Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері податкового законодавства

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

Міністерство освіти і науки України Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Факультет післядипломної освіти Центр підготовки магістрів Кафедра теорії держави і права, конституційного права і державного управління Дипломна робота &quo ;Адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері податкового законодавства&quo ; Виконавець слухачка групи ЦДС-07 МПЗ Шегера Ірина Павлівна Науковий керівник: Завідувач кафедри філософії Доктор філософських наук, професор П.І. Гнатенко Допускається до захисту: Завідувач кафедри теорії держави та права, конституційного права і державного управління Доктор історичних наук, професор К.А. Марков Керівник центру підготовки магістрів, кандидат соціологічних наук, доцент Л.А. Пірог Дніпропетровськ – 2009 Реферат Магістерська робота: 128 с., 2 рис., 2 табл., 119джерел, 1 додаток. Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що складаються в процесі реалізації заходів адміністративної відповідальності за вчинення правопорушень у сфері оподаткування. Мета роботи полягає в тому, щоб на основі чинного законодавства України та узагальнень практики його реалізації здійснити аналіз змісту та підстав адміністративної відповідальності за податкові правопорушення, визначити її особливості, поняття й ознаки податкових правопорушень, їх склад, систему і види, що дозволить зміцнити законність правозастосовчої практики органів податкового контролю, вдосконалити їх діяльність та сформувати пропозиції про внесення змін до діючого законодавства. Методикою дослідження є система взаємодоповнюючих філософських, загальнонаукових та спеціальних методів, направлених на отримання повних об’єктивних і вірогідних результатів з позицій комплексного, системного та структурно-функціонального підходів. Одержані висновки та їх новизна полягають в необхідності удосконалення правового регулювання юридичної відповідальності та внесення ряду змін до діючого законодавства. Результати досліджень можуть бути застосовані в правотворчій діяльності при підготовці нормативних актів із питань податкової діяльності, а також у процесі правозастосовчої практики органів податкового контролю щодо застосування законодавства про адміністративні правопорушення. Перелік ключових слів: ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ, АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ, ШТРАФ, КОНФІСКАЦІЯ, ПОДАТКОВЕ ЗАКОНОДАВСТВО, ЮРИДИЧНА ОСОБА, ПОСАДОВА ОСОБА, ПРАВОПОРУШЕННЯ. Rezume Die Magis erarbei is vo der S ude i D eprope rowsker a io alu iversi ae der Fakul ae des S aa sdie s es der Verwal u gsvera wor u g fuer de Vers oss gege die S euergese zgebu g Schegera Iri a ausgefuehr . I der Arbei a alysier ma sowohl die ha del de Gese ze als auch die Rolle der Verwal u gsvera wor u g i der S euergese zgebu g, die Prozedur der Beischlusshi ei rage u d sei e Gese zko seque ze . 128 Sei e , 2 afel , 119 Li era urquelle Зміст Вступ 1. Відповідальність у податковому праві 1.1 Юридична відповідальність за ухилення від сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів 1.2 Підстава відповідальності за порушення податкового законодавства 1.3 Класифікація податкових правопорушень 1.4

Заходи відповідальності за податкові правопорушення 2. Адміністративна відповідальність у податковому праві 2.1 Адміністративна відповідальність у податковому праві на сучасному етапі 2.2 Характеристика адміністративної відповідальності у податковому праві 2.3 Проблемні питання, що виникають у податкового органу при притягненні порушників податкового законодавства до адміністративної відповідальності Висновки Список використаної літератури Додаток Вступ Актуальність теми. Україна стоїть на шляху побудови правової держави та створення якісно нового суспільства, в якому забезпечуються пріоритети загальнолюдських цінностей. Тобто вона претендує на визнання її іншими державами світу цивілізованою країною, яка іде у своєму розвитку шляхами пріоритетності прав людини і верховенства закону. Сучасний процес державотворення в Україні зумовлює живий інтерес до широкого кола питань, пов’язаних із здійсненням цілеспрямованої діяльності різних соціальних суб’єктів щодо зміцнення законності і правопорядку в країні, ствердження, забезпечення і охорони прав і свобод людини і громадянина, закріплених Конституцією України . Особливої гостроти набула проблема боротьби зі злочинністю та іншими правопорушеннями у сфері оподаткування, які створюють серйозну загрозу розбудові молодої незалежної держави. Криміногенна ситуація в цій сфері залишається одним з найбільш небезпечних соціальних лих, а заходи, що вживаються для її стабілізації з боку держави, бажаного результату поки що не дають. Податкове законодавство України знаходиться в стадії становлення і, відповідно, страждає багатьма недоліками, прорахунками і прогалинами. Правовідносини у сфері оподаткування стосуються істотних інтересів практично всього населення країни, а отже вимагають ґрунтовних наукових досліджень, всебічного, повного й об’єктивного обґрунтування необхідних змін існуючої податкової системи. В даний час здійснюється реформування податкової системи України, зокрема, очікується прийняття Податкового кодексу України – єдиного систематизованого і кодифікованого правового акту, що повинен служити основним джерелом податкового права і втілити в правових нормах державну волю всіх учасників податкових правовідносин, що прагнуть до розумного балансу інтересів держави і громадян, визначити межі, обсяг і характер втручання податкових та інших державних органів і органів місцевого самоврядування у сфері особистих прав платників податків. Одним із ефективних засобів боротьби із податковими правопорушеннями є встановлення і реалізація юридичної відповідальності, одним з видів якої є адміністративна. Заходи адміністративної відповідальності за податкові правопорушення мають винятково важливе значення, адже дозволяють здійснювати попередження злочинності у сфері оподаткування, а також притягти до відповідальності винних осіб за менш значні податкові правопорушення. Практика застосування відповідними державними органами адміністративних стягнень за податкові правопорушення набула широкого поширення, однак чинне адміністративне законодавство значною мірою відстало від потреб часу.

Питанням адміністративної відповідальності платників податків і інших обов’язкових платежів, вдосконаленню правозастосовчої діяльності органів податкового контролю і законодавства в цій частині присвячені окремі публікації в газетах і журналах, монографії, матеріали науково-практичних конференцій. У процесі дослідження використовувалися наукові праці провідних вітчизняних вчених в галузі державного управління, адміністративного та податкового права – В.Б. Авер’янова, О.М. Бандурки, Д.М. Бахраха, В.Т. Білоуса, Ю.П. Битяка, А.С. Васильєва, Л.К. Воронової, П.Т. Геги, І.П. Голосніченка, М.І. Данількевича, Є.В. Додіна, М.М. Дорогих, В.В. Зуй, Р.А. Калюжного, В.М. Кампо, М.І. Камлика, С.В. Ківалова, В.К. Колпакова, А.Т. Комзюка, М.П. Кучерявенка, П.В. Мельника, Н.Р. Нижник, В.І. Олефіра, В.Ф. Опришка, О.І. Остапенка, В.П. Пєткова, В.М. Поповича, О.П. Рябченко, Н.О. Саніахметової, В.О. Шамрая, В.К. Шкарупи та інших. Однак багато аспектів цієї проблеми залишаються недостатньо вивченими, цілісного дослідження ще не було. Ряд досліджень проводилось ще до прийняття Конституції України , Кодексу України про адміністративні правопорушення та інших законів у сфері оподаткування. На сьогоднішній день у законодавстві про адміністративні правопорушення немає чіткої і вичерпної системи норм щодо відповідальності за правопорушення у сфері оподаткування. Такі обставини, а також важливе значення адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері оподаткування для підвищення рівня добровільної сплати податків свідчать про актуальність теми дослідження. Мета і завдання дослідження. Мета магістерського дослідження полягає в тому, щоб на основі чинного законодавства України та узагальнень практики його реалізації здійснити аналіз змісту та підстав адміністративної відповідальності за податкові правопорушення, визначити її особливості, поняття й ознаки податкових правопорушень, їх склад, систему і види, що дозволить зміцнити законність правозастосовчої практики органів податкового контролю, вдосконалити їх діяльність та сформувати пропозиції про внесення змін до діючого законодавства. Для досягнення поставленої мети в магістерській роботі вирішуються такі основні завдання: - виявлення і дослідження юридичної відповідальності, її різновидностей у податковому законодавстві; - дослідження складу відповідальності у податковому праві, виявлення її підстав та принципів; - аналіз проблем та визначення напрямків вдосконалення законодавства про адміністративну відповідальність за податкові правопорушення; - підготовка практичних рекомендацій по застосуванню адміністративних стягнень за порушення податкового законодавства. Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що складаються в процесі реалізації заходів адміністративної відповідальності за вчинення правопорушень у сфері оподаткування. Предмет дослідження складають податкове законодавство, законодавство України про адміністративні правопорушення та практика його застосування. Методи дослідження. Теоретико-методологічною основою дослідження, виходячи з поставленої мети і сформульованих завдань, є система взаємодоповнюючих філософських, загальнонаукових та спеціальних методів, направлених на отримання повних об’єктивних і вірогідних результатів з позицій комплексного, системного та структурно-функціонального підходів, крім того застосовується діалектичний метод, історичний, структурно-логічний, порівняльно-правовий методи, метод порівняння, абстрагування, аналізу і синтезу, а також метод статистичних досліджень.

Т чи нш д держави у сфер мжнародних вдносин здйснюються фзичними особами й агентами держави. При виконанн цих дй особи можуть здйснювати найрзномантнш порушення як цивльно-правового, так  кримнально-правового характеру. За останн, тобто за т, як мстять у соб склад злочину, вони несуть у належних випадках кримнальну вдповдальнсть за законами  перед судом як сво, так  чужо держави, в залежност вд обставин. У даному випадку не лише гтлервська держава порушила норми мжнародного права, наслдком чого  заходи, вжит щодо держави, але й окрем фзичн особи, вчинюючи ц акти порушень, персонально здйснили кримнальн злочини, за як вони у вдповдност до Статуту Трибуналу пдлягають кримнальнй вдповдальност перед Мжнародним Вйськовим Трибуналом. Про поняття змови Захист одностайно  в рзних формах та варантах намагаться заперечити звинувачення пдсудних у злочиннй змов. Витягуючи з рзних джерел однобок й тенденцйно пдбран дефнц змови, захисники намагаються довести, що Гернг, Гесс, Рббентроп та нш не можуть розглядатися як учасники змови

1. Відповідальність за порушення податкового законодавства

2. Юридична відповідальність в сфері валютного регулювання

3. Адміністративна відповідальність юридичних осіб за порушення податкового законодавства

4. Адміністративна відповідальність

5. Адміністративна відповідальність в Україні

6. Відповідальність за податкове правопорушення
7. Відповідальність за податкові правопорушення
8. Цивільно-правова відповідальність за екологічні правопорушення

9. Обмежена матеріальна відповідальність працівників

10. Відповідальність старшокласника за саморозвиток та самореалізацію своєї особистості

11. Відповідальність аудитора за здійснені дії і виконання процедури за дотримання нормативно-правової бази України і Міжнародними стандарти аудиту для перевірки подальших подій

12. Посадові інструкції бухгалтерів. Відповідальність бухгалтера

13. Кримінальна відповідальність

14. Кримінальна відповідальність за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в теорії та судовій практиці

15. Кримінальна відповідальність за погрозу вбивством

16. Кримінальна відповідальність за хуліганство (ст. 296 КК України)

Горшок эмалированный с крышкой (с рисунком), 3 л.
Объем: 3 литра. Материал: эмаль. Дизайн деколи товара в ассортименте, без возможности выбора.
575 руб
Раздел: Горшки обычные
Органайзер для украшений "Little dress" (черный).
У вас много украшений? И все они, хранясь в коробке, частенько путаются между собой, теряются или гнутся? На помощь в решении проблемы
990 руб
Раздел: Подставки для украшений
Стол детский складной "Первоклашка. Осень".
Материал: металл, пластик. Размер столешницы: 600x450 мм. Высота стола: 580 мм. Возраст: от 3 до 7 лет.
820 руб
Раздел: Столики

17. Кримінальна відповідальність. Різновиди злочинів

18. Матеріальна відповідальність в трудовому праві

19. Правове регулювання відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом. Господарсько-правова відповідальність

20. Цивільно-правова відповідальність за порушення лісового законодавства

21. Юридична відповідальність

22. Юридична відповідальність у підприємництві
23. Відповідальність за завдану шкоду за цивільним законодавством
24. Відповідальність за порушення законодавства про надра

25. Відповідальність у житловому праві

26. Етика і відповідальність в менеджменті

27. Законність у сфері державного управління: поняття, принципи, гарантії забезпечення

28. Виховання відповідальної поведінки в учнів 7-8-х класів загальноосвітньої школи

29. Організація роботи команди засновників фірми у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю (на прикладі ТОВ "БРАВОГЛАСС")

30. Реформування податкового законодавства України до європейських стандартів: організаційно-правові засади

31. Адміністративне правопорушення

32. Адміністративно-правове регулювання в сфері підприємницької діяльності

Машина-каталка "Авторалли", цвет: розовый.
Игрушка выполнена в интересном дизайне: внешне она очень напоминает автомобиль BMW, но оформлена в ярком розовом цвете. Толокар снабжен
1073 руб
Раздел: Каталки
Кружка фарфоровая "Парижские улочки", 500 мл.
Кружка. Объем: 500 мл. Материал: костяной фарфор. В ассортименте, без возможности выбора.
470 руб
Раздел: Кружки, чашки, блюдца
Сушилка для посуды двухуровневая BE-7216 "Webber".
Размеры: 43х24х38,5 см. Двухуровневая настольная сушилка для посуды. Хромированная нержавеющая сталь. Пластиковый поддон. Держатель для
1064 руб
Раздел: Настольные

33. Склад адміністративного правопорушення. Адміністративне стягнення

34. Адміністративно-юрисдикційна діяльність санітарно-епідеміологічної служби

35. Адміністративно-правове забезпечення управління освітою і наукою

36. Промисловість Чернівецької області та розвиток сфери обслуговування

37. Адміністративна реформа в Україні

38. Адміністративне право України
39. Адміністративний примус
40. Адміністративні провадження

41. Адміністративно-правовий статус Президента України

42. Адміністративно-правові норми

43. Актуальність вирішення трудових спорів та основні напрямки реформування законодавства у цій сфері

44. Загальні засади адміністративного судочинства в Україні

45. Модель адміністративного судочинства Австрії

46. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

47. Податкова адмінітрація України: завдання, функції та структура

48. Поняття та види адміністративного примусу

Набор детской складной мебели Ника "Маленькая принцесса".
В комплект входит стол и стул с мягким сиденьем и спинкой. Подходит для кормления, игр и обучения. Поверхность столешницы ламинированная с
1358 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Микрофон-караоке "Чунга-чанга".
Новые оригинальные микрофоны-караоке для будущих звезд сцены! В каждом микрофоне – 12 популярных песенок В. Шаинского, Е. Крылатова, М.
301 руб
Раздел: Микрофоны
Набор "Мимимишки. Кеша и Лисичка" (3 предмета).
Набор с изображениями героев из мультсериала "Ми-ми-мишки" - отличный подарок для вашего ребенка! Подходит для холодных и
454 руб
Раздел: Наборы для кормления

49. Правове регулювання участі прокурора в адміністративному судочинстві щодо захисту прав та свобод громадянина

50. Проблеми адміністративно-правового регулювання застосування спеціальних засобів адміністративного припинення міліцією

51. Розвиток адміністративного законодавства

52. Структура та особливості діяльності Адміністративного суду

53. Види адміністративних порушень митного законодавства

54. Адміністративне право: концептуальні підходи вчених дорадянського періоду
55. Адміністративне судочинство: концептуальні підходи українських вчених періоду незалежності України
56. Адміністративно-політичний устрій Запорізької Січі

57. Адміністративний примус в правоохоронній діяльності міліції в Україні

58. Аналіз, звітність і аудит в сфері праці

59. Діяльність соціального педагога дозвіллєвої сфери

60. Сутність соціального контролю у сфері праці

61. Законодавча та нормативна база податкового обліку. Сутність та об`єкти податкового обліку

62. Податковий облік і звітність

63. Вплив податкової політики на інвестиційну діяльність

64. Сутність малої приватизації і сфера її здійснення в Україні

Кружка фарфоровая "Olympia", 300 мл.
Кружка фарфоровая "Olympia", украшенная золотой обводкой, станет достойным дополнением к вашей коллекции посуды для чаепития. Объём: 300 мл.
304 руб
Раздел: Кружки
Самоклеящиеся этикетки, A4, 105x57 мм, 10 этикеток на листе, 100 листов.
Формат: А4. Размер: 105x57 мм. В комплекте: 100 листов (на 1 листе 10 этикеток).
500 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Простыня на резинке "Мокко", 160x200 см.
Трикотажная простыня "Tete-a-Tete" изготовлена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
741 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники

65. В чем уникальность планеты Земля? (У чому унікальність планети Земля?)

66. Дальний Восток

67. Основные черты географии народного хозяйства Дальнего Востока

68. Транспортно энергетический комплекс Дальнего Востока

69. Основные задачи и сферы государственного регулирования в экономике

70. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ
71. Государственное управление в социально-культурной сфере
72. Источники конфликтов в сфере исполнительной власти

73. Преступность в банковской сфере

74. Преступления в сфере экономической деятельности

75. Первооткрыватели Дальнего Востока

76. Налогообложение на Украине (Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах)

77. Особенности квалификации преступлений в сфере компьютерной информации

78. Малый бизнес характерные черты, преимущества и проблемы в социально-культурой сфере

79. Преступления в таможенной сфере

80. Права профсоюзов в сфере трудовых отношений

Антискользящий резиновый коврик для ванны "Roxy-kids", 35x76 см, белый.
Резиновый коврик с отверстиями ROXY-KIDS создан специально для детей и призван обеспечить комфортное и безопасное купание в ванне. Мягкие
529 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания
Настольная игра "Собери урожай".
Игра на развитие познавательных способностей, зрительно-моторной координации движений. Познакомит с ролевой игрой и укрепит социальное
631 руб
Раздел: Классические игры
Корзина "Плетенка" с крышкой, 35х29х22,5 см (коричневая).
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 22,5 см. Цвет: коричневый.
340 руб
Раздел: Корзины для стеллажей

81. Дискриминация в сфере трудовых отношений

82. Ценообразование в сфере культуры

83. Формирование эстетической ценности массового сознания в сфере архитектуры

84. Життя та діяльність І.П.Котляревського (Жизнь и деятельность Ивана Петровича Котляревского)

85. Разработка системы автоматизации для малого коммерческого предприятия работающего в сфере информационных услуг

86. Шар и сфера
87. Преступления в сфере компьютерной информации. Криминологическая характеристика личности преступника
88. Ответственность за нарушения в сфере информационного права

89. Преступления в сфере компьютерной информации

90. Преступления в сфере компьютерной информации

91. Управление природными ресурсами и в области охраны окружающей среды, как вид управления в экономической сфере

92. Принципы раcпределения власти, его необходимость и механизм реализации (Принципи поділу Влади, його необхідність і механізм реалізації)

93. Мотивационная сфера современного предпринимателя

94. Внешний облик деловой женщины, требования к рабочему месту. Сувениры и подарки в деловой сфере

95. Теория конфликтов. Проекция на сферу управления

96. Инновационная среда социальной сферы

Брелок "FIFA 2018. Забивака с двумя подвесками №2".
Брелок с символикой чемпионата мира FIFA 2018. Материал: металл.
491 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Чудо трусики для плавания, от 0 до 3-х лет, трехслойные, арт. 1433, для девочек.
Детские специальные трусики для плавания в бассейне и открытом водоеме. Плотно прилегают, отлично защищают! Изготовлены из хлопка, имеют
376 руб
Раздел: Многоразовые
Шторка антимоскитная ТД7-002.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
372 руб
Раздел: Сетки противомоскитные

97. Рынок труда и социальная сфера: уровень жизни, распределение доходов, занятость

98. Пенсионная система России: современное состояние, правовые проблемы, дальнейшее развитие

99. Введение в теплоэнергетику Дальнего Востока

100. Профессиональные заболевания работников сферы информационных технологий


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.