Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Международные экономические и валютно-кредитные отношения Международные экономические и валютно-кредитные отношения

Проблеми та негативні тенденції інноваційного розвитку економіки України

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Кафедра міжнародної економіки РЕФЕРАТ З дисципліни «Світова економічна система і інноваційна діяльність» На тему: «Проблеми та негативні тенденції інноваційного розвитку економіки України» студентки денної форми навчання курсу IV, спеціальності „МЕК” Мельниченко Валерії Сергіївни Маріуполь – 2008 ВСТУП Підсумковим результатом розвитку науки та високотехнологічних галузей у XX столітті стало формування в економіках провідних країн світу нового механізму саморозвитку — національних інноваційних систем, у рамках яких зароджуються і реалізуються інновації. Незважаючи на національні відмінності, загальною рисою усіх без винятку національних інноваційних систем є лідерство у забезпеченні трьох пріоритетів розвитку: науки, освіти та наукоємного виробництва. Ефективність державної політики саме у сфері управління інноваційними процесами визначає конкурентоспроможність національної економіки. У розвинутих країнах до 90 відсотків приросту валового продукту забезпечується за рахунок упровадження нових технологій. При цьому роль держави в даному процесі значно вагоміша, ніж при регулюванні звичайної економічної діяльності. ПРОБЛЕМИ ТА НЕГАТИВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ Україна, яка входила до &quo ;тридцятки&quo ; країн світової інтелектуальної еліти, успадкувала від СРСР значний науково–технічний потенціал. За даними досліджень, проведених ООН на початку XXI століття, Україна посідала одне з перших місць у світі за кількістю наукових співробітників. Рівень освіченості українців перевищував середній індекс країн Східної Європи і СНД. На сьогодні Україна залишається серед світових лідерів за такими напрямами фундаментальної науки, як фізика, математика, інформатика, хімія, фізіологія, медицина; має піонерні напрацювання та прикладні розробки у сфері лазерної, кріогенної, аерокосмічної техніки, засобів зв’язку та телекомунікацій, програмних продуктів; входить у &quo ;вісімку&quo ; держав, які мають необхідний науково–технічний потенціал для створення авіа космічної техніки, та у &quo ;десятку&quo ; найбільших суднобудівних країн світу. Проте, на відміну від розвинутих країн, у яких 85–90 відсотків приросту валового внутрішнього продукту (далі – ВВП) забезпечуються за рахунок виробництва та експорту наукоємної продукції, частка України на ринку високотехнологічної продукції, який оцінюється у 2,5–3 трлн доларів США, становить приблизно 0,05–0,1 відсотка. На відміну від розвинутих країн в Україні ще не створено національну інноваційну систему. Інноваційна діяльність характеризується структурною деформованістю, інституційною неповнотою, неузгодженістю та незбалансованістю технологічних, економічних і соціально–ціннісних аспектів. Інноваційні процеси в Україні не набули достатніх масштабів і не стали суттєвим фактором зростання ВВП. Структурні зміни, які відбувалися протягом останнього десятиліття, характеризуються серйозним технологічним відставанням, оскільки за випуском продукції третій технологічний уклад в Україні на сьогодні становить майже 58 відсотків, четвертий — 38 відсотків і лише 4 відсотки — п’ятий технологічний уклад.

Досить неоднорідною є інноваційна активність регіонів: частка промислових підприємств, що займалися інноваційною діяльністю, становила від 32,6 до 3,1 відсотка, при цьому більша за середню – у м. Києві, Харківській, Одеській, Чернівецькій, Івано–Франківській та Вінницькій областях, значно менша — у Рівненській, Сумській і Хмельницькій областях. Як і в попередні роки, основним джерелом фінансування витрат на інновації залишаються власні кошти підприємств, частка яких у загальному обсязі фінансування становила 84,6 відсотка. Стала тенденція до погіршення матеріально–технічної бази наукових установ негативно позначається на результатах їх діяльності. В умовах зниження обсягів централізованих капітальних вкладень і недостатніх обсягів фінансування науки спостерігається фізичне та моральне старіння науково–дослідної бази, суттєве погіршення матеріального забезпечення науки. Фактичне скорочення наукового потенціалу не супроводжується необхідною реорганізацією мережі наукових організацій, загальна кількість яких збільшується. Частка основних засобів наукових організацій у загальному обсязі основних засобів підприємств та організацій України становить 0,9 відсотка. Лише близько 2 відсотків наукового обладнання українських науково–технічних установ має рівень сучасних світових стандартів. Стійкі тенденції щодо зменшення загальної чисельності працівників, які виконують наукові та науково–технічні роботи, зокрема в галузі технічних наук, та старіння наукових кадрів становлять загрозу інтелектуальній спадковості поколінь, призводять до втрати наукових шкіл, наукового кадрового потенціалу держави. Протягом 1995–2005 років при загальному скороченні чисельності працівників наукових організацій майже в 1,7 раза (з 293,1 тис. до 173,9 тис.) чисельність наукових працівників у галузі суспільних наук збільшилась у 1,2 раза, в галузі природничих і гуманітарних наук залишилася майже незмінною, в галузі технічних наук їх кількість зменшилася більш як у 2 рази. Система вищої освіти внаслідок постійних реформ, посиленої комерціалізації та відсутності системи прогнозування потреби у фахівцях різних галузей економіки не забезпечує відповідності підготовки кадрів суспільним потребам. Визначальним критерієм оцінки ефективності діяльності вищого навчального закладу залишається не попит на фахівців на ринку праці, а показники конкурсного прийому. У результаті переходу від природознавчого до гуманітарного підходу при підготовці спеціалістів, а також викладання економіки, менеджменту та маркетингу у вищих навчальних закладах за спрощеними підручниками західних авторів, неадаптованих до умов української економіки, різко знизились якість управлінських рішень, ефективність і конкурентоздатність суб’єктів господарювання та країни в цілому. Погіршення якісних характеристик освітньої та наукової підготовки трудоресурсного потенціалу знижує його конкурентоздатність в умовах зростання інтелектуальної інноваційної складової виробничого процесу, який вимагаєнестандартних рішень, розвитку особистості та її ціннісної орієнтації. Низький рівень заробітної плати науковців і матеріально–технічного забезпечення наукових досліджень, відсутність активної пропаганди досягнень вітчизняної науки та її значення в сучасних процесах розвитку економіки негативно відбиваються на престижності наукової діяльності в Україні.

Середньомісячна заробітна плата науковців залишається нижчою від законодавчо визначеної, яка має дорівнювати подвійній середній заробітній платі працівників промисловості. Із загального числа випускників вищих навчальних закладів, які отримують дипломи магістра та спеціаліста, лише 0,6 відсотка влаштовуються на роботу до наукових організацій. Основними недоліками у формуванні національної інноваційної системи є: 1. Відсутність стратегії переходу України до інноваційної моделі розвитку, неналежне використання методів наукового планування на всіх рівнях управління (системного аналізу, прогнозування, оптимізації, програмно–цільових методів управління тощо), недостатній рівень інноваційної культури працівниківорганів державної влади. Протягом 90–х років XX століття були значно послаблені інститути перспективного та поточного планування, система загальної обов’язкової стандартизації продукції та технології, система акумулювання результатів науково–дослідних та дослідно–конструкторських робіт у державних та галузевих інформаційних центрах, інші народногосподарські системи з нормативними, інформаційними або рекомендаційними функціями, що негативно позначилося на формуванні національної інноваційної системи держави. На сьогодні проголошений перехід української економіки до інноваційної моделі розвитку не забезпечується створенням єдиної системи за наявності всіх її інституційних, організаційних і нормативно–правових складових. Світовою практикою напрацьовано три типи стратегій інноваційного розвитку: стратегія перенесення (використання зарубіжного науково–технічного потенціалу та перенесення його досягнень на терени власної економіки), стратегія запозичення (освоєння виробництва високотехнологічної продукції, що вже вироблялася в інших країнах, шляхом використання власної дешевої робочої сили та наявного науково–технічного потенціалу), стратегія нарощування (використання власного науково–технічного потенціалу, залучення іноземних учених і конструкторів). В Україні переважають ознаки першого та, частково, другого типу інноваційного розвитку. 2. Недосконалість нормативно–правової бази регулювання інноваційної діяльності, поширення практики ігнорування законодавства або зупинення дії статей законів, які стосуються фінансування та стимулювання науково–технічної та інноваційної діяльності. Недостатня конкретизація пріоритетних напрямів, визначених Законом України &quo ;Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні&quo ;, їх переважна орієнтація на третій і четвертий технологічні уклади, їх неузгодженість з пріоритетними напрямами науково–технічної діяльності не сприяють розвитку високоукладної економіки України та не дозволяють запровадити для різних рівнів відповідні механізми реалізації пріоритетних напрямів. Закони про Державний бюджет України на відповідний рік протягом останніх років зупиняють дію норм законів України щодо рівня фінансового забезпечення наукової, науково–технічної, освітянської сфер, а також щодо створення пільгових умов для розвитку інноваційної діяльності. Фактичне фінансування науково–технічної діяльності з Державного бюджету України протягом останніх п’яти років не перевищує 0,4 відсотка ВВП при визначеній статтею 34 Закону України &quo ;Про наукову і науково–технічну діяльність&quo ; нормі — 1,7 відсотка.

Кроме того, Сталин стремился любыми средствами преодолеть раскол в обществе, и в обособлении партии от остального общества, в бюрократизации её аппарата видел помеху дальнейшему продвижению человечества к коммунизму как к обществу всеобщей свободы, ответственности и заботы об общих судьбах всех людей. По этой причине с начала 1930-х гг. он предпринял не одну попытку лишить партийный аппарат корпоративно-монопольного контроля над процессами кадрового наполнения структур государственной власти. Для самого же Сталина (что и отличало его от бюрократов) его власть однако никогда не была самоцелью: она была средством достижения других целей, которые он выразил в работе Экономические проблемы социализма в СССР, ставшей его напутствием потомкам. В жизни же он, обладая по существу личной диктаторской властью (что стало возможным благодаря угодничеству бюрократии), просто реагировал по своему пониманию целесообразности на негативные тенденции, которые формировались в общественной жизни СССР. Партийная элита увидела в выступлении Сталина на октябрьском 1952 г. пленуме ЦК покушение на её особые привилегии и сделала соответствующие выводы

1. Ринок капіталів та його роль у розвитку економіки України

2. Моделі та методи прийняття управлінських рішень в умовах економіки України

3. Фінансове планування в сучасних умовах економіки України

4. Основні риси перехідної економіки України

5. Організаційно-економічний механізм управління процесами інноваційного розвитку

6. Проблеми та перспективи розвитку агропромислового комплексу України
7. Основні засади інноваційного розвитку
8. Особистості та перспективи розвитку фондового ринку України

9. Інноваційний розвиток економіки регіонів

10. Основні види інвестицій та шляхи їх залучення в економіку України

11. Проблема інвестування єкономіки України за рахунок внутрішніх резервів

12. Загальновизнані принципи та норми міжнародного права та їх відображення в кримінальному процесі України

13. Поняття та підстави представництва у цивільному праві України

14. Україно-польські суперечності та їх вплив на етнологичну ситуацію Правобережної України (перша третина ХІХ ст.)

15. Організаційна та правова регламентація діяльності митного органу України (МОУ) на прикладі діяльності Київської обласної митниці

16. Туризм, як чинник розвитку продуктивних сил України

Корзина "Плетенка" с крышкой, (350x290x175) (бежевый).
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 17,5 см. Цвет: бежевый.
303 руб
Раздел: Корзины для стеллажей
Сковорода-гриль чугунная, со съемной деревянной ручкой, 25x25х4 см (квадратная).
Размеры: 25х25х4 см. Размер рабочей поверхности: 23х23х2 см. Чугунная литая сковорода-гриль со съемной ненагревающейся деревянной ручкой,
620 руб
Раздел: Сковороды гриль
Мотоцикл-каталка 2-х колесный, полицейский.
Мотоцикл каталка обязательно станет любимой игрушкой Вашего малыша. Большое удовольствие доставляет ребенку самостоятельно оттолкнувшись
1700 руб
Раздел: Каталки

17. Роль і місце інвестиційних фондів в економіці України

18. Державне регулювання іноземних інвестицій у економіку України

19. Економіка України на початку ХХІ століття

20. Соціально-економічна характеристика столичного економічного району. Проблеми та перспективи його розвитку

21. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

22. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні
23. Вугільна промисловість Украни. Основні проблеми та перспективи розвитку
24. Економічні аспекти розробки та впровадження єдиного інформаційного простору університету

25. Напрями та проблеми інтеграції України у світовий економічний простір

26. Тенденції та перспективи розвитку товарної структури зовнішньої торгівлі України

27. Структура теорії управління та сучасні тенденції її розвитку

28. Етнічна соціологія - актуальні проблеми та історія розвитку

29. Дослідження впливу інноваційного процесу на кінцеві результати діяльності підприємства ЗАТ "Інформаційні та технологічні системи" (венчурний інноваційний проект "WEB-технологія подання звітності платниками податків в податкові інспекції&quo

30. Проблеми та перспективи розвитку франчайзингу в Українi

31. Формування і оцінка інвестиційного та інноваційного портфелю компанії

32. Економічна криза, держава, суспільство: проблеми та шляхи їх подолання

Набор линеров "Kores", 0,4 мм, 10 цветов.
Линеры имеют эргономичную зону обхвата. Толщина линии письма - 0,4 мм. Набор содержит 10 цветов. Входящие в набор цвета:
424 руб
Раздел: Капиллярные
Этажерка для обуви разборная, 2 полки, 435x660x300 мм, 4 положения.
Этажерка Ника ЭТ3 - ваш правильный выбор в экономии свободного пространства. Модель предназначена для хранения обуви в прихожей. Она
720 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Ручка шариковая "Excellence", золото.
Новая подарочная шариковая ручка имеет необычный дизайн, который притягивает взгляд. Металлический миниатюрный корпус полностью усыпан
444 руб
Раздел: Металлические ручки

33. Історія виникнення та розвитку регіональної економіки як науки

34. Налоговая политика России: тактика и стратегия, позитивные и негативные тенденции и перспективы развития

35. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

36. Налоговая политика России: тактика и стратегия, позитивные и негативные тенденции и перспективы развития

37. Проблема рівності і соціальної справедливості в умовах ринкової економіки

38. Проблеми та перспективи малого бізнесу
39. Ресурсно - природний потенціал Китаю та його вплив на формування економіки Китаю
40. Банківська система України та проблеми її реформування

41. Облік і контроль в органах Пенсійного фонду України: теорія та практика

42. Особливості та проблеми використання системи електронних платежів "Клієнт-Банк" на підприємствах України

43. Регіональна економічна політика України й особливості регіонального розвитку

44. Державотворення як визначальна складова сучасного та майбутнього у розвитку України

45. Предмет та методологія інформаційного права України

46. Шляхи розвитку та вдосконалення антимонопольного законодавства України на основі світового досвіду

47. Архівні матеріали ЦДАГО України та ЦДАВО України з проблеми діяльності інституту червоної професури у 20-30-ті роки ХХ ст

48. Нові тенденції у культурному та духовному житті України в роки незалежності

Полотенце махровое "Нордтекс. Aquarelle", серия "Волна" (цвет: светло-зеленый), 70х140.
Марка предлагает потребителям ассортимент качественных махровых изделий, которые за счет применяемых технологий, расцветок и оформления
627 руб
Раздел: Большие, ширина свыше 40 см
Набор детской складной мебели "Азбука" КУ2П/9.
В комплекте: - стол 580х600х450 мм, - стул мягкий 310х270х570 мм, - пенал большой 1 штука. При складывании стола, содержимое пенала
1637 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Записная книга "Bazar", А5, бирюзовая.
Записная книга на резинке. Формат: А5 (130x210 мм). Количество страниц: 192. Основной блок: линейка. Дополнительные разделы: телефоны,
577 руб
Раздел: Записные книжки

49. Імуногенетична характеристика та критерії формування груп ризику розвитку гастродуоденальної патології у дітей

50. Аналіз міжнародних економічних відносин України, Угорщини, Франції та Бразилії

51. Особливості та інструменти митно-тарифного регулювання міжнародної економічної діяльності в Франції відносно експорту-імпорту насіння соняшника та соняшникової олії в Україну та з України

52. Проблема вступу України до міжнародних економічних організацій

53. Основи інноваційного менеджменту

54. Теоретичні засади інноваційного менеджменту банку
55. Характеристика інноваційного проекту
56. Проект "Інноваційна вища освіта. Реалізація методології проектування техніки в межах НТУУ "КПІ"

57. Національні інтереси України та альтернативи стратегії безпеки розвитку

58. Тенденції соціально-економічних процесів сучасної України

59. Туризм та його вплив на світову економіку

60. Традиції та особливості розвитку філософської думки України. Філософія нового часу

61. Подвійне оподаткування: суть, проблеми та шляхи уникнення

62. Аналіз фінансового стану підприємства та оцінка інвестиційного проекту

63. Законодавче забезпечення інноваційної діяльності в Україні: аналіз та оцінка

64. Інвестування регіональної економіки та її ефективність в Україні

Машинка "Бибикар (Bibicar)" с полиуретановыми колесами, зеленая.
Эта модель оснащена улучшенными колесами, выполненными из высококачественного полиуретана. Теперь езда на этой удивительной машинке стала
2650 руб
Раздел: Каталки
Караоке микрофон "Любимые песенки".
В каждом микрофоне – 12 популярных песенок известных композиторов: "Улыбка", "Пусть бегут неуклюже", "Танец
342 руб
Раздел: Микрофоны
Антистрессовая подушка-турист "КотоПес".
Подушка-антистресс "Котики Обормотики" предназначена для детей от 3 лет. Цветная подушка привлечет внимание ребенка и может
534 руб
Раздел: Дорожные пледы, подушки

65. Інституційні чинники розвитку національної економіки

66. Криза в умовах ринкової економіки та основні чинники її виникнення

67. Малий бізнес України в розвиткові національної економіки

68. Національні інтереси України і стратегічні орієнтири розвитку національної економіки

69. Ринок праці на сучасному етапі економічного розвитку України

70. Теорія суспільного добробуту та соціально-ринкової економіки
71. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)
72. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

73. Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст

74. Походження людини та її поява на території України

75. Інтеграція України до ЄС. Шляхи і перспективи розвитку

76. Економічне районування України

77. Взаємодія гілок державної влади як принцип основ конституційного ладу України

78. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

79. Бюджет України: актуальні проблеми

80. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

Подарочная расчёска для волос "Алиса".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос
Фоторамка С31-011 "Alparaisa" на 5 фотографий, 51,5x34,5x2 см (белый).
Размеры рамки: 51,5х34,5x2 cм. Размеры фото: - 15х10 см, 3 штуки, - 10х15 см, 2 штуки. Фоторамка-коллаж для 5-ти фотографий. Материал:
642 руб
Раздел: Мультирамки
Блюдо для блинов с крышкой "Лавандовый букет", 23 см.
Блюдо для блинов с крышкой прекрасно впишется в кухонный интерьер. Материал: доломит. Диаметр: 23 см.
737 руб
Раздел: Блюда

81. Державне регулювання ринкової економіки

82. Розвиток та розміщення хімічної промисловості України

83. Державне регулювання економіки

84. Розвиток та розміщення залізничного транспорту України

85. Населення України, його динаміка, структура та особливості розміщиння

86. Входження Північного Причорномор’я Криму та Правобережної України до складу Росії укр
87. Агробіологічні та агротехнічні особливості оптимізації прийомів вирощування соняшнику, рицини, сафлору в умовах південної підзони степу України
88. Механізм забезпечення кредитування банками України та шляхи удосконалення на прикладі ЗАТ КБ "ПриватБанк"

89. Основні інструменти грошово-кредитного регулювання економіки - процентна політика

90. Фондова біржа і її роль у розвитку фінансового ринку України

91. Функціонування грошово-кредитної системи в умовах трансформації економіки

92. Еколого-ценотичні особливості та представленість родини бобових у флорі України

93. Проблеми діловодства на сторінках журналу "Кадровик України"

94. Сучасне районування України. Основні чинники та принципи розміщення підприємств теплової електроенергетики

95. Регіональна економіка сільського господарства України

96. Економіко- і політико-географічне положення України

Пенал-косметичка "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (красный, розовый).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
858 руб
Раздел: Без наполнения
Муфта для коляски "Bambola" (шерстяной мех + плащевка + кнопки), бежевая.
Муфта на ручку коляски очень легко одевается и защищает Ваши руки от холода. Ткань муфты водоотталкивающая, она утеплена мехом и небольшим
489 руб
Раздел: Муфты на ручку
Шкатулка декоративная "Стиль", 15,5x12,5x11,5 см (бутылочный).
Шкатулка декоративная для ювелирных украшений, с выдвижными ящичками. Размер: 15,5x12,5x11,5 см. Материал: комбинированный.
1586 руб
Раздел: Шкатулки для украшений

97. Економічні райони України

98. Місце і роль Донецького економічного району в економіці країни

99. Бюджетна компетенція України та місцевих утворень


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.