Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Религия Религия

Цивільно-правовий статус релігійних організацій в Україні

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки

ЗМІСТ Вступ. Розділ I. Загальна характеристика релігійних організацій як юридичних осіб .5 Загальна характеристика .5 Аналіз Закону «Про свободу совісті та релігійні організації» .11 Розділ II. Спеціальна правоздатність релігійних організацій 14 Розділ III. Особливості прав власності релігійних організацій .24 Висновки .31 Додатки .32 Список використаної літератури .36 ВСТУП Налагодження цивілізованих відносин з релігійними організаціями, зокрема церквою, відіграє особливу роль у процесі розбудови молодої України. І держава і релігійні організації обопільно зацікавлені у співпраці. Останні, після гонінь, яких вони зазнали протягом багатьох десятиліть, головним чином церква, потребують допомоги держави. Державі потрібна їхня допомога для морального оздоровлення суспільства, піднесення його духовного та культурного стану. Таке налагодження стосунків держави з релігійними організаціями повинно відбуватись перш за все у правовому полі, тобто шляхом визначення прав і обов’язків останніх на законодавчому рівні й нижче – прийняття ефективного закону у сфері свободи совісті та віросповідання, видача відповідних підзаконних нормативних акті для деталізації норм та положень закону. І, що є найголовнішим у цьому процесі, – надання релігійним організаціям статусу юридичних осіб, перш за все для Української Православної Церкви Московського Патріархату, Української Автокефальної Православної церкви, Української Греко-католицької церкви. Сьогодні такого закону не має – на практиці маємо невтішні результати, про що йтиметься у аналізі діючого ЗУ «Про свободу совісті та релігійні організації». Отже, зважаючи на вище викладене, дослідник вважає, що тема дослідження є актуальною і потребує як наукового аналізу, так і законодавчого вирішення. Слід додати, що ґрунтовних досліджень з даної проблематики не має, за винятком наукових статей у профільних журналах: Право України, Юридичний вісник України, Підприємство, господарство і право тощо. Тому метою даної курсової роботи є: вивчення та узагальнення науково-практичних статей щодо цивільно-правового статусу релігійних організацій; аналіз діючого законодавства про цивільно-правовий статус релігійних організацій. Предметом дослідження даної курсової роботи є безпосередньо самі релігійні організації, їх правий статус за чинним законодавством, особливості майнових прав та цивільної дієздатності. Дослідник вважає, що дана тема не є достатньо розробленою у вітчизняній юридичній науці і, як наслідок, не отримала повного та всебічного законодавчого регулювання. Дана робота складається з трьох розділів, з яких перший має два підрозділи, висновків та додатків. У додатках містяться: протокол загальних зборів віруючих громадян та заява про бажання зареєструвати релігійну громаду. РОЗДІЛ I РЕЛІГІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЯК ОРИДИЧНІ ОСОБИ 1.1. Загальна характеристика Правове становище релігійних організацій як юридичних осіб не достатньо досліджено у правовій літературі. У вітчизняній науці і практиці відсутній єдиний підхід до вирішення питання про правовий статус релігійних організацій та про їх місце в організації суспільства.

Юридична література, навіть, не містить визначення поняття релігійних організацій, оскільки фундаментальні дослідження їх правової природи відсутні. Разом з тим слід зазначити, що до жовтневої революції такими дослідженнями займались вчені Н. Суворов – «Курс Церковного права», Л. Дашевич – «Юридична особа, її походження і функції в римському приватному праві», А. Павлов – «Курс Церковного права», П. Соколов – «Церковно-майнове право у греко-римській імперії». Досвід історико-юридичного дослідження В. Мімотін – «Про нерухоме майно духовенства у Росії», І. Попов – «Короткий курс з Церковного права». Православна Церква у дореволюційній Росії мала статус державної релігійної організації, діяльність і, навіть, відправлення культу якої визначалося державними законами. Законодавство царської Росії про церкву входило до &quo ;Зво­ду законів Російської імперії&quo ;, встановлювало прови­ла про права і обов'язки православного духовенства, про майнові права церкви, її адміністративні, судові, фінансові й інші функції, про ведення церквою актів цивільного стану, про цензуру духовну, про запобі­гання і припинення злочинів проти віри і церкви. . Існувала окрема галузь науки, яка мала назву «церковне право» Під ним слід розуміти сукупність релігійних і юридичних норм, які регулюють структуру та діяльність церкви. З відміною дореволюційного зако­нодавства ці юридичні норми втратили силу. Післяре­волюційне законодавство про релігійні організації ха­рактерно тим, що не визнавало за ними статусу юридичної особи і позбавило їх права власності на майно. Так, відповідно до Декрету РНК РСФРР від 23 січня 1918 р. &quo ;Про відокремлення церкви від держави і школи від церкви&quo ;: Ніякі церковні та релігійні то­вариства не мають права володіти власністю. Прав юридичної особи вони не мають&quo ; (п. 12). Аналогі­чна норма закріплена і у Положенні про релігійні об'єднання 1929 р. — основному нормативному акті, який регулював питання, пов'язані з діяльніс­тю релігійних організацій . У 1976 р. прийнято Положення про релігійні об'єднання в Українській РСР, де релігійним органі­заціям (релігійним центрам, духовним управлінням, зареєстрованим релігійним товариствам) надавали­ся права юридичної особи у частині купівлі транспо­ртних засобів, оренди, будівництва, набуття у влас­ність будов для своїх потреб, виробництва церковного начиння і продажу його товариствам віруючих. На сьогодні правове становище релігійних ор­ганізацій визначається ст. 35 Конституції України: «Церква і релігійні організації в Україні відокремле­ні від держави, а школа — від церкви», Цивільним кодексом України (далі — ЦК), Законом від 23 квітня 1991 р. «Про свободу совісті та релігійні організації» (далі—Закон), статутами релігійних організацій. Релігійна організація визнається юридичною особою з моменту реєстрації її статуту. Відповідно до ст. 80 ЦК юридичною особою є організація, створена і зареєстрована у встановленому законом порядку, яка наділяється цивільною правоздатніс­тю і дієздатністю і може бути позивачем та відпо­відачем у суді. Традиційно у теорії цивільного пра­ва виділяють такі ознаки юридичної особи: органі­заційна єдність, наявність відокремленого майна, самостійна цивільно-правова відповідальність, участь у цивільному обороті від свого імені.

Передусім релігійним організаціям притаман­на така ознака, як організаційна єдність. У теорії цивільного права під нею розуміють чітку внутрі­шню структуру, яка полягає у конкретному підпо­рядкуванні органів управління, у регламентації відносин між структурними підрозділами. Організа­ційна єдність — необхідна умова для об'єднання декількох осіб у структуру, що дає можливість перетворити їх волю на волю юридичної особи, яка виступає як єдине ціле. Названа єдність закріплю­ється статутними документами юридичної особи. Будучи колективними утвореннями, релігійні організації діють як одне ціле з єдиною метою, вста­новленою у законі, а саме — задоволення релігійних потреб громадян сповідувати і поширювати віру. Залежно від внутрішніх релігійних правил (настанов), котрі визначаються традиціями і належністю до певно­го релігійного об'єднання, яке має своє віровчення, культову практику, дані організації мають різну орга­нізаційну побудову і органи управління. Наприклад релігійні організації: громади, управління (центри, монастирі, духовні навчальні заклади, як самостійні юри­дичні особи, можуть входити до релігійного об'єднання Українська Православна Церква. Релігійні організації діють відповідно до своєї ієрархічної та інституційної структури. Порядок створення органів управління та їх повноваження закріплюються у статутах, вказівках організацій і пов'язані з конфесійними правилами. Існують як колегіальні органи — загальні збори грома­ди, Собор Єпископів Церкви, так і одноособові органи — настоятель у православній громаді, ректор духовно­го навчального закладу. Колегіальні органи створю­ються у виборному порядку, одноособові — як у ре­зультаті виборів, так і за призначенням. Другою ознакою релігійних організацій є наяв­ність відокремленого майна. У науці цивільного права наявність останнього означає, що майно юридичної особи відокремлене від майна власників, які створи­ли цю організацію, держави, інших суб'єктів цивіль­ного права. Майнова відокремленість організацій полягає у тому, що вони є власниками май­на, яке їм належить. У власності цих організацій мо­жуть бути будівлі, предмети культу, об'єкти виробни­чого, соціального і добродійного призначення, транс­порт, кошти та інше майно, необхідне для забезпечення їх діяльності. У сучасній практиці майнова база ре­лігійних організацій не завжди буває сформована на момент її створення. Майнова відокремленість у цьо­му разі полягає у суб’єктивному праві в абстрактній можливості для релігійної організації мати таке май­но у майбутньому. Особливістю ознаки майнової відокремленості є те, що після передачі майна цій орга­нізації її засновники втрачають усі майнові права щодо нього. Так, вони не вправі одержувати дивіде­нди, розподіляти майно організації у разі її ліквідації. Членські корпоративні відносини, які склада­ються у цих організаціях, мають організаційний немайновий характер. Ніякої взаємної майнової відповідальності названих організацій та їх членів не існує. Вихід учасника з цієї організації не має жодних майнових наслідків (обов'язків), тому здійснюється безперешкодно.

Т чи нш д держави у сфер мжнародних вдносин здйснюються фзичними особами й агентами держави. При виконанн цих дй особи можуть здйснювати найрзномантнш порушення як цивльно-правового, так  кримнально-правового характеру. За останн, тобто за т, як мстять у соб склад злочину, вони несуть у належних випадках кримнальну вдповдальнсть за законами  перед судом як сво, так  чужо держави, в залежност вд обставин. У даному випадку не лише гтлервська держава порушила норми мжнародного права, наслдком чого  заходи, вжит щодо держави, але й окрем фзичн особи, вчинюючи ц акти порушень, персонально здйснили кримнальн злочини, за як вони у вдповдност до Статуту Трибуналу пдлягають кримнальнй вдповдальност перед Мжнародним Вйськовим Трибуналом. Про поняття змови Захист одностайно  в рзних формах та варантах намагаться заперечити звинувачення пдсудних у злочиннй змов. Витягуючи з рзних джерел однобок й тенденцйно пдбран дефнц змови, захисники намагаються довести, що Гернг, Гесс, Рббентроп та нш не можуть розглядатися як учасники змови

1. Засоби цивільно-правового захисту права власності

2. Розкриття суті видів та форм цивільно-правової відповідальності

3. Цивільно-правова охорона особистого життя фізичної особи

4. Цивільно-правовий договір

5. Цивільно-правова відповідальність за екологічні правопорушення

6. Центральна виборча комісія: правовий статус і організація роботи
7. Конституционно-правовой статус Президента, его положение в системе органов государственной власти
8. Рельєф та ландшафтна організація

9. Становлення професійних бухгалтерських організацій

10. Загальні засади та нормативно-правова база організації навчального процесу

11. Правова організація працевлаштування громадян

12. Організація постачання промисловими товарами цивільного населення України у 1943-1944 рр.

13. Організація анімаційних послуг в закладах ресторанного господарства

14. Сутність організаційних змін

15. Формування організаційних структур управління підприємством

16. Організація самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів в умовах застосування інформаційно-комунікаційних технологій

Накладка на унитаз "Щенячий патруль", белая.
Пластиковая накладка на унитаз поможет малышу без труда и переживаний пользоваться туалетом. Благодаря краям, предотвращающим скольжение,
391 руб
Раздел: Сиденья
Ежедневник недатированный "Чемпионат мира по футболу 2018. Эмблема", синий, А5, 176 листов.
Ежедневник недатированный. Формат: А5. Количество листов: 176. Твердый переплет. Термотиснение. Ляссе.
519 руб
Раздел: Канцтовары, хобби
Кепка "Zabivaka", взрослая, размер 58.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Размер: 58.
471 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры

17. Дидактична гра в системі організаційних форм навчання

18. Організація експлуатації автомобільної техніки

19. Організаційно-правове регулювання інвестиційної діяльності (на прикладі Вінніцької області)

20. Правове забезпечення організації лісового господарства

21. Административно-правовой статус военнослужащих

22. Административно-правовой статус гражданина как субъекта административного права
23. Государственный служащий и его административно-правовой статус. Классификация государственных служащих
24. Правовое положение центрального банка Российской Федерации (Банка России): проблемы правового статуса

25. ЦИВІЛЬНОЕ ПРАВО

26. Возникновение и развитие правового статуса казачества в России

27. Конституционно-правовой статус Президента РФ

28. Конституционно-правовой статус общественных объединений

29. Правовое регулирование деятельности налоговых органов

30. Правовой статус образовательных учреждений

31. Правовой статус работодателя: понятия, содержание, виды

32. Характеристика правового статуса профсоюзов в сфере труда

Детский музыкальный горшок "Disney. Winnie&Friend" (белый).
Горшок имеет анатомическую форму и произведен из качественного и безопасного пластика, отличается эргономичностью. Горшок оформлен
498 руб
Раздел: Горшки обычные
Горшок эмалированный с крышкой (с рисунком), 3 л.
Объем: 3 литра. Материал: эмаль. Дизайн деколи товара в ассортименте, без возможности выбора.
575 руб
Раздел: Горшки обычные
Органайзер для украшений "Little dress" (черный).
У вас много украшений? И все они, хранясь в коробке, частенько путаются между собой, теряются или гнутся? На помощь в решении проблемы
990 руб
Раздел: Подставки для украшений

33. Правовой статус работника и работодателя

34. Організація ремонту машино-тракторного парка з технологічною розробкою ЦРМ господарства

35. Особое государство или провинция империи: проблема государственно-правового статуса Финляндии

36. Международные организации, их классификация и правовой статус

37. Макросередовище організації і необхідність його вивчення і врахування в стратегії розвитку

38. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру
39. Організація праці менеджера
40. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

41. Конституционно-правовой статус РФ

42. Конституционно-правовой статус Президента Российской Федерации

43. Актуальные административно-правовые аспекты правового статуса Федеральной службы России

44. Основы правового статуса человека и гражданина в Российской Федерации

45. Правовое регулирование деятельности налоговых органов РФ

46. Правовой статус главы государства в зарубежных странах

47. Международные организации, их классификация и правовой статус

48. К вопросу о правовом статусе государственного служащего

Зубная щетка электрическая "Oral-B DB4", цвет красный.
Эргономичная, прорезиненная ручка зубной щетки не скользит во время чистки. В щетку встроен 2-ух минутный таймер, чтобы ребенок чистил
1680 руб
Раздел: Зубные щётки
Тележка для супермаркета.
Размер: 31х30х50 см. Материал: пластмасса. Цвет тележки представлен в ассортименте, без возможности выбора.
384 руб
Раздел: Магазины, супермаркеты
Набор "Доктор №2" (в контейнере).
Все дети любят играть в доктора. В наборе Доктор есть все необходимое чтобы эти игры были очень увлекательными и познавательными. В набор
711 руб
Раздел: Наборы доктора

49. Правовой статус работников уголовно – исполнительной системы

50. Правовий статус підприємств

51. Організаційна система управління природокористуванням України

52. Організація підприємства дрібнооптової торгівлі „ХОДАК”

53. Организационно-правовые основы деятельности правоохранительных органов в области природопользования и охраны окружающей среды

54. Конституционно-правовой статус Президента по закону РСФСР от 24 апреля 1991 года
55. Административная жалоба как средство защиты прав граждн от незаконных действий (бездействия) должностных лиц и специфика ее правового регулирования в таможенных органах
56. Організаційні заходи що обезпечивають працівників під час роботи

57. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

58. Президент России и его правовой статус

59. Характеристика правового статуса беженцев и вынужденных переселенцев

60. Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою

61. Субъекты Российской Федерации: виды и правовой статус

62. Административно-правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ

63. Административно-правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства

64. Административно-правовой статус государственных служащих

Магнитная доска для фото, с маркером, 30x48 см.
Классический вариант магнитной доски найдет свое место в любом доме. Подойдет для игр и обучения, для крепления заметок и для надписей.
447 руб
Раздел: Прочие
Мультиплеер "Антошка".
Супермодный плеер для малышей "Антошка" в оригинальном дизайне! В нем собрано 15 популярных песенок и 5 любимых сказок. Бонус!
344 руб
Раздел: Смартфоны, мультиплееры
Ниблер силиконовый "Зайчик", голубой.
Каждая мама знает, насколько важный этап в жизни младенца представляет собой прикорм. Но как же проблематично скормить хотя бы ложечку
373 руб
Раздел: Ниблеры

65. Конституционно-правовой статус Президента Российской Федерации и его компетенция

66. Правовой статус Счётной Палаты Российской Федерации

67. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

68. Організація банківського споживчого кредитування (на прикладі ВАТ КБ "Хрещатик")

69. Організація безготівкового платіжного обороту в Україні та перспективи його розвитку

70. Організація депозитних операцій з фізичними особами в ВАТ "Ощадбанк"
71. Організація дистанційного обслуговування клієнтів банківськими установами
72. Організація касових операцій у банківських установах

73. Організація ресурсної бази банків в Україні

74. Правове регулювання гарантійних операцій банків. Документи, що регулюють використання гарантій в міжнародних операціях

75. Страхові правовідносини та страхування цивільної відповідальності

76. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення

77. Державне керування охороною праці й організація охорони праці на виробництві

78. Організація будівельного майданчика

79. Організація охорони праці на прикладі закритого акціонерного товариства "Ратнівський молокозавод"

80. Організація робочого місця бухгалтера

Шинковка "ШК-4".
Доска-шинковка для капусты деревянная, 3 ножа. Длина 50 см. Ширина 21,5 см.
442 руб
Раздел: Тёрки, мультитёрки
Дождевик Bambola для колясок, универсальный.
Элегантный, экологичный дождевик и на классическую коляску-люльку и на прогулочную коляску, подходит и для колясок с ручкой сзади
550 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Кружка "Котик черный".
Смешная щурящаяся мордочка кота и его маленькие ушки - вот, что делает эту кружку такой неотразимо милой! Округлая, сужающаяся кверху
367 руб
Раздел: Кружки

81. Рівні організації організму людини

82. Організація виробництва в підприємствах агропромислового комплексу

83. Організація і шляхи підвищення економічної ефективності виробництва зерна

84. Організація, нормування та оплата праці в свинарстві

85. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні картоплі

86. Організація, планування та шляхи збільшення виробництва озимих зернових
87. Вдосконалення організації бухгалтерського обліку на ТОВ "СКОП"
88. Внутрішній аудит організації

89. Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві

90. Організації обліку ЗЕД - зовнішньоекономічної діяльності

91. Організаційні процедури аудиту заробітної плати

92. Організація бухгалтерського обліку в Австралії і Данії

93. Організація бухгалтерського обліку в Пакистані та Фінляндії

94. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

95. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

96. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві ТзОВ "Авто-Лайф"

Дорожка массажная "Морской Берег", с "камнями".
Массажная дорожка с камнями «Морской берег» является отличным средством профилактики плоскостопия, рефлексотерапии и расслабления.
1268 руб
Раздел: Коврики
Ваза декоративная "Цветочный каприз", 10x10x24,5 см.
Ваза декоративная. Размер: 10x10x24,5 см. Материал: керамика.
311 руб
Раздел: Вазы
Ручка гелевая "BLGP-G1-5", синяя, 0,3 мм, 3 штуки.
Гелевая ручка Pilot имеет пластиковый корпус с резиновой манжеткой, которая снижает напряжение руки. Стержень с чернилами синего цвета в
345 руб
Раздел: Синие

97. Організація бухгалтерського обліку у Франції та Китаї

98. Організація документування господарських операцій

99. Організація і методика аудиту грошових коштів


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.