Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Банковское дело и кредитование Банковское дело и кредитование

Організація безготівкового платіжного обороту в Україні та перспективи його розвитку

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ ХАРКІВСЬКА ФІЛІЯ До захисту допускаю: завідувач кафедри банківської справи, Академік АЕН України д.е.н., професор О. В. Васюренко ДИПЛОМНА РОБОТА Організація безготівкового платіжного обороту в Україні та перспективи його розвитку Керівник роботи, старший викладач І. М. Федосік Консультант з питань використання інформаційних систем і технологій, к.т.н., доцент С. О. Шамов Консультант з питань охорони праці, к.х.н., доцент Л. І. Юрченко Студентка факультету банківської справи, обліку і фінансів V курсу групи 54 – БСЗ спеціальності 7.050105 “Банківська справа” Н.О. Цимбалова Харків-2009 Зміст Вступ Розділ 1. Безготівкові розрахунки та їх роль в умовах трансформації економічної системи України 1.1 Історичні передумови становлення та розвитку безготівкового обороту в Україні 1.2 Економічний зміст та принципи організації безготівкових розрахунків в Україні 1.3 Техніко-економічна характеристика АСУБ &quo ;Грант&quo ; Розділ 2. Аналіз організіції платіжного обороту в Україні 2.1 Аналіз безготівкового обігу в Україні 2.2 Аналіз безготівкового обороту в АСУБ &quo ;Грант&quo ; 2.3 Аналіз впровадження пластикових карток міжнародних розрахункових систем в Харківському регіоні Розділ 3. Шляхи вдосконалення безготівкового платіжного обороту на сучасному етапі розвитку банківської системи України 3.1 Введення програми розвитку системи масових безготівкових платежів в Україні – шлях до вдосконалення платіжного обороту держави 3.2 Впровадження найсучасніших банківських технологій у платіжному обороті України 3.3 Введення нових послуг в АСУБ &quo ;Грант &quo ; на підставі досвіду використання безготівкових розрахунків в розвинених країнах світу Розділ 4. Використання інформаційних систем і технологій у банківській сфері 4.1 Характеристика та стан інформаційних систем і технологій у АСУБ &quo ;Грант&quo ; 4.2 Перспективи створення та розвитку сучасних інформаційних систем і технологій в банківській сфері, оцінка переваг та можливостей створення 4.3 Основні задачі та вимоги до систем захисту банківських інформаційних технологій Розділ 5. Правові, соціально-економічні, організаційно-технічні питання охорони праці в банківській установі 5.1 Аналіз санітарно-гігієнічних умов праці в установі АСУБ &quo ;Грант&quo ; 5.2 Техніка безпеки та протипожежна профілактика 5.3 Розрахунок – аналіз штучного освітлення в приміщенні валютного управління АСУБ &quo ;Грант&quo ; Висновки Список використаних джерел Додатки Вступ Функціонування фінансово-кредитної системи будь якої країни неможливо без ефективної дії банківської системи. В сучасних умовах розвиток банківських послуг в Україні є дуже важливим, тому що банківська система є невід’ємною ланкою, що обслуговує економіку всієї країни. Банки – необхідна складова сучасного грошового господарства. Вони створюють основу ринкового механізму, за допомогою якого функціонує економіка держави. Комерційні банки мають регулювати рух всіх грошових потоків, в першу чергу безготівкових, сприяти забезпеченню найбільш раціонального використання фінансових ресурсів суспільства та переливу капіталу в ті галузі господарства країни, де віддача вкладених коштів буде максимальною.

Організація платіжного обороту – одна з традиційних сфер банківських послуг, яка повинна відповідати конкретним вимогам, що обумовлені інтересами розвитку економіки. Головна з них – забезпечувати своєчасне отримання кожним підприємством коштів за поставлену ним продукцію та надані послуги, чим сприятиме прискоренню обігу оборотних коштів в розрахунках. Успішне проведення ринкових реформ в Україні неможливе без підвищення ефективності управління діяльністю банків. Тому важлива роль відводиться аналізу безготівкового обігу, без якого не відбудеться нормальне функціонування будь-якого підприємства і країни в цілому. Ефективний розвиток та надійність банківської системи України в сучасних економічних умовах залежить від рівня аналітичної роботи в комерційному банку, яка дозволила б давати реальну та всебічну оцінку досягненим результатам їх діяльності, виявляти сильні та слабкі сторони, визначати конкретні шляхи рішення проблем, які виникають. Актуальність теми обумовлюється необхідністю швидких, якісних та безперервних розрахунків, як між окремими підприємствами країни, так і між різними державами. Зрозуміло, що ці розрахунки не можуть проводитися готівкою, не тільки тому, що це не практично, але й тому, що безготівкові розрахунки – це ефективно, надійно, зручно. Розумна організація безготівкового обігу – це запорука надійної і безперебійної роботи будь-якого підприємства чи фірми. Тепер стає дуже важливим правильне обрання банку, в якому матиме обслуговуватися підприємство, це доводить актуальність обраної теми і необхідність проведення аналізу даного напрямку діяльності банків з метою визначення недоліків, та шляхів їх подолання, і відкриття переваг при безготівкових розрахунках. В роботі розглядаються питання складу платіжного обороту, особливості функціонування різних видів розрахунків. Об’єктом дослідження є процес розвитку безготівкових розрахунків в Україні. Для більш детального розгляду взято Харківський Акціонерний Східно-Український банк “Грант”, який стане базою проведення фінансового аналізу банку та, зокрема, аналізу безготівкових розрахунків підприємства. Метою даної роботи є обґрунтування теоретичних основ організації безготівкового платіжного обороту, а також розкриття основних напрямків підвищення якості структури безготівкового платіжного обороту, пошук шляхів, щодо вдосконалення системи електронних масових платежів. Для дослідження поставленої мети в роботі вирішені такі завдання: вивчення умов та принципів організації безготівкового платіжного обороту; аналізу структури платіжного обороту держави; розгляд основних форм безготівкових розрахунків; запропоновано напрямки, щодо вдосконалення організації безготівкового платіжного обороту держави; приведено нові банківські послуги. Сфери застосування готівкових та безготівкових платежів чітко визначені в законодавчому порядку. Платежі, що здійснюються за допомогою готівки, використовуються в процесі взаємовідносин господарських організацій із населенням, обслуговують рух його грошових доходів і витрат. У розрахунках між суб'єктами господарської діяльності майже всі господарські платежі ( крім дрібних ) здійснюються безготівковим переказуванням коштів із рахунка платника на рахунок одержувача на підставі укладеного договору про розрахунково-касове обслуговування.

В роботі використана законодавчо-нормативна база та періодична література українських видавництв, підручники та інші джерела. Вказаному питанню приділяється значна увага Національного банку України, що знайшло своє відображення у законах “Про банки і банківську діяльність”, “Про Національний банк України”, “Про підприємства в Україні” від 17.12.2000р. №2121-ІІІ, Інструкції НБУ “Про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті” від 29.03.01р. № 135, “Про порядок відкриття та використання рахунків в національній та іноземній валюті” від 18.12.98р. за № 527. Ці акти також свідчать про необхідність розгляду даної теми, так як вийшли не так давно і вимагають ретельного вивчення. Для більш повного розкриття даної теми в роботі були використані джерела таких авторів О.В.Васюренка, Р.Коцовської, В.І.Міщенка, А.М.Мороза, В.Ричаківської, В.А.Ющенка та інші. Вище зазначені факти свідчать про актуальність і необхідність розгляду даної теми за сучасних умов розвитку України, та доводять перспективність розвитку безготівкового платіжного обороту. Впровадження пропозицій, наданих у роботі, дозволить покращити роботу з безготівкового обігу та введення розрахункових операцій установами банків. Це надасть можливість ввести в дію нові системи розрахунків, покращити принцип дії існуючих платіжних інструментів, скористатися міжнародним досвідом з цієї галузі що призведе до вдосконалення роботи як комерційних банків так і їх клієнтів. Розділ 1. Безготівкові розрахунки та їх роль в умовах трансформації економічної системи України 1.1 Історичні передумови становлення та розвитку безготівкового обороту в Україні Щоб краще зрозуміти теперішній стан платіжної системи України як екс-радянської республіки, важливо розглянути її історичне коріння. З 1930 року до недавніх реформ єдина банківська система обслуговувала весь Радянський Союз. У процесі розвитку банківської системи Радянського Союзу була в цілому створена налагоджена система внутрішньобанківських та міжбанківських розрахунків установ Держбанку СРСР. Як емісійно-касовий та кредитно-розрахунковий центр країни Держбанк будував свої стосунки з іншими кредитними інститутами країни на основі кореспондентських рахунків, які були відкриті в Будбанку СРСР та Держтрудощадкасах СРСР. Тільки Державний ощадний банк, який працював разом з центральним банком, виконував функції єдиного споживчого банку, надаючи фізичним особам і господарствам ощадні депозитні рахунки. Оскільки Радянський Союз оперував монобанківською системою і володів усіма підприємствами, платіжні операції здійснювалися через внутрішньобанківські перекази, і основною вимогою до системи та її відмінною рисою був контроль, а не швидкість, зручність чи надійність. Внутрішньобанківські розрахунки між установами Держбанку СРСР проводилися за системою міжфілійних оборотів (МФО), яка була введена у дію 1933 року. У цю ж систему були включені й установи Зовнішторг-банку СРСР. Щорічно за міжфілійними оборотами в СРСР проводилося до 200 млн. операцій. Платежі здійснювалися незалежно від наявності коштів на кореспондентських субрахунках, але в межах кредитового сальдо на кореспондентському рахунку банку.

Своїм думанням і чином він чужий старому поколінню, яке виховувалось у партіях. Власне це е найбільшим успіхом, бо сьогодні існує, правда невеликий, але сильний гурток націоналістів, що зуміє повести націоналістичний рух на Західній Україні та, вихований в соборницькому дусі, вважає себе частиною тої майбутньої організованої сили, яка росте всюди, де тільки живе молоде українське покоління на цілій Україні й поза її межами, не еміґрації”. УКРАЇНСЬКІ НАЦІОНАЛІСТИЧНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗА КОРДОНОМ Група Української Національної Молоді Першою націоналістичною молодіжною організацією на чужині була „Група Української Національної Молоді”, що постала в таборі інтернованих вояків УГА в чеському містечку Ліберець (по-німецьки Райхенбах) на початку 1921 р. В ліберецькому таборі перебувала група Української Галицької Армії під командуванням ген. Кравса, яка влітку 1920 р. перейшла Карпати й була інтернована чехо-словацькою владою. До табору полонених в Лібереці перевезено цих вояків у вересні 1920 р. До них долучено транспорт галичан із Відня, а далі втікачів з польського полону та інтернованих з табору в Липнику

1. Вплив фінансової глобалізації на економіку України

2. Агробіологічні та агротехнічні особливості оптимізації прийомів вирощування соняшнику, рицини, сафлору в умовах південної підзони степу України

3. Організація грошового обігу

4. Організаційна система управління природокористуванням України

5. Кредитна система комерційних банків в налагоджені платіжного і розрахункового механізму в Україні

6. Використання та облік вексельного обігу в Україні, його контроль, значения в діяльності підрпиємства
7. Організація обліку власного капіталу підприємства України
8. Організація роботи народного депутата України в парламенті та у виборчому окрузі

9. Правові основи використання електронного цифрового підпису в цивільному обігу

10. Організація утримання і трудового використання іноземних військовополонених та інтернованих на території України (1939–1953 рр.)

11. Наукове обґрунтування оптимізації системи профілактики інвалідизуючих захворювань у військовослужбовців служби безпеки України

12. Економічна сутність статистики зовнішньої торгівлі, платіжного балансу та валютних курсів

13. Коригування зовнішніх дисбалансів платіжного балансу (на прикладі розвинутих країн)

14. Дослідження організації роботи митних органів України в сфері попередження скоєння митних злочинів

15. Організаційна та правова регламентація діяльності митного органу України (МОУ) на прикладі діяльності Київської обласної митниці

16. Особливості грошового обігу під час Першої світової війни

Копилка "Свинка с мелом", 20x15x16 см, арт. 223018.
Копилка поможет Вам наконец-то собрать требуемую сумму для покупки долгожданной вещицы. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой
695 руб
Раздел: Копилки
Шкатулка для ювелирных украшений, 20x13x11 см, арт. 88253.
Шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку элегантности. Беречь от
363 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Чековая книжка желаний "Для Неё".
Этим подарком женщина обещает исполнить несколько заветных желаний мужчины по его выбору. В каждой книжке содержится 12 листов с
390 руб
Раздел: Прочее

17. Статистика грошового обігу

18. Організація товарообмінних операцій на прикладі ДП ДАК "Хліб України" Крижопільський елеватор

19. Грошовий обіг України

20. Активи як найважливіший об’єкт бухгалтерського обліку укр

21. Облік і контроль в органах Пенсійного фонду України: теорія та практика

22. Реалізація Конституції України
23. Юридичні гарантії як правові засоби реалізації та захисту службово-трудових прав працівників СБ України
24. Радянізація західних областей України після Другої світової війни

25. Платіжний баланс України

26. Верховна Рада України в системі органів влади

27. Система митних органів України та їх повноваження

28. Необхідність і принципи формування вищих органів управління підприємствами України

29. Організація бухгалтерського обліку товарів на підприємстві (на прикладі Об’єднання "Сумипошта")

30. Адвокатура, її поняття, завдання, організаційні форми, види і гарантії адвокатської діяльності, професійні права і обов’язки адвоката та підстави для припинення адвокатської діяльності

31. Створення Організації Об’єднаних Націй

32. Персонал як об’єкт управління організації

Набор посуды керамической "Миньоны" (3 предмета), желтый.
Набор детской керамической посуды с изображением героев любимых диснеевских мультфильмов в подарочной упаковке. Состав набора: • тарелка:
547 руб
Раздел: Наборы для кормления
Пивная кружка "Пиво утром, как известно, не так вредно, как полезно", 500 мл, 14 см.
Состав: керамика, ПМ. Мыть тёплой водой с применением нейтральных моющих средств.
720 руб
Раздел: Кружки
Средство для купания Bubchen, 400 мл.
Мягкое средство для купания младенцев c лекарственными травами стабилизирует кислотно-щелочной баланс кожи и поддерживает ее естественную
413 руб
Раздел: Экстракты, сборы

33. Організаційно-економічне обґрунтування діяльності підприємства з виробництва макаронних виробів

34. Планувальна організація об’єктів комунального господарства міста

35. Організація ремонту машино-тракторного парка з технологічною розробкою ЦРМ господарства

36. Організація приймання товару в аптеці

37. Менеджмент, як орган (апарат) управління організацією

38. Організація праці
39. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat
40. Дослідження впливу наповнювача на структурну організацію і міжфазну взаємодію в композиційних полімерних матеріалах

41. Організація підприємства дрібнооптової торгівлі „ХОДАК”

42. Організаційні заходи що обезпечивають працівників під час роботи

43. Організація евакуаційних заходів

44. Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою

45. Ділові прийоми, їх різновиди та особливості організації

46. Організаційні засади функціонування Європейського Центрального банку

47. Організація банківської справи

48. Організація депозитних операцій з фізичними особами в ВАТ "Ощадбанк"

Счеты "Математика".
Благодаря такой интересной игрушке ребёнок очень быстро научится считать! Игрушка состоит из основания, таблички с примерами и 10-ти дуг с
819 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Подарочная расчёска для волос "Полина".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос
Мягкий пол, универсальный, 60x60 см, бежево-коричневый.
Мягкое модульное универсальное покрытие, предназначенное для дома, детских игровых зон, торговых центров, спортивных залов и площадок
1043 руб
Раздел: Прочие

49. Організація дистанційного обслуговування клієнтів банківськими установами

50. Організація касових операцій у банківських установах

51. Організація ресурсної бази банків в Україні

52. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

53. Аналіз організації депозитних операцій банків з фізичними особами в комерційному банку ТОВ "Укрпромбанк"

54. Державне управління охороною праці та організація охорони праці
55. Організація охорони праці на виробництві
56. Організація роботи з охорони праці у професійно-технічних навчальних закладах

57. Організація охорони праці на виробництві

58. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах

59. Організація виробництва в сільськогосподарських підприємствах

60. Організація технологічних процесів виробництва доброякісної продукції в умовах радіоактивного забруднення

61. Організація, нормування та оплата праці на виробництві продукції садівництва

62. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні кормів

63. Основні організаційні заходи стабілізації виробництва та формування ринку зерна

64. Вдосконалення організації бухгалтерського обліку на ТОВ "СКОП"

Подставка деревянная для ножей Regent (сосна, 5 отверстий).
Подставка деревянная с отверстиями для кухонных ножей. Деревянная опорная стойка. 5 отверстий для ножей. Материал: сосна.
374 руб
Раздел: Подставки для ножей
Беговел "Funny Wheels Rider Sport" (цвет: оранжевый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2900 руб
Раздел: Беговелы
Подушка "Нордтекс. Влюбленный скворец", 40х40 см.
Декоративные подушки являются непременным элементом современного интерьера. Они могут послужить прекрасным украшением не только спальни,
454 руб
Раздел: Подушки

65. Внутрішній аудит організації

66. Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві

67. Організації обліку ЗЕД - зовнішньоекономічної діяльності

68. Організація аудиторської перевірки матеріальних витрат на виготовлення продукції

69. Організація бухгалтерського обліку в Мексиці та Норвегії

70. Організація бухгалтерського обліку в США та Білорусії
71. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві
72. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

73. Організація бухгалтерського обліку у Франції та Китаї

74. Організація документування господарських операцій

75. Організація і методика аудиту грошових коштів

76. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

77. Організація і шляхи вдосконалення обліку власного капіталу на прикладі ВАТ "Луганськмлин"

78. Організація облікової політики підприємства

79. Організація обліку в магазині "Світанок"

80. Організація обліку в Швеції і Польщі. Порівняльна характеристика

Логическая игра "IQ-ХоХо", арт. SG 444 RU.
Заполните игровое поле десятью двухсторонними деталями головоломки, располагая Х и О в определённой последовательности. Выполните все 120
525 руб
Раздел: Игры логические
Шары для сухого бассейна, 100 штук.
Шары для сухого бассейна упакованы в тубус, что удобно для хранения и переноски. Количество шаров 100 штук вполне хватит для детской ванны
1037 руб
Раздел: Шары для бассейна
Мягкий пол универсальный, синий, 60x60 см (4 детали).
4 детали - 1,5 кв.м. Пол идет в комплекте с кромками.
1080 руб
Раздел: Прочие

81. Організація обліку запасів на підприємствах

82. Організація обліку на підприємствах малого бізнесу

83. Організація обліку на підприємстві ТОВ "ВІРКО"

84. Організація обліку реалізації сільськогосподарської продукції, робіт і послуг

85. Організація обліку та контролю в Біловодському районному центрі зайнятості

86. Організація праці бухгалтера
87. Організація складського обліку запасів в установах
88. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

89. Організація та шляхи вдосконалення обліку та контролю наявності та руху основних засобів

90. Організація управлінського обліку на підприємстві

91. Основи організації бухгалтерського обліку

92. Правове регулювання бухгалтерського обліку та особливості його організації в бюджетних установах

93. Системи обліку в бюджетних організаціях (меморіально-ордерна система)

94. Становлення професійних бухгалтерських організацій

95. Типи організаційних структур бухгалтерії (лінійна, ступінчата, комбінована)

96. Аудит в організації

Конструктор металлический для уроков труда №3 в деревянной упаковке.
Из трех конструкторов, входящих в серию, этот содержит наибольшее количество деталей, следовательно возможностей собрать что-то
578 руб
Раздел: Магнитные и металлические конструкторы
Компактные развивающие игры в дорогу "Логозавры", арт. ВВ2099.
Логозавры - это увлекательная игра-головоломка на развитие логического мышления, математических навыков, внимательности,
337 руб
Раздел: Игры в дорогу
Конструктор "Mechanical Kangaroo".
Конструктор для сборки действующей модели «Механический Кенгуру». Каждый мальчишка, увидев хитроумный механизм, пытается его
317 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические

97. Аналіз факторів територіальної організації Стаханово–Алчевського промислового вузла

98. Загальні засади та нормативно-правова база організації навчального процесу

99. Організації (органи) господарського керівництва

100. Організаційно-правові форми малого бізнесу. Контракти


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.