Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Охрана природы, Экология, Природопользование Охрана природы, Экология, Природопользование

Стратегічні вектори управління еколого-соціо-економічною системою регіону

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки

Стратегічні вектори управління еколого-соціо-економічною системою регіону Загальне визначення управління, яке відображає існуючі відносини у системі &quo ;природа-суспільство&quo ; та їх антропогенний характер, можна сформулювати так: управління - це свідомий вплив людини на різноманітні господарські і природні об'єкти та процеси, що відбуваються в навколишньому середовищі, а також на людей, пов'язаних із ними, які здійснюються для отримання бажаних результатів. У цьому розумінні управління являє собою усвідомлений інформаційний вплив людини на об'єкт управління. Метою управління в галузі охорони навколишнього природного середовища є реалізація законодавства, контроль за додержанням вимог екологічної безпеки, забезпечення проведення ефективних і комплексних заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів, досягнення узгодженості дій державних і громадських органів у галузі охорони навколишнього природного середовища як на національному, так і на регіональному рівні, у тому числі в умовах поліфункціональності регіонального розвитку. Будь-якому управлінню передує формування цілей. Згідно з ними конструюється структура, визначаються системні функції, які мають забезпечити розв'язання цільових завдань. Як констатує відомий вчений В. Шевчук, на підставі біотичних принципів гармонізації життєдіяльності і збалансованого розвитку спеціалістами сформульовано головні напрями державного екологічного управління на сучасному етапі: екологічне оздоровлення деградованих природних об'єктів, ландшафтів і стабілізація екологічного стану держави; відновлення природного потенціалу, ощадливе природокористування; формування національної екологічної мережі; охорона навколишнього природного середовища; забезпечення екологічної безпеки, зменшення антропогенного тиску і забруднення відходами; екологізація загальних функцій управління державою; екологізація соціально-економічного розвитку, вдровадження принципів збалансованого розвитку; розвиток національного екологічного партнерства. Стратегія управління регіональним розвитком базується на результатах багатоаспектного аналізу стану регіону та його основних підсистем: економічної, соціальної та екологічної. При цьому визначаються основні характеристики регіону, чинники впливу на розвиток конкретних процесів і підсистем, потім визначаються тенденції розвитку, які мають бути оптимальними для даного регіону. Необхідно знати достовірний економічний, екологічний та соціальний стан, щоб не порушити існуючого балансу стабільності. Важливим залишається з'ясування сильних і слабких сторін не тільки економіки, а й соціальної інфраструктури і стану навколишнього природного середовища. На основі проведеного аналізу регіону необхідно визначити оцінку його природно-ресурсного потенціалу, а саме його економіко-географічне положення; мінерально-сировинний, земельний, водний, рекреаційний потенціал та його просторовий розвиток; соціальний (демографічна ситуація, якісна та кількісна структура населення, соціальна інфраструктура); економічний (сільське та водне господарство, промисловість) та природоохоронний потенціал.

Даний етап досліджень повинен встановити можливості та обмеження природокористування в межах екологічного потенціалу. За умови, ідо екологічний фактор є лімітуючим фактором при формуванні стратегії регіонального розвитку. Стратегія регіонального розвитку та всі можливі програми використання та охорони природно-ресурсного потенціалу базуються на наявних та перспективних ресурсах регіону, на їх потенційних можливостях. Досягнення цієї мети досліджень можливо за допомогою SWO -аналізу, за допомогою якого проведено аналітичне дослідження стану економічного, екологічного і соціального розвитку південний територій України. Даний метод аналітичних досліджень широко використовується в практиці стратегічного планування. Місією стратегії регіонального розвитку є використання та охорона природно-ресурсного потенціалу для забезпечення перспектив сталого просторового розвитку регіону з метою забезпечення якісних умов життєдіяльності та добробуту суспільства. Стратегія досягнення балансу інтересів у сфері природокористування регіону є лише складовою системи стратегічного управління регіональним розвитком, а його розробка базується на послідовних управлінських діях. Знання напрямку, яким має розвиватися регіон, має важливе значення при формуванні стратегії регіонального розвитку. Після розробки стратегічного плану має розроблятися стратегія його реалізації, яка передбачає конкретні заходи щодо використання природно-ресурсного потенціалу регіону та збалансованого розвитку підсистем: економічної, екологічної та соціальної - у складі еколого-економічної системи регіону. Оцінка існуючого стану еколого-економічної системи та порівняння її з майбутнім станом та поставленими цілями розвитку визначають певні розриви між можливими та бажаними результатами, які можуть ліквідуватися за рахунок двох напрямів дій: корегуванням цілей на найближчу перспективу та пошуком додаткових ресурсів і визначенням нових джерел зростання. Тільки після досягнення відповідності між наявними та необхідними ресурсами та бажаними і прогнозованими результатами можлива розробка стратегії регіонального розвитку. Кожен регіон можна представити як відкриту еколого-економічну систему, зовнішнє середовище якої може буде представлено двома категоріями: внутрішньодержавними та міжнародними (глобальними). Ефективність регіонального розвитку у значній мірі залежить від того, як здійснюється державне управління розвитком регіонів країни. Сучасні умови потребують підвищення ролі державного регулювання регіонального розвитку, але воно має бути більш тоншим і здійснюватися без прямого втручання держави у справи регіонів. Виходячи з того, що повноваження у сфері здійснення економічної політики делегуються на рівень регіонів, доцільним є виділити в межах України окремі територіально-виробничі комплекси, до складу яких може входити декілька областей. Розробка ефективної стратегії регіонального розвитку передбачає: активізацію саморозвитку, саморегулювання та управління кожним регіоном; перегляд та внесення відповідних змін у структуру адміністративно-територіального управління регіону; посилення фінансово-економічної самостійності регіону в напрямку фінансової автономії.

Для балансу інтересів у сфері природокористування Південного регіону України необхідно забезпечити всебічне зрівноваження інтересів соціального, економічного і екологічного розвитку за максимально можливою кількістю демографічних, соціальних, екологічних, економічних, виробничих і техніко-технологічних параметрів. У протилежному випадку рано чи пізно будь-яка з підсистем загальної еколого-економічної системи почне деградувати та занепадати. З приводу цього основними стратегічними напрямами розвитку територій поліфункціонального статусу повинні бути такі: раціональне використання, відтворення та охорона природно-ресурсного потенціалу регіону, як найголовнішого чинника забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності нинішнього та майбутнього поколінь, підтримання в еколого-економічній системі рівноваги, а також забезпечення належної якості навколишнього середовища, з точки зору інтересів здоров'я людини; екологічно-безпечний розвиток галузей економіки регіону з метою забезпечення високоякісних умов життєдіяльності населення та вирішення соціальних, економічних і екологічних проблем регіону; покращення демографічної ситуації завдяки вирішенню соціальних, економічних і екологічних проблем регіону та покращенню умов життєдіяльності населення; проведення реконструкції матеріально-технічної бази господарсько-виробничого комплексу на основі застосування інноваційних еколого-безпечних енерго- і ресурсозберігаючих технологій, маловідходних і безвідходних виробничих циклів з урахуванням екологічних вимог, критеріїв, стандартів та обмежень; посилення міжнародного співробітництва у сфері вирішення соціально-економічних проблем; удосконалення регіонального механізму управління використанням, відтворенням та охороною природно-ресурсного потенціалу, усунення ймовірності виникнення техногенних катастроф та явищ. Для забезпечення досягнення цих стратегічних напрямів розвитку регіону необхідно всебічно та повністю враховувати багаточисельні чинники, вимоги і зміни, що відбуваються в навколишньому середовищі, в економічній, соціальній і екологічній підсистемах загальної еколого-економічної системи регіону під впливом антропогенних і техногенних факторів прискоренні темпів науково-технічного розвитку, у тому числі і в аграрному секторі економіки та розвитку глобалізаційних процесах в період трансформаційних економічних процесів. Суспільно-економічний розвиток Причорноморського регіону України та особливості формування еколого-безпечної політики регіону повинні враховувати особливості природних екологічних систем та передбачати заходи щодо їх ефективного відновлення. Вважається, що залежно від причин, які викликають порушення здатності довкілля до самовідтворення, регіони умовно можна класифікувати на два види: регіони з напруженим екологічним станом внаслідок нераціонального використання природно-ресурсного потенціалу; регіони з напруженим екологічним станом внаслідок надмірного техногенного навантаження на навколишнє середовище. Території Південного регіону потенційно відносяться до зон з високим рейтингом екологічної депресивності територій поліфункціонального призначення.

Але про формальну передачу Криму Укран тод Хрущов не говорив. Можна погодитися з П. Вольвачем, що ршення про передачу Кримсько област з складу Росйсько Федерац Укран було породженням колективно думки вищого кервництва тодшнього СРСР. Без участ старо сталнсько гвард Маленкова, Молотова, Кагановича, Ворошилова, Булганна воно б не вдбулося. Позиц Хрущова на той час у парт  держав не були настльки ще сильними, аби самочинно виршувати долю такого стратегчно важливого регону, як Крим. Як фахвець, що серед кремлвського кервництва був найбльш обзнаним з сльським господарством  тривалий час очолював УРСР, Хрущов добре знав: перебуваючи в склад РРФСР, Кримська область залишалася фактично в економчному простор Украни (Сльський час.P 1999. - 9 квтня). Хрущов, справд, офцйно в акц передач Криму Укран участ не брав. Але, ставши свдком з передвонних рокв, коли Москва вольовим ршенням перекроювала кордони, не рахуючись з етнчними межами  бажанням народв, зокрема укранського (несправедливе вдторгнення в 20-х Слобожанщини, Стародубщини, Таганрожщини, в 1939 Берестейщини, в 1940 Приднстров'я),  навть не запитуючи формального дозволу у вищо законодавчо влади УРСР, як це передбачалося за тодшньою Конституцю, з усього видно, вн прагнув дотриматися чинного законодавства. ¶ на думку вдомого правознавця В

1. Підписання договору про Стратегічні Наступальні Озброєння у контексті радянсько-американських переговорів щодо скорочення ядерної зброї у 1991 році

2. Стратегічне планування і управління на підприємстві

3. Управління праці і соціального захисту населення

4. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

5. Дослідження соціоекологічної системи свинокомплексу в Баштанському районі

6. Економічні та правові основи управління організацією
7. Мораль і соціальне управління
8. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

9. Адаптація систем управління промисловими підприємствами в умовах трансформаційної економіки

10. Аналіз системи стратегічного управління ДП "Укрдонбасекологія"

11. Конкурентоспроможність персоналу як об’єкт стратегічного управління

12. Основи внутрішньо-фірмового управління нововведеннями: стратегія і структура

13. Стратегічне управління як реалізація цільового підходу

14. Стратегія управління персоналом суб’єкту зовнішньоекономічної діяльності (на базі матеріалів зовнішньоекономічної діяльності приватного підприємства ПП "Промен")

15. Удосконалення стратегічного управління діяльністю підприємства

16. Політичне управління та його соціотехніка

Рюкзак школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (Тролли).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
2082 руб
Раздел: Без наполнения
Копилка-раскраска "Сова в шляпе".
Набор для творчества. Копилка-раскраска. Пластиковая копилка легкая, приятная на ощупь, не бьется при падении и ее легко раскрашивать. В
324 руб
Раздел: Копилки
Набор кукол "Шарлотта Земляничка" (с одеждой).
Игровой набор "Шарлотта Земляничка" состоит из четырех мини-кукол высотой 8 см и массы полезных аксессуаров. Благодаря
1599 руб
Раздел: Шарлотта Земляничка

17. Екологічна економіка та управління природокористуванням

18. Сутність та еволюція економічних систем. Поняття та основа класифікації методів управління

19. Економіко-математичні моделі управління інвестиційним портфелем

20. Аналіз та удосконалення оперативного управління

21. Менеджмент, як орган (апарат) управління організацією

22. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру
23. Рішення в системі управління
24. Управління запасами

25. Управління проектами

26. Управління трудовими ресурсам як динамічна система

27. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)

28. Організаційна система управління природокористуванням України

29. Бухгалтерський облік в системі управління господарською діяльністю

30. Управління житловим фондом шляхом утворення кондомініумів

31. Державне управління природокористуванням і природоохороною в Україні

32. Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою

Игра магнитная "Одевашки. Настя".
Это магнитная история про то, как одеть куклу Настю. Она простая, но при этом очень увлекательная и не вызовет сложности у ребенка старше
343 руб
Раздел: Бумажные куклы
Подушка, с лузгой гречихи, 40x60 см.
Подушка с гречневой лузгой - самая натуральная ортопедическая подушка: она высококачественная, "дышащая", экологична. Размер
520 руб
Раздел: Размер 50х70 см, 40х60 см
Контейнер "Рукоделие", 10 л.
Контейнер выполнен из прозрачного пластика. Для удобства переноски сверху имеется ручка. Внутрь вставляется цветной вкладыш с одним
324 руб
Раздел: 5-10 литров

33. Кредитний ризик та методи управління ними

34. Механізм управління ризиками кредитування оборотних коштів підприємств

35. Теоретичні основи фінансового управління діяльності комерційних банків

36. Технічні засоби пожежегасіння

37. Інженерне управління у виробничих і обслуговуючих структурах сільськогосподарських товаровиробників

38. Управління ресурсоспоживанням та ресурсозбереженням в тваринництві
39. Наукові та прикладні основи охорони й управління родючістю солонцевих ґрунтів
40. Міжнародні стандарти у сфері управління документацією

41. Бойове застосування та управління діями аеромобільних підрозділів (частин, з’єднань)

42. Аналіз основних методів та заходів запобігання проявам корупції в системі державного управління

43. Державне управління і контроль у галузі вивчення використання та охорони надр

44. Державне управління і контроль у сфері поводження з відходами виробництва та споживання

45. Державне управління у сфері регулювання відносин, що виникають у зв’язку із надзвичайними екологічними ситуаціями

46. Законність у сфері державного управління: поняття, принципи, гарантії забезпечення

47. Поняття державного управління в галузі охорони навколишнього природного середовища

48. Поняття та види державних службовців. Управління в сфері іноземних справ

Настольная игра "Земляничные тропинки".
Очень милая и добрая игра, в которой не может быть проигравших, что очень важно для малышей! Игроки должны помочь собрать медвежатам как
1220 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Счеты "Математика".
Благодаря такой интересной игрушке ребёнок очень быстро научится считать! Игрушка состоит из основания, таблички с примерами и 10-ти дуг с
819 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Подарочная расчёска для волос "Полина".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос

49. Регіоналізм і місцеве управління у Великобританії

50. Сутність і сфера міжгалузевого управління

51. Теоретико-методичні засади удосконалення механізму управління працевлаштуванням незайнятих громадян у державній службі зайнятості України

52. Управління духовними процесами суспільства

53. Управління юридичним консалтингом

54. Функції та принципи державного управління
55. Вихідні умови для управління інтелектуальною власністю
56. Впровадження інформаційної системи управління на підприємстві

57. Розробка автоматизованого робочого місця управління замовленнями у малому бізнесі (ПП "Сігма")

58. Системний аналіз складних систем управління

59. Управління файлами за допомогою файлового менеджера Windows Commander

60. Аналіз управління в період правління Юлія Цезаря

61. Методологічні засади розуміння національної культури

62. Інформаційні технології управління маркетингом

63. Управління запасами матеріалів на підприємстві

64. Управління поведінкою споживачів

Щётка-сметка автомобильная для снега, телескопическая, поворотная, со скребком, 810-1060 мм.
Щетка автомобильная для снега со скребком предназначена для очистки кузова и стекол автомобиля от снега и льда. Автомобильные щетки для
586 руб
Раздел: Автомобильные щетки, скребки
Рюкзак школьный "Multi Pack. Graphic", 40x18x29,5 см.
Вместительный и удобный школьный рюкзак, отличающийся небольшим весом и наличием твердой спинки. Благодаря прочной каркасной конструкции
3707 руб
Раздел: Без наполнения
Именная кружка с надписью "Любимый папа".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу – именная кружка. Кружка изготовлена из керамики, в нежной
434 руб
Раздел: Кружки

65. Управління процесом створення нового товару

66. Оптимізація умов праці диспетчерів залізничного транспорту на основі гігієнічної оцінки за новою технологією управління процесом перевезень

67. Особливості та інструменти митно-тарифного регулювання міжнародної економічної діяльності в Франції відносно експорту-імпорту насіння соняшника та соняшникової олії в Україну та з України

68. Автоматизація управління трудовими ресурсами на рівні підприємства

69. Аналіз ефективності управління персоналом бази відпочинку "Чорноморка"

70. Аналіз стартегічного управління підприємством
71. Аналіз управління персоналом на ТОВ "Рондо"
72. Діяльність органів управління освітою

73. Ефективне управління виробництвом

74. Закономірності формування корпоративного управління

75. Керівництво спільною діяльністю. Проектування ієрархії обсягу. Прилади сигналізації та пульти управління

76. Конфлікти та методи управління ними

77. Корпоративне управління акціонерним товариством

78. Культура управління на прикладі підприємства "Житомирський облавтодор"

79. Методика розрахунку ефективності управління на ПП "Туроператор"

80. Методологія системи управління персоналом

Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Trike Original Volt (цвет: фиолетовый).
Трехколесный велосипед подходит для детей от 1 года. Велосипед Volt заряжает своей энергией, зовет в дорогу. Характеристики: - удобное
2400 руб
Раздел: Трехколесные
Набор безопасных ножниц с фигурными лезвиями, 3 шт.
Замечательные безопасные ножницы Crayola предназначены для всех детей старше 3 лет. Малыши обожают вырезать из бумаги фигурки, создавать
307 руб
Раздел: Ножи, ножницы, резаки
Игровой набор "Фрукты".
Увлекательный детский набор "Фрукты" подарит ребёнку много часов увлекательной игры! Такие игрушки тренируют у детей мелкую
321 руб
Раздел: Продукты

81. Міжнародний досвід діяльності органів управління трудовими ресурсами

82. Моделі управління запасами в прийнятті управлінського рішення

83. Національні моделі корпоративного управління

84. Організаційна структура управління підприємством

85. Організація управління персоналом підприємства

86. Основи управління персоналом підприємств
87. Особливості антикризового управління
88. Особливості управління організацією

89. Особливості формування сучасних структур систем управління підприємством (на прикладі торгового центру "Сумилада")

90. Персонал як об’єкт управління організації

91. Принципи управління персоналом

92. Проблеми теорії та практики управління проектами у виробничій системі

93. Психологія поведінки індивіда в організації і способи управління нею

94. Розвиток науки управління

95. Система управління персоналом

96. Структура теорії управління та сучасні тенденції її розвитку

Рюкзак для средней школы "Рассвет", 46x34x18 см.
Рюкзак для средней школы. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Ремни регулировки объема. Материал:
978 руб
Раздел: Без наполнения
Этажерка для обуви "Комфорт-3".
Выполнена из металлических трубок с антикоррозионным напылением. Пластиковые колпачки на ножках защищают поверхность пола от царапин.
1111 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Чайная пара "Loraine" (чашка 180 мл + блюдце).
Чайная пара, выполненная из костяного фарфора, состоит из 1 чашки и 1 блюдца. Изделия оформлены ярким изображением. Изящный дизайн и
328 руб
Раздел: Кружки, чашки, блюдца

97. Сутність лідерства та управління

98. Тенденції розвитку управлінської думки. Методи досліджень у психології управління

99. Удосконалення управління персоналом організації


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.