Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Политология, Политистория Политология, Политистория

Політична теорія Макса Вебера

Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

Реферат Політична теорія Макса Вебера ЗмістВступ 1. Базові положення теорії еліт Макса Вебера 2. Теорія раціональної бюрократії М.Вебера Висновки Список використаної літератури Вступ Вебер Макс (1864–1920) – німецький політичний економіст і соціолог-теоретик. Починаючи з ранніх праць з історії торгового права Вебер став однією з провідних постатей нового покоління політичних економістів Німеччини 1890-х років. У 1898 році особисті негаразди змусили його облишити академічну викладацьку діяльність, що майже не відбилося на його наукових працях, кількість яких була величезною. Їх спільним спрямуванням було зацікавлення відносинами між правовими, політичними і культурними утвореннями, з одного боку, та економічною діяльністю – з іншого. Його інтерес до цих проблем був переважно теоретичним, включаючи і систематизацію основних категорій соціального та політичного життя – водночас й універсальних, і таких, що визначають специфічний характер сучасної західної цивілізації. Вебер також активно включався в політичні дискусії, що точилися в Німеччині за часів кайзера Вільгельма, причому, з точки зору прогресивних націонал-лібералів, часто виступав у них як опонент, що надавало особливого сенсу його зацікавленню різницею між наукою про суспільство і політичною практикою, а також значенням правильних суджень у науці про суспільство. Уже майже на схилку свого життя він почав розглядати свій науковий доробок як «соціологію», тож нині він відомий саме як один із «батьків-засновників» соціології. Проте його доробок є надто різнобічним і не допускає якоїсь однозначної класифікації – чи то віднесення його до певної дисципліни, чи то до окремої наукової школи. Актуальність вивчення політичної теорії М. Вебера визначається тим, що в колишньому СРСР про його вчення було відомо дуже мало, але якщо про нього і писали радянські дослідники, то розкривали його праці лише в негативному світлі, оскільки погляди Вебера багато в чому суперечили марксистсько-ленінській ідеології. Лише останнім часом, в теперішній українській літературі, почали з'являтися реальні оцінки Веберівських праць, що можуть заслуговувати на увагу. Дослідженням праць М. Вебера на сьогодні займається багато вітчизняних та зарубіжних політологів та соціологів, таких як Ю.Н. Давидов , В.П. Макаренко , В. Шлухтер, И. Вайс, О. Прево, С. Бройер, Р. Майнц, М. Элброу, С. Колберг, А. Цингерле, Ф. Тенбурк та інші. Але на сьогодні творчий доробок Макса Вебера все ж таки остається ще не остаточно вивченим, і також актуальним залишається практичне застосування його теорій для політичної та соціологічної наук. Метою даного реферату є вивчення основних концепцій політичної теорії Макса Вебера. Для досягнення означеної мети, ми поставили перед собою наступні завдання: визначити місце праць М. Вебера у розвитку політичної науки; розглянути базові положення теорії еліт М. Вебера; вивчити теорію бюрократії М. Вебера. 1. Базові положення теорії еліт Макса Вебера Німецькому соціологу Максу Веберу належить особливе місце в розвитку науки про політику. Йому належить розробка теорії демократії, центральною ланкою якої стало вчення про механізм соціального контролю над відособленим від суспільства бюрократичним апаратом.

Головна увага приділяється техніці відбору політичної еліти, яка має підкоряти собі бюрократію. Тут розроблено дві взаємозв'язані проблеми: виділення типів панування і способи легітимізації (визнання законності) типів панування . Макс Вебер розглядав панування як монопольну владу, а владу як здатність нав'язувати свою волю з допомогою примусу, сили, наказу тощо. І тут Макс Вебер зупиняється на розкритті змісту і суті поняття панування. Панування – такі відносини між управляючими і управлінцями, за яких управлінець може нав'язувати управляючому свою волю шляхом примусу, наказу тощо. Відносини влади звичайно носять подвійний характер, що складається як взаємозв'язок наділених владою і підкорених їй. Володіючи владою, управлінці не тільки опираються на фізичний примус, але й переконання підлеглих у власній необхідності підкорятися, оправдання своєї позиції і дії. Жодна система законів, моральних або інших, не прийде в рух без бажання і волі людей сприйняти систему. Панування, за Максом Вебером, це узаконене насилля, яке буває трьох типів: традиційне, харизматичне і легальне або традиційне, харизматичне й раціонально-легальне лідерство . Визначення типів лідерства. Традиційне лідерство грунтується на авторитеті звичаїв. Лідер цього типу отримує і здійснює владу не завдяки власним достоїнствам і заслугам, а відповідно до традицій і звичаїв. Традиційне лідерство характерне для доіндустріального, тобто рабовласницького і феодального, суспільства. Влада традиційних лідерів - це насамперед влада аристократичної знаті. Харизматичне лідерство грунтується воно на вірі в незвичайні якості і здібності лідера, його винятковість. Грецьке слово &quo ;харизма&quo ; означає &quo ;милість&quo ;, &quo ;благодать&quo ;, &quo ;божий дар&quo ;. У період утвердження християнства ним характеризували проповідників, котрим приписували дар безпосереднього спілкування з Богом поза офіційними релігійними інституціями. У політичній практиці під харизмою розуміють такі риси індивіда, які оточення сприймає як незвичайні, недоступні іншим, а тому визнає його за правителя. Харизматичне лідерство виникає в суспільстві, як правило, в кризові періоди. Спонукальним мотивом до передання влади харизматичному лідерові є усвідомлення широкими масами, а також значною частиною правлячої еліти нездатності наявних у країні представницьких інститутів вивести країну з кризи, консолідувати суспільство навколо тієї чи іншої цілі суспільного розвитку. Це викликає потребу в різкому посиленні впливу виконавчої влади і пошуку політичного лідера як месії, здатного вивести країну з глибокої й затяжної кризи . Раціонально-легальне лідерство базується на переконанні в законності й раціональності встановлених порядків та у праві на панування органів, які здійснюють владу. Ці органи і їхні керівники - політичні лідери - обираються через демократичні процедури, їм надаються повноваження, за зловживання якими вони несуть відповідальність перед виборцями . 2. Теорія раціональної бюрократії М. Вебера Поява бюрократії як соціального явища пов'язана з потребою правління, регулювання соціально-політичних відносин, i це зумовило формування ще за рабовласницького ладу особливої групи людей, певного соціального прошарку, який спеціалізувався на цьому виді діяльності.

Організаційного оформлення ця група набула у вигляді апарату чиновництва. 3 розвитком суспільства змінювались i організаційні форми i спектр впливу бюрократії, але ніколи не змінювалася сама сутність бюрократії й бюрократизму. Слід мати на увазі, що тема бюрократії й бюрократизму в політичному житті суспільства є багатоаспектною, її досліджували протягом yciєї багатовікової історії розвитку людської цивілізації. Само поняття &quo ;бюрократія&quo ; вперше з'явилось у 1745 році,його запровадив французький дослідник Вінсент де Турне. Дальший науковий аналіз бюрократії й бюрократизму пов'язаний з іменами таких визначних мислителів, як Г. Гегель, К. Маркс, М. Вебер, Т. Парсонс, Р. Міхельс, О. Тофлер та ін. Термін &quo ;бюрократія&quo ; походить від франц. bureau — бюро, канцелярія; і грец. kra os — влада, сила і трактувався як панування канцелярії, контори, як специфічна форма соціальної організації і відносин у суспільстві, в якому центри виконавчої влади практично незалежні від більшості її членів. До бюрократії відносили вищий, привілейований прошарок чиновників-адміністраторів у державі . Поняття &quo ;бюрократизм&quo ; ширше за своїм змістом, ніж &quo ;бюрократія&quo ;, і вживається для характеристики такого стану управління державою чи іншими різними організаціями, де існує &quo ;панування канцелярії&quo ;, відірваність виконавчих органів від інтересів цих організацій, а пріоритет надається власним потребам, де функціонують відносини формалізму, некомпетентності, консерватизму, корупції тощо. У сучасних наукових дослідженнях простежується широке трактування поняття &quo ;бюрократизм&quo ;, яке використовується для аналізу таких явищ суспільного життя, як недосконалість управління через низький професійний і культурний рівень її працівників, протиставляння групових інтересів суспільним тощо. Наукові дослідження бюрократії й бюрократизму започаткував Гегель. Він обґрунтував переваги бюрократії й бюрократичних методів управління, які базуються на спеціалізації й поділі праці в урядових структурах. Така спеціалізація, на його думку, давала можливість забезпечувати високу освіченість і професіоналізм, неупередженість і запобігання зловживанням владою та надійний захист державних інтересів . Серед досліджень, які найбільше вплинули на формування наукового уявлення про бюрократію як соціальне явище, політологи виділяють соціальну теорію М. Вебера. Він пов'язував функціонування бюрократії з відносинами управління, панування, позитивно оцінював соціальну роль бюрократії, наголошуючи на тому, що сутність бюрократії - в професіоналізмі управління, складниками якого є раціональні знання управлінської сфери, сувора дисципліна, відповідальність, неупередженість тощо. Ефективність діяльності бюрократії визначається певними умовами та принципами, серед яких: 1. Створення особливих сфер компетенції шляхом розподілу посад між службовцями, визначення повноважень, якими наділена кожна посадова особа; 2. Надання прав і забезпечення роботою посадової особи тільки залежно від того, як вона виконує свої службові обов'язки; 3. Право чиновника регулювати діяльність своїх підлеглих та ін.

З другого боку, саме завдяки свой цлковитй необзнаност й незнанню польсько нац та  сусдв вн мг висувати нестандартн теор, а також сформулювати протилежну до Вольтерово концепцю Схдно ґвропи, водночас поглиблюючи сво «загальн погляди» на полтичну теорю патротизму. Руссо задумував «Мркування» яко твр не лише про Польщу, а й для Польщ: «Нац, для яко (pour laquelle) працюш». Ц слова мстили подвйний сенс покровительства й наставляння; Польща замовила твр, а тепер вн наставляв . У першому реченн Руссо вказу  замовника,  основне джерело: «Опис врядування Польщ, що його склав граф Вльгорський,  мркування туди додан, повчальн для кожного (quiconque), хто забажа скласти план перетворення (refonte) цього врядування»P4. Конкретним «кожним» (quiconque) у цьому випадку був сам Руссо, але Польщу вн подавав яко предмет для роздумв кожного, загалом запрошуючи всх просвчену публку висловлювати сво мркування. Роки, що минули мж антиросйським повстанням Барсько конфедерац 1768 року  шоком першого подлу 1772 року, справд привернули до Польщ увагу загалу

1. Політичні і правові ідеї Кирило-Мефодіївського товариства

2. Політично-правові вчення в Німеччині в кінці XVIII – поч. XIX ст.

3. Порівняльний аналіз політичного змісту буддизму та брахманізму, завдання і значення курсу історії вчень про державу і право

4. Політичний діяч Алексис де Теквіль

5. Політичні ідеї Стародавнього світу

6. Політичний портрет гетьмана Павла Скоропадського
7. Політична доктрина більшовиків у 20-50 роках (WinWord (на укр языке0)
8. Галичина - соціокультурна, історична, політична частка України

9. Нестор Махно: історично-політичний портрет

10. М. Драгоманов - основоположник української політичної науки

11. Політична культура як рівнева характеристика розвитку політичної системи суспільства

12. Соціально-економічні умови виникнення і розвитку політичної системи суспільства

13. "Історія Русів” – виразник політичних поглядів автономістів

14. Політичний іслам

15. Перши президенти незалежної України (політичні портрети)

16. Суспільно-політична діяльність Костомарова

Масло детское для массажа "Natura Siberica Little", 200 мл.
Детское масло для массажа предназначено специально для самых маленьких. Органическое масло шиповника восстанавливает и увлажняет кожу.
419 руб
Раздел: Масло для тела
Настольная игра "Баскетбол".
Задача - забить мяч в корзину соперника, используя клавиши по краям игры. Клавиши управляют бойками в отверстиях поля, с помощью которых
620 руб
Раздел: Настольный баскетбол, бильярд, боулинг
Горшок надувной дорожный "PocketPotty" со сменными пакетами.
Горшок Pocket Potty от торговой марки Roxy-kids станет незаменимым аксессуаром дома, на прогулке или в длительной поездке с малышом.
560 руб
Раздел: Горшки обычные

17. "Українське питання" у політичних дискусіях 1910-1914 рр.

18. Політична географія як складова частина СЕГ

19. Наукова систематизація об’єктів політичної карти світу

20. Держава — головний інститут політичної системи суспільства

21. Політична нейтральність і професійність державної служби в Україні

22. Політична система США
23. Політично-правова теорія Жана Бодена
24. Редагування політичної, релігійної та езотеричної літератури

25. Особливості перекладу політичного сленгу с української мови на англійську та назад

26. Адміністративно-політичний устрій Запорізької Січі

27. Військово-політичний блок НАТО: історія діяльності союзу та співпраці з Україною

28. Етапи політичного розвитку Київської Русі. Особливості її суспільно-політичного життя та культури

29. Ідейно-політичне життя Полтавщини

30. Михайло Грушевський–видатний політичний, громадський і державний діяч

31. ОУН і УПА як історична реальність суспільно - політичного життя України

32. Політична і судова система Київської Русі

Одноразовые впитывающие пеленки "Molinea Plus" (20 штук, 90х180 см).
Одноразовые впитывающие пеленки "MoliNea Plus L" предназначены для дополнительной защиты постельного белья и других
900 руб
Раздел: Пелёнки
Алфавитная книга записи обучающегося.
Книга записи обучающихся является основой первичного учета и ведется в каждом общеобразовательной учреждении. Книга имеет алфавитную
371 руб
Раздел: Бланки, книги учета
Кукла "Берта", 32 см.
Кукла Берта одета в длинное белое платье, украшенное кружевом. На ее ножках - красивые туфельки. Светлые длинные волосы берты собраны в
305 руб
Раздел: Классические куклы

33. Політична історія Київської Русі

34. Політична роздрібненість Київської Русі (кінець XI — середина XIII ст.)

35. Політична ситуація на Україні наприкінці XIV — у першій половині XVI ст.

36. Політичне та соціально-економічне становище українських земель у XVI-XVII ст.

37. Політичний розвиток України в другій половині XVII ст

38. Політичний та економічний розвиток Македонії у 1990-2005 рр.
39. Політичний та економічний розвиток Румунії у 1990–2005 рр.
40. Політичний та економічний розвиток Угорщини у 1990–2005 рр.

41. Політичний та соціально-економічний розвиток Болгарії у 1990–2005 рр.

42. Політичний та соціально-економічний розвиток Естонії у 1990–2005 рр.

43. Політичний та соціально-економічний розвиток Словаччини у 1993-2005 рр.

44. Політичний устрій та соціально-економічний розвиток Київської Русі

45. Роль політичного, громадського і військового діяча Юзефа Пілсудського в політичній розбудові Польщі

46. Сергій Радонежський – політичний діяч Середньовічної Русі

47. Соціально-політичні аспекти створення фашистської системи в Італії початку 20 – початку 30 рр.

48. Становлення сталінського режиму та політичні репресії в Україні

Стул-стол для кормления Вилт "Алекс" (салатовый).
Удобный стульчик-трансформер для кормления Вашего малыша. Можно использовать без столешницы, поэтому по мере взросления вашего малыша, вы
1337 руб
Раздел: Стульчики для кормления
Говорящий ростомер "Лесная школа".
Обучающий плакат-ростомер поможет и рост измерить, и выучить буквы с цифрами! Нажимай на картинки – играй и учись, слушай любимые потешки
482 руб
Раздел: Ростомеры
Подставка для ножей AK-208ST "Alpenkok", 10x10x22 см.
Размеры: 10х10х22 см. Материал корпуса: пластик. Внутренняя часть: полипропиленовое волокно. Предназначена для безопасного и гигиеничного
822 руб
Раздел: Подставки для ножей

49. Суспільно-політичне життя в пореволюційному Ірані (1979-2000рр.).

50. Суспільно-політичне та культурне життя України

51. Суспільно-політичний устрій української держави у 1648-1657 рр.

52. Суспільно-політичні фактори змін у складі селян УСРР у 1927-1932 рр.

53. Українська діаспора як історичне і соціально-політичне явище

54. Утворення та діяльність українських політичних партій у Наддніпрянській Україні на початку ХХ ст.
55. Проблеми націй і держави в суспільно-політичній спадщині Івана Франка
56. Економічна та торгово-політична роль митного збору

57. Співробітництво Болгарії, Румунії та Югославії з політичними, воєнними та економічними міжнародними організаціями

58. Вибори та їх роль у політичному житті України

59. Етапи розвитку політичної думи в Україні

60. Ідейно-політичні течії в Україні

61. Конституційно-правовий статус політичних партій в Україні

62. Марксизм-ленінізм як політична ідеологія

63. Нагірно-Карабахський конфлікт: причини, розвиток, політичні наслідки

64. Основні політичні течії

Фоторамка-коллаж для 6 фото, 46x32 см, арт. 37943.
Фоторамка украсит интерьер помещения оригинальным образом и позволит сохранить на память изображения дорогих вам людей и интересных
608 руб
Раздел: Мультирамки
Пароварка-блендер Happy Baby "Fusion".
Малыш растёт, и вскоре грудного молока уже становится недостаточно для полноценного питания растущего организма, которому требуются
3899 руб
Раздел: Блендеры
Кружка фарфоровая "Королевские собаки", 485 мл.
Кружка фарфоровая. Объем: 485 мл.
322 руб
Раздел: Кружки

65. Партійно-політичні організації Бессарабії в період революції 1905-1907 рр.

66. Політичні партії в Україні та їх основні типи

67. Політичні погляди і діяльність Платона

68. Політичні погляди М. Хвильового, М.І. Міхновського та Ю. Липи

69. Політичні погляди С. Дністрянського, М. Драгоманова та В. Кучабського

70. Політичні рішення та їх місце у вирішенні суспільних проблем
71. Політичня система як механізм влади
72. Порівняльна характеристика політичних ідеологій: соціал-демократії та лібералізму

73. Соціально-політичні утопісти ХІХ ст. (Сен-Сімон, Фур’є, Оуен)

74. Становлення і розвиток політичної думки в Україні

75. Структура політичної влади

76. Сучасна теорія політичних партій та партійних систем

77. Технології політичної діяльності

78. Трансформація суспільства та політична модернізація

79. Форма правління, політична система, політичний режим та опозиція Ізраїлю

80. Формування іміджу політичного лідера

Набор для составления букета из мягких игрушек "LOVE", 3 зайки.
Яркий и нестандартный подарок - букет из мягких игрушек вызовет восторг у всех, независимо от возраста и положения. К тому же, этот букет
496 руб
Раздел: Дизайнерские игрушки
Именная кружка с надписью "Любимая бабушка".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу – именная кружка. Кружка изготовлена из керамики, в нежной
434 руб
Раздел: Кружки
Ящик с крышкой Darel Box на колесах, 61x40x31 см.
Универсальные и герметичные боксы идеально подходят для хранения меха, одежды и домашнего текстиля. Герметичность конструкции обеспечивает
652 руб
Раздел: Более 10 литров

81. Політик і політичний режим

82. Політична влада

83. Політична влада

84. Політична влада у світі та в Україні

85. Політична діяльність і політичні відносини

86. Політична еліта сучасної України: генеза й особливості формування
87. Політична ідеологія Николло Макіавеллі
88. Політична ідеологія. Основні ідейно-політичні течії сучасності

89. Політична культура

90. Політична опозиція в Україні

91. Політична система Індонезії

92. Політичне лідерство

93. Політичне лідерство

94. Політичне прогнозування

95. Політичний PR

96. Політичний портрет Віктора Ющенка

Каталка "Мишка".
Высота от пола до сиденья: 23 см. Размер: 29х47х43 см. Каталка выдерживает массу ребенка до 25 кг. Цвет каталки может отличаться от
759 руб
Раздел: Каталки
Глобус Земли "Двойная карта", рельефный, с подсветкой, 420 мм.
Рельефный глобус с физической и политической картой мира станет незаменимым атрибутом обучения не только школьника, но и студента. На
2642 руб
Раздел: Глобусы
Точилка механическая, металлический корпус.
Механическая точилка имеет прозрачный контейнер. Удобная и безопасная точилка оснащена механизмом, позволяющим крепить ее к столу. Нож из
1097 руб
Раздел: Точилки

97. Політичний портрет: Уго Чавес

98. Політичні аспекти глобальних проблем сучасності

99. Політичні еліти і політичне лідерство: світовий досвід і українські реалії

100. Політичні ідеології


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.