкрити резерви зниження собівартості і дати економічне обумовлення наступних пропозицій.

Таким чином, для досягнення головної мети дипломної роботи необхідно розв’язати наступні задачі: Зробити комплексний аналіз виробничо-господарської діяльності підприємства та основних техніко-економічних показників за 2005 – 2007 р.р. На основі проведенного аналізу виявити можливі резерви зниження собівартості. Провести техніко-економічне обумовлення виявлених резервів і розробити пропозиції для розв’язання поставленої мети. Визначити шляхи реалізації заходів по зниженню собівартості випускаємої продукції та зниженню витрат на підприємстві. 5. Розрахувати економічний ефект від реалізації запропонованих заходів. Об’єктом даного дослідження являється процес управління витратами на ПП „Чернік”. Предметом дослідження являються витрати підприємства на виробництво продукції. Робота складається із вступу, трьох основних розділів, висновка, списку використаних джерел, додатків. При написані дипломної роботи використовувались як методичні посібники та закони України, так і публікації вітчизняних та зарубіжних авторів, присвячених дисциплінам: фінансовий менеджмент, економіка підприємства, економічний аналіз, управління витратами, фінанси підприємства та інші. 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ ЕКОНОМІЇ ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКЦІЇ 1.1 Сутність витрат Уперше визначення терміна &quo ;Витрати&quo ; у національних Положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку подано у пункті 1 П(С)БО 1 &quo ;Загальні вимоги до фінансової звітності&quo ;. При цьому під витратами мають на увазі зменшення економічних вигод у вигляді вибуття або амортизації активів або збільшення зобов'язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власниками), це визначення подається у книзі „економіка підприємства” автором, якої є Гетьман О.О. . А у книзі „економіка підприємства”, яку видали автори З.О.Манів та І.М.Луцький поняття витрат має таке формулювання: це сукупні витрати підприємства в грошовому вираженні на виробництво і реалізацію продукції . Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 „Витрати”, затверджений Наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999 року №318 і зареєстрований в Міністерстві юстиції України 19 січня 2000 року за №27/4248, зі змінами і доповненнями, визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати підприємства і розкриття її у фінансовій звітності. Норми цього П(С)БО поширюються на підприємства, організації та інших юридичних осіб незалежно від форм власності (крім банків і бюджетних установ). Однак дія цього П(С)БО не поширюється на витрати, пов'язані з виконанням будівельних контрактів і наданням послуг з їх виконання. Водночас П(С)БО 16 фактично замінило всі типові положення, що існували раніше, з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції, обліку витрат обігу тощо . Організаційно-правовою основою формування витрат підприємства та визначення собівартості продукції (товарів, робіт, послуг) є нормативні документи законодавчої та виконавчої влади держави, зокрема: Закони України „Про підприємництво”, „Про підприємства в Україні”, „Про господарські товариства”, „Про власність”, „Про оплату праці”, „Про відпустки”, „Про оподаткування прибутку підприємств”, „Про податок на додану вартість”, „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, Положення (стандарти) бухгалтерського обліку, „Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами”, різноманітні методичні рекомендації.

Важливе місце у сфері формування витрат підприємства належить бухгалтерському обліку. Суттєвість Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” полягає в тому, що він надає право підприємству самостійно: - визначити облікову політику підприємства – сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються підприємством для узагальнення інформації про витрати підприємства та собівартість продукції; - обирати форми бухгалтерського обліку як певну систему регістрів обліку, порядку і способу реєстрації та узагальнення інформації в них з додержанням єдиних засад та з урахуванням особливостей своєї діяльності технології обробки облікових даних; - розробляти систему і форми внутрішньогосподарського обліку, звітності контролю господарських операцій, визначати права працівників на підписання бухгалтерських документів; - затверджувати правила документообігу і технологію обробки облікової інформації, додаткову систему рахунків і регістрів аналітичного обліку; - виділяти на окремий баланс філії, представництва, відділення та інші відокремлені структурні підрозділи, які зобов’язані вести бухгалтерський облік витрат. Витрати підприємства формуються в процесі використання ресурсів при здійсненні певної його діяльності. Вони мають різну цільову спрямованість, але найбільш загальним і принциповим є поділ їх на операційні, фінансові, інвестиційні та надзвичайні витрати, а також податок на прибуток і дивіденди. В процесі господарської діяльності формуються витрати підприємства в цілому та його структурних підрозділів. Витрати підприємства в цілому визначаються як сума зменшення вартості активів або зменшення власного капіталу (збиток). Джерелом покриття витрат підприємства є його доходи, які збільшують вартість активів на суму витрат, здійснених для отримання цих доходів, і суму одержаного чистого прибутку . Структура П(С)БО 16 &quo ;Витрати&quo ; складається з таких розділів: - загальні положення, де подаються визначення термінів, що використовуються у цьому Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку; - визнання витрат, де визначено порядок визнання витрат у бухгалтерському обліку і фінансовій звітності; - склад витрат, де визначено номенклатуру статей та елементів витрат; - розкриття інформації про витрати у примітках до фінансової звітності, що містить перелік показників, які мають бути розкриті у примітках до річної фінансової звітності; - приклад розподілу загальновиробничих витрат; - розрахунок суми витрат від надзвичайних подій для відображення у звіті про фінансові результати; - розрахунок втрат від участі у капіталі. У пункті 4 П(С)БО 16 подано такі визначення термінів: - елемент витрат - це сукупність економічно однорідних витрат; - непрямі (опосередковані) витрати - витрати, які неможливо віднести безпосередньо до конкретного об'єкта витрат економічно доцільним шляхом; - нормальна потужність - очікуваний середній обсяг діяльності, який може бути досягнутий за умови звичайної діяльності підприємства протягом декількох років або операційних циклів з урахуванням запланованого обслуговування виробництва.

И делает все это не по какому-то присущему ей принуждению. Напротив, она добивается этого без каких-либо трудностей, располагая все сладостно спокойной волей. И, конечно, распростирается от одного конца до другого", т.е. от рождения существа до предела, предназначенного ему Создателем, к которому или ведет природа, или торопят обстоятельства, или дарует благодать. "Распростирается прочно", ибо ничего не случается с ними, что не предназначил бы он могущественным провидением так, как он хочет. 34. Следовательно, свобода выбора обычно управляет телом человека так, как мудрость управляет миром, прочно простираясь "от одного конца до другого", управляя соответственно отдельным чувствами и членами так властно, что не позволяет греху царствовать в его бренной плоти и не дает членам его быть орудием неправедности, но заставляет служить праведности. И таким образом, уже не будет человек рабом греха, так как греха не совершит: освобожденный от него, он начнет вновь приобретать свободу суждения, восстанавливать свое достоинство, ибо облечется в подобие божественного образа, более того, вновь обретет прежнюю красоту

1. Фінансовий менеджмент як складова частина загальної системи управління підприємством

2. Заохочення працівників як метод управління персоналом

3. Механізми управління виробничо-господарською діяльністю локальних електричних мереж

4. Впровадження інформаційної системи управління на підприємстві

5. Сутність і роль управлінськї рішення в процесі управління підприємством

6. Фінансовий, управлінський і виробничий облік. Характеристика, основні відміності
7. Фінансова підтримка - як складова частина розвитку сільськогосподарських підприємств
8. Облік виробничих витрат у птахівництві

9. Пенсійне право як складова права соціального забезпечення

10. Мистецтво як складова духовної культури суспільства

11. Історія президентства як складова системної трансформації в Україні

12. Дозвілля як складова часового простору

13. Фінансовий потенціал як складова економічного потенціалу підприємства

14. Менеджмент, як орган (апарат) управління організацією

15. Механізм ціноутворення у системі економічних методів управління підприємством як шлях підвищення його конкурентоздатності в умовах невизначеності ринку

16. Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства

Коробка подарочная "Милые вещицы".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
302 руб
Раздел: Коробки
Таблетки для посудомоечных машин "Babyline", для всей семьи, 25 штук.
Babyline рад представить Вам свою новинку: таблетки для посудомоечных машин для всей семьи! Теперь Вам не нужно мыть и полоскать детскую
342 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Музыкальный коврик "На ферме".
Новый музыкальный коврик разработан специально для малышей. Он большой, яркий, обучающий и интерактивный! 27 весёлых зверюшек, 40 загадок
681 руб
Раздел: Развивающие коврики не интерактивные

17. Проектування засобів обчислювальної техніки в САПР PCAD 2008 (схема управління освітленням з будь-якого пульту ДУ)

18. Дослідження аспектів управління якістю продукції

19. Персонал як об’єкт управління організації

20. Стратегічне управління як реалізація цільового підходу

21. Управління якістю і конкурентоспроможністю машинобудівної продукції

22. Управління якістю послуг підприємства Інтернет зв’язку (на прикладі People.net)
23. Система управління якістю на прикладі ЗАТ КФ "Лагода"
24. Організація і управління як елемент суспільного виробництва

25. Управління витратами

26. Аналіз та удосконалення оперативного управління

27. Методи управління підприємством

28. Процес управління та його основні стадії

29. Системний підхід до управління персоналом фірми

30. Управління затратами

31. Управління контрактною діяльністю на підприємстві

32. Управління фінансами України

Кулинарный набор "Mayer & Boch", 17 предметов.
Кондитерский мешок с 16-ю насадками идеально подходит для хозяек, увлекающихся кулинарным искусством. С помощью насадок, имеющих различное
377 руб
Раздел: Кондитерские принадлежности
Экспресс-скульптор "Эврика", большой.
Настоящее искусство в Ваших руках! Экспресс-скульптор - это не только стимулятор творческих способностей, но и точечный
943 руб
Раздел: Антистрессы
Коврик для ванной "Kamalak Tekstil", 60x100 см (коричневый).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
562 руб
Раздел: Коврики

33. Організаційна система управління природокористуванням України

34. Управління утворенням прибутку підприємства

35. Розробка концепції управління інноваційною діяльністю в Пол-тавській області

36. Акти державного управління

37. Мораль і соціальне управління

38. Методи управління банківськими ризиками
39. Теоретичні основи фінансового управління діяльності комерційних банків
40. Валютні ризики: економічна природа та управління

41. Управління капіталом в сільськогосподарських підприємствах

42. Управління ризиками

43. Методи прийняття рішень у сфері управління нематеріальних активів

44. Бойове застосування та управління діями аеромобільних підрозділів (частин, з’єднань)

45. Державне управління в сфері охорони здоров’я

46. Державне управління і контроль у сфері використання та охорони лісів та рослинного світу

47. Державне управління у сфері житлово-комунального господарства

48. Договір про управління цінними паперами та грошовими коштами

Декоративная наклейка-фоторамка, арт. PH-3/3 (CO).
Материал: пластик. Размер: 50x70 см.
490 руб
Раздел: Мультирамки
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака" (белая полоса), 480 мл.
Объем: 480 мл. Материал: фарфор.
407 руб
Раздел: Кружки, посуда
Гель Calgon "3030723", для cмягчения воды и предотвращения образования накипи, 1500 мл.
Гель для смягчения воды и предотвращения образования накипи 2 в 1. Нормативный срок годности товара 24 месяца с момента изготовления.
442 руб
Раздел: Для посудомоечных машин

49. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

50. Поняття державного управління в галузі охорони навколишнього природного середовища

51. Поняття та види державних службовців. Управління в сфері іноземних справ

52. Регіоналізм і місцеве управління у Великобританії

53. Сутність і сфера міжгалузевого управління

54. Теоретико-методичні засади удосконалення механізму управління працевлаштуванням незайнятих громадян у державній службі зайнятості України
55. Управління духовними процесами суспільства
56. Управління юридичним консалтингом

57. Функції та принципи державного управління

58. Вихідні умови для управління інтелектуальною власністю

59. Оптимальне управління діяльністю авіакопанії засобами гетерогенних комп’ютерних мереж

60. Системи управління базами даних

61. Стандарти автоматизованих систем управління в банку

62. Реформи адміністративно-політичного управління 60-70-х років XIX ст.

63. Аналіз процесу управління маркетингом на підприємстві

64. Організація структури управління маркетингом соціальної служби

Светильник "Плазма №6".
Размеры светильника: 24х14х11 см. Размеры упаковки 26х17х18 см. Диаметр лампы: 14 см. Плазменный светильник в виде шара на подставке при
1482 руб
Раздел: Необычные светильники
Подарочная расчёска для волос "Анюта".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос
Ручка-стилус шариковая "Самая лучшая!".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а надпись нанесена с
415 руб
Раздел: Металлические ручки

65. Управління збутовою діяльністю ДП "Електротяжмаш"

66. Управління ціновою політикою підприємства

67. Медико-соціальне обґрунтування системи управління здоров’ям жінок в інволюційному періоді

68. Оптимізація умов праці диспетчерів залізничного транспорту на основі гігієнічної оцінки за новою технологією управління процесом перевезень

69. Автоматизація управління трудовими ресурсами на рівні підприємства

70. Американські вчені ХХ століття в галузі трудових відносин і управління персоналом
71. Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення
72. Аналіз системи управління персоналом ВАТ "Рівненська кондитерська фабрика"

73. Аналіз управління персоналом на ТОВ "Рондо"

74. Діяльність органів управління освітою

75. Ефективне управління виробництвом

76. Забезпечення процесу стратегічного управління в компанії

77. Керівництво спільною діяльністю. Проектування ієрархії обсягу. Прилади сигналізації та пульти управління

78. Конфлікти та методи управління ними

79. Корпоративне управління акціонерним товариством

80. Культура управління на прикладі підприємства "Житомирський облавтодор"

Одеяло летнее "Medium Soft", 140x205 см.
Одеяло Medium Soft Летнее Merino Wool 1,5 сп. Чехол - 100% микрофайбер. Наполнитель - овечья шерсть 100 гр/кв.м. Упаковка - фирменная
556 руб
Раздел: Одеяла
Форма для выпечки "Имбирный домик".
Красивая подача десерта приносит не меньшее удовольствие, чем его безупречный вкус! Миниатюрный кекс "Имбирный домик",
303 руб
Раздел: Товары с новогодним дизайном
Карандаши цветные "Крот", 36 цветов.
Карандаши для детского творчества дома и в школе. Яркие насыщенные цвета, мягко пишут, легко стираются ластиком. Шестигранный корпус
315 руб
Раздел: Более 24 цветов

81. Методика розрахунку ефективності управління на ПП "Туроператор"

82. Методологія системи управління персоналом

83. Міжнародний досвід діяльності органів управління трудовими ресурсами

84. Моделі управління запасами в прийнятті управлінського рішення

85. Національні моделі корпоративного управління

86. Організаційна структура управління підприємством
87. Організаційно-економічний механізм управління процесами інноваційного розвитку
88. Організація функціонального управління на підприємстві ДП "Рівнестандартметрологія"

89. Основи управління персоналом підприємств

90. Особливості управління в організаційних формуваннях АПК

91. Особливості управління формуванням основного капіталу малих підприємств

92. Оцінка ефективності організаційного управління в охоронному агентстві

93. Принципи управління персоналом

94. Проектування раціональної організаційної структури та структури управління підприємством

95. Психологія управління

96. Роль, значення і перспектива інформаційної технології управління

Подставка для бумаг трехсекционная сборная, серая.
Формат: А4. Материал: пластик. Цвет: серый.
337 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Ящик почтовый с замком, тёмно-зелёный.
Ящик почтовый с замком. Материал: пластик. Длина: 385 мм. Ширина: 310 мм. Высота: 80 мм.
505 руб
Раздел: Прочее
Мебель для кукол "Спальня Конфетти".
Спальня "Конфетти" - это игровой набор, состоящий из пуфика, кровати и трюмо. Мебель собирается по схеме. При сборке не забудьте
565 руб
Раздел: Спальни, кроватки

97. Стилі управління

98. Стратегічне управління підприємством

99. Стратегія управління персоналом суб’єкту зовнішньоекономічної діяльності (на базі матеріалів зовнішньоекономічної діяльності приватного підприємства ПП "Промен")


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.