Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Облік і аналіз фінансових результатів

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

НСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙКАФЕДРА ОБЛІКУ І АУДИТУ“ОБЛІК І АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ”ДИПЛОМНА РОБОТАНА ЗДОБУТТЯ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ СПЕЦІАЛІСТА З ЕКОНОМІКИ ЗА ПРОГРАМОЮ “ОБЛІК І АУДИТ”Дипломна роботаНауковий керівник допущена до захисту рішенням кафедри від “ ” травня 1999р. протокол № Керівник програмиСпеціаліст здав роботу на кафедру “ ” травня 1999 року Кременчук 1999 В І Д Г У К на роботу студента по темі: “Облік і аналіз фінансових результатів та використання прибутку”. Дипломна робота написана на тему, актуальність якої виражається значенням фінансових результатів та використання прибутку для виробничої діяльності підприємства в сучасних умовах господарювання. Позитивною рисою є те, що дипломна робота охоплює комплекс питань з обліку фінансових результатів, починаючи з їх оцінки, факторів формування прибутку та його ефективного використання. Дипломант детально описує методику, техніку ведення обліку фінансових результатів, які мають бути відображені в обліку незалежно від того, на якому підприємстві він ведеться. Детальний аналіз проведений дипломантом, базується на даних Товариства з обмеженою відповідальністю . Висвітлення питання про поняття аудиту фінансових результатів. Питання автоматизації обліку фінансових результатів та використання прибутку свідчать про розуміння студента автоматизованого бухгалтерського обліку. Впровадженна автоматизація бухгалтерського і управлінського обліку підприємства, але дещо подано скорочено. Робота оформлена згідно методичних рекомендацій, має багато ілюстративного матеріалу і необхідні додатки. Таким чином, дипломна робота “Облік і аналіз фінансових результатів та використання прибутку” відповідає вимогам і пропонується до захисту перед ДЕК на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за програмою “Облік і аудит”. Науковий керівник А Н О Т А Ц І Я. Дипломна робота освітлена на - сторінках, і включає таблиць, схем, додатків. Об’єктом дослідження даної роботи є фінансові результати та використання прибутку, їх облік, аудит, аналіз. Метою роботи є: Ознайомлення з формуванням фінансових результатів і завданням аналізу прибутку; Вивчення обліку фінансових результатів та використання прибутку; Вивчення сутності аудиту та оцінки фінансових результатів на підприємстві; Аналіз балансового прибутку; Прибутку від реалізації; Аналіз розподілу і використання прибутку; Аналіз рентабельності та ділової активності. Розглянуто облік в умовах автоматизованої обробки даних. Результатом дипломної роботи є пропозиції по удосконаленню обліку та отримання прибутку. З М І С Т Стор. Вступ. І. Організація обліку і аналіз фінансових результатів та використання прибутку в сучасних умовах господарювання. 1.1. Обліку фінансових результатів в сучасних умовах господарювання. 1.2. Система формування фінансових показників. 1.3. Формування фінансових результатів і задачі аналізу прибутку. 1.4. Значення фінансового аналізу в діяльності підприємств України. 1.5.

Особливості аналізу фінансових результатів в умовах інфляції. ІІ. Облік фінансових результатів діяльності та використання прибутку товариства с обмеженою відповідальністю . 2.1. Економічна характеристика ТОВ . 2.2. Звіт про фінансові результати. 2.2.1. Облік фінансових результатів. 2.2.2. Облік прибутків і здобутків від реалізації продукції. 2.2.3. Облік інших позареалізаційних прибутків і здобутків. 2.2.4. Облік операцій по використанню прибутку. 2.3. Оподаткування прибутку. 2.3.1. Облік розрахунків по податку на прибуток. ІІІ. Аналіз фінансових результатів діяльності. 3.1. Аналіз рівня динаміки і структури фінансових результатів. 3.2. Фактори формування балансового прибутку. 3.2.1. Факторний аналіз балансового прибутку. 3.2.2. Факторний аналіз прибутку від реалізації продукції. 3.3. Аналіз рентабельності діяльності підприємства. 3.4. Аналіз ділової активності. ІУ. Аудит фінансових результатів та використання прибутку. У. Автоматизація бухгалтерського і управлінського обліку підприємства. УІ. Заходи по удосконаленню бухгалтерського обліку і отримання прибутку. Висновки. Література. Додатки. В С Т У П.Процес переходу економіки України на ринкові відносини відбувається у складних умовах спаду виробництва та інформації, що негативно впливає на фінанси підприємств, спрямовує їх на вирішення сьогоденних завдань виживання, робить неможливим зміцнення фінансової бази на скільки-небудь віддалену перспективу. Про складний фінансовий стан у всіх галузях економіки свідчить значна кількість збиткових підприємств і організацій. Протягом 1998 року понад 50 відсотків підприємств були збитковими. Сума збитків одержаних ними становила 12 млрд.грн. . Одним із факторів, що негативно впливає на фінансовий стан підприємств є несплата боргових зобов’язань. Порівняно з початком року дебіторська та кредиторська заборгованість збільшилась в 1,4 рази. Загальна сума дебіторської та кредиторської заборгованості станом на 1 грудня 1998 року становила відповідно 106,7 млрд.грн. та 148,2 млрд.грн. . Основним джерелом інформації про фінансовий стан підприємства є бухгалтерська звітність, яка в ринковій економіці базується на узагальненні даних фінансового обліку і є інформаційною ланкою, яка пов’язує підприємство з товариством та діловими партнерами-використовувачами інформації про діяльність підприємства. Фінансовий стан підприємства залежить від результатів її виробничої, комерційної і фінансової діяльності. Кожне підприємство здійснює діяльність, в результаті якої відбувається використання матеріальних, трудових та фінансових ресурсів. При цьому виникають недоліки у використанні ресурсів, які і є об’єктом економічного і фінансового аналізу. В умовах ринкової економіки фінансовий аналіз є однією із базових дисциплін, знання основ якої обов’язково для всіх спеціалістів, зайнятих у сфері фінансів, обліку, аудиту, управління. З метою вивчення діючої системи обліку та аналізу фінансових результатів та використання прибутку, подальшого вивчення недоліків, впливу негативних чинників, вивчення можливостей вдосконалення обліку, контролю та аналізу, обрана тема “Облік і аналіз фінансових результатів та використання прибутку.

Головним завданням дипломної роботи є: Розглянути діючу систему обліку та аналізу фінансових результаів та використання прибутку; На прикладі ТОВ показати документальне оформлення та відображення в обліку фінансових результатів та використання прибутку; Провести фінансово-економічний аналіз та запропонувати заходи по їх вдосконаленню на збільшення прибутку та правильного його використання. Досягти поставленої мети можливо лише за допомогою правильної організації бухгалтерського обліку, його постійного вдосконалення, впровадження міжнародного обліку та його автоматизації, проведення аналізу фінансових результатів та використання прибутку. Основними джерелами інформації фінансових результатів є: Баланс (форма № 1); Звіт про фінансові результати (форма № 2), і інші первинні документи товариства.І. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ТА АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ. Облік фінансових результатів в сучасних умовах господарювання.Фінансовий результат – кінцевий економічний підсумок господарської діяльності підприємства у формі прибутку (доходу). Нарахований на підприємстві доход або прибуток залежить від тієї форми (моделі) розрахунку, по якій працює колектив. Фінансові результати нараховуються на рахунку № 80 “Прибутки (доходи) і збитки”. Основна сума прибутку (доходу) утворюється в результаті реалізації продукції, робіт, послуг. Ця різниця між сумою виручки від реалізації і повної фактичної собівартості реалізованої продукції (прибуток), чи сумою фактичних матеріальних і прирівнюваних до них витрат (доход). Поряд з цим підприємство може одержати позареалізаційні доходи і понести втрати, які впливають на його кінцевий фінансовий результат. До них відносяться збитки від стихійного лиха, пені, штрафи, неустойки, одержані і уплочені. Фінансовий результат розраховується на рахунку № 46 “Реалізація” по видам і групам реалізованої продукції, виконаних робіт, наданих послуг із щомісячним від несенням на рахунок 80 “Прибутки та збитки” записуються збитки, по кредиту – прибуток. Різниця між сумою оборотів складають фінансовий результат сальдо дебетове - збиток, кредитове – прибуток. Суми використаних за цей період прибутків враховуються окремо на спеціальному рахунку № 81 “Використання прибутку”. Вони називаються відтягненими коштами. Склад відтягнених коштів частково установлений урядом – це нормативи відрахувань від прибутку до бюджету, проценти за кредит по простроченому позичкам, плата за трудові ресурси; друга частина відтягнених коштів нормується вищестоячим органом і підприємством самостійно у вигляді відрахувань на утворення різних фондів економічного стимулювання і спеціального призначення. Всі ці платежі можливі у випадку одержання прибутку в результаті господарської діяльності підприємства. Рахунок 81 Використання прибутку” має субрахунки: “Платежі до бюджету від прибутку”; “Використання прибутку на інші цілі”. Рахунок – активний, сальдо дебетоване відображає суму відтягнених коштів (використованого прибутку) підприємством з початку року до звітного місяця, обороту по дебету – суми, відтягнені в звітному місяці; оброту по кредиту (тільки по закінченню року, після затвердження балансу) – всю суму обороту по дебету за звітний рік.

Храни Вас Бог на то дело, о котором я писал Вам, и да подаст Он Вам и терпение, и смирение, и благодушие, и ту настроенность, без которой нельзя довести добра до конца. Вам покорный Протоиерей Иоанн Восторгов». 75 С того самого времени угроза расправы, как дамоклов меч, постоянно висела над головой несчастной женщины. Железнодорожная катастрофа с последующим за ней длительным периодом медленного выздоровления не остудили пыл ее ненавистников. Их сердца не исполнились сострадания к больной, искалеченной женщине. Подлые сплетни в адрес Григория Ефимовича напрямую касались и ее, ложились тяжким обвинением на голову бедной Анны Александровны в пособничестве Распутину, в постыдной с ним связи, что оскорбляло и мучило ее как женщину. При этом неприязненное отношение к Анне Вырубовой граничило с обычной жестокостью. Григорий Распутин навещал больную Анну в госпитале. Это тут же породило новую волну грязных сплетен. «Говорили, что когда Распутин вошел к больной, она лежала голая. Это особенно передавали и комментировали дамы, называя больную «бесстыжей» и забывая о том, что та была без сознания».76 Это тем более поразительно, что после катастрофы «широкому кругу общественности», как следует из мемуаров Спиридовича, стали известны результаты медицинского обследования Анны Александровны, в результате которых было установлено, что она девственница

1. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства

2. Аналіз фінансових результатів від реалізації зернових культур

3. Економіко-статистичний аналіз і шляхи підвищення рентабельності фінансових результатів на прикладі ВАТ "Племінний завод "Біловодський" Луганської області

4. Аудит формування фінансових результатів виробничих підприємств

5. Аналіз та поліпшення фінансового стану підприємста

6. Фінансовий аналіз діяльності підприємства
7. ІС фінансового аналізу
8. Фінансовий аналіз

9. Аналіз та визначення напрямків покращення фінансової надійності страхових компаній

10. Організація фінансового обліку розрахунків з дебіторами відповідно до П(С)БО

11. Фінансовий аналіз руху грошових коштів на підприємстві ТОВ "Автополюс"

12. Фінансовий облік розрахунків з бюджетом

13. Аналіз балансу та фінансової звітності ВАТ "Енергопостачальна компанiя "Закарпаттяобленерго"

14. Аналіз та аудит фінансової звітності підприємства

15. Фінансове моделювання та аналіз інвестиційного проекту з використанням фінансово-аналітичної інформаційної системи Project Expert

16. Міжнародні фінансово-кредитні організації та їх аналіз

Детский музыкальный горшок "Disney. Winnie&Friend" (белый).
Горшок имеет анатомическую форму и произведен из качественного и безопасного пластика, отличается эргономичностью. Горшок оформлен
498 руб
Раздел: Горшки обычные
Горшок эмалированный с крышкой (с рисунком), 3 л.
Объем: 3 литра. Материал: эмаль. Дизайн деколи товара в ассортименте, без возможности выбора.
575 руб
Раздел: Горшки обычные
Органайзер для украшений "Little dress" (черный).
У вас много украшений? И все они, хранясь в коробке, частенько путаются между собой, теряются или гнутся? На помощь в решении проблемы
990 руб
Раздел: Подставки для украшений

17. Аналіз фінансових джерел формування інвестиційних ресурсів в Україні

18. Аналіз фінансово-господарського стану підприємства

19. Аналіз фінансового стану підприємства

20. Аналіз фінансового стану підприємства

21. Аналіз фінансового стану підприємства (на матеріалах ЗАТ "АТБ Групп")

22. Аналіз фінансового стану підприємства на прикладі ВАТ "Галактон"
23. Аналіз фінансового стану сільськогосподарського підприємства ООО "Степове"
24. Банкрутство: метод комплексного фінансового аналізу

25. Основи фінансового аналізу

26. Фінансовий аналіз ВАТ "Стахановський вагонобудівний завод"

27. Фінансовий аналіз роботи товариства з обмеженою відповідальністю "Променергозахист"

28. Фінансовий облік на підприємстві

29. Види та методи фінансового аналізу

30. Аналіз маркетингової та фінансово-господарської діяльності підприємства МПП "Монтажник"

31. Аналіз фінансово-економічного стану ЗАТ "АВК"

32. Аналіз фінансово-економічної діяльності ТОВ "Трансмаш"

Подушка "Нордтекс. Цветочный заяц", 40х40 см.
Декоративные подушки являются непременным элементом современного интерьера. Они могут послужить прекрасным украшением не только спальни,
454 руб
Раздел: Подушки
Фиксатор головы ребенка для автокресла "Совы".
Клювонос надежно поддерживает голову ребенка во время сна в автокресле и не сползает со лба ребенка на лицо и шею, так как система
730 руб
Раздел: Удерживающие устройства
Карандаши цветные "Artberry", 24 цвета.
Шестигранные цветные карандаши с толщиной грифеля 3 мм, толщина самого карандаша 7 мм. Увеличенное количество цветовых пигментов для еще
321 руб
Раздел: 13-24 цвета

33. Аналіз фінансового стану підприємства "Київська кондитерська фабрика кондитерської корпорації "ROSHEN""

34. Аналіз фінансового стану підприємства на прикладі ВАТ "Костопільський ЗТП"

35. Аналіз фінансового стану підприєсвта

36. Аналіз фінансової сталості та її забеспечення

37. Поняття фінансового аналізу в ринковій економіці

38. Інформаційна система аналізу діяльності підприємства для фінансового забезпечення інвестиційної діяльності
39. Методи фінансового аналізу та його спеціальні прийоми
40. Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

41. Фінансово-правові основи страхування

42. Фінансова санація та стабілізація діяльності підприємства

43. Фінансовий контроль

44. Економічна сутність санації підприємств класична модель фінансової санації

45. Інформаційні системи і технології у фінансових установах

46. Методика та техніка складання річного фінансового звіту

47. S.W.І.F.T. - товариство міжбанківських фінансових телекомунікацій

48. Методи ідентифікації та нейтралізації ризиків на фінансовому ринку (на прикладі операцій АКБ "Приватбанк" на міжнародному та внутрішньо-українському ринку золота)

Декоративная наклейка-ростомер "Ракета", арт. EZG-1001.
Размер: 40x75 см.
366 руб
Раздел: Ростомеры
Набор для составления букета из мягких игрушек "LOVE", 3 зайки.
Яркий и нестандартный подарок - букет из мягких игрушек вызовет восторг у всех, независимо от возраста и положения. К тому же, этот букет
496 руб
Раздел: Дизайнерские игрушки
Именная кружка с надписью "Любимая бабушка".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу – именная кружка. Кружка изготовлена из керамики, в нежной
434 руб
Раздел: Кружки

49. Модель фінансової діяльності комерційного банку та її застосування на прикладі АКБ "Правекс-банк"

50. Нормативно-правове забезпечення стратегічної адаптації вітчизняних банків до світової фінансової системи

51. Оцінка фінансового стану комерційного банку

52. Поняття фінансового інжинірингу

53. Ринок фінансових послуг

54. Складання та подання фінансових звітів банку
55. Фінансова надійність страхової компанії
56. Фінансова стійкість комерційного банку

57. Фінансовый звіт за 2007 рік ВАТ "Райффайзен - банк Аваль"

58. Іпотечне кредитування як механізм залучення фінансових ресурсів для підприємницької діяльності

59. Фінансова підтримка - як складова частина розвитку сільськогосподарських підприємств

60. Вплив дебіторської заборгованості на фінансовий стан підприємства

61. Державний фінансовий контроль в Україні

62. Контроль і ревізія фінансово-господарської діяльності бюджетних установ

63. Методика і техніка складання фінансової звітності

64. Нормативна регламентація фінансової звітності в Україні

Канистра-бочка с навесными ручками, 30 л (диаметр горловины 215 мм).
Канистра изготовлена из прочного пищевого пластика и предназначена для транспортировки и хранения пищевых жидкостей. Изделие безопасно для
496 руб
Раздел: Баки, канистры
Кружка фарфоровая "Морская волна", 375 мл.
Кружка. Объем: 375 мл. Материал: фарфор.
342 руб
Раздел: Кружки
3D-пазл "Рождественский домик 3" (с подсветкой).
Волшебный рождественский домик ребенок может смастерить самостоятельно без клея и ножниц. Для этого есть пазлы 3D, детали которых легко и
449 руб
Раздел: Здания, города

65. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

66. Порядок складання фінансової звітності

67. Принципи побудови нового Плану рахунків та його узгодженість з фінансовою звітністю

68. Фінансова звітність в Україні

69. Аудит фінансової діяльності підприємства "Донтехснаб"

70. Аудит фінансової звітності
71. Правове регулювання ринків фінансових послуг
72. Предмет і система фінансового права

73. Фінансово-правова відповідальність за порушення податкового законодавства

74. Фінансово-правова норма, її зміст та особливості

75. Фінансово-правові норми та фінансово-правові відносини, їх особливості та види

76. Програмне забезпечення фінансово-економічних установ

77. Проектне фінансове планування

78. Економічні ефекти фінансових методів торгової політики

79. Міжнародна торгівля фінансовими інструментами

80. Міжнародна фінансово-інвестиційна діяльність

Подарочная расчёска для волос "Алена".
Стильная детская расчёска дарит радость и комфорт. Этот практичный аксессуар по достоинству оценят как маленькие модницы, так юные
372 руб
Раздел: Расчески, щетки для волос
Блокнот "Дневник совы".
Дневник магических секретов с 3D обложкой! Блокнот "Дневник совы" - это оригинальная записная книжка, которая придется по душе
733 руб
Раздел: Блокноты художественные
Набор профессиональных фломастеров Edding "E-1880/4S" (0.25, 0.35, 0.5, 0.7 мм) 4 штуки.
Используется для технического и художественного черчения, эскизов и тонкого письма. Круглый наконечник в металлической оправе. Не
393 руб
Раздел: До 6 цветов

81. Кредитування підприємств міжнародними фінансово-кредитними інститутами

82. Фінансове планування та управління фінансовими ресурсами

83. Фінансовий менеджмент як складова частина загальної системи управління підприємством

84. Адаптація світового досвіду до умов діяльності фінансових посередників України (в аспекті діяльності інвестиційних фондів)

85. Громадянський фінансовий контроль та його значення

86. Державна Фінансова підтримка санації підприємств в Україні
87. Державний фінансовий контроль в Україні
88. Діяльність фінансових фондів

89. Захист інноваційних фінансових послуг

90. Критична оцінка теорії і практики фінансово-господарського контролю в історичному аспекті

91. Моделі фінансового управління в різних умовах функціонування господарюючого суб’єкта

92. Небанківські фінансово-кредитні установи, їх види та особливості функціонування

93. Нормативно-критеріальна база оцінки фінансового стану підприємства

94. Оперативний та фінансовий лізинг майна підприємства

95. Організаційні основи фінансів виробництва. Оцінка фінансової стійкості

96. Основи фінансового інвестування

Мешок для обуви "Animal Planet. Бабочки", 41x33 см, розовый.
Мешок для обуви, с дополнительным карманом на молнии. Размер: 41х33 см. Цвет: розовый.
325 руб
Раздел: Сумки для обуви
Копилка, 12,5 см.
Копилка поможет Вам наконец-то собрать требуемую сумму для покупки долгожданной вещицы.
586 руб
Раздел: Копилки
Дополнительный набор "Магнитные истории. В гостях у сказки".
Игра разработана художником и дизайнером Ольга Тихопой. В комплект входят четыре сказки и четыре комплекта сказочных героев. Настоящий
323 руб
Раздел: Магнитный театр

97. Особливості функціонування фінансових ринків

98. Оцінка фінансового стану підприємства

99. Пенсійний фонд України як фінансовий інститут


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.