Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Докази та доказування у цивільному процесі

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Вступ 1. Визначення понять &quo ;докази&quo ; і &quo ;доказування&quo ; 2. Класифікація доказів 3. Засоби доказування 4. Стадії процесу доказування 5. Суб’єкти доказування 6. Оцінка доказів Висновки Література ВступБудь-який цивільний процес базується на процесі доказування та доведення, що неодмінно позначається на остаточному результаті - рішенні суду. Правильно і юридично грамотно довести права у суді можуть лише фахівці, а принцип змагальності передбачає посилення конкуренції серед юристів. Отже, переваги у реальному процесі матимуть найбільш юридично обізнані фахівці, які знають краще процес доведення і швидше орієнтуються в його тонкощах. Тому ця курсова робота спрямована сприяти особистому підвищенню знань і навиків у цивільному судочинстві. Докази і доказування у цивільному судочинстві є необхідним інститутом для обґрунтованого і законного рішення суду. Питання пов’язане з доказами і доказуванням стає у центрі усього цивільного процесу, адже в ньому вирішаються спірні правовідносини, або факти, які мають юридичне значення. Тобто суд не повинен займатися переливанням з пустого у порожне, а здійснювати реальну діяльність, яка приноситиме результат. Цей результат можливий лише за всесторонньо та законно вивченими фактами по справі, які підтверджуються доказами. Тому питання доказів і доказування у цивільному судочинстві є дуже актуальним питання і залишатиметься таким завжди, бо способи доказування змінюються з досягненнями науки та техніки. Ще століття назад, неможливі були докази аудіовізуального типу. Крім того суспільство вступило в еру інформаційних технологій, які також стають доказами: магнітні, електронні та інші носії інформації, що містять аудіовізуальну інформацію про обставини, що мають значення для справи (ч.2 ст.65 ЦПК України). Курсова робота спрямована на вивчення питання щодо доказів та доказування у цивільному процесі. З плану видно, що роботу побудовано з трьох основних питань: визначення понять &quo ;докази&quo ; і &quo ;доказування&quo ;, суб’єкти доказування, оцінка доказів. Почнемо з визначення понять &quo ;докази&quo ; та &quo ;доказування&quo ;. Бо, насамперед, до дискутування та встановлення істини по справі треба визначитися із предметом дискусії для того, щоб мова йшла про один і той самий об’єкт. Мета курсової роботи - ознайомитися з науковими працями щодо обраної теми та з’ясувати для себе основні поняття, проблеми та перспективи інституту доказування та доказів у цивільному процесі. Джерелами при написанні курсової роботи стали праці науковців-правознавців, законодавство України, узагальнення судової практики, міжнародні акти, а також деякі зразки процесуальних документів. 1. Визначення понять &quo ;докази&quo ; і &quo ;доказування&quo ;У сучасній юридичній літературі виділяють і відмежовують поняття доказування та докази. Такої концепції дотримується більшість учених, які займаються проблемами цивільного судочинства. Але деякі автори загальним аспектом визначають власне докази, а похідним - процес доказування і засоби доказування, що відповідає назві гл.5

Цивільного процесуального кодексу &quo ;Докази&quo ;. Інші автори надають переваги саме процесу доказування як загальному міжгалузевому інституту. Деякі автори говорять про те, що існує обов'язок збирання процесуального матеріалу та необхідних для вирішення цивільної справи доказів, хоча не розкривають поняття &quo ;процесуальний матеріал&quo ;. Тобто єдиної понятійної бази протягом тривалого часу дослідження цього питання ще не склалось. Тому, першою чергою, доцільно зосередити увагу на визначенні основних понять процес доказування та докази. Одним із основоположників цивільного процесу Є.В. Васьковським доказування в процесуальному значенні визначається як встановлення правильності тверджень сторін перед компетентним судом у передбаченій законом формі. В цьому визначенні бракує таких основних ознак процесу доказування як: предмет, зміст та суб'єкти. Крім того, таке визначення не враховує, що в цивільному процесі можуть брати участь не лише сторони, а й заявники і заінтересовані особи, твердження яких також можуть перевірятись судом. Тому таке визначення може розцінюватись лише як загальне. Цікавим є визначення процесу доказування через докази, запропоноване М.С. Шакарян: &quo ;Доказування - діяльність, спрямована на встановлення обставин справи за допомогою судових доказів&quo ;. Хоча термін судові докази не конкретизує останні, а, навпаки, сам потребує додаткового тлумачення. Але в цьому визначенні, на відміну від інших пропонується зв'язати процес доказування і поняття &quo ;докази&quo ; як його необхідний складовий елемент. Тобто сам корінь слова &quo ;доказування&quo ; свідчить про нерозривний зв'язок доказу з процесом доказування, який слід використовувати для розмежування понять &quo ;доказування&quo ; і&quo ;доведення&quo ;. М.Й. Штефан так визначив характерні особливості процесу доказування: а) доказуванням буде процесуальна і розумова діяльність суб'єктів доказування, яка здійснюється в урегульованому цивільному порядку і спрямована на з'ясування дійсних обставин справи, прав і обов'язків сторін, встановлення певних обставин шляхом ствердження юридичних фактів, зазначення доказів, а також подання, прийняття, збирання, витребування, дослідження і оцінки доказів; б) докази і доказування виступають процесуальними засобами пізнання в цивільному судочинстві. Схожої точки зори тримається Васильєв С.В. &quo ;гражданское процессуальное доказывание - это мыслительная и процессуальная деятельность суда и иных участников гражданского процесса, направленная на установление истины по конкретному делу и разрешение спора между сторонами&quo ; . В той же час В.В. Комаровим визначаються такі етапи доказового процесу: збирання, дослідження й оцінка доказів. Не зважаючи на різницю в підходах до різних етапів процесу доказування й до переліку дій на кожній стадії процесу доказування, загальним аспектом доказового процесу буде поетапність та відповідна стадійність, які також мають відтворюватись у понятті доказування. Заслуговує на увагу й розширене визначення процесу доказування, дане М.Й. Штефаном: &quo ;Доказування - це пізнавальна і розумова діяльність суб'єктів доказування, яка здійснюється в урегульованому цивільному процесуальному порядку і спрямована на з'ясування дійсних обставин справи, прав і обов'язків сторін, встановлення певних обставин шляхом ствердження юридичних фактів, зазначення доказів, а також подання, прийняття, збирання, витребування, дослідження і оцінки доказів&quo ;.

Тобто вченим на перше і основне місце ставиться пізнавальна і розумова діяльність суб'єктів доказування. Але з цього визначення випливає, що пізнавальна і розумова діяльність суб'єктів доказування здійснюється у врегульованому цивільному процесуальному порядку, що реально здійснити неможливо. Дійсно, при доказуванні використовуються закони логіки та психології, але вони не можуть регламентуватися на законодавчому рівні. Треба відокремити розумову діяльність та її наслідки від доказової за допомогою додаткового поняття &quo ;доведення&quo ;. Останній термін має застосування у ст.10 ЦПК України у широке значення і характеризує всю діяльність осіб, що беруть участь в справі, а саме: &quo ;Кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень&quo ;. Тобто норма закону чітко встановлює, що існування певних обставин необхідно довести, а не тільки доказати. Слід зазначити, що поняття &quo ;доводи&quo ; застосовується як у ст.27 нового ЦПК, так і мало застосування в дореволюційному цивільному процесі. Якщо сучасні науковці не розкривають поняття &quo ;доводи&quo ;, то в дореволюційній науці доводи розкривались з таким значенням: &quo ;Доводи в широкому змісті - все, що сторона приводить на захист своїх прав та на спростування прав супротивника, зокрема - це сторонні пояснення і висвітлення з відомої сторони обставин справи і підкріплюючі або спростовуючи їх докази, без яких пояснення і висвітлення багатьох обставин та доказів можуть бути незрозумілі суддям, не правильно розтлумачені і замість цього, щоб слугувати на користь особі, що їх подала, будуть використані як зброя проти неї&quo ;. Можна дійти висновку, що у цьому ґрунтовному визначенні простежується певний зміст на закріплення за дієсловом &quo ;доводити&quo ; як процесуальної, так й розумової діяльності. Таким чином пропонується: по-перше, розмежувати поняття доказування та доведення. По-друге, закріпити за поняттям доказування лише зміст стосовно таких процесуальних дій, як збирання, витребування (для адвокатів і прокурорів) і надання суду доказів особами, що беруть участь у справі. Всі інші дії, що спрямовані на забезпечення сприятливого для сторони рішення суду, необхідно вважати процесом доведення, а не доказування. По-третє, поняття доведення пропонується вважати ширшим і таким, що містить у собі поняття доказування. Сформульовані у ст.27 ЦПК окремі процесуальні дії, як то: подача своїх доводів, міркувань та заперечень, слід вважати доведенням, а не доказуванням. Стосовно терміну докази, то для визначення найбільш конкретного та обґрунтованого поняття, необхідно дослідити позиції вчених, що займались теорією доказування. Так, більшість авторів встановлює і надає переваги, в основному одній, на їх думку, характерній особливості доказів, що стає основою для визначення поняття доказів. Д.М. Чечот розглядає докази як &quo ;будь-які факти і відомості про них, які опинились на орбіті судового дослідження&quo ; , хоча, на наш погляд, таке широке розуміння цього поняття потребує тлумачення через передбачені законодавством обмеження.

Ми його відпустили, а ти розповідай сам, як кидав ґранату. Суд це врахує. – Давайте, – кажу, – його сюди, хай і мені скаже. Доки ми так перечилися з начальником районного КГБ, чоловік у цивільному не витримав: – Чого ви від нього хочете? Він потерся серед тих бандерівців і набрався різних штук. Язик розпускає, як постіл, а меле про всякі дурниці, тільки не про справу. – А що, та шафа має вуха? – Не втримавшись, ляпнув я собі на лихо. Чекіст, довго не думаючи, так заїхав мені чимось твердим у вухо, аж я беркицьнувся під стіну. Ще раз пересвідчився, що з більшовиками жарти кепські. У голові гуло три дні, а на вухо оглух назавжди. Того дня заробив від чекістів пам’ятку на все життя. Бо крім перебитої перепонки, мав ще вибиту щелепу. Досі тріщить, коли їм. І це в п’ятдесят п’ятому році, по десятьох роках тяжкої неволі в концтаборах. Посеред ночі відімкнули двері камери й відпускають додому, просто кажучи, виганяють геть. Добути до ранку не дозволяють, хоч я і просив. Куди подітися? Йду. Дорогою розмірковую, чого чекістам треба

1. Збирання доказів у кримінальному процесі

2. Докази в цивільному процесі

3. Доказування у кримінальному процесі

4. Заочний розгляд справи в цивільному процесі України

5. Поняття сторін у цивільному процесі та їх процесуальні права і обов’язки

6. Принцип змагальності в цивільному процесі
7. Рішення суду першої інстанції в цивільному процесі
8. Участь у цивільному процесі органів та осіб, яким за законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб

9. Розвиток процесів памiяті в молодшому шкільному віці

10. НЕУСТОЙКА В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ

11. Гражданско-правовой договор как юридический факт

12. Підходи до визначення поняття "стадії цивільного процесу" в Україні та РФ

13. Поняття та підстави представництва у цивільному праві України

14. Право власності в цивільному праві

15. Правові основи використання електронного цифрового підпису в цивільному обігу

16. Представництво у цивільному праві

Кольцеброс "Зайчики".
В наборе 8 колец. Диаметр колец: 12 см.
307 руб
Раздел: Кольцебросы, кегли
Настольная семейная игра "Crazy Белка".
Хитрая белка забралась в дупло, а задача участников - выманить ее из уютного убежища. Игроки должны по очереди класть желуди в специальные
609 руб
Раздел: Прочие
Пакеты с замком "Zip-Lock", 30х40 см (100 штук).
Размер: 30х40 см. Толщина: 40 мкм. В упаковке: 100 штук. Материал: полиэтилен (ПВД).
324 руб
Раздел: Пакеты для продуктов

17. Спадковий договір в цивільному праві України

18. Спадкування у римському цивільному праві

19. Цивільний позивач та відповідач у кримінальному процесі

20. Цивільний процес. Конституція України про здійснення правосуддя в державі

21. Формування самомоніторингових процесів в старшому дошкільному віці

22. Види договорів, що регулюють інвестиційний процес
23. Договор фрахтования судна на время (тайм-чартер)
24. Содержание договора о передаче прав на программу для ЭВМ

25. Авторский договор: понятие и виды

26. Гражданско-правовой договор: понятие, виды, формы, особенности расторжения и заключения

27. Договор аренды

28. Договор купли - продажи жилых помещений (По материалам судебной практики)

29. Виды договоров (Контрольная)

30. Договор купли-продажи, договор имущественного найма, понятие и виды договора перевозки грузов

31. Общие положения договора поставки

32. Правовое регулирование и содержание хозяйственных договоров, опосредствующих оказание услуг

Овощечистка "Mayer & Boch".
Овощечистка - это удобный инструмент, с помощью которого удобно чистить овощи и фрукты как с тонкой, так и со слишком толстой кожурой.
308 руб
Раздел: Овощечистки, рыбочистки
Автомобиль со звуковым сигналом "Джип-каталка", красный.
Автомобиль Джип-каталка - это удобное транспортное средство для малыша! Каталка сделана в виде машинки. Малыш отталкиваясь ножками сможет
1698 руб
Раздел: Каталки
Треугольные гелевые ручки с глитерами, 12 цветов.
391 руб
Раздел: Цветные

33. ЦИВІЛЬНОЕ ПРАВО

34. Договор строительного подряда

35. Договор подряда и его виды

36. Авторский договор

37. Сравнительная характеристика условий договоров найма, социального и коммерческого найма

38. Договор обмена (по гражданскому законодательству Украины)
39. Договор поставки
40. Договор контрактации

41. Договор кредита

42. Третьи лица и установление фактов в особом производстве

43. Права и обязанности продавца и покупателя по договору купли-продажи

44. Договор об оказании образовательных услуг

45. Виды договоров. Жилищные споры

46. Договор Филиппа VI с нормандцами о завоевании Англии

47. Идея общественного договора

48. Особенности и проблемы правового регулирования договора строительного подряда

Машинка закаточная (улитка, полуавтомат) "Мещера-1".
Машинка идеальна для домашнего консервирования, она проста в использовании и надежна в работе. Конструкция машинки обеспечивает ее
419 руб
Раздел: Консервирование
Игра магнитная "Одевашки. Настя".
Это магнитная история про то, как одеть куклу Настю. Она простая, но при этом очень увлекательная и не вызовет сложности у ребенка старше
343 руб
Раздел: Бумажные куклы
Подушка, с лузгой гречихи, 40x60 см.
Подушка с гречневой лузгой - самая натуральная ортопедическая подушка: она высококачественная, "дышащая", экологична. Размер
520 руб
Раздел: Размер 50х70 см, 40х60 см

49. Понятие международного договора

50. Правила признания и исполнения решений судов одного государства на территории другого государства и проект договора международной купли-продажи товаров (на условиях F Инкотермс)

51. Договор хранения

52. Регламентация договора в Российском гражданском праве

53. Понятие договора. Виды и формы договоров

54. Правовое регулирование договоров в сфере создания и передачи исключительных авторских прав
55. Понятие и классификация договоров в римском праве
56. Брачный договор

57. Теория юридических фактов

58. Коллективный договор

59. Трудовой договор (контракт)

60. Виды трудовых договоров

61. Трудовой договор (контракт) в системе трудовых правоотношений и кадровая работа на предприятиях

62. Расторжение трудового договора по инициативе администрации по основаниям, связанными с виновными действиями работника

63. Трудовой договор

64. Прекращение трудового договора

Ранец жесткокаркасный для начальной школы "Динозавр", 17 литров, 34х26х16 см.
Серия предназначена для мальчиков 7-10 лет. Яркий и необычный принт привлечет внимание школьников. Надежная конструкция этого
1633 руб
Раздел: Без наполнения
Велосипед трехколесный Moby Kids "Comfort. EVA", цвет: оранжевый.
Детский трёхколёсный велосипед Moby Kids Comfort 10х8 EVA. В данной модели предусмотрены дополнительные функции и аксессуары, которые
4194 руб
Раздел: Трехколесные
Стул-стол для кормления Вилт "Алекс" (салатовый).
Удобный стульчик-трансформер для кормления Вашего малыша. Можно использовать без столешницы, поэтому по мере взросления вашего малыша, вы
1337 руб
Раздел: Стульчики для кормления

65. Содержание трудового договора

66. Договоры в сфере найма труда: проблемы отраслевого разграничения

67. Договоры купли-продажи поставки как наиболее распространенные правовые формы реализации товара в рыночной экономике

68. Договор буксировки

69. Республика Татарстан. Факты тысячелетия города Казани

70. Версальский мирный договор
71. Варшавский договор
72. Вплив моральних якостей вчителів на процес формування майбутніх громадян України

73. Организация Варшавского договора

74. История развития этикета: факты

75. Договор оценки недвижимости. Отчет об оценке

76. Договор на оказание аудиторских услуг

77. Правила заключения трудовых договоров

78. Контрольная работа по статистике (товарооборот и издержки, анализ договоров по поставке ассортимента)

79. Предпринимательский риск виды риска, оценка фактов и способы его минимизации

80. Договор круиза

Подарочная расчёска для волос "Лиза".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос
Набор маркеров для досок "Kores", 3 мм, 6 штук.
Набор маркеров для досок. Круглый наконечник. Пластиковый корпус. Стираются с таких гладких поверхностей, как пластик, стекло и эмаль,
390 руб
Раздел: Для досок
Набор капиллярных ручек "Triplus 334", 42 цвета.
Количество цветов: 42 ярких цвета. Эргономичная форма для удобного и легкого письма. Пишущий узел завальцован в металл. Защита от
2653 руб
Раздел: Капиллярные

81. Ричард III. Легенды и факты

82. Ещё раз об оценке советско-германского договора о ненападении

83. Версальский мирный договор (1919 год)

84. Феномен межплеменного и межэтнического договора (постановка проблемы половецкого компонента в этногенезе саха и кыргызов)

85. Русско-немецкие договора 1939 и их современные оценки

86. Технологічний процес виробництва кисломолочних напоїв
87. Договор аренды нежилого помещения
88. Форс-мажор или применение ссылок на обстоятельства непреодолимой силы в хозяйственных договорах

89. Международный договор

90. Договор морской перевозки грузов

91. Договор оптовой купли–продажи

92. Сравнение лицензионных договоров

93. Организация Североатлантического договора (НАТО)

94. Договор продажи недвижимости и договор продажи предприятия

95. Показникові та логарифмічні рівняння, нерівності та їх системи в шкільному курсі математики

96. Формування духовності учнів у навчальному процесі

Чернила "Bottle Quink", синие, 57 мл.
Цвет – синий. Объем – 57 мл. Материал флакона – стекло.
449 руб
Раздел: Чернила, тушь, штемпель
Кружка-хамелеон "Любовь".
Каждый человек знает, как приятно говорить о своих чувствах любимым. Кружка-хамелеон "Любовь" поможет Вам чаще признаваться в
314 руб
Раздел: Кружки
Набор посуды керамической "Миньоны" (3 предмета), желтый.
Набор детской керамической посуды с изображением героев любимых диснеевских мультфильмов в подарочной упаковке. Состав набора: • тарелка:
547 руб
Раздел: Наборы для кормления

97. Теория общественного договора

98. Заключение договора простого товарищества с иностранными компаниями

99. Договор аренды: правовое регулирование и виды

100. Особенности нотариального удостоверения договора ренты


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.