Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Методика формування ігрової діяльності у молодших школярів на уроках образотворчого мистецтва

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники

Вступ Розділ 1. Теоретичні основи дослідження 1.1 Ігрова діяльність як психолого-педагогічна проблема 1.2 Основні види дидактичних ігор в початковій школі 1.3 Специфіка використання дидактичних ігор образотворчого змісту Розділ 2. Дослідницько-експериментальна робота 2.1 Організація і зміст експериментального дослідження 2.2 Результати експериментального дослідження Висновки Список використаних джерел Вступ Учіння, як і будь-яка інша діяльність, здійснюється під впливом певних стимулів, спонукань, які є рушійними силами навчально-пізнавальної активності учня. Такими спонукальними стимулами є потреби, інтереси, переконання, ідеали, ціннісні орієнтації, уявлення учня про себе, тощо. Вони утворюють мотивацію навчальної діяльності (або мотиваційну сферу) молодшого школяра. Молодший шкільний вік – дуже короткий відрізок в житті дитини. Але він має вирішальне значення для розвитку особистості. Із зовсім безпорадної істоти дитина перетворюється у відносно самостійну, активну особистість. Розвиваються всі сторони психіки дитини, закладається фундамент для діагностики та корекції рівня розвитку, для подальшого шкільного навчання і виховання. Важливу роль у цьому відіграє гра, яка у дошкільному віці була провідною діяльністю, а в цей період все ще продовжує займати значне місце у житті дитини. У різні періоди розвитку та становлення шкільництва дослідники висували неоднакові теорії і відстоювали відповідні їм погляди на гру. На основі проведених досліджень теоретично обґрунтовано, що рольова гра є соціальною за своїм походженням та змістом; досліджено умови виникнення цієї форми гри в онтогенезі, виділено основну одиницю гри і доведено, що гра виникає не спонтанно, а формується під впливом виховання. У дослідженнях науковців розкрито внутрішню психологічну структуру гри, простежено динаміку її розвитку та розпаду. Виявлено, що основним мотивом гри є людина, її діяльність. Відповідно встановлено, що ігрова техніка – перенос значень з одного предмета на інший, скороченість і узагальненість ігрових дій є важливою умовою проникнення дитини в сферу соціальних відносин та доведено – реальні відносини дітей в процесі гри є практикою їх колективних дій. Як наслідок, обґрунтовано функції гри у психічному розвитку дітей молодшого шкільного віку. У глибоку давнину дитячі ігри виникли як стихійне наслідування дій дорослих. В ігрових вправах і змаганнях підростаюче покоління готувалося до праці, полювання, війни, дотримання норм поведінки, тобто гра мала важливі соціальні функції. З розвитком людства, нагромадженням знань, засобів матеріальної і духовної культури, прискоренням темпів життя гра поступово втрачала свою навчальну функцію. Універсальний засіб народної педагогіки, вона починає вважатися «легковажним» заняттям, стає переважно привілеєм дітей із заможних класів, обслуговує лише дозвілля. У школі, з її традиційним бажанням уникати будь-якої стихійності, з поглядами на учня як на слухняного виконавця, досить тривалий час для гри не було місця. Майбутні педагоги навчалися за схемою: у дитячому садку діти граються, а в школі – вчаться, щоб підготуватися до життя, а після школи — працюють.

Різке розмежування видів діяльності за місцем перебування людини, на жаль, узаконило в свідомості педагогів однобічність поведінкової і пізнавальної сфер школяра. Сучасна психологія визнає, що гра охоплює всі періоди життя людини. Це – важлива форма її життєдіяльності, а не вікова ознака. З грою людина не розлучається все життя, змінюються лише її мотиви, форми проведення, ступінь вияву почуттів та емоцій. Розробкою теорії дитячих ігор, з'ясуванням ролі, структури і значення гри для виховання і навчання дітей займалися психологи Ж.Піаже, Л.С.Виготський, О.М.Леонтьєв, Д.Б.Ельконін та ін. А.С.Макаренко вважав дитячі рольові ігри такими ж важливими для розвитку дитини, як для дорослого справжню працю. Однак, зазначав він, тільки та гра є педагогічно цінною, в якій дитина активно діє, мислить, будує, комбінує, моделює людські взаємини. За цих умов вона може виконувати в грі різні ролі — бути командиром, виконавцем, творцем, знаходити умови для виявлення своїх здібностей та життєвої активності. У період становлення України як незалежної, економічно розвиненої держави проблема розвитку дитини набуває особливого значення. Глибокі знання, креативність, уміння спілкуватися, мобільність на сьогодні більш ніж важливі для кожного з нас. Розвинути задатки, які допоможуть дитині стати необхідною у суспільстві та самодостатньою, можна у процесі дидактичних ігор. Суперечність між необхідністю приділяти дидактичній грі на уроках образотворчого мистецтва достатньо уваги з боку вчителів і майже повна їх відсутність на уроках образотворчого мистецтва у сучасній початковій школі і зумовлює актуальність проблеми і формулювання теми дипломної роботи. Об’єкт дослідження – дидактичні ігри образотворчого змісту. Предмет дослідження – методика використання дидактичних ігор на уроках образотворчого мистецтва у початковій школі. Мета дослідження – обґрунтувати особливості методики використання дидактичних ігор на уроках образотворчого мистецтва у початкових класах. Гіпотеза дослідження: результативність уроків образотворчого мистецтва значно підвищується за умов включення в образотворчу діяльність молодших школярів дидактичних ігор. Завдання дослідження: розкрити суть та педагогічне значення дидактичних ігор; описати прийоми використання дидактичних ігор на уроках образотворчого мистецтва у початкових класах; обґрунтувати методику використання дидактичних ігор у процесі образотворчої діяльності молодших школярів; визначити вплив експериментальної методики на результативність образотворчої діяльності учнів. Для розв’язання поставлених завдань і перевірки гіпотези використано адекватні авторському задуму методи дослідження: теоретичні – аналіз, порівняння, синтез, систематизація, класифікація та узагальнення теоретичних даних, представлених у методичній літературі, вивчення та узагальнення передового педагогічного досвіду; емпіричні – спостереження, бесіди, педагогічний експеримент, аналіз результатів експерименту. Практична значущість дослідження полягає у розкритті системи роботи вчителя щодо оптимізації процесу формування навичок образотворчої діяльності молодших школярів засобами дидактичних ігор на уроках образотворчого мистецтва.

Структура дипломної роботи. Дипломна робота складається із вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури. Розділ 1. Теоретичні основи дослідження 1.1 Ігрова діяльність як психолого-педагогічна проблема Проблема дитячої ігрової діяльності знайшла своє відображення в багатьох психолого-педагогічних теоріях і дидактично-виховних системах . Аналіз надбань педагогічної науки двох попередніх століть засвідчує, що чимало досліджень гри здійснювалися на матеріалі ігор дітей молодшого шкільного віку. Великий внесок у вивчення теорії дитячої гри зробили такі вчені, як Л.С.Виготський та ін. Першим серйозним кроком у цій сфері можна вважати дослідження Л.С.Виготського. Інтерес його до ігрової діяльності виник в ході вивчення проблеми розвитку вищих психічних функцій. Він намагався зрозуміти: гра — це переважаючий тип діяльності чи провідний? «Можливо, гра — це тільки дзеркало процесів, які здійснюються в інших областях?» . Вчений розглядав дитячу гру як дзеркало, в якому відображається доросле життя, до якого прагне дитина, і за допомогою якого дитина вивчає світ дорослих, а дорослий — світ дитини. Л.С.Виготський вважав, що «у грі усі внутрішні процеси подані у зовнішньому вигляді» . Дане твердження перегукується із висловом К.Д.Ушинського, який стверджував: «Ми добре б познайомились із душею дорослого, якби, могли заглянути у неї вільно, але в діяльності і словах дорослого нам доводиться тільки вгадувати його думку, і при цьому ми часто помиляємось, тоді як дитина у грі відкрито показує нам своє душевне життя» . Увага Л.С. Виготського також була зосереджена на визначенні мотиву гри. Він вважав, що гра виникає тоді, коли з'являється тенденція до негайної реалізації своїх бажань. Гра і є виконанням цих бажань, що часто не усвідомлюються самою дитиною. Вчені вважають, що основним мотивом гри дитини у дошкільному віці є бажання «робити як дорослий». Тому мотивом гри у молодшому шкільному віці може бути бажання знати як дорослий. Одним з перших вчений звернув увагу на такий важливий компонент гри, як -&quo ;уявна ситуація&quo ;, яка полягає в прийнятті дитиною на себе ролі дорослого. Головними особливостями даного процесу є те, що під час гри відбувається перенесення значень одного предмета на інший і дії, які відтворюються, характеризуються узагальненістю та скороченістю. Тому, за Л.С.Виготським, гра — це «уявна ситуація, яка створюється дорослим або самою дитиною, в якій реалізуються дитячі бажання, в якій внутрішні процеси дитини проявляються у зовнішньому вигляді і яка є джерелом розвитку дитини» . На думку С.Л.Рубінштейна, «гра – це осмислена діяльність, тобто сукупність осмислених дій, об'єднаних єдиним мотивом, під час яких виявляється певне ставлення особистості до навколишнього світу» . При цьому мотив проявляється у таких процесах: вираження різноманітних переживань, які є важливими для дитини; здійснення дій, цілей, які важливі для індивіда за їх власним внутрішнім змістом. Отже, можна сказати, що мотивом гри є здійснення необхідних для самої дитини, дій, цілей, через які проявляються важливі для дитини переживання.

В то же самое время, когда школяры-озорники, которых те редкие соседи, чьи окна выходили на площадь, именовали скверными мальчишками и которые были, как правило, одеты в продранные на коленях штаны и продранные на локтях куртки, застряли на площади, другие школяры, которых звали примерными учениками и которые, по словам окрестных кумушек, составляли радость и гордость родителей, отделились от толпы и медленным шагом, нехотя, разошлись по домам, где их ждал хлеб с маслом или вареньем, призванный заменить игры, от участия в которых они добровольно отказались. Примерные ученики были, как правило, одеты в добротные куртки и почти безукоризненные штаны, что вкупе с их пресловутым благоразумием делало их предметом насмешек и даже ненависти в глазах их хуже одетых и менее послушных товарищей. Помимо этих двух разрядов школяров, – назовем их озорниками и пай-мальчиками, – существовал еще и третий разряд, в который входили лентяи: они никогда не покидали школу вместе с товарищами ни для того, чтобы поиграть на площади, ни для того, чтобы побывать в родительском доме, ибо этих незадачливых школяров вечно оставляли в классе после уроков, иначе говоря, когда их товарищи, закончив переводы с латыни и на латынь, отправлялись прыгать во дворе или поедать хлеб с вареньем, они, прилипнув к партам, всю перемену корпели над теми переводами, которые не успели закончить во время урока, – если, конечно, не были уличены в более серьезных проступках, за которые им причиталась порка

1. Розвиток пізнавальної активності молодших школярів на уроках української мови

2. Нетрадиційні форми навчання школярів на уроках української мови та літератури

3. Використання засобів педагогічного малювання у процесі удосконалення навичок образотворчої діяльності молодших школярів

4. Розвиток пізнавального інтересу молодших школярів у процесі вивчення курсу "Я і Україна" в 3-4 класах

5. Вивчення теми "Прикметник" як засіб формування пізнавальної активності молодших школярів

6. Вплив темпераменту на успішність навчальної діяльності молодшого школяра
7. Організація продуктивної самостійної діяльності молодших школярів у навчальному процесі сучасної початкової школи
8. Стимулювання навчальної діяльності молодших школярів

9. Мотивація в структурі учбової діяльності молодших школярів

10. Розвиток пам’яті молодшого школяра

11. Розвиток української мови

12. Загальна характеристика фінансової основи організації діяльності місцевих рад

13. Роль кори головного мозку в системній організації діяльності організму

14. Особливості методики ознайомлення молодших школярів з видами і жанрами образотворчого мистецтва

15. Розвиток у молодших школярів уявлень про народне мистецтво (на прикладі творчості Катерини Білокур)

16. Формування системи композиційних закономірностей у молодших школярів на уроках образотворчого мистецтва

Светильник Uniel TLI-201, Е27, синий.
Светильники серии Universal подойдут для широкого круга потребителей, умеющих ценить разумное сочетание качества и цены продукции.
379 руб
Раздел: Офисные (для рабочего стола)
Доска магнитно-маркерная, 60x90 см, алюминиевая рамка, полочка.
Доска магнитно-маркерная 60*90 см. Лакированная поверхность для письма сухостираемыми маркерами и прикрепления информации магнитами или
1393 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Шезлонг детский "Веселый динозаврик".
В кресле-шезлонге вашему ребенку будет одинаково удобно и кушать, и спать, и бодрствовать. Что бы вы ни делали — работу по дому,
2009 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги

17. Використання засобів логіко-емоційної виразності у читанні молодших школярів

18. Організація колективної пізнавальної діяльності школярів у навчальному процесі початкової школи

19. Педагогічні основи використання загадок як засобу розумового виховання молодших школярів

20. Психолого-педагогічні основи розвитку пізнавальних інтересів молодших школярів на прикладі уроків курсу "Я і Україна"

21. Розвиток комунікативно-мовленнєвих умінь молодших школярів при вивченні частин мови у 3 класі

22. Розвиток пізнавальної активності другокласників засобами гри
23. Твори українського народного мистецтва як чинник формування національно-культурної свідомості молодших школярів
24. Формування патріотичних почуттів молодших школярів у позаурочній діяльності

25. Засоби стимулювання навчальної активності молодших школярів

26. Виховання наполегливості молодших школярів у процесі позакласної ігрової діяльності

27. Розвиток мовлення молодших школярів

28. Розвиток української культури та мистецтва у другій половині XIX ст.

29. Композиційні закономірності творів образотворчого мистецтва

30. Аналіз диференційованого підходу у навчанні математики молодших школярів у педагогічному досвіді

31. Бесіда, як форма організації позакласної виховної роботи з молодшими школярами

32. Вивчення молодшими школярами рослин на уроках природознавства в 3 класі

Мотоцикл-каталка 2-х колесный, полицейский.
Мотоцикл каталка обязательно станет любимой игрушкой Вашего малыша. Большое удовольствие доставляет ребенку самостоятельно оттолкнувшись
1700 руб
Раздел: Каталки
Этикетки самоклеящиеся "ProMEGA Label", белые, 210х297 мм, 1 штука на листе А4.
Самоклеящиеся этикетки подходят для печати на лазерных, струйных принтерах и копировальных аппаратах. При хранении листы с этикетками не
792 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Подушка Нордтекс "Магия сна", 70х70 см.
Наполнитель: полиэстер. Ткань чехла: микрофибра. Размер: 70х70 см.
556 руб
Раздел: Размер 70х70 см

33. Види вправ з розвитку мовлення молодших школярів на уроках читання

34. Виконання тематичної композиції молодшими школярами

35. Вплив особливостей педагогічних комунікацій на формування особистості молодшого школяра

36. Гармонізація фізичного і розумового розвитку молодших школярів в процесі фізичного виховання

37. Гра, як провідний метод у роботі гуртка образотворчого мистецтва для першокласників

38. Гурток як вид позанавчальної роботи з образотворчого мистецтва в школі
39. Методика формування у молодших школярів навичок живопису у процесі малювання натюрморту
40. Моральне виховання учнів на уроках образотворчого мистецтва в початковій школі

41. Особливості емоційних реакцій молодших школярів

42. Особливості формування навичок кольоротворення на уроках образотворчого мистецтва в початкових класах

43. Педагогічні основи розвитку процесів запам’ятовування у молодших школярів

44. Психологічні умови розвитку уваги у молодших школярів

45. Робота над удосконаленням орфоепічних навичок молодших школярів

46. Роль естетичного виховання у формуванні підростаючої особистості молодшого школяра

47. Система інтегрованих уроків, як засіб розумового розвитку молодших школярів

48. Теоретичні основи національного виховання старших дошкільників шляхом ознайомлення з творами українського образотворчого мистецтва

Карандаши цветные "Kolores", 24 цвета.
Карандаши цветные, трехгранные, заточенные. В комплекте: точилка. Длина карандаша: 175 мм Толщина грифеля: 2,9 мм. Количество цветов: 24.
403 руб
Раздел: 13-24 цвета
Средство для стирки спортивной одежды и обуви "Sport&Outdoor", 755 мл.
Прекрасно справляется с любыми загрязнениями и неприятными запахами пота, помогает надолго сохранить свежесть вещей и первоначальные
310 руб
Раздел: Гели, концентраты
Карта "Периодическая система употребления".
Эта карта - не только остроумный, но и познавательный подарок. На внешний стирающийся скретч-слой карты нанесены названия и крепость
837 руб
Раздел: Прочее

49. Традиційні народні промисли і ремесла як засіб формування смаків та ідеалів у молодших школярів

50. Форми і методи здійснення екологічної освіти молодших школярів на уроках курсу "Я і Україна"

51. Формування геометричних понять у молодших школярів

52. Формування графічних умінь молодших школярів на уроках трудового навчання

53. Формування екологічної культури молодших школярів у сучасній початковій школі

54. Формування комунікативних умінь і навичок у молодших школярів
55. Формування мовленнєвих навичок у молодших школярів
56. Формування навички швидкого читання у молодших школярів

57. Формування правильної дикції у молодших школярів

58. Формування у молодших школярів естетичних почуттів на уроках класного читання

59. Формування у молодших школярів мотивації до навчання

60. Формування у молодших школярів організаційних умінь і навичок

61. Формування у молодших школярів читацьких інтересів у процесі роботи з дитячою художньою книжкою

62. Формування читацьких інтересів молодшого школяра на основі використання ілюстрованого матеріалу

63. Шляхи розвитку у молодших школярів бережливого ставлення до природи

64. Дидактичні умови забезпечення оптимального первинного сприймання навчального матеріалу у молодших школярів

Таблетки для посудомоечной машины "Clean&Fresh", 5 in1 (midi).
Таблетки для посудомоечной машины «Clean&Fresh» – чистота и свежесть Вашей посуды в каждой таблетке! Великолепно очищает посуду и содержит
379 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Мольберт "Ника растущий", со счетами (сиреневый).
Двусторонний мольберт для детей прекрасно подойдет для обучения и для развлечения. Одна сторона мольберта - магнитная доска для работы с
1790 руб
Раздел: Буквы на магнитах
Подставка деревянная для ножей Regent (сосна, 5 отверстий).
Подставка деревянная с отверстиями для кухонных ножей. Деревянная опорная стойка. 5 отверстий для ножей. Материал: сосна.
374 руб
Раздел: Подставки для ножей

65. Збагачення словникового запасу молодших школярів під час засвоєння граматико-орфографічних знань

66. Економічне виховання молодших школярів

67. Виховання молодших школярів на засадах християнської моралі

68. Адаптація молодших школярів до навчально-виховного процесу

69. Особистісна тривожність молодших школярів

70. Прояви агресивності молодших школярів
71. Психодіагностика творчих здібностей молодших школярів
72. Розвиток силових здібностей школярів у різні вікові періоди

73. Розвиток операцій банківської системи на сучасному етапі економічних відносин в Україні (на прикладі АППБ "Аваль")

74. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

75. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві

76. Організація та шляхи вдосконалення обліку та контролю наявності та руху основних засобів

77. Адвокатура, її поняття, завдання, організаційні форми, види і гарантії адвокатської діяльності, професійні права і обов’язки адвоката та підстави для припинення адвокатської діяльності

78. Українська мова в засобах масової інформації

79. Засоби інтенсифікації виразності газетного тексту у мові сучасної української преси

80. Організація науково-інформаційної діяльності

Комплект детского постельного белья "Трансформеры".
Маленькие поклонники сериала «Трансформеры» будут рады получить в свое распоряжение одноименный комплект. Это неудивительно, ведь так
1498 руб
Раздел: Детское, подростковое
Детский матрас "Плитекс. Юниор", для коляски и люльки.
Матрас для детской универсальной коляски. В основе матраса — натуральные растительные волокна (латексированная кокосовая койра, 2 см), что
557 руб
Раздел: Матрасы в коляску
Набор для творчества. "Творчество" стикеры "Домик для игр".
В наборе Melissa & Doug более 170 стикеров (наклеек) на тему интерьера дома. Набор помогает вашему малышу развивать творческие
479 руб
Раздел: Прочие

81. Інформаційне забезпечення діяльності організації

82. Застосування засобів паблік рилейшнз в процесі підготовки України та Польщі до проведення чемпіонату Європи з футболу ЄВРО-2012

83. Митні процедури та процедури ліцензування імпорту в організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства (на матеріалах ТОВ "Рамірент Україна")

84. Особливості організації дипломатичної діяльності в Україні

85. Організація діяльності підприємства

86. Організація інформаційного обслуговування менеджера. Методи матеріального заохочення. Документація управлінської діяльності
87. Основи організаційної діяльності у виробничій сфері
88. Умови формування інноваційної діяльності. Типові схеми організаційних структур управління інноваційним процесом

89. Організаційно-економічне обґрунтування діяльності підприємства з виробництва макаронних виробів

90. Організація середовища для моделювання змішаної системи освіти на прикладі Факультету мистецтв Криворізького державного педагогічного університету

91. Планування і організація навчальної діяльності

92. Розвиток української етнонаціональної спільноти

93. Організаційно-правове регулювання інвестиційної діяльності (на прикладі Вінніцької області)

94. Організація та напрями підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства

95. Розвиток процесів памiяті в молодшому шкільному віці

96. Аналіз ігрової діяльності як засобу соціалізації особистості

Сиденье в ванну раздвижное (дерево).
Сиденье в ванну раздвижное, пятиреечное, закрепленное к каркасу, регулируется по ширине ванны. Предохраняйте деревянную часть изделия от
752 руб
Раздел: Решетки, сиденья для ванны
Контейнер для аптечки "Домашний доктор", 10 л.
Контейнер выполнен из прозрачного пластика. Для удобства переноски сверху имеется ручка. Внутрь вставляется цветной вкладыш с одним
324 руб
Раздел: 5-10 литров
Кроватка для кукол, деревянная.
Если ваша дочка мечтает собрать для любимой куколки целый мебельный гарнитур, то начинать необходимо с покупки именно этой реалистичной
401 руб
Раздел: Спальни, кроватки

97. Образотворче і декоративно-ужиткове мистецтво

98. Розвиток мистецтва України

99. Розвиток підприємницької діяльності в Україні


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.