Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Сельское хозяйство Сельское хозяйство

Орендні відносини в сільському господарстві України. Проблеми і перспективи розвитку

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

Міністерство аграрної політики України Дніпропетровський державний аграрний університет Кафедра економічної теорії та економіки сільського господарства КУРСОВА РОБОТА З МАКРОЕКОНОМІКИ НА ТЕМУ «Орендні відносини в сільському господарстві України. Проблеми і перспективи розвитку» Виконав(ла): студент(ка) гр. Перевірив: к.е.н., доцент Дніпропетровськ-2007 ПЛАН ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРЕНДНИХ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН Земельне законодавство України Сутність оренди землі 1.3 Зарубіжний досвід розвитку орендних земельних відносин РОЗДІЛ 2. ОРЕНДНІ ЗЕМЕЛЬНІ ВІДНОСИНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 2.1 Структурні зміни, що відбулися у формах власності на землю за період проведення земельної реформи 2.2 Фактори й умови формування орендних земельних відносин 2.3 Соціально-економічна спрямованість орендних відносин РОЗДІЛ 3. НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОРЕНДНИХ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН 3.1 Напрями підвищення ефективності використання орендованих земель у сільському господарстві 3.2 Удосконалення нормативно-правового забезпечення орендних земельних відносин ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ВСТУП У результаті проведення земельної реформи на селі створені агроформування ринкового типу, землекористування яких базується на основі оренди у громадян земельних ділянок і земельних часток (паїв), отриманих при паюванні земель колективної власності. На даному етапі орендні земельні відносини сприяють адаптації сільських товаровиробників до умов ринкової економіки та вирішенню соціально-економічних питань. Однак затяжний характер перехідного періоду й відсутність аналогічних перетворень у світовій практиці ускладнюють їх розвиток і породжують ряд проблем у формуванні добробуту сільського населення та продовольчого забезпечення країни. Актуальність теми курсового проекту, його наукове та практичне значення обумовлене необхідністю вивчення процесу розвитку орендних земельних відносин, проблем, які при цьому виникають, і пошуком шляхів їх вирішення. Теоретичні аспекти розвитку орендних земельних відносин досліджувались вітчизняними та зарубіжними вченими. Значну увагу даній тематиці приділили відомі вчені економісти-аграрники: П.І. Гайдуцький, Д.С. Добряк, І.І. Лукі-нов, П.Т. Саблук, В.Я. Месель-Веселяк, О.М. Онищенко, В.М. Трегобчук, Л.Я. Новаковський, В.Г. Андрійчук, В.В. Юрчишин, М.Й. Малік, М.М. Федоров, С.М. Плетенецька, В.З Мазлоєв, В.Д Яровий та ін. Водночас потребують подальшого дослідження питання розвитку орендних земельних відносин у напрямі формування конкурентного середовища, відпрацювання взаємовигідних правил гри між суб'єктами договору оренди: встановлення оптимального розміру орендної плати, форм її виплати, термінів оренди, реалізація суб'єктами їх правомочностей, зокрема, запровадження застави права оренди. Крім того, існує ряд дискусійних питань, які потребують додаткових досліджень. Метою дослідження є обґрунтування і розробка пропозицій щодо удосконалення орендних земельних відносин у сільському господарстві України. Для досягнення мети були поставлені такі завдання: - проаналізувати законодавче поле, сутність та суттєвість орендних земельних відносин в Україні; - дослідити структурні зміни, що відбулися у формах власності на землю та їх вплив на ефективність її використання; - проаналізувати сучасний стан розвитку орендних земельних відносин в Україні та вивчити вплив основних факторів і регіональних особливостей на процес їх формування; - оцінити соціально-економічну спрямованість орендних земельних відносин; - розробити пропозиції щодо удосконалення орендних земельних відносин, обґрунтувати напрями їх подальшого розвитку.

Об’єктом дослідження є законодавчі, нормативні документи в галузі орендних земельних відносин та статистичні дані по сільському господарству України в 1991 – 2007 роках. Предметом дослідження є теоретичні, правові та практичні аспекти розвитку орендних земельних відносин у сільському господарстві. У процесі дослідження використовувались такі методи: абстрактно-логічний (теоретичні узагальнення і формування висновків), статистико-економічний (аналіз сучасного стану орендних земельних відносин, процесів перетворення земельної власності). Основними джерелами інформації були відповідні нормативно-правові документи, офіційні матеріали Державного комітету статистики України, Державного комітету по земельних ресурсах України, дані річних звітів сільськогосподарських підприємств, спеціальні літературні джерела тощо. РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРЕНДНИХ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН 1.1 Земельне законодавство України Аграрне право України — одна з найважливіших галузей національного права. Аграрні правовідносини як предмет суспільного права являють собою взаємопов'язані інтегровані відносини майнового, земельного, членського, учасниць-кого, корпоративного, управлінського й трудового характеру в усій багатогранності їх прояву в процесі здійснення завдань діяльності суб'єктів аграрного підприємництва. Правове регулювання орендно-підрядних взаємин здійснюється локальними внутрішньогосподарськими актами, якими регулюються своєрідні внутрішньогосподарські організаційні, майнові, трудові, соціально-побутові та інші відносини. Внутрішньогосподарські орендно-підрядні відносини між кооперативними, колективними, акціонерними і державними підприємствами в особі їхніх органів управління, з одного боку, і колективом орендно-підрядного підрозділу або окремим працівником, з іншого, — є внутрішньогосподарськими аграрними відносинами організації праці незалежно від того, яку форму господарського розрахунку вони використовують. З впровадженням і функціонуванням у сільському господарстві внутрішньогосподарської та інших видів оренди виникли нові майнові, трудові, земельні й відповідно — організаційно-управлінські, виробничо-господарські відносини, які за своїм характером і змістом є аграрними і являють собою предмет аграрного права. Земельні правовідносини в Україні регулюються Земельним Кодексом України , згідно якому земельні відносини - це суспільні відносини щодо володіння, користування і розпорядження землею. Суб'єктами земельних відносин є громадяни, юридичні особи, органи місцевого самоврядування та органи державної влади. Об'єктами земельних відносин є землі в межах території України, земельні ділянки та права на них, у тому числі на земельні частки (паї). Завданням земельного законодавства є регулювання земельних відносин з метою забезпечення права на землю громадян, юридичних осіб, територіальних громад та держави, раціонального використання та охорони земель. Землі України за основним цільовим призначенням поділяються на такі категорії: а) землі сільськогосподарського призначення; б) землі житлової та громадської забудови; в) землі природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення; г) землі оздоровчого призначення; ґ) землі рекреаційного призначення; д) землі історико-культурного призначення; е) землі лісогосподарського призначення; є) землі водного фонду; ж) землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення.

Земельні ділянки кожної категорії земель, які не надані у власність або користування громадян чи юридичних осіб, можуть перебувати у запасі. Згідно статті 22 глави 5 Земельного Кодексу землі сільськогосподарського призначення визначаються за наступними категоріями: 1. Землями сільськогосподарського призначення визнаються землі, надані для виробництва сільськогосподарської продукції, здійснення сільськогосподарської науково-дослідної та навчальної діяльності, розміщення відповідної виробничої інфраструктури або призначені для цих цілей. 2. До земель сільськогосподарського призначення належать: а) сільськогосподарські угіддя (рілля, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища та перелоги); б) несільськогосподарські угіддя (господарські шляхи і прогони, полезахисні лісові смуги та інші захисні насадження, крім тих, що віднесені до земель лісогосподарського призначення, землі під господарськими будівлями і дворами, землі тимчасової консервації тощо). 3. Землі сільськогосподарського призначення передаються у власність та надаються у користування: а) громадянам - для ведення особистого селянського господарства, садівництва, городництва, сінокосіння та випасання худоби, ведення товарного сільськогосподарського виробництва; б) сільськогосподарським підприємствам - для ведення товарного сільськогосподарського виробництва; в) сільськогосподарським науково-дослідним установам та навчальним закладам, сільським професійно-технічним училищам та загальноосвітнім школам - для дослідних і навчальних цілей, пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства; г) несільськогосподарським підприємствам, установам та організаціям, релігійним організаціям і об'єднанням громадян - для ведення підсобного сільського господарства. 4. Землі сільськогосподарського призначення не можуть передаватись у власність іноземним громадянам, особам без громадянства, іноземним юридичним особам та іноземним державам. 5. Державним і комунальним сільськогосподарським підприємствам, установам та організаціям надаються земельні ділянки із земель державної і комунальної власності у постійне користування для науково-дослідних, навчальних цілей та ведення товарного сільськогосподарського виробництва. 6. Державні і комунальні сільськогосподарські підприємства, установи і організації можуть орендувати земельні ділянки, що перебувають у власності громадян та юридичних осіб. Згідно статті 25 Земельного Кодексу : 1. При приватизації земель державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій земельні ділянки передаються працівникам цих підприємств, установ та організацій, працівникам державних та комунальних закладів освіти, культури, охорони здоров'я, розташованих на території відповідної ради, а також пенсіонерам з їх числа з визначенням кожному з них земельної частки (паю). 2. Рішення про приватизацію земель державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій приймають органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування відповідно до їх повноважень за клопотанням працівників цих підприємств, установ та організацій.

Нумізматичний словник. — Львів, 1972. 6. Клименко О., Клименко А. Римські монети І — III ст. н. е. на території Тернопільської та Чернівецької областей як джерело до вивчення ранньої історії східних слов'ян // Банківська система України: проблеми становлення та перспектива розвитку. Збірник тез доповідей. — Тернопіль, 1998. — С 60 - 61. 7. Котляр М. Грошовий обіг на Україні в епоху феодалізму. — К., 1971. - 8. Котляр М. Монети Київської Русі // Вісник НБУ. — 1995. — № 4. -С 57 - 61. 9. Котляр М. Шукачі та дослідники скарбів. — К., 1971. 10. Лучинский М. Деньги на Руси в IX — XII вв. — Казань, 1962. 11. Прошлое нашей Родины в памятниках нумизматики. Сборник статей. -М., 1977. 12. Романов Б. Деньги и денежное обращение // История культуры Древней Руси. Т. 1. — М.; Л., 1948. 13. Сотникова М. Сребреники Киевского клада 1876 г. // Нумизматика и сфрагистика. — 1968.— № 3. — С. 116 — 121. 14. Сотникова М. Нежинский клад сребреников 1852 г. // Нумизматика и сфрагистика. — 1971.— № 4. — С. 39 — 45. 15. Спасский И. Русская монетная система. — Л., 1961. 16. Спасский И., Сотникова М

1. Споживче кредитування та перспективи його розвитку в Україне

2. Проблеми іпотечного кредитування та перспективи його розвитку в Україні

3. Аналіз стану молочного скотарства та перспективи його розвитку

4. Проблеми законодавства в області інтелектуальної власності та перспективи його розвитку

5. УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

6. Ринок цінних паперів та перспективи розвитку в Україні
7. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні
8. Тенденції та перспективи розвитку товарної структури зовнішньої торгівлі України

9. Текстильна промисловість України. Основні проблеми та перспективи розвитку

10. Особистості та перспективи розвитку фондового ринку України

11. Проблеми та перспективи розвитку франчайзингу в Українi

12. Вексельний обіг і перспективи його розвитку в Українi

13. Вугільна промисловість України і Польщі: сучасний стан та перспективи

14. Державотворення як визначальна складова сучасного та майбутнього у розвитку України

15. Аналіз міжнародних економічних відносин України, Польщі, Австрії та Японії

16. Європейський союз: процес формування та перспективи розвитку

Палатка игровая "Учим азбуку с Пеппой".
Палатка состоит из 2 частей (корпуса и крыши), каждая из которых оснащена сетчатыми окошками для вентиляции. На одну сторону палатки
1087 руб
Раздел: Товары для детей
Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (бежевый).
овры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики
Набор подарочный для новорождённого "Мой малыш".
Запечатлите мимолетные мгновения жизни Вашего ребенка с помощью необычного набора для новорождённого «Мой малыш». Рамка для
850 руб
Раздел: Прочие

17. Спільні підприємства та особливості їх розвитку в Україні

18. Взаємовідносини законодавчої та виконавчої гілок державної влади України

19. Інвестиційні фонди: стан та перспективи розвитку

20. Розвиток та розміщення хімічної промисловості України

21. Страхові правовідносини та страхування цивільної відповідальності

22. Перспективи розвитку вітчизняного сільского господарства
23. Майнові правовідносини батьків та дітей
24. Предмет та методологія інформаційного права України

25. Походження та основні етапи розвитку письма

26. Специфіка економічного та суспільного розвитку СРСР наприкінці 20-х — у 30-ті роки

27. Види та причини порушень розвитку дітей

28. Передумови, рушійні сили та перспективи еволюції російсько-грузинського конфлікту у Південній Осетії

29. Праця та її роль у розвитку людини і суспільства

30. Проблема відносин влади та підвладних за республіканського ладу (За працею Н. Макіавеллі "Роздуми про першу декаду Тіта Лівія")

31. Типи та рівні розвитку здібностей

32. Ефекти ехо-камери та перспективи їх практичного використання

Настольная игра "Кот на крыше".
Настольная игра «Кот на крыше» соберет всю семью за столом. С ней вечер пройдет незаметно и крайне увлекательно. Правила просты: нужно
458 руб
Раздел: Игры на ловкость
Карандаши цветные "Kolores", 24 цвета.
Карандаши цветные, трехгранные, заточенные. В комплекте: точилка. Длина карандаша: 175 мм Толщина грифеля: 2,9 мм. Количество цветов: 24.
403 руб
Раздел: 13-24 цвета
Средство для стирки спортивной одежды и обуви "Sport&Outdoor", 755 мл.
Прекрасно справляется с любыми загрязнениями и неприятными запахами пота, помогает надолго сохранить свежесть вещей и первоначальные
310 руб
Раздел: Гели, концентраты

33. Зародження та основні етапи розвитку економічної думки

34. Цінності та перспективи християнської моралі

35. Завдання та джерела нотаріального процесуального права

36. Кредитні правовідносини

37. Поняття та система принципів трудового права

38. Поняття, предмет, метод, система, джерела, суб’єкти і зміст правовідносин по праву соціального забезпечення
39. Правовідносини у сфері соціального захисту
40. Тенденції розвитку приватного права

41. Цивільні правовідносини

42. Значення війни за незалежність для розвитку держави і права США

43. Вплив тонізуючих напоїв на організм людини та їх використання в підприємствах ресторанного господарства

44. Особливості діагностики та лікування безпліддя при використанні лапароскопії та допоміжних репродуктивних технологій в жінок із мікоплазмозом

45. Психологічна корекція та соціальна робота з хімічно залежними людьми

46. Ядерна та радіаційна (радіоекологічна) безпека в системі екологічної безпеки

47. Правове регулювання орендних відносин в Україні

48. Україна в системі сучасних міжнародних відносин: проблеми і перспективи розвитку

Фоторамка пластиковая "Poster gold", 50x70 см.
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 50х70 см. Вставка: пластик.
568 руб
Раздел: Размер 50x60 и более
Детские подгузники-трусики Genki L 9-14кг, 30 шт.
Трусики Genki - это одноразовые гипоаллергенные трусики, изготовленные из мягкого и гладкого хлопка. Они подходят для чувствительной кожи,
703 руб
Раздел: Обычные
Мешковина упаковочная "Gamma" (цвет: натуральный), 100х106 см, арт. М006Д.
Джутовая ткань отличается хорошими антистатическими свойствами, обладает превосходными теплоизоляционными качествами, хорошо пропускает
301 руб
Раздел: Однотонная, голография

49. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

50. Інтеграція України до ЄС. Шляхи і перспективи розвитку

51. Історія розвитку усного та писемного мовлення. Кирилиця й Українська абетка

52. Порівняльна характеристика соціально-економічного розвитку Швеції та Нігерії укр

53. Проблеми і перспективи розвитку медичного страхування в Україні

54. Шляхи розвитку та вдосконалення антимонопольного законодавства України на основі світового досвіду
55. Українське студентство Cхідної Галичини у середині 70-х років ХІХ століття: пошуки нових шляхів розвитку та зміни національно-політичного обличчя
56. Зовнішньоекономічні зв’язки Японії та розвиток економічних відносин з Україною

57. Україна в системі сучасних міжнародних відносин та світовому геополітичному просторі

58. Бізнес-етика в міжнародних відносинах та особливості етичної бізнес-діяльності в Україні

59. Сучасна українська освіта в контексті перспектив світового розвитку

60. Федералізм чи унітаризм: перспективи розвитку державності України

61. Процес становлення та розвитку політичної культури молоді в умовах демократизації українського суспільства

62. Курортно-рекреаційний комплекс України. Основні проблеми і перспективи розвитку

63. Аналіз інвестиційної діяльності в Україні та шляхи її розвитку

64. Банківська система України: становлення та шляхи розвитку

Настольная игра "Эволюция".
Разнообразие живых организмов, населяющих нашу планету, поистине поражает. Теория эволюции объясняет это различием способов, которые
1090 руб
Раздел: Карточные игры
Доска магнитная для рисования, со штампиками.
Магнитная доска предназначена для рисования; у доски стирающееся поле для создания рисунков при помощи специального маркера. На
347 руб
Раздел: Магнитные доски
Уничтожь меня! Уникальный блокнот для творческих людей. Смит К.
Перед вами книга-сенсация, проданная миллионными тиражами по всему миру. Поздравляем, теперь и вы сможете приобщиться к разрушительному
336 руб
Раздел: Блокноты оригинальные, шуточные

65. Ринок капіталів та його роль у розвитку економіки України

66. Венчурне підприємство. Зарубіжний досвід та шляхи розвитку в Україні

67. Модель сталого розвитку та організаційний механізм її впровадження в Україні

68. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

69. Роль народного декоративно-прикладного мистецтва в естетичному розвитку учнiв (WinWord 7.0 На укр. яз)

70. Виникнення та формування українського етносу
71. Київська Русь та її місце в історичній долі українського народу
72. Походження людини та її поява на території України

73. Історія держави та права України

74. Українські благодійники та меценати кінця ХІХ – початку ХХ століття

75. Історія розвитку криміналістики в Україні

76. Лекції з української та зарубіжної культури

77. Стан і перспективи розвитку СНД

78. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї

79. Поняття, форма та функції Конституції України

80. Проблеми розвитку малих підприємств в Україні

Мягкая магнитная мозаика, 145 элементов, 5 цветов.
Мягкая магнитная мозаика будет интересна детям от 3 лет. В набор входит 145 элементов разных геометрических форм, окрашенных в 5 цветов.
379 руб
Раздел: Магнитная
Ниблер с подкручивающейся ручкой Happy Baby "Nibbler twist" (lime).
Отличный помощник малышу. Необходим для того, чтобы ребенок мог есть любимые фрукты или овощи без риска подавиться. Подкручивающий
499 руб
Раздел: Ниблеры
Рюкзак для старших классов "Сладости", 41x32x14 см.
Рюкзак для старших классов, студентов, молодежи. 1 основное отделение, 1 дополнительный карман. Материал: водоотталкивающая ткань. Широкие
621 руб
Раздел: Без наполнения

81. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

82. Суть та завдання прокурорського нагляду в Україні

83. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)

84. Історія розвитку садово-паркового мистецтва на території України

85. Аграрні відносини та їх розвиток за сучасних умов

86. Використання та облік вексельного обігу в Україні, його контроль, значения в діяльності підрпиємства
87. Розвиток та розміщення залізничного транспорту України
88. Населення України, його динаміка, структура та особливості розміщиння

89. Українська та зарубіжна культура

90. Входження Північного Причорномор’я Криму та Правобережної України до складу Росії укр

91. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї укр

92. «Українська демонологія та її персонажі»

93. Агробіологічні та агротехнічні особливості оптимізації прийомів вирощування соняшнику, рицини, сафлору в умовах південної підзони степу України

94. Етикет України та Росії

95. Методи ідентифікації та нейтралізації ризиків на фінансовому ринку (на прикладі операцій АКБ "Приватбанк" на міжнародному та внутрішньо-українському ринку золота)

96. Національний банк України та особливості його функціонування

Рюкзак "Back-to-School. Funny Animals".
Рюкзак сделан из износостойкой, водонепроницаемой ткани. Имеет несколько отделений на молнии. Размер рюкзака: 40х36х18 см. Материал:
477 руб
Раздел: Без наполнения
Матрёшка "Колобок" (7 персон).
Матрешка "Колобок" - расписная деревянная игрушка, созданная по сюжету любимой всеми детьми сказки "Колобок". Игра с
610 руб
Раздел: Матрешки
Планшетик "Маленький всезнайка".
Ваш малыш хочет знать всё обо всём? Тогда ему обязательно понравится новый планшетик от компании "Азбукварик"! 200 вопросов, 20
445 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры

97. Проблеми розвитку іпотечного ринку в Україні

98. Розвиток операцій банківської системи на сучасному етапі економічних відносин в Україні (на прикладі АППБ "Аваль")

99. Фондова біржа і її роль у розвитку фінансового ринку України


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.