Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Рівні роботи в розвитку мовлення молодшого школяра

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

Міністерство освіти і науки України Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка Кафедра рідної мови Контрольная робота на тему: „Рівні роботи в розвитку мовлення молодшого школяра” План Характеристика фонетико-орфоепічного рівня розвитку мовлення Лексичний рівень Граматичний рівень роботи з розвитку мовлення Усні та письмові перекази, твори 1.Характеристика фонетико-орфоепічного рівня розвитку мовлення Однією з найважливіших сторін в розвитку мовлення є правильне і виразне його оформлення. Крім системи звуків, їх функціонування в процесі спілкування, чимала роль належать засобам, які надають мові виразності, чіткості, правильності. До засобів виразності мовлення відносять інтонацію, дикцію, паузи, наголос тощо. Правильно оформлене інтонаційно речення сприяє чіткому розумінню смислу сприйнятого на слух і його відтворення на уроках розвитку мовлення . Чимала роль в розвитку мовлення на даному рівні залежить від такого засобу виразності, як паузи. З допомогою пауз (тимчасових перерв у мовленні) одна мовленнєва ланка відділяється від іншої. Необхідно навчити дітей слухати і виділяти речення в процесі загального змісту мовлення. Звертати увагу на паузи, які відділяють одне речення від іншого. Не менш важливе значення щодо розвитку мовленнєвої виразності належить інтонації. В широкому розумінні слова інтонація – це складний комплекс окремих елементів виразності мови. Вона включає методику мовлення (підвищений і понижений тон голосу), темп, паузи, тембр. Мелодика мотивується змістом твору, почуттями і наміром читця. Встановити мелодику допомагають розділові знаки, вказуючи на необхідність підвищити чи понизити тон. Речення розповідного характеру, на початку вимовляються підвищеним тоном на логічно виділеному слові і обов’язково пониженим тоном до кінця. В питальних реченнях тон підвищується на тому слові, яке спонукає до запитання. В залежності від місця слова, яке є предметом запитання, інтонація може бути низхідною (Учні працюють на пришкільній ділянці?), висхідною (Учні працюють на пришкільній ділянці?), низхідно-висхідною (Учні працюють на пришкільній ділянці?). Спонукальні речення вимовляються з різною інтонацією. Одною з вимог вимови таких речень є високий тон, його підвищення на логічному центрі: Мийте руки! Прохання, побажання, навпаки, вимовляються пониженим тоном. Окличні речення вимовляються високим тоном, з різким виділенням того слова, яке виражає почуття, і з раптовим пониженням тону. У всій роботі щодо інтонаційного оформлення речень, різних за метою висловлювання, на перший план виступає зразок вчителя. Для засвоєння інтонацій питальних речень корисні вправи в читанні їх залежно від відповіді, в постановці дітьми запитань до слів, на яких падає логічний наголос. Ти завжди робиш зарядку вранці? – Так, завжди. Розвитку інтонаційних навичок у дітей сприяє також читання невеликих діалогів із зміною логічного наголосу (за зразком вчителя).пониження Ти був літом у бабусі? – Так, був. Ти був літом в таборі? – Ні, в бабусі. Ти був влітку в бабусі? – Звичайно, влітку.

Осінню ми навчаємось. Виразності мовлення сприяє, як бачимо, такий важливий елемент інтонації, як сила голосу (міра його гучності). Сила голосу є одним із засобів передачі логічного наголосу. Голос допомагає читцеві передати настрій, почуття (радість, гнів, веселість). Яскравим забарвленням мови є тембр. В залежності від тембру голос може звучати по-різному: відтворення почуття суму – голос звучить тихо, дещо приглушено; передача веселого настрою, радості в голосі відчувається підвищеність тону і звучить він голосно . Логічний наголос – це виділення в реченні слів, які є важливими для передачі вираженої думки. Логічний наголос виділяється різними способами: уповільненим промовлянням слова, підвищеним пониженим голосом, паузою перед словом. Зазвичай сильно виділяється головне слово тексту. Виділення логічних наголосів в тексті визначається усім його змістом. Відсутність уваги до розстановки правильних логічних наголосів часто призводить до того, що головна мета тексту залишається незрозумілою учням. Вчитель повинен вміло володіти логічним читанням. Якщо перший раз текст читає сам вчитель, то з допомогою голосу він вказує логічні центри, логічні наголоси в реченні. Проте, слід навчати і школярів знаходити такі слова. Формуванню навичок виділяти логічні наголоси в реченні при читанні сприяє читання одного й того самого речення з наголосом на різних словах: В неділю діти поїхали на екскурсію. В неділю діти поїхали на екскурсію. В неділю діти поїхали на екскурсію. В неділю діти поїхали на екскурсію. Якщо зміст тексту дітям зрозумілий, можна запропонувати їм знайти найголовніші за змістом слова в реченні (тексті), тобто слова, які несуть логічні наголоси. Позначення логічних наголосів потребує вдумливого аналізу тексту . Дикція – це складова частина техніки мовлення. Кожен вчитель (учень) повинен працювати над вдосконаленням своєї дикції. Саме слово „дикція” означає - чітка, правильна вимова. Дикція передбачає формування умінь вимовляти звуки, слова у певному темпі, дотримуючись правил при їх вимові. Неправильна, незрозуміла мова викликає труднощі у сприйманні тексту. Отже, розглянуті вище засоби виразності мовлення знаходяться в тісному взаємозв’язку. Розумне і правильне їх використання допомагає відмінно відновити текст, робить читання правильним, а мовлення – виразним. 2. Лексичний рівень Щодо змісту роботи на лексичному рівні розвитку мовлення виділяють такі напрямки. І. Збагачення словника учнів – це засвоєння нових, не відомих їм раніше слів чи нових значень відомих слів. Щоб успішно оволодіти словниковим багатством слів рідної мови потрібно, щоб учень щоденно доповнював свій словник приблизно 8-10 новими словниковими одиницями. Джерелом поповнення словника учнів є навколишнє середовище, в якому вони перебувають: мова батьків, учителів, товаришів, мова творів художньої літератури, кінофільмів, радіо - і телепередач та ін. Проте відомо, що з побутового мовлення друзів, товаришів, дорослих учні засвоюють часом діалектизми, жаргонізми, просторічні слова. Навіть з мови художньої літератури, теле- і радіопередач учні інколи можуть засвоїти слова, недоречні в дитячому побуті.

Тому позитивним і надійним джерелом збагачення словника учнів повинна стати цілеспрямована робота вчителя, в арсеналі якого є твори художньої літератури, тексти підручників, спеціально розроблені лексичні вправи. Важливу роль у збагаченні розвитку словника дітей має мова вчителя. Вона має бути не лише правильною щодо її побудови, а й багатою, змістовною, різноманітною своїм словниковим складом. Значна словникова робота проводиться на уроках переказу і твору. Так, опрацьовуючи текст для переказу (усного чи письмового), вчитель повинен розібрати з учнями невідомі для них слова, не підмінювати їх іншими, часто невідповідними до даного змісту словами. Для того щоб учні вживали потрібні слова при переказі, доцільно записувати їх на класній дошці. Особливо збагачується активний словник учнів під час складання творів за малюнком чи певною темою. Треба допомагати учням добирати для точного висловлення думки найвідповідніші слова. З цією метою вчитель нагадує учням відомі їм зразки вживання слів з художньої літератури, записує на дошці групи слів для добору чи вказує відповідний матеріал в підручниках граматики, в читанка, звідки учні зможуть добирати потрібні їм найвідповідніші слова. Найбільшого значення набирає словникова робота під час самостійних творів учнів на певну тему. Тут учні мусять на основі досвіду не тільки підібрати фактичний матеріал, але й знайти слова для його викладу. Ця творча робота учнів вимагає від них певних зусиль у доборі потрібних слів і є дійовим фактором збагачення їх активного словника. ІІ. Уточнення і розуміння словника – введеня окремих слів у контекст, зіставлення близьких або протилежних за значенням слів, засвоєння багатозначних та емоційно-забарвлених слів. У роботі над уточненням словника учнів і процесі розвитку мовлення виділяють такі напрямки: І. Лексичний аналіз мови художнього твору, який вивчається на уроці: виявлення незнайомих слів і висловів, уточнення відтінків значень окремих слів і висловів, ужитих в переносному значенні, добір синонімів, з’ясування їх смислових відтінків, добір антонімів, аналіз зображувальних засобів художнього тексту. ІІ. З’ясування значень слів шляхом використання різних способів: показ предмета чи дії, позначених новим для дитини словом, демонстрація малюнка, ілюстрації, слайдів із зображенням предметів, назви яких є новими для дитини, добір синонімів, антонімів, введення нового слова у контекст тощо. ІІІ. Використання завдань на добір слів з певним значенням: дібрати потрібні за смислом речення іменники з поданого синонімічного ряду; дібрати прикметники для опису предметів, для характеристики людини, опису її зовнішності, настрою, свого ставлення до події, до товариша тощо. ІV. Введення поданих слів у речення чи тксти: складаня речень за опорними словами, заміна слів у реченнях відповідними синонімами чи антонімами. Отже, уточнення словника може бути охарактеризоване як словниково-стилістична робота, як розвиток гнучкості словника, його точності і виразності на уроках розвитку мовлення. ІІІ. Активізація словника – перенесення якомога більшої кількості слів із словника пасивного в словник активний (пасивний словник людини містить слова, які вона розуміє але не вживає в власному мовленні).

Потрбно було 8 гнзд , згдно з нструкцю, ще 8 запасних. Ми зробили всього 4 гнзда  натерли соб досить мозолв. Кожне гнздо це яма глибиною 2  дяметром 2,5 метри. Стни обшит кругляком дяметром 100-120 млметрв. За деревом ходили в лс, який був неподалк,  шукали необхдний розмр. Зрзали тльки т, як позначив лсник. Робота не з легких для таких, як ми. Нас не пдганяли, бо однаково не було чим зайняти. Але фронт безупинно наближався  нам дали на помч людей (свтлина 12). Свтлина 12. Будвництво гнзд пд зентн устави. Старш хлопц, яким було по 18-20 рокв, без вдома молодших написали до Кракова листа в Укранський Центральний Комтет, у якому пояснили ситуацю  просили перевести в дивзю «Галичина». Довго не було вдповд. А нам усм порядно набридло копання ям у гаряч дн, а в дощов змащування збро на склад. Ми виглядали як справжн волоцюги (свтлина 13). Хлопц наполягали, щоб я пшов у штаб  про все там розказав. Я м пояснював, що це наша робота викопувати гнзда пд зентн устави

1. Розвиток зв’язного мовлення молодших школярів при вивченні теми "Прислівник"

2. Формування культури мовлення молодших школярів на уроках рідної мови

3. Шляхи розвитку у молодших школярів бережливого ставлення до природи

4. Розвиток мовлення молодших школярів

5. Бесіда, як форма організації позакласної виховної роботи з молодшими школярами

6. Особливості форм і методів навчання молодших школярів з урахуванням психічного розвитку дитини
7. Позаурочна робота з трудового навчання та її роль у трудовій підготовці молодших школярів
8. Психолого-педагогічні основи розвитку пізнавальних інтересів молодших школярів на прикладі уроків курсу "Я і Україна"

9. Розвиток комунікативно-мовленнєвих умінь молодших школярів при вивченні частин мови у 3 класі

10. Розвиток пізнавальних інтересів молодших школярів у роботі над фразеологізмами

11. Система інтегрованих уроків, як засіб розумового розвитку молодших школярів

12. Формування готовності до оволодіння самостійним писемним мовленням у молодших школярів з тяжкими порушеннями мовлення

13. Формування у молодших школярів самостійності в процесі роботи з дитячою книжкою

14. Евристична бесіда як метод розвитку пізнавальної активності молодших школярів

15. Гігієнічні особливості впливу внутрішньошкільних факторів на якість життя та здоров’я молодших школярів

16. Аналіз педагогічного досвіду формування графічних умінь у молодших школярів на уроках трудового навчання

Треугольные цветные карандаши, 24 цвета ( с точилкой ).
Мягкие цветные карандаши треугольной формы, 24 цвета в комплекте с точилкой.
423 руб
Раздел: 13-24 цвета
Сумка-мини для раскрашивания "Клатч", арт. 01948.
Набор для раскрашивания содержит текстильный пенал-клатч, застегивающийся на молнию, а также пять цветных водостойких маркеров. На обеих
359 руб
Раздел: Косметички, кошельки
Конструктор LEGO "Juniors. Ветеринарная клиника Мии".
Помогай Оливии и Мие лечить заболевших животных в ветеринарной клинике LEGO® Juniors! Вместе с Мией открой клинику и приготовься к
808 руб
Раздел: Больницы

17. Вивчення теми "Прикметник" як засіб формування пізнавальної активності молодших школярів

18. Виконання тематичної композиції молодшими школярами

19. Використання засобів логіко-емоційної виразності у читанні молодших школярів

20. Вплив особливостей педагогічних комунікацій на формування особистості молодшого школяра

21. Гра як метод виховання молодших школярів

22. Методика формування ігрової діяльності у молодших школярів на уроках образотворчого мистецтва
23. Методика формування у молодших школярів навичок живопису у процесі малювання натюрморту
24. Музично-ритмічне виховання молодших школярів

25. Особливості емоційних реакцій молодших школярів

26. Особливості методики ознайомлення молодших школярів з видами і жанрами образотворчого мистецтва

27. Педагогічні основи використання загадок як засобу розумового виховання молодших школярів

28. Розвиток пізнавального інтересу молодших школярів у процесі вивчення курсу "Я і Україна" в 3-4 класах

29. Розвиток творчого мислення молодших школярів в процесі навчання

30. Розвиток у молодших школярів уявлень про портретний жанр на уроках образотворчого мистецтва в початкових класах

31. Роль естетичного виховання у формуванні підростаючої особистості молодшого школяра

32. Система забезпечення психолого-педагогічного супроводу розвитку мовленнєвих здібностей дошкільників у процесі їх мовленнєво-творчої діяльності

Игрушка деревянная ALATOYS "Сортер".
Оригинальная деревянная конструкция представляет собой яркий привлекающий детское внимание сортер, включающий в себя 12 разноцветных
443 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Набор для проведения раскопок "Dino Excavation. Динозавры".
Набор "Трицератопс и Брахиозавр" из серии Dino Excavation создан специально для детей, интересующихся палеонтологией. В
373 руб
Раздел: Археологические опыты
Рюкзак для старших классов "Совы", черный, 41x32x14 см.
Рюкзак для старших классов, студентов, молодежи. 1 основное отделение, 1 дополнительный карман. Материал: водоотталкивающая ткань. Широкие
621 руб
Раздел: Без наполнения

33. Стимулювання навчальної діяльності молодших школярів

34. Теоретичні основи формування ціннісних орієнтацій молодших школярів

35. Фізичне виховання молодших школярів у напрямку родина-школа

36. Формування в молодших школярів знань про людину на уроках природознавства

37. Формування геометричних понять у молодших школярів

38. Формування екологічної культури молодших школярів
39. Формування здорового способу життя молодших школярів
40. Формування мотивів природоохоронної діяльності у молодших школярів

41. Формування патріотичних почуттів молодших школярів у позаурочній діяльності

42. Формування системи композиційних закономірностей у молодших школярів на уроках образотворчого мистецтва

43. Формування у молодших школярів граматичних понять роду, числа і відмінка іменників

44. Формування у молодших школярів комунікативних умінь і навичок на уроках рідної мови

45. Формування у молодших школярів навичок естетичного сприймання у процесі використання творів живопису

46. Формування у молодших школярів організаційних умінь і навичок

47. Формування читацьких інтересів молодшого школяра на основі використання ілюстрованого матеріалу

48. Дидактичні умови забезпечення оптимального первинного сприймання навчального матеріалу у молодших школярів

Ручка перьевая "Velvet Prestige", синяя, 0,8 мм, корпус хром/золото.
Перьевая ручка "Velvet Prestige". Цвет корпуса: хром/золото. Материал корпуса: металл. Материал пера: иридий. Пишущий узел: 0,8 мм.
404 руб
Раздел: Металлические ручки
Накидка Ritmix RAO-1317.
Материал: ПВХ. Размеры: 82 x 50 см. Варианты исполнения по цвету: прозрачный.
303 руб
Раздел: Прочее
Набор капиллярных ручек "Triplus 334", 36 цветов.
Количество цветов: 36 ярких цветов. Эргономичная форма для удобного и легкого письма. Пишущий узел завальцован в металл. Защита от
1996 руб
Раздел: Капиллярные

49. Затримка розвитку мовлення у дітей з органічним ураженням нервової системи

50. Діагностика і формування пізнавальних здібностей молодших школярів у процесі навчання

51. Збагачення словникового запасу першокласників на уроках розвитку мовлення

52. Економічне виховання молодших школярів

53. Виховання наполегливості молодших школярів у процесі позакласної ігрової діяльності

54. Адаптація молодших школярів до навчально-виховного процесу
55. Корекція тривожності у молодших школярів
56. Особистісна тривожність молодших школярів

57. Особливості розвитку мовлення в дошкільному віці

58. Прояви агресивності молодших школярів

59. Психодіагностика творчих здібностей молодших школярів

60. Розвивальні ігри молодших школярів

61. Роль уваги у навчальній діяльності молодших школярів

62. Історія розвитку усного та писемного мовлення. Кирилиця й Українська абетка

63. Архівні фонди НАН України як джерело з вивчення розвитку української академічної історичної науки (1944–1956)

64. Вплив спеціальних вправ на рівень фізичної підготовленості школярів молодшого шкільного віку

Игра настольная "Шакал".
Стратегическая игра для 2-4 игроков, главная задача которой — найти клад на острове и доставить его на свой корабль. Секрет механики
1290 руб
Раздел: Классические игры
Спиннер трехлучевой "Цветомузыка", с bluetooth (белый).
Компактная стильная игрушка для взрослых и детей, предназначенная для вращения на пальцах. Состоит из подшипников, благодаря которым
465 руб
Раздел: Спиннеры
Набор из 100 шариков.
Набор цветных шариков это веселая забава для вашего малыша. Он с удовольствием будет резвиться в манеже или бассейне с ними. Эта игрушка
962 руб
Раздел: Шары для бассейна

65. Роль дидактичної гри в розвитку зв’язного мовлення

66. Управління розвитком виховної системи ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації (на прикладі Старбільського обласного медичного училища)

67. Розвиток психомоторики у дітей молодшого шкільного віку з порушенням мовлення

68. Загальні поняття розвитку рухових здібностей школярів. Силові здібності та їх розвиток

69. Воспитательная работа с личным составом в период подготовки к воинской службе (Виховна робота з особовим складом у період підготовки до несення служби військ)

70. Латинский язык (Контрольна робота)
71. Системы адаптивного управления роботами
72. Методичні вказівки до виконання розрахунко роботи "дослідження за допомогою еом коливань системи з одним ступенем вільності"

73. Шагающие роботы

74. Зарождение современных компьютерных роботов

75. Системы адаптивного управления роботами

76. Розрахунок вихідного двотактного трансформаторного підсилювача потужності в режимі роботи класу А або В

77. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

78. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

79. Слобожанщина - історія розвитку

80. М. Бойчук та його концепція розвитку українського мистецтва.

Набор шариков, диаметр: 5 см, 100 штук.
Шарики для палаток и сухих бассейнов. Диаметр 5 см, в упаковке 100 штук.
445 руб
Раздел: Шары для бассейна
Качели подвесные детские.
Качели подходят ориентировочно детям от 1 года до 3-4 лет, в зависимости от веса ребенка. Размеры (длина, высота, ширина): 32 х 21 х 30
496 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Racer Trike (цвет: синий).
Детский трехколесный велосипед с колясочной крышей на колесах ПВХ – настоящее спасение для мам с маленькими детьми. Главное место для
3600 руб
Раздел: Трехколесные

81. Лапароскопическая робот-ассистированная радикальная простатэктомия. Критический анализ результатов

82. Стан і перспективи розвитку СНД

83. Науково-технічний прогрес – основа розвитку виробництва

84. Украінське ділове мовлення: Навчальний посібник

85. Політична культура як рівнева характеристика розвитку політичної системи суспільства

86. Проблеми розвитку малих підприємств в Україні
87. Психодiагностика iнтелектуального розвитку студентiв
88. Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України

89. Наши дети будут бессмертными, но, возможно, станут наполовину роботами

90. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

91. Історія розвитку садово-паркового мистецтва на території України

92. Додатки до курсової роботи апк в суч умовах

93. Малий бізнес та проблеми його розвитку в Україні

94. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

95. Організаційні заходи що обезпечивають працівників під час роботи

96. Вказівки до оформлення дипломних робот

Магнитная мозаика "Техника".
Количество элементов различной формы - 235 штук. Дополнительных элементов - 15 штук. Количество цветов - 5. Игровое поле - 1. Средний
494 руб
Раздел: Магнитная
Магнитная мозаика "Веселый городок".
Магнитная мозаика "Веселый городок", из которой можно собрать не только городок, но и множество других картинок. В набор входят:
519 руб
Раздел: Магнитная
Держатель для сумки "Jardin D'Ete" со стразами "Стихия колец".
Держатель для сумки стал неотъемлемой частью домашнего и офисного интерьера. И теперь выбор подарка для бизнес-леди не составит особого
944 руб
Раздел: Прочее

97. Фондова біржа в україні проблеми та перспективи розвитку

98. Українське ділове мовлення

99. Історія, перспективи розвитку та класифікація стрілецької зброїІсторія розвитку стрілецької зброї


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.