Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Банковское дело и кредитование Банковское дело и кредитование

Товарна біржа: структура та функції

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

Реферат ТОВАРНА БІРЖА: СТРУКТУРА І ФУНКЦІЇ Товарна біржа є організацією, що об’єднує юридичних і фізичних осіб, які здійснюють виробничу і комерційну діяльність, і має за мету надання послуг в укладенні біржових угод, виявлення товарних цін, попиту і пропозицій на товари, вивчення, упорядкування і полег-шення товарообігу і пов’язаних з ним торговельних операцій. Товарна біржа не займається комерційним посередництвом і не має на меті одержання прибутку. Товарна біржа має право: встановлювати відповідно до чинного законодавства України власні правила біржової торгівлі та біржового арбітражу; створювати підрозділи біржі та затверджувати положення про них; розробляти з урахуванням державних стандартів власні стандарти і типові контракти; зупиняти на деякий час біржову торгівлю, якщо ціни біржових угод протягом дня відхиляються більше ніж на визначений біржовим комітетом (радою біржі) розмір; встановлювати вступні та періодичні внески для членів біржі, плату за послуги, що надаються біржею; встановлювати і стягувати відповідно до статуту біржі плату за реєстрацію угод на біржі, штрафи та інші санкції за порушення статуту біржі та біржових правил; засновувати арбітражні комісії для вирішення спорів у торговельних угодах; укладати міжбіржові угоди з іншими біржами, мати своїх представників на них, у тому числі на біржах, розташованих за межами України; вносити в державні органи пропозиції з питань, що стосуються біржової діяльності; видавати біржові бюлетені, довідники та інші інформаційні й рекламні видання; здійснювати інші функції, передбачені статутом біржі. Товарна біржа забезпечує: створення умов для проведення біржової торгівлі; регулювання біржових операцій; регулювання цін на підставі співвідношення попиту та пропозиції на товари, що допускаються до обігу на біржі; надання членам і відвідувачам біржі організаційних та інших послуг; збір, обробку і поширення інформації, пов’язаної з кон’юнк-турою ринку. Товарна біржа виконує функції, які умовно можна поділити на основні й допоміжні. Основні функції товарної біржі: забезпечення високої концентрації попиту та пропозиції в одному місці; регулювання оптового товарообігу на основі ринкових законів; формування нової системи господарських зв’язків; здійснення кваліфікованого посередництва між продавцями і покупцями; формування ринкових цін; зближення продавців і покупців у просторі й часі; боротьба з проявом монополізму на товарному ринку; формування умов для мінімізації комерційного і фінансового ризику. Допоміжні функції: стандартизація якісних параметрів товарів; стандартизація біржових контрактів на купівлю-продаж товарів; здійснення арбітражу між учасниками біржових угод; прискорення і раціоналізація розрахункових операцій; інформаційна діяльність; надання різних послуг клієнтам; участь у формуванні дохідної частини державного і місцевого бюджетів. Вищим органом управління є загальні збори учасників біржі, до компетенції якого входить вирішення найважливіших питань діяльності біржі, розробка, затвердження і внесення змін у Статут і Правила біржової торгівлі, прийом і виключення членів біржі, прийняття рішень про створення і закриття філій і представництв біржі, про реор-ганізацію або ліквідацію біржі, затвердження правил реалізації торгових місць на біржі, вибори біржового комітету (ради біржі) і ревізійної комісії.

У періоди між загальними зборами членів біржі управління покладається на біржовий комітет (рада біржі), до компетенції якого входить: контроль за діяльністю виконавчої дирекції, контроль за виконанням положень Установчого договору, Статуту, рішень загальних зборів, розробка і винесення на розгляд загальних зборів докумен-тів, що регламентують діяльність біржі, реалізація торгових місць. Для здійснення оперативного управління біржовою діяльністю створюється виконавча дирекція біржі, що є розпорядницьким органом і підзвітна загальним зборам членів біржі, а в проміжках між зборами – біржовому комітету (раді біржі). Виконавча дирекція виконує наступні основні функції: розпоряджається бюджетом і майном біржі; направляє і контролює роботу структурних підрозділів; розробляє штатний розклад і порядок оплати службовців відповідно до затвердженого кошторису; здійснює наймання і звільнення персоналу; розробляє інструкції і положення про структурні підрозділи біржі. Очолює виконавчу дирекцію генеральний директор (президент), що наймається біржовим комітетом на контрактній основі. Виконавча дирекція управляє роботою таких структурних підрозділів біржі як біржовий арбітраж, котирувальна комісія, розрахункова палата, маклеріат, експертне бюро й інформаційно-довідковий відділ. Функції арбітражної комісії: вирішує спори і конфлікти, що виникають між брокерами- учасниками угод; на підставі матеріалів з розбору конфлікту приймає рішення, спрямоване на усунення як самого конфлікту, так і причин, що його викликали; узагальнює практику розгляду спорів на біржі і причин, що викликали їх, організує необхідну профілактичну роботу з метою виключення повторного виникнення причин і умов, які призвели до конфліктної ситуації. Функції котирувальної комісії: здійснює котирування цін на товари, які реалізуються на біржі; бере участь у формуванні біржового бюлетеня цін; установлює разом з арбітражною комісією й експертами ціни по спірних питаннях; зіставляє ціни на товари, реалізовані на біржі, з цінами на аналогічні товари, реалізовані на інших біржах і позабіржовому ринку. Функції розрахункової палати: здійснює документальне оформлення укладених на біржі угод; проводить розрахунки зі сторонами за укладеними угодами; в окремих випадках приймає гарантійні внески і здійснює їх облік, а за угодами з ф’ючерсними контрактами стягує і враховує маржу; забезпечує ліквідність ф’ючерсних контрактів шляхом обліку взаємних вимог покупців і продавців; проводить аналіз даних про обсяг укладених біржових угод. Функції маклеріату: реєструє брокерські контори, веде облік і калькулювання вартості послуг, що надаються брокерськими конторами; здійснює підготовку і ведення біржових торгів; фіксує і реєструє угоди за правилами біржової торгівлі; здійснює посередництво при укладанні угод; консультує торгуючих з питань, пов’язаних з укладанням біржових угод; надає інформаційно-консультаційні послуги поза рамками проведених угод. Функції експертного бюро: експертиза пропонованих брокерами товарів; консультації з питань технічних, масово-габаритних та інших властивостей і характеристик реалізованих на біржі товарів; розробка біржових стандартів.

Функції інформаційно-довідкового відділу: забезпечення учасників біржових зборів оперативною інформацією; прийом заявок від брокерів на купівлю і продаж товарів; формування і випуск біржових бюлетенів; проведення консультацій і надання інформаційних послуг в операційному торговому залі; організація різних видів реклами: демонстрація зразків; підготовка, редакція і випуск звітів про діяльність біржі; видання біржової газети, оглядів кон’юнктурних досліджень. Регулювання біржової діяльності являє собою визначене упоряд-кування роботи біржі й укладання біржових угод на основі встановлених правил і вимог. Регулювання здійснюється: 1) з боку держави; 2) з боку бірж (саморегулювання). Державний контроль біржової діяльності будується на дотриманні наступних принципів: суспільної корисності; гласності й відкритості біржових торгів; довіри; саморегулювання; гарантії прав учасників біржової торгівлі. Регулювання біржової діяльності з боку держави полягає: у створенні єдиної правової основи для функціонування бірж; контролю за їх роботою з боку державних органів; ліцензуванні діяльності як бірж, так і учасників біржової торгівлі; установленні системи оподатковування. Закон України «Про товарну біржу» – основний документ, що регулює діяльність бірж, яким: 1) створені правові гарантії діяльності біржі; 2) враховані й узаконені реальні процеси, що відбувалися і відбуваються на сучасних товарних біржах; 3) заборонена комерційна діяльність біржі; 4) визначені учасники біржових торгів, їх права; 5) гарантоване вільне встановлення цін на товар, допущений до обігу на біржі. Відносини біржі й держави в різних країнах будуються по-різному. Як відомо, найбільш м’яке регулювання біржової діяльності у Великобританії, більш суворе – у США. Найбільш розробленою системою державного регулювання бір-жової діяльності вважається система США. У 1974 р. у цій країні був прийнятий Закон «Про комісії з товарної ф’ючерсної торгівлі (КТФТ)», який набрав чинності з квітня 1975 р. КТФТ є незалежним регулюючим органом, уповноваженим Конгресом США. Основна задача КТФТ – попередження маніпулювання ринком, захист клієнтів і забезпечення виконання ф’ючерсними ринками функ-ції переносу ризику і виявлення ціни. КТФТ – єдиний орган, що володіє правом реєстрації ф’ючерсних бірж. КТФТ має і такі повноваження, як: реєстрація або виключення зі списку зареєстрованих осіб, допущених до операцій на біржі; вироблення, зміна і доповнення правил ведення торгівлі; напрямок діяльності ф’ючерсних ринків, якщо виникає критич-на ситуація, тобто така, що не відбиває реального співвідношення між попитом та пропозицією даного товару, уживання заходів з підтримки або відновлення нормальної торгівлі на біржі; установлення лімітів на кількість відкритих позицій для даного торговця і т.д. Приклад виконання завдання: Схарактеризуйте принципи державного регулювання біржової діяльності таких країн, як Україна, Росія, США, Великобританія, Японія, інших країн (за вибором). Країна: США. Характер біржі: приватноправовий. Державний орган, що регулює діяльність бірж: КТФТ (Комісія з товарної ф’ючерсної торгівлі) – незалежний орган, який призначається і підпорядковується Конгресу.

Поэтому в коже, обладающей большим сопротивлением, на месте контактов значительно повышается температура и образуются ожоги, от незначительных по величине "электрометок-", или "знаков тока", до глубокого обугливания. Температура внутренних органов и тканей, через которые проходит ток, также может повышаться, особенно костной ткани, в которой происходит очаговое расплавление с последующим затвердением составляющих ее веществ и образованием круглых полых внутри "костяных бус", величиной до горошины. Они являются специфичными для действия тока. Физико-химическое действие состоит в электролизе, т. е. разложении составных частей жидкостей на их химические компоненты, в результате которого на коже в месте контакта можно наблюдать образование продуктов разложения жира. Механическое действие тока проявляется в нарушении целости кожных покровов и других тканей (с образованием ссадин, ран, изолированных трещин костей), а также во внедрении частиц металла проводника в кожу на месте контакта (металлизация). Тепловое, физико-химическое и механическое действие непосредственно нарушает структуру и функции тканей в месте прохождения тока. Общее действие

1. Структура та функції умовиводу

2. Международные товарные биржи: организационная структура и функции

3. Отчет по учебно-ознакомительной практике (c правовыми основами местного самоуправления, формированием представительных и исполнительных органов власти, структурой и функциями органов местного самоуправления)

4. Культура, её структура и функции

5. Структура и функции семьи

6. Анатомия и физиология как науки, изучающие структуры и функции человека
7. Администрация президента: структура и функции
8. Общее понятие о психике человека, ее структуре и функциях

9. Структура и функция мифа

10. Сущность, структура и функции семьи

11. Структура и функции ядра

12. Роль та функції експресем у художньому тексті

13. Коммерческие банки, их структуры и функции

14. Мета та функції контролінгу

15. Структура та особливості діяльності Адміністративного суду

16. Структура й функції інтегрованої банківської інформаційної системи

Вожжи - страховка для ребенка Спортбэби "Комфорт".
Удобный держатель и мягкий нагрудник обеспечит необходимый комфорт Вам и Вашему ребенку. Предохраняют Вашу спину от перегрузки, а малыша
316 руб
Раздел: Прыгунки, вожжи
Ножницы "Pigeon" для ногтей новорожденных.
Ножницы для ногтей новорожденных "Pigeon" благодаря маленьким закругленным и тонким лезвиям, позволяют подстригать ногти малыша
721 руб
Раздел: Маникюрные наборы детские
Точилка механическая "Classic", синяя.
Цветной пластиковый корпус с прозрачным контейнером, объемный контейнер для стружки, стальные самозатачивающиеся ножки. Размеры: 91x88x4 мм.
317 руб
Раздел: Точилки

17. Компоненти та функції сучасних транспортно-навігаційних глобальних інформаційних систем ГІС. Супутникові радіонавігаційні системи СРНС для менеджменту

18. Мікропроцесорна система та її функціонування

19. Генеза та функціонування числової символіки в поезії ХХ ст.

20. Зв’язок між метаболічним синдромом та виникненням цукрового діабету і серцевосудинних хвороб: клініко-лабораторні та функціональні предиктори

21. Зародження та функціонування спеціальних місій, як особливого виду дипломатичних відносин

22. Проектування раціональної організаційної структури та структури управління підприємством
23. Характеристика організаційних структур та методів керування ТОВ "Україна"
24. Обрання та функції Президента України

25. Структура и функции политической системы

26. Понятие правосознания, его структура, основные функции, оценочные отношения. Дефекты правосознания

27. Культурология как наука. Сущность, структура и функции культуры

28. Социологическое исследование, его структура и функции

29. Сущность, структура и функции таможенных органов

30. Філософія, її проблематика та функції

31. Аналіз структури та динаміки вхідних грошових потоків на підприємстві

32. Финансовый аппарат государства, его структура и функции

Обучающая игра "Спирограф-линейка. Чудесные узоры".
Большинство прописных букв состоит из плавных линий, которые необходимо рисовать безотрывно, а этот прибор в игровой форме разрабатывает
369 руб
Раздел: Трафареты фигурные, наборы
Настольная игра "Лапочки".
Зверята любят играть и резвиться вместе. Даже вечером их не зазвать домой! Вам нужно помочь собрать их в доме, чтобы они вовремя покушали,
712 руб
Раздел: Карточные игры
Штатив с Bluetooth для создания снимков "selfie" (Camera Stick - Selfie Stick).
Поднимите искусство селфи на новый уровень со штативом. Путешествуйте и фотографируйтесь на фоне живописных пейзажей. Находите самые
309 руб
Раздел: Держатели и подставки

33. Статус та функції рядових членів кооперативу

34. Сучасний склад: характеристика та функції

35. Товарные биржи: функции, принципы, структура

36. Структура, семантика та словотворчі функції дієслів з германськими дієслівними префіксами

37. Типи, функції та місце економічних служб в управлінській структурі підприємства

38. Синапсы (строение, структура, функции)
39. Синапсы (строение, структура, функции)
40. Социальные ограничения: содержание, структура, функции

41. Функции и структура валютного рынка

42. Рынок его функции и структура

43. Печінка. Її будова, функції та хвороби

44. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

45. Самосознание. Я-концепция: структура, функции, развитие

46. Функция, структура и метод социологии

47. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)

48. Предмет, структура, методология и функции экономической теории

Ножницы для школьного возраста.
Поддерживают моторные способности детей. Идеальны для маленькой детской руки, пригодны для правшей, а также и для левшей. Ножницы для
317 руб
Раздел: Ножи, ножницы, резаки
Мягкая магнитная мозаика "Забавные животные", 4+, 5 цветов.
Мягкие бархатистые детальки пяти ярких цветов и разнообразных форм и размеров с обратной стороны снабжены плоским магнитным слоем. В
379 руб
Раздел: Магнитная
Пакеты фасовочные в евроупаковке, 25х40 см (1000 штук), 10 мкм.
Пакеты фасовочные из пищевого полиэтилена низкого давления, используется для фасовки, хранения и перевозки пищевых и непищевых
481 руб
Раздел: Пакеты для продуктов

49. Государственный бюджет. Функции и структура

50. Функции, структура и задачи биржи труда

51. Поняття та структура світового ринку

52. Роль и функции структур МЧС

53. Функції Верховної Ради та Кабінету Міністрів

54. Архаїзми та старослов’янізми і їх моделююча роль у експресіоністичній стильовій структурі “Палімпсестів” В.Стуса
55. Національний банк України та особливості його функціонування
56. Сучасна структура банківської системи та її роль в здійсненні державної грошово-кредитної політики

57. Види комерційних банків, крітерії їх класифікації та особливості побудови і функціонування

58. Строение и функции субклеточных структур растительной клетки: клеточная стенка и цитоскелет (микротрубочки и микрофиламенты)

59. Види та структура аудиторського висновку про перевірену фінансову звітність

60. Місто та його структура

61. Поняття, види, структура, тлумачення та завдання закону про кримінальну відповідальність

62. Структура, функции и задачи муниципального образования г. Владикавказ

63. Функції та принципи державного управління

64. Назначение и функции процессора, структура и функционирование микропроцессора

Фотобумага "Lomond" для струйной печати, А4, 85 г/м, 100 листов, односторонняя, глянцевая.
Формат: А4 (210х297 мм). Плотность - 85 г/м2. Глянцевая. Односторонняя. Упаковка - 100 листов.
425 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати
Защита для обуви, (синяя).
Если ваш ребенок любит кататься на каталках, то защита для обуви это для вас. Защита для обуви одевается прямо на детскую обувь и защищает
590 руб
Раздел: Каталки
Подарочный набор: визитница, ручка, брелок, арт. 140202.
Материал: искусственная кожа. Правила ухода: избегать попадания влаги. Состав: кожзаменитель, элементы металла, стекло, ПМ. В наборе:
409 руб
Раздел: Письменные наборы

65. Елементи та структура програми мови Паскаль

66. Белорусская культура как тип: структура, функции, универсалии (ценности, идеология, техника)

67. Духовна культура та її структура

68. Организационная структура службы маркетинга с ориентацией по функциям рынка

69. Товарный знак, его значимость и функции

70. Вивчення диференціального числення функцій однієї та багатьох змінних в умовах модульно-рейтингової системи
71. Клініко-патогенетична ефективність комбінованого застосування статинів та гепатопротекторів у хворих на стабільну стенокардію, враховуючи функціональний стан печінки
72. Особливості клініко-функціональних порушень нервової системи при гострих отруєннях рудниковим газом у гірників та їх лікування

73. Особливості нейродинамічних та когнітивних функцій учнів старшого шкільного віку з різним рівнем фізичного розвитку

74. Вивчення порушень моторної функції товстої кишки в діагностиці, лікуванні та прогнозуванні гострого перитоніту

75. Вплив занять спортом на функціональні можливості серцево-судинної та респіраторної систем

76. Изменение товарной и географической структуры мировой торговли на рубеже ХХ-ХХI веков

77. Динамика, товарная и географическая структура внешней торговли РФ

78. Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення

79. Психоінформаційні технології у менеджменті. Функції та компетентність керівника. Психологічна орієнтація працівників

80. Зміст та структура документознавства як науки

Мелки восковые супер мягкие в пластиковом держателе, 6 цветов.
Мелки восковые супер мягкие в пластиковом держателе. Количество цветов: 6. Возраст: с 3 лет.
324 руб
Раздел: Восковые
Мешок для обуви "Monster Truck", 2 отделения, светоотражающая полоса.
Количество отделений - 2. Материал - полиэстер. Размер - 370x470 мм. Цвет - цветной/рисунок. Светоотражающий элемент - есть.
316 руб
Раздел: Сумки для обуви
Сиденье детское для купания (бирюзовый).
Сиденье детское для купания. Материал: пластик. Цвет: бирюзовый. Ширина: 320 мм. Длина: 320 мм. Высота: 222 мм.
325 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания

81. Зміст, структура і функції освіти в сучасному ВУЗі

82. Предмет, структура, методы и функции политологии

83. Історія розвитку юридичної психології та структура злочинних груп

84. Семья и брак. Сущность, структура, функции, проблемы современной семьи

85. Структура українського суспільства на сучасному етапі та тенденції її розвитку

86. Соціальна система та її структура
87. Принцип роботи та структура автопоїздів
88. Структура сознания, её особенности и функции. Характеристика сознательного и бессознательного

89. Небанківські фінансово-кредитні установи, їх види та особливості функціонування

90. Финансовая система государства: её структура, функции и современные проблемы

91. Визначення, види та структура процентних ставок. Основні види ризиків

92. Біологічна продуктивність як основа функціонування різних екосистем та біотопів

93. Аналіз динаміки та структури національних заощаджень в Україні

94. Моделі рівноваги товарного і грошового ринків -IS-LM та товарного, грошового і зовнішнього ринків Манделла-Флемінга

95. Системная структура, экономическая роль и функции рынка в процессе общественного воспроизводства

96. Структура капіталу підприємства та шляхи її оптимізації

Настольная игра "Set" (Сет).
Настольная игра «Сет» состоит из 81 карты. На картах нарисованы простые фигуры, обладающие четырьмя характеристиками. Игрокам нужно
754 руб
Раздел: Карточные игры
Тетрадь общая с магнитной закладкой "FLUOR. Салатовый", В5, 120 листов, клетка.
Формат: В5. Материал обложки: картон ламинированный с тиснением 230 г/м2. Материал блока: бумага офсетная 60 г/м2.
418 руб
Раздел: Прочие
Мелки восковые, 64 штуки.
Мелки восковые. Количество: 64 штуки. Длина: 9 см.
313 руб
Раздел: Восковые

97. Товарне виробництво: загальні економічні основи, мета та еволюція

98. Предмет, структура і функції етики

99. Структура и алгоритмы работы спутниковых радионавигационных систем


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.