Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Международные экономические и валютно-кредитные отношения Международные экономические и валютно-кредитные отношения

Глобалізація як основа транснаціоналізації економіки

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков

Міністерство освіти і науки України Національний авіаційний університет Інститут міжнародних відносин Кафедра міжнародних економічних відносин і бізнесу Самостійна робота з дисципліни «Міжнародна економіка» на тему: « Глобалізація як основа транснационалізациі економіки » Виконала: студентка 202 групи ФМЕВ Григор`ян Гаяне Перевірила: Пасічник О.С. Київ 2010 Зміст 1. Вступ 2. Процес глобалізації 3. Транснаціоналізація 4. Україна в процесі транснаціоналізації світової економіки 5. Висновок 6. Досвід та проблеми діяльності ТНК в економіці України 1. Вступ Сучасний етап світового розвитку характеризується динамічним поглибленням процесів інтеграції політичного, економічного, культурного життя країн світу. У широкий вжиток увійшов термін глобалізація як характеристика формування єдиного планетарного суспільства. Триває взаємне зближення різних країн і народів, проникнення інформаційних технологій, політична трансформація і інтеграція на регіональному і світовому рівнях. Зростання ролі зовнішніх факторів у економіці, створення єдиного світового ринку без національних бар'єрів і забезпечення однакових правил гри для всіх учасників, - ось основний перелік економічного аспекту глобалізації. Для України основною вимогою сьогодення є спрямування глобалізму не лише на осмислення світових проблем і процесів, а, передусім, на наукове забезпечення управління сучасним світовим розвитком. Суперечливість і турбулентність цього розвитку вимагає активного пошуку стабілізуючих, врівноважуючих механізмів управління надскладними глобальними відносинами і процесами транснаціоналізації в інтересах виживання людства. 2. Процес глобалізації Глобалізація - це новий етап світового розвитку суспільства на всіх його рівнях. В економічній сфері вона являє собою взаємозалежність різних секторів світової економіки. В перспективі глобалізація веде до подолання наднаціональних кордонів і формування єдиної всесвітньої ринкової економіки, що і обумовлює актуальність даної теми. Всі глобалізаційні процеси несуть об'єктивний характер та виникають за результатами економічних та одночасно соціальних змін, визваних радикальними перетвореннями в технологічній, виробничій та інформаційній сфері. Мета глобалізації - рух до більш відкритого та інтегрованого світу. Процес глобалізації складається з трьох взаємозв'язаних компонентів - нового міжнародного розподілу праці, міжнародного виробництва і політичних відносин. Основою сучасного світового господарства є світовий ринок, який зародився ще у XVI столітті у період Великих географічних відкриттів. На його основі почав формуватися міжнародний поділ праці. Проте лише в останні кілька десятиріч є підстави стверджувати , що процеси глобалізації набули ознак цілісності і незворотності. Цьому також сприяє розвиток відповідної інфраструктури, НТР, новітніх форм руху товарів і капіталу. В той же час, міжгалузевий поділ праці (обмін товарів АПК на промислові), який панував впродовж кількох століть, заміняється і доповнюється внутрішньогалузевим. Все більше значення набуває обмін товарів на послуги, який перевищив 50% обсягу світової торгівлі.

Щодо міжнародного виробництва, то воно почало формуватися у 70 - 80-тих роках ХХ століття під впливом енергетичної кризи. Старі індустріальні галузі, які потребували багато ресурсів, почали вивозитися в країни, що розвиваються. НТР дозволила технологічно роз'єднати окремі виробничі процеси в просторі. Сучасне міжнародне виробництво ведеться як на іноземних підприємствах, розміщених в зарубіжних країнах, так і на основі підрядів, переданих місцевим підприємствам. Глобалізація є незворотнім процесом поглиблення зв'язків між різними країнами світу, їх інтеграції на економічному, політичному, культурному, технологічному та інших рівнях. Сучасна модель глобалізації ґрунтується в цілому на неоліберальній доктрині, яка почала панувати у міжнародних економічних відносинах з кінця 1970-х - початку 1980-х років. Приоритетні напрямки розвитку економіки України в умовах глобалізації. 3. Транснаціоналізація Серед процесів, які відбуваються у світовій економіці, спостерігаємо наростання економічної транснаціоналізації виробництва, послуг, капіталу, трансферу технологій, лібералізації міжнародної кредитно-фінансової сфери, підвищення ролі міжнародних економічних організацій. Тобто, під транснаціоналізацією розуміють нові явища, якісні зміни, що відбуваються у світовій економіці, а саме: ріст числа й активності транснаціональних корпорацій (ТНК). Процес транснаціонализації як феномен сучасного світового господарства має під собою об'єктивну основу: інтернаціоналізацію, що поглиблюється , господарського життя , науки, техніки, виробництва , різке підвищення ролі і розширення географічних рамок коопераційних зв'язків, що дозволяють поєднувати у великі міжнародні науково-виробничі утворення елементи виробничих структур різних країн . Транснаціоналізація впливає на виробництво товарів і послуг, використання робочої сили, інвестиції, технології та їх розповсюдження з одних країн в інші, що в кінцевому підсумку відображається на ефективності виробництва, продуктивності праці та конкурентоспроможності. Міжнародна конкуренція ведеться уже не стільки між країнами, скільки між транснаціональними виробничими системами, які формують ядро світової економічної системи . Воно концентрує інтелектуальний, науково-технічний і фінансовий потенціали, контролює більше половини обороту світової торгівлі та фінансів, прибуткові галузі економіки різних країн. Процес економічної транснаціоналізації супроводжується гострими теоретичними дискусіями стосовно функцій національних держав, змісту їх економічної діяльності . Як правило, присутні дуалізм і суперечливість висновків, що випливають із аналізу економік розвинутих та країн, що розвиваються . Пояснити це можна тим, що держави - не однорідна маса, а носії неоднакових економічних і політичних потенціалів, корекцію яких здійснюють також мінливі геоекономічна та геополітична ситуації у світі. Крім того, транснаціоналізація не є процесом, що рівномірно охоплює всі держави. Отже, в умовах транснаціоналізації частина функцій економічної діяльності національної держави або відмирає, або трансформується. У наддержавні органи передаються функції по координації різностороннього співробітництва.

З традиційних економічних функцій залишаються необхідність забезпечення зовнішньоекономічної стійкості й ефективності; нормативно-правове регулювання, стимулювання структурних перетворень, науково-технічного прогресу, інноваційних змін; розвиток охорони здоров'я, освіти, культури; регулювання блоку соціальних проблем тощо. Однак набір цих функцій у розвинутих і країнах,що розвиваються і можливості їхнього використання різні. 4. Україна в процесі транснаціоналізації світової економіки Транснаціоналізація світової економки пов’язана з діяльністю транснаціональних корпорацій (ТНК). Вони виступають головним суб’єктом цього процесу. В основі їх діяльності прагматична мета отримання прибутку, збереження власної ключової компетенції і на цій основі конкурентних переваг. Характерною особливістю поєднання цих складових є вирішення питань придбання транснаціональними корпораціями власності в приймаючих країнах шляхом вкладення прямих іноземних інвестицій (ПІІ). При цьому вітчизняні підприємства втрачають статус національних. Отже, транснаціоналізація означає посилення ступеня міжнародності національної економіки через втрату відповідної частини національних підприємств і перехід їх до складу міжнародної економічної спільноти. Чи кожна держава згодна прийняти такі умови входження до світової економічної спільноти? Згодна, мабуть, кожна, але здатна не кожна. Та й згоди, власне,ніхто не питає. В ринкових умовах на заміну згоді приходить той же прагматичний розрахунок в інтересах сторін угоди. Між тим, аналіз географічного розподілу ПІІ свідчить, що левова їх частина надходить до високорозвинутих країн. Втрата національної належності їхніх підприємств при цьому не стає перешкодою процесу транснаціоналізації. Ще однією важливою особливістю процесу транснаціоналізації є створення світового виробництва, в якому беруть участь структурні підрозділи ТНК. Саме через організацію світового виробництва відбувається використання передового виробничого досвіду і технологій для подальшого розвитку виробництва приймаючих країн, створюється підґрунтя для підвищення кваліфікації кадрів і на цій основі здійснюється зростання рівня освіти, ряд інших позитивних наслідків використання передового зарубіжного досвіду. Таким чином відбувається використання результатів участі країни в процесі транснаціоналізації для вирішення завдань свого розвитку, отримання позитивних та нівелювання негативних наслідків залучення ПІІ. Ступінь залучення тієї чи іншої країни в процес транснаціоналізації визначається активністю участі зарубіжних ТНК в економічній діяльності приймаючих країн та участю місцевих ТНК в світовій економічній діяльності. Наша країна поки що не посіла належне місце в процесі транс націоналізації світової економіки. І це зрозуміло. Адже років незалежності занадто мало для становлення досконалих ринкових умов функціонування економіки, що до цього часу не знала нічого іншого ніж директивний розвиток, а звідси і незначний обсяг прямих іноземних інвестицій. Як відомо, загальний обсяг прямих іноземних інвестицій, внесених в Україну на 01.01.2

В цьому журналі найбільше місця й уваги присвячувано головно питанню ідеології українського націоналізму та організаційним справам майбутньої єдиної організації українських націоналістів. У трьох перших числах „Розбудови Нації” (ч. 1-ше зредаґував Вол. Мартинець, чч. 2-ге і 3-те – Петро Кожевників) були вміщені такі статті різних авторів: „До головних засад націоналізму” – д-р Ю. Вассиян; „Соборність психології та політики – основа націоналізму” – М. Сціборський; „Наша позиція” – інж. Дм. Андрієвський; „Принципи раціональної політичної організації” – Л. Костарів; „Листи з Італії: Дещо про фашизм” – Є. Онацький; „Революція чи контрреволюція” – О. Бабій; „Причинки до історії ролі Січових Стрільців в Україні” – полк. Є. Коновалець. Крім цього в згаданих числах „Р. Н.” були вміщені статті також і на загальні теми, як теж дописи про політичне положення на українських землях під усіма чотирма окупаціями та на чужині. Названі статті були написані у визначеному І. Конференцією Українських Націоналістів пляні ідеологічної, політичної та психологічної підготовки до майбутнього Конгресу Українських Націоналістів і до створення єдиної організації українських націоналістів, яку повинен покликати до життя і дії запроєктований Конґрес. І так, д-р Ю

1. Міграція робочої сили як фактор розвитку світової економіки XXI століття

2. Міжнародний маркетинг як наслідок інтернаціоналізації маркетингової діяльності. Порівняльна характеристика стратегій виходу на зовнішній ринок

3. Культурологічний підхід як основа модернізації змісту астрономічної освіти у загальноосвітніх навчальних закладах

4. Сутність впливу глобалізації на стратегії розвитку національних економік

5. Аналіз ігрової діяльності як засобу соціалізації особистості

6. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління
7. Індустріалізація економіки в другій половині XIX ст.
8. Мотиви та етапи інтернаціоналізації підприємства. Основні типи стратегій виходу на зарубіжні ринки

9. Самостійна робота як засіб активізації пізнавальної діяльності молодших школярів

10. Зміни у мотиваційній сфері особистості слідчих на ранніх стадіях професіоналізації

11. Ігра як фактор соціалізації особистості (психологічний аспект). Філософія ігри

12. Макроекономічні показники і пропорції, як основа державного регулювання економіки

13. Реалізація формуючої індивідуалізації навчання монологічного мовлення учнів старших класів ліцеїв

14. Основні організаційні заходи стабілізації виробництва та формування ринку зерна

15. Натурфілософія як основа світосприймання первісної людини

16. IАЕМ-контролiнг, як основа стратегiчного планування облiку i аналiзу розвитку пiдприємства

Набор мягких кубиков "Предметы".
Кубики помогут вашему малышу в развитии сенсорных способностей (восприятия цвета и формы предметов), а также подвижности пальцев (мелкой
322 руб
Раздел: Прочие
Электрокачели Pituso "legaria" (цвет: кремовый, рисунок: зоопарк).
Характеристики: - высокое качество и надежность; - 5 регулируемых скоростей качания; - 3 положения наклона спинки; - сиденье
10000 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Бутылка под оливковое масло "Танго Магнолия", 18x8,5x24 см, 1100 мл.
Бутылка под оливковое масло. Размер: 18x8,5x24 см. Материал: доломит. Объем: 1100 мл.
315 руб
Раздел: Ёмкости для масла, уксуса

17. Стратегія управління як основа менеджменту

18. Текст як основа службового документа

19. Обладнання станції пристроями блочної маршрутно-релейної централізації на основі електирчної централізації

20. Біологічна продуктивність як основа функціонування різних екосистем та біотопів

21. Державні замовлення виробникам як форма регулювання економіки

22. Історія виникнення та розвитку регіональної економіки як науки
23. Концесія як механізм розвитку економіки держави
24. Основи економіки

25. Основи економіки підприємства малого бізнесу

26. Санація і реструктуризація як основа заходів оздоровлення стану дніпропетровського обласного комунального підприємства "Облпаливо"

27. Проблема рівності і соціальної справедливості в умовах ринкової економіки

28. Місце України в світовому сільському господарстві. Шляхи переходу до ринкової економіки

29. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

30. Державне регулювання економіки

31. Ресурсно - природний потенціал Китаю та його вплив на формування економіки Китаю

32. Функціонування грошово-кредитної системи в умовах трансформації економіки

Багетная рама "Bridget", 30x40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
651 руб
Раздел: Багетные рамы, для икон
Детское удерживающее устройство "Фэст", 15-25 кг (тёмно-серый).
Детское удерживающее устройство "Фэст" — уникальная отечественная разработка. Компактное, надежное, очень простое в эксплуатации
482 руб
Раздел: Удерживающие устройства
Компрессор автомобильный DC-20.
Автокомпрессор — это электрическое устройство, предназначенное для накачивания шин на колесах. В отличие от механического насоса, при
1581 руб
Раздел: Насосы, компрессоры автомобильные

33. Роль держави в регулюванні ринкової економіки

34. Значення маркетингу в підвищенні ефективності роботи підприємства в умовах ринкової економіки

35. Особливості національної економіки Тунісу

36. Проблеми та негативні тенденції інноваційного розвитку економіки України

37. Тенденції розвитку міжнародної економіки

38. Адаптація систем управління промисловими підприємствами в умовах трансформаційної економіки
39. Предмет і методи економіки праці
40. Сучасна школа в умовах ринкової економіки

41. Філософія економіки

42. Особливості оподаткування країн ринкової економіки. Порівняльна характеристика

43. Удосконалення міжбюджетних відносин в умовах ринкової трансформації економіки

44. Функціонування капіталу в різних сферах економіки

45. Альтернативні концепції теорії макроекономічного регулювання економіки: теорія і практика

46. Державне регулювання економіки

47. Державне регулювання економіки

48. Загальнодержавні податки і збори в Україні. Податкові пільги в державному регулюванні економіки

Ранец ортопедический "Kitty", цвет розовый.
Ранец с ортопедической спинкой. Компактная обтекаемая форма. Крышка из износостойкой искусственной кожи! Широкие удобные лямки
3295 руб
Раздел: Без наполнения
Подставка для бумажных полотенец "Mayer & Boch", 32 см.
Высота: 32 см. Материал: дерево (бамбук).
387 руб
Раздел: Крючки, держатели для полотенец, доски для записок
Кресло детское "Бюрократ" (цвет: розовый/белый, арт. CH-W797/PK/TW-13A).
Регулировка высоты (газлифт). Пружинно-винтовой механизм качания спинки. Эргономичная спинка (сетка). Ограничение по весу: 120 кг.
5264 руб
Раздел: Стульчики

49. Іноземне інвестування аграрного сектору економіки України

50. Криза в умовах ринкової економіки та основні чинники її виникнення

51. Малий бізнес України в розвиткові національної економіки

52. Основні риси перехідної економіки України

53. Ринкові відносини в аграрному секторі економіки

54. Ринок праці молодих спеціалістів в умовах становлення ринкової економіки
55. Сучасні моделі державного регулювання економіки
56. Фізична культура і спорт в умовах ринкової економіки

57. Формування ефективних інститутів в умовах трансформаційної економіки

58. Моделювання економіки

59. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

60. Вплив фінансової глобалізації на економіку України

61. Економіка України в умовах глобалізації

62. Економіко-математична модель оптимізації раціону годівлі великої рогатої худоби

63. Менеджмент, як орган (апарат) управління організацією

64. Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою

Набор из 100 шариков.
Набор цветных шариков это веселая забава для вашего малыша. Он с удовольствием будет резвиться в манеже или бассейне с ними. Эта игрушка
962 руб
Раздел: Шары для бассейна
Сейф-книга СС0081/1 "Alparaisa. Три богатыря", 21х13х5 см.
Размеры: 21х13х5 см. Бокс-сейф в виде книги для хранения мелких ценных вещей. Встроенный замок, запирающийся на ключ. Ключ - 2 штуки.
616 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные
Увлекательная настольная игра "Трафик-джем", новая версия.
«Трафик-Джем» — игра, в которой каждый найдет что-то интересное для себя. Почему же игра, предназначенная для обучения детей, так увлекает
392 руб
Раздел: Карточные игры

65. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення

66. Організація і шляхи підвищення економічної ефективності виробництва зерна

67. Основи інтеграції та гармонізації аудиту в Україні

68. Урбанізація як всесвітній процес. Географія найбільших мегалополісів світу

69. Загальна характеристика фінансової основи організації діяльності місцевих рад

70. Механізми реалізації державної інноваційної політики в регіоні
71. Аналіз нелінійних ефектів, які обмежують пропускну здатність оптичних компонентів тракту, та шляхи їх оптимізації
72. Прийом контрасту як основний засіб організації художнього матеріалу у творі В.Г. Короленка "Діти підземелля"

73. Механізм товарної стратегії економічного розвитку підприємств у сучасних умовах господарювання і методи реалізації такої стратегії

74. Вплив процесів глобалізації на конкурентоспроможність країни

75. Глобалізація і процеси соціального розвитку

76. Діяльність міжнародних економічних організацій в Україні

77. Проблема вступу України до міжнародних економічних організацій

78. Співробітництво Болгарії, Румунії та Югославії з політичними, воєнними та економічними міжнародними організаціями

79. Механізм функціонування соціально-трудових відносин як організаційної системи

80. Оперативно-тактичні плани та бюджети як інструменти реалізації стратегічних планів і програм

Карандаши чернографитные Faber-Castell "GRIP 2001", 12 штук с 2 ластиками и точилкой.
Набор серии GRIP 2001 состоит из 12 карандашей твердости HB без ластика, точилки с тремя отверстиями, двумя ластиками-колпачками, отлично
692 руб
Раздел: Чернографитные
Шлем защитный Ok baby "No shock" (цвет: бежевый), размер: 44/52.
Детский шлем OK Baby No Shock защищает голову малыша, родничок и самые чувствительные зоны, от всевозможных ударов и падений. No Shock
2584 руб
Раздел: Безопасность ребенка
Грибы на поляне (9 штук).
Возраст: 1-4 года. Размер основы: 12,5х12,5 см. Размер самого маленького грибка 3,5 см, большого - 5 см. Грибы надеваются на штырьки
350 руб
Раздел: Из дерева

81. Організаційно-економічні засади ефективності виробництва озимої пшениці

82. Організація ярмарок та аукціонів

83. Основи організаційної діяльності у виробничій сфері

84. Стратегічне управління як реалізація цільового підходу

85. Педалізація як одна з головних складових цілісного виконавського процесу

86. Лабораторне заняття як форма організації навчання
87. Глобалізація й міжнародні фінансові інститути
88. Демократія як форма організації суспільства

89. Соціометрія і референтометрія як основні методи діагностування міжособистісних взаємин в організації

90. Глобалізація, научно-технічний прогрес і приватна сфера

91. Збереження національних культур в епоху глобалізації

92. Соціокультурний діалог в умовах глобалізації і мусульманського "ренесансу"

93. Організаційно-економічна характеристика Відділення Державного казначейства у Троїцькому районі Луганської області

94. Основи організації фінансів підприємтсв

95. Економіка водогосподарської організації

96. Корпорація як форма організації сучасної фірми

Сменный фильтр "Барьер-6", 3 штуки.
Сменная кассета Барьер-6 «для жесткой воды» благодаря повышенному содержанию ионообменной смолы более эффективно снижает жесткость
741 руб
Раздел: Фильтры для воды
Машина-каталка "Авторалли", цвет: синий.
С такой каталкой, которая очень похожа на автомобиль марки BMW, любой ребенок почувствует себя участником соревнований по авторалли.
1073 руб
Раздел: Каталки
Супер концентрированный гель для стирки белья Lion Essence "Впечатление", 900 мл.
Суперконцентрированный гель обеспечивает безупречное качество стирки, великолепно отстирывает даже самые сложные пятна. Придает вещам
315 руб
Раздел: Гели, концентраты

97. Організація і управління як елемент суспільного виробництва

98. Організація та об’єднання роботодавців як суб’єкти соціального партнерства

99. Особливості реалізації цілей економічної статистки в Україні


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.