Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Международные экономические и валютно-кредитные отношения Международные экономические и валютно-кредитные отношения

Платіжний баланс України

Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Імені Вадима Гетьмана КАФЕДРА МАКРОЕКОНОМІКИ ТА ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ КУРСОВА РОБОТА з дисципліни «Макроекономіка» на тему: Платіжний баланс України Київ —2009 План Вступ 1. Теоретичні основи побудови та аналізу платіжного балансу країни 1.1 Економічний зміст платіжного балансу 1.2Структура платіжного балансу 1.3 Фактори , що впливають на платіжний баланс 2. Платіжний баланс України 2.1 Особливості стану платіжного балансу України за 2007 рік 2.2 Платіжний баланс України 2008 року та основні його проблеми 3. Напрямки вирішення проблеми пасивного сальдо поточних операцій в Україні у зв’язку з економічною кризою Висновки Список літератури Додаток Вступ Зовнішньоторговельна діяльність країни обраховується у вигляді платіжного балансу. Макроекономічне призначення платіжного балансу полягає в тому, щоб у лаконічній формі відбивати стан міжнародних економічних відносин даної країни з її закордонними партнерами, являючись індикатором для вибору кредитно-грошової, валютної, бюджетно-податкової, зовнішньоторговельної політики і управління державною заборгованістю. Актуальність розгляду даної теми для України, насамперед, пов’язано з тим, що країну охопила світова економічна криза, яка негативно позначилася на її зовнішньоекономічній діяльності і безпосередньо призвела до зменшення попиту та цін на послуги та товари українського виробництва, а також зменшення фізичного обсягу товарів та послуг. Тому в даний час для України є необхідним визначити свою позицію та напрям оптимізація платіжного балансу країни для того, щоб поліпшити умови функціонування економіки в цілому, оптимізувати міжнародну економічну діяльність загалом та її окремих компонентів. Тому український уряд проводячи економічну політику повинен враховувати ті обмеження та вимоги які висувають завдання формування платіжних балансів, а також аналізувати та застосовувати шляхи та засоби подолання негативних явищ та процесів, що виникли у результаті різних збурень на світовому ринку. Метою даної роботи є розгляд не тільки теоретичних основ побудови та аналізу платіжного балансу, його структури та факторів, що мають безпосередній вплив на баланс, а також порівняльна розробка характеристики платіжного балансу України за 2007 та 2008 роки. Таким чином, розгляд платіжних балансів цих років дасть можливість проаналізувати зміни, що відбулися в зовнішньоекономічній діяльності України, їх тенденції та причини, що відбулися у зв’язку з світовою економічною кризою, що застала Україну у другій половинні 2008 року. Мета роботи зумовлює виконання таких завдань, як: дослідження поняття та основ побудови платіжного балансу, його структуру та факторів, що впливають на стан платіжного балансу; аналіз платіжного балансу України за 2007 та 2008 роки, а також дослідження статистичних розрахунків та їх співставлення за обома роками, визначення основних тенденцій розвитку за допомогою статистичних розрахунків; дослідження напрямків та засобів подолання пасивного сальдо поточних операцій, визначення особливостей їх застосування на практиці.

1. Теоретичні основи побудови та аналізу платіжного балансу країни 1.1 Економічний зміст платіжного балансу Багатогранний комплекс міжнародних відносин країни відображається в балансовому рахунку її міжнародних операцій, які носять назву платіжного балансу. Іншими словами, це кількісне і якісне вартісне відображення масштабів, структури і характеру зовнішньоекономічних операцій країни, її участі у світовому господарстві. Останнім часом у доповнення до платіжного балансу, який відображає відомості про рух потоків цінностей між країнами, складають і баланс міжнародних активів і пасивів країни, що відображає її міжнародний фінансовий стан. Платіжний баланс – це балансовий рахунок міжнародних операцій як вартісне вираження всього комплексу світогосподарських зв’язків країни у формі співвідношення надходжень та платежів. Платіжний баланс є найбільш поширеним балансом міжнародних розрахунків, який показує співвідношення платежів за кордон і надходжень з-за кордону за певний період часу (рік, квартал, місяць). При побудові платіжного балансу враховується той факт, що всі зовнішньоекономічні операції можна поділити на кредитні (які приносять іноземну валюту) і дебетні (пов’язанні з її витратами). Тому в балансі перші йдуть зі знаком « », а другі зі знаком «-». Так, експорт товарів і запозичення, одержані країною, — це кредитні операції, а імпорт і кредитування інших країн — дебетні. За економічним змістом розрізняють платіжний баланс на певну дату і за певний період. Платіжний баланс на певну дату існує у вигляді співвідношення платежів і надходжень, які з дня на день змінюються. Платіжний баланс за певний період (місяць, квартал, рік) складається на основі статистичних показників про здійснені за цей період зовнішньоекономічні показники про здійснені на цей період зовнішньоекономічні дії і дає змогу аналізувати зміни в міжнародних економічних зв’язках країни, масштабах і характері її участі у світовому господарстві. З бухгалтерської точки зору платіжний баланс завжди перебуває в рівновазі. Але за підсумками його основних розділів може мати місце або активне сальдо, якщо надходження перевищують платежі, або пасивне, коли платежі перевищують надходження. Тому платіжний баланс — це не тільки рахунок міжнародних операцій країни, дві сторони якого урівноважують ода одну, а й певний стан цих операцій, що включає якісні й структурні характеристики основних його елементів. Система розрахунків платіжного балансу унікальна в тому плані, що вона хоч і не показує безпосередньо, які процеси розвиваються добре, а які погано, або які явища їх викликають, зате показує, що відбувається насправді, відображаючи реальні фінансові потоки між певною країною та зовнішнім світом, чим допомагає зробити власні відповідні висновки. По-перше, за допомогою записів результатів обміну між країнами легше зробити висновок про стабільність системи плаваючих валютних курсів, оскільки платіжний баланс допомагає виявити акумулювання валют у руках тих людей, які більше зацікавленні в цьому (резиденти) і тих, які намагаються позбутися цих валют (нерезиденти).

По-друге, платіжний баланс і в умовах фіксованих валютних курсів, оскільки допомагає визначити розміри нагромадження даної валюти в руках іноземців і дає змогу вирішити питання про доцільність підтримування фіксованого курсу валюти, якщо їй загрожує криза. По-третє, рахунки платіжного балансу надають інформацію про накопичення заборгованості, виплату процентів і платежів з основної суми боргу і можливості країни заробити валюту для майбутніх платежів. Ця інформація необхідна для того, щоб зрозуміти, наскільки країні-боржнику стало важче (або дорожче) погасити борги іноземним кредиторам. Кількісне визначання стану міжнародних платіжних відносин є давньою історією і пройшло за цей час значний шлях розвитку. Перші спроби обліку масштабів та оцінювання наслідків міжнародних економічних операцій робилися в Англії ще наприкінці XIV ст. і були пов’язані з економічними поглядами раннього меркантилізму, коли золото ототожнювалося з найбільшим національним багатством і на цій основі вважалося за необхідне не допускати його відпливу з країни. Саме поняття «платіжний баланс» вперше ввів в економічну теорію Джеймс Стюарт у 1767 р., але складання платіжного балансу, класифікація операцій, що входять до нього, до початку XX ст. були різним. Практично всі видатні представники світової економічної думки, включаючи класиків буржуазної політичної економії — А. Сміта і Д. Рікардо, тією чи іншою мірою віддали належне у свої працях проблемі рівноваги платіжного балансу. Однак у практичному плані найбільш повного розвитку методи складання платіжного балансу набули у США і Великій Британії на початку XX ст. Так, перша офіційна публікація платіжного балансу США була підготовлена Міністерством торгівлі у 1923 р. за показниками 1922 р. У 1923 р. Міністерство торгівлі США опублікувало платіжний баланс, дані якого були згруповані в трьох розділах: поточні операції, рух капіталів, операції з золотом та сріблом. Ця форма без суттєвих змін зберігалася до початку Другої світової війни. У 1943 р. американський економіст Х. Лері склав платіжний баланс США за 1919—1934 рр., форма якого послужила основою для складання платіжного балансу США після Другої світової війни. Формування світового господарства з часом не тільки ставило більш жорсткі вимоги до методик складання платіжних балансів окремих країн, а й вимагало зіставлення показників міжнародних розрахунків між країнами. Тому принципи складання платіжних балансів окремих краї закономірно все більше уніфікувалися. Досягненню певної однотипності даних міжнародних розрахунків сприяла й діяльність Ліги Націй і МВФ, створеного на основі рішень міжнародної конференції в Бреттон-Вудсі. Так, ще в 1924 р. публікація Лігою Нації даних про платіжні баланси 13 країн за 1922 р. поклала початок міжнародному порівнянню цих показників. У 1927 р. Ліга Націй запропонувала схему і низку рекомендацій, в яких за зразок приймалися головним чином платіжні баланси США і Англії. У результаті уточнень, внесених експертами Ліги Націй, була створена уніфікована схема платіжного балансу, яка в 1947 р. була опублікована як документ ООН і стала базою для подальших розробок форми і принципів складання платіжного балансу Міжнародним валютним фондом.

Энгельс, Саратовская обл. Мне попалась типичная извращенка: всюду свет включит и ходит голая. А платить-то по счетчику мне! К.С., Москва Утром моя цаца повела глазами туда-сюда по комнате: "Пожалуй, я не возьму с тебя денег", - говорит. Обидеть хотела или похвалить? Не понял. З-еев, Симферополь Как напрыскаю тараканьей отравы - все домашние терпят, а муж из дому бегом бежит. Недаром отец говорил, что он - злобное насекомое... Елена П., Одесса Он в постели так смеялся, что и я чуть не лопнула. Потом живот целых два дня болел, будто я с Петросяном переспала... Валя, Выборг Он украл мой купальник и я думала, что он - фетишист, пока через год не увидела этот купальник на его жене... Екатерина Н., Севастополь Сначала я боялась идти на панель, долго каталась на трамвае... Многие считают, что я красивая, пацаны липнут, как мухи на говно... Большая проблема стоит у меня в голове. Через нее я не могу вступать в половые связи. Я трахаюсь через день. И мне это надоело, а отказать невозможно. Глаза его смотрели на меня таким взглядом, что от счастья можно было двинуться с ума

1. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

2. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

3. Народный депутат Украины (Народний депутат України)

4. Громадянство України

5. Кримінальний кодекс України (Проект криминального кодекса Украины, варианты 1998-2001гг.)

6. Гетьманство України: Богдан Хмельницький (Гетманство Украины. Богдан Хмельницкий)
7. Банковская система Украины, ее роль при переходе к рынку (БанкЁвська система Укра©ни Ё ©© роль в переходЁ до ринку)
8. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

9. Історія України

10. Історія соборності України

11. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

12. Господарство України періоду утвердження капіталізму

13. Походження людини та її поява на території України

14. Історія держави та права України

15. Культура України в 30-х рока

16. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення

Брелок "FIFA 2018. Забивака. Фристайл!".
Брелок с символикой чемпионата мира FIFA 2018. Материал: ПВХ.
348 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Набор цветных карандашей для правшей STABILO EASYcolors, 12 штук c точилкой.
В наборе 12 цветных карандашей + точилка. Первые трехгранные цветные карандаши, специально разработанные для левшей и для правшей. •
1771 руб
Раздел: 7-12 цветов
Сухой бассейн "Крокодил" + 50 шаров.
В комплекте: надувная площадка, 50 пластиковых шариков разного цвета диаметром 6 см. Материал: ПВХ пленка, пластмасса. Размер игрушки:
1813 руб
Раздел: Батуты, надувные центры

17. Закон про зовнішньоекономічну діяьність України

18. Податкова політика України

19. Олігополія. Антимонопольне законодавство України

20. Загальна характеристика конституції України

21. Взаємодія гілок державної влади як принцип основ конституційного ладу України

22. Загальні питання права власності у відносинах з іноземцями за законодавством України
23. Поняття, форма та функції Конституції України
24. Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України

25. Суверенітет України

26. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

27. Бюджет України: актуальні проблеми

28. Державній бюджет України

29. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

30. Управління фінансами України

31. Історія розвитку садово-паркового мистецтва на території України

32. Організаційна система управління природокористуванням України

Ступка с пестиком "Mayer & Boch", 300 мл.
Ступка с пестиком изготовлена из прочного мрамора с восковым покрытием. Ступка станет незаменимой вещью для приготовления свежемолотых
695 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки
Мягкая игрушка "Волк. Забивака", 33 см.
Мягкий волк Забивака — официальный талисман чемпионата мира по футболу 2018 года. Представляет собой волка с коричнево-белой шерстью в
1299 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Домик игровой.
Игрушка из пластмассы. Предназначена для игры на свежем воздухе. Замечательный домик высокого качества, будет радовать ваших детей и вас
9084 руб
Раздел: Домики и комплексы

33. 3 найбільш визначні події у економічному (зовнішньоекономічному) житті України у 2004 -2005 роках

34. Інтеграція України у світове господарство

35. Використання трудових ресурсів Західної України

36. Міжнародний ринок туристичних послуг України

37. Місце України в світовому сільському господарстві. Шляхи переходу до ринкової економіки

38. Особливості перехідної економіки України
39. Роль і значення АПК для господарства України
40. Авіаційний транспорт України

41. Чорна металургія України

42. Проблема інвестування єкономіки України за рахунок внутрішніх резервів

43. Банківська система України

44. Механізм кредитування банками України

45. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

46. Розвиток і розміщення промислового комплексу України

47. Закон україни про міліцію

48. Створення пiдприємств в Українi за Законом України

Трусики-подгузники Merries (L), 9-14 кг, 44 штуки.
Подгузники Merries изготовлены из чистого хлопка, гладкого как шёлк и очень мягкого на ощупь. Специально разработанная «дышащая»
1448 руб
Раздел: Обычные
Пенал школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (фуксия, горох).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1096 руб
Раздел: Без наполнения
Набор из скатерти и салфеток "Рябина" 140x180/42x42 см.
В набор входит скатерть и 6 салфеток "Рябина" 140x180/42x42 см. Салфетки, изготовленные из экологически чистого материала,
961 руб
Раздел: Салфетки сервировочные из ткани

49. шпори з цивільного права України

50. Заповідники України

51. Культура та побут населення України

52. Легка промисловість України i транспорт

53. Сільське господарство i харчова промисловість України

54. Електроенергетика України
55. Регіональний розвиток харчової промисловості України
56. Зародження партійно-радянської преси України

57. Проблеми золотоносності надр України

58. Входження Північного Причорномор’я Криму та Правобережної України до складу Росії укр

59. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї укр

60. Верховна Рада України в системі органів влади

61. Ґрунти України

62. Перши президенти незалежної України (політичні портрети)

63. Агроперетворені ґрунти солонцевих комплексів сухого степу України

64. Етикет України та Росії

Пенал "DeLune", арт. D-819.
Пенал школьный каркасный, изготовлен по жестко-каркасной технологии, обеспечивающий, надежную защиту письменных принадлежностей от
651 руб
Раздел: Без наполнения
Подушка "Verossa" (заменитель лебяжьего пуха), 70х70 см.
Одеяла и подушки торговой марки Verossa с инновационным наполнителем из микроволокна — искусственный лебяжий пух - обладают всеми
1068 руб
Раздел: Размер 70х70 см
Стул детский "Малыш-1".
"Малыш №1" - маленький, компактный удобный стульчик для малыша. Он изготовлен из натуральных материалов и покрыт нетоксичным,
853 руб
Раздел: Стульчики

65. Методики оцінки фінансового стану банків України

66. Національний банк України

67. Національний Банк України

68. Порівняльний внвліз діяльності страхових компаній на ринку України

69. Ринок цінних паперів України

70. Страховий ринок України
71. Сучасна банківська система України та її роль у сучасній економіці країни
72. Фондова біржа і її роль у розвитку фінансового ринку України

73. Формування бюджетів фондів соціального страхування України

74. Функції Національного банку України

75. Банківська система України

76. Банківська система України та проблеми її реформування

77. Державний ощадний банк України

78. Негативні фактори, що впливають на населення України

79. Стійкість до голодування і активність АДГ у Drosophila melanogaster із природних популяцій України

80. Геоботанічне районування України

Карандаши цветные "Evolution 93", 18 цветов, 18 штук.
Набор цветных карандашей, 18 цветов, заточенные. Яркие цвета, мягкий грифель. Корпус карандашей - пластиковый. Карандаш гнется, на сломе
382 руб
Раздел: 13-24 цвета
Фоторамка пластиковая "Poster gold", 50x70 см.
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 50х70 см. Вставка: пластик.
568 руб
Раздел: Размер 50x60 и более
Детские подгузники-трусики Genki L 9-14кг, 30 шт.
Трусики Genki - это одноразовые гипоаллергенные трусики, изготовленные из мягкого и гладкого хлопка. Они подходят для чувствительной кожи,
703 руб
Раздел: Обычные

81. Кліматичні ресурси Лісостепу України та їх роль у виробництві продукції рослинництва

82. Основний обробіток ґрунту під льон олійний після пшениці озимої в південній частині правобережного лісостепу України

83. Особливості вирощування саджанців актинідії чудової (ківі) із зелених стеблових живців в умовах правобережного лісостепу України

84. Сільськогосподарські регіони України

85. Шляхи покращення використання лісових ресурсів України

86. Морфолічно-біологічні особливості формування урожайності зерна гібридами кукурудзи селекції компанії "Піонер" в умовах лісостепу України
87. Облік і контроль в органах Пенсійного фонду України: теорія та практика
88. Особливості та проблеми використання системи електронних платежів "Клієнт-Банк" на підприємствах України

89. Тенденції на ринку аудиторських послуг України

90. Аудиторська перевірка Національного банку України

91. Цивільна оборона України в надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного часу

92. Соціальна інфраструктура України

93. Тваринний і рослинний світ України

94. Характеристика Причорноморського регіону України

95. Хімічна промисловість в України

96. Оцінка протидефляційної стійкості ґрунтового покриву південного степу України

Бумага "IQ Color", А4, 250 листов, 5 цветов.
Обладает высокой однородностью цвета и точной нарезкой листа. Применяется для печати на копировально-множительной технике, лазерных и
462 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Глобус Земли, физический, 320 мм.
Глобус Земли физический. Диаметр: 320 мм. На пластиковой подставке.
711 руб
Раздел: Глобусы
Телескопическая ложка.
Прикольный подарок, который рассмешит участников любого застолья. При помощи этой ложки Вы можете с невозмутимым видом «подцепить»
397 руб
Раздел: Прочее

97. Регіональна економіка сільського господарства України

98. Вугільна промисловість України і Польщі: сучасний стан та перспективи

99. Екологічні проблеми України та шляхи їх розв’язання


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.