Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Організація самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів в умовах особистісно-орієнтованого навчання

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки

Міністерство освіти і науки України Українська інженерно-педагогічна академія Кафедра педагогіки і методики професійного навчання Курсова робота з дисципліни „Педагогіка вищої школи&quo ; Організація самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів в умовах особистісно орієнтованого навчання Слухача групи ЗЕН-ПМ8-2мг(з) (спеціальність 8.000005) Дзюби Ірини Олександрівни Науковий керівник - к.п.н., доц. Посохова Ірина Степанівна Харків 2008 ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ У ВНЗ 1.1 Сутність і структура самостійної роботи студентів в умовах особистісно орієнтованого навчання 1.2 Педагогічні аспекти організації самостійної роботи студентів в умовах реформування вищої школи РОЗДІЛ 2 ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДИКИ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ В УМОВАХ ОСОБИСТІНО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ 2.1 Самостійна робота студентів як складова підготовки майбутніх вчителів іноземної мови 2.2 Засоби організації самостійної роботи студентів на прикладі дисципліни «Педагогіка» 2.3 Методика організації самостійної роботи студентів на прикладі дисципліни «Педагогіка» 2.4 Організація та проведення експериментального дослідження методики організації самостійної роботи студентів на прикладі дисципліни «Педагогіка» в умовах особистісно орієнтованого навчання ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ ВСТУП Навчальний процес у вищій школі відповідно до Болонського процесу, що поступово впроваджується у вищу освіту України, має бути спрямований на підготовку освіченого фахівця, який уміє ініціативно, творчо мислити, самостійно поповнювати свої знання та застосовувати їх у діяльності. Успіх підготовки фахівців залежить від багатьох факторів, одним з яких є самостійна робота студентів. В процесі впровадження кредитно-модульної системи навчання у ВНЗ, значна частина навчального матеріалу вноситься на самостійне опрацювання студентами. Тому основним завданням викладача у вищій школі стає не репродуктивне викладання набору готових знань, а організація активної самостійної роботи студентів. Нині зростає рівень інтелектуальних запитів студентів і водночас з’являються нові технології навчання, з якими має бути обізнаний кожний майбутній фахівець. Молодому спеціалісту, який не навчався у ВНЗ самостійно здобувати знання, буде не просто розвинути в собі ці якості в професійній діяльності. Щоб виконати завдання, які постали перед вищою школою, потрібно вдосконалювати навчально-виховний процес, розробляти нові методи і форми взаємодії викладача і студента, стимулювати самостійну навчальну діяльність молоді, оскільки саме життя довело, що тільки ті знання, які людина набула самостійно, завдяки власному досвіду, думці й діям, стають справді її здобутком. Тому у вищих навчальних закладах останнім часом спостерігається тенденція до збільшення годин на самостійну роботу. Оволодіння уміннями та навичками самостійної діяльності є найважливішою умовою здійснення безперервної освіти. Реалізація цієї мети тісно пов’язана з посиленням ролі самостійної роботи в навчальному процесі.

Сучасні програми Міністерства освіти і науки України для педагогічних спеціальностей вищих навчальних закладів відводять на самостійну роботу студентів під керівництвом викладача від 1/3 до 2/3 загального обсягу навчального часу. Це є свідченням того, що самостійна робота важливий резерв підвищення ефективності підготовки спеціалістів. Однак аналіз психолого-педагогічних досліджень, а також методичної літератури і результатів наукових досліджень дозволяє зробити висновок про недостатню готовність більшої частини студентів (близько 50%) до нових для них форм самостійної роботи у вищому навчальному закладі, що виявляється у відсутності необхідних навичок та вмінь, а також необхідної мотивації та уваги до цієї роботи. Істотні можливості щодо підвищення мотивації надає кредитно-модульна система. Мотивація студентів до навчальної діяльності буде підвищуватись за таких умов, якщо лекції та самостійна робота не дублюють одне одного. У зв’язку з посиленням ролі самостійної роботи у навчально-пізнавальному процесі актуальною стала проблема раціональної організації самостійної роботи з урахуванням готовності до неї студентів. Вчені й педагоги-практики завжди приділяли багато уваги вивченню різних аспектів, пов’язаних із самостійною роботою. У наукових роботах В.К. Буряка, Б.Г. Єсипової, А.М. Івасишина, В.В. Луценко, П.І. Підкасистого, Н.О. Шишкіної та інших, досліджувались сутність поняття самостійної роботи, принципи її організації, розглядались різні класифікації, вивчались методи, форми, засоби проведення самостійної роботи, розроблялись методики планування, організації та контролю самостійної роботи. Проблему організації самостійної роботи студентів досліджували М.Г. Гарунов, О.В. Євдокимов, С.Г. Заскалєта, І.А. Шайдур та інші . У роботах К.Б. Бабенко, О.Г. Мороза, В.С. Тесленка та інших відображені особливості організації самостійної роботи студентів на молодших курсах. Управлінням самостійної роботи студентів у позааудиторний час займалися Л.В. Клименко, В.П. Шпак та інші. Навчання студентів вмінню планувати свою пізнавальну діяльність досліджували А.А. Лошак, О.М. Козак, М.П. Красницький та інші. Системний підхід в організації самостійної роботи студентів досліджувався в роботах Г.М. Гнитецької, Л.І. Заякиної та інших . Незважаючи на значну кількість досліджень, які присвячені самостійній роботі, проблема організації студентів педагогічних спеціальностей у вищих навчальних закладах в умовах особистіно-орієнтованого навчання майже не розглядалась. Незважаючи на широкий і багатоплановий характер досліджень, присвячених організації самостійної роботи як учнів, так і студентів, багато питань цієї складної проблеми залишаються поки що не з’ясованими. Так, у теорії і практиці мають місце великі розходження, пов’язані з трактуванням ключового поняття – «самостійна робота студентів». Не розкриті достатньою мірою зв’язки і відношення між метою організації самостійної роботи студентів вищого навчального закладу I-III рівнів акредитації і способами її реалізації, не виявлені теоретичні передумови організації самостійної роботи студентів, орієнтованої на їхні індивідуальні особливості, не розроблені практичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів, у яких урахувалися б нові ціннісні орієнтації і підходи.

Актуальність проблеми, її недостатня дослідженість щодо індивідуальних особливостей студентів, зумовили вибір теми магістерської роботи: «Організація самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів в умовах особистісно орієнтованого навчання». Об’єктом дослідження є самостійна роботи студентів. Предметом дослідження виступає методика організації самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів. Мета дослідження – теоретично обґрунтувати, розробити та частково експериментально перевірити запровадження методики організації самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів. Гіпотеза дослідження – за умови упровадження у вищому навчальному закладі розробленої методики організації самостійної роботи студентів на прикладі дисципліни «Педагогіка», підвищиться рівень якості знань студентів (повноти, глибини, усвідомленості), що буде сприяти подальшому розвитку самостійності студентів. Відповідно до предмета, мети та гіпотезу визначено основні завдання дослідження: Проаналізувати стан наукової розробки проблеми організації самостійної роботи студентів вищих учбових закладів освіти у педагогічній науці та практиці. Провести аналіз сутності поняття «самостійна робота» та визначити її роль в організації навчального процесу. Обґрунтувати форми, види, типи та методи проведення самостійної роботи студентів. Розробити методику організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Педагогіка» у ВНЗ. РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ У ВНЗ 1.1 Сутність і структура самостійної роботи студентів в умовах особистісно орієнтованого навчання Зміни, які відбуваються нині в організації навчальної діяльності студентів, свідчать про посилення ролі самостійної роботи у підготовці майбутніх фахівців. Питання організації самостійної роботи студентів у системі освіти постійно знаходяться в сфері інтересів дослідників. Протягом багатьох років навкруги цієї проблеми виникають наукові суперечки, в результаті яких народжуються різноманітні погляди і формуються методичні та методологічні позиції. Ці погляди не мають антагоністичного характеру, а відображають просто різні точки зору, які в цілому ряді випадків відрізняються одна від одної непринциповими якісними характеристиками. Вивчення спеціальних наукових робіт і публікацій свідчить про досить детальний розгляд в педагогічних дослідженнях питання організації самостійної роботи в середній школі, у вищих навчальних закладах. Є чимало підходів до визначення сутності самостійної діяльності, яка спрямована на формування творчої особистості. Відомі науковці, а саме: Астахова О.В., Прокопенко І.Ф., Євдокимов В.І., Підкасистий П.І., Харламов І.Ф. надають великого значення самостійній роботі в процесі формування особистості, розглядають основні принципи, форми, методи організації, а також облік і контроль цієї діяльності. Так, І.Ф. Харламов підкреслює, що « на уроках, як би гарно вони не проводились, має місце концентроване запам’ятовування, і завдання переводиться лише в оперативну пам’ять а потрібне розосередження запам’ятовування» .

Цей обов'язок вони вповні виконали, рятуючи існування Української Центральної Ради, якої знищення в тому часі, коли в Бересті рішались якраз переговори про міжнародне признання самостійної державности України, було б катастрофою. Цей переможний бій Січових Стрільців за столицю України коштував їх дуже багато жертв в убитих і ранених. Втрати виносили около половини їхнього бойового стану. Між убитими був також один з перших організаторів і ідеологів передвоєнного стрілецтва у Львові, кол. голова таємної середньошкільної організації в Самборі, УСС, студент львівського університету Василь Семець. Вкінці треба зауважити, що цей знаменитий київський бій Січових Стрільців та інших частин, що брали в ньому участь, на жаль, не знайшов належного відзначення в традиції наших визвольних змагань, а зокрема в традиції Українського Січового Стрілецтва, хоч своїм характером та історичним значенням він на це заслуговує. Остаточну перемогу над большевицьким повстанням в Києві осягнено тоді, коли на відсіч вирушили 2 лютого з лівого берега Дніпра, з Дарниці: Гайдамацький Кіш під проводом Симона Петлюри та 1-ша сотня Січових Стрільців і інші менші військові відділи

1. Форма організації самостійної роботи учнів 5 класу на уроці німецької мови

2. Методика формування інтересу до навчання та самостійної роботи студентів з дисципліни "Лісництво"

3. Організація кредитної роботи в комерційному банку

4. Історія і сучасний стан розвитку бібліотек вищих навчальних закладів (на прикладі роботи бібліотеки Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського)

5. Бесіда, як форма організації позакласної виховної роботи з молодшими школярами

6. Організація позакласної роботи з математики
7. Формування дискурсивної компетенції студентів філологічних факультетів вищих навчальних закладів
8. Основні засади організації соціальної роботи з дітьми-інвалідами

9. Студентство та вищі навчальні заклади Росії та України (наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.)

10. Виховна діяльність бібліотек вищих навчальних закладів у сучасних соціально-комунікаційних умовах

11. Організація роботи з охорони праці у професійно-технічних навчальних закладах

12. Організація продуктивної самостійної діяльності молодших школярів у навчальному процесі сучасної початкової школи

13. Організація реабілітаційної роботи в школах соціальної реабілітації

14. Організаційні заходи що обезпечивають працівників під час роботи

15. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення

16. Організація роботи та документне забезпечення районної Ради

Пивная кружка "Пиво утром, как известно, не так вредно, как полезно", 500 мл, 14 см.
Состав: керамика, ПМ. Мыть тёплой водой с применением нейтральных моющих средств.
720 руб
Раздел: Кружки
Средство для купания Bubchen, 400 мл.
Мягкое средство для купания младенцев c лекарственными травами стабилизирует кислотно-щелочной баланс кожи и поддерживает ее естественную
413 руб
Раздел: Экстракты, сборы
Папка для труда "Спортивное авто", 325х245 мм.
Размер: 325х245 мм. Материал: ткань.
322 руб
Раздел: Папки для труда

17. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

18. Організаційно–правові засади та системи органів управління в агропромисловому комплексі

19. Організація роботи народного депутата України в парламенті та у виборчому окрузі

20. Основні організаційно-управлінські акти міських, районних і прирівняних до них прокуратур

21. Організація та видавництво інформаційно-аналітичної газети

22. Організація роботи користувача з АБД
23. Організація роботи шкільної їдальні
24. Організація роботи малого торговельного підприємства та шляхи підвищення її ефективності

25. Види менеджменту і поєднання організаційно-управлінських культур

26. Механізм функціонування соціально-трудових відносин як організаційної системи

27. Організаційно-економічний механізм управління процесами інноваційного розвитку

28. Основи організаційної діяльності у виробничій сфері

29. Побудова організаційної документації проекту підприємства ТОВ "Майстер Трейд" - Організація виробництва нових побутових лічильників газу на базі смарт-пластикових карток попередньої оплати

30. Умови формування інноваційної діяльності. Типові схеми організаційних структур управління інноваційним процесом

31. Організаційно-економічне обґрунтування діяльності підприємства з виробництва макаронних виробів

32. Наукова організація праці студента

Набор из 2 мягких ракеток с мячом, арт. Т59921.
Набор для игр с мячом и круглыми, мягкими, ярко оформленными ракетками "батут" оценят, как взрослые, так и дети. Игра с такими
353 руб
Раздел: Ловушки мячей, кэтчбол, огоспорт
Бумага для струйных принтеров "Lomond", 220 г/м, 50 листов, матовая, двухсторонняя, А4.
Изображение отпечатанное на матовой бумаге, не бликует, линии высококонтрастные, чистые тона имеют характерную бархатистую глубину.
355 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати
Пресс для формирования котлет с начинкой "От шефа" 3 в 1.
Мечтаете примерить на себя роль настоящего шеф-повара? Хотите, чтобы Ваши блюда искренне хвалили? С прессом для формирования котлет
328 руб
Раздел: Прочее

33. Організація навчально-виховного процесу та педагогічна думка у другій половині XVII—XVIII століття

34. Організація та методика проведення уроку з теми: "Робота з дисками та каталогами в Norton Commander"

35. Педагогічні та психологічні особливості організації навчального процесу

36. Самостійна робота як засіб активізації пізнавальної діяльності молодших школярів

37. Дидактичні умови організації домашньої роботи в початкових класах

38. Партійно-політичні організації Бессарабії в період революції 1905-1907 рр.
39. Дослідження організації роботи митних органів України в сфері попередження скоєння митних злочинів
40. Організація роботи дільничної станції Хутір-Михайлівський

41. Організація технології аварійно-відновлювальних робіт на залізницях

42. Організаційно-економічна характеристика Відділення Державного казначейства у Троїцькому районі Луганської області

43. Організація роботи недержавних пенсійних фондів на ринку цінних паперів

44. Реформування податкового законодавства України до європейських стандартів: організаційно-правові засади

45. Організація роботи команди засновників фірми у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю (на прикладі ТОВ "БРАВОГЛАСС")

46. Суспільна організація життя слов

47. Макросередовище організації і необхідність його вивчення і врахування в стратегії розвитку

48. Організаційна структура управління підприємством невиробничої сфери та її вдоскона-лення в умовах ринку на прикладі Центру

Шкатулка декоративная "Стиль", 15,5x12,5x11,5 см (бутылочный).
Шкатулка декоративная для ювелирных украшений, с выдвижными ящичками. Размер: 15,5x12,5x11,5 см. Материал: комбинированный.
1586 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (фиолетовый).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики
Фоторамка на 11 фотографий С31-021 Alparaisa "Family", коричневый, 47x53,5 см.
Размеры рамки: 47x53,5 cм. Размеры фото: - 10х15 см (4 штуки), - 15х10 см (7 штук). Фоторамка-коллаж для 11-ти фотографий. Материал:
868 руб
Раздел: Мультирамки

49. Організація праці менеджера

50. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

51. Організаційна система управління природокористуванням України

52. Організація оплати праці на підприємстві

53. Особливості теріторіальної організації залізничного транспорту

54. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України
55. Самостійна робота учнів - засіб розвитку пізнавальної активності і творчого мислення (на історичному матеріалі)
56. Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою

57. Ділові прийоми, їх різновиди та особливості організації

58. Організаційні засади функціонування Європейського Центрального банку

59. Організація банківської справи

60. Організація біржової торгівлі

61. Організація депозитних операцій комерційними банками з фізичними особами

62. Організація діяльності "ПриватБанку"

63. Організація ресурсної бази банків в Україні

64. Аналіз організації депозитних операцій банків з фізичними особами в комерційному банку ТОВ "Укрпромбанк"

Планшетик "Умный светофор".
Правила дорожного движения важно знать всем детям. Теперь их можно учить с новым планшетиком от Азбукварика «Умный светофор»! В планшетике
406 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры
Пеленка непромокаемая "Наша мама" детская (70х100 см).
Непромокаемая пеленка предназначена для использования: в кроватке, в коляске, на пеленальных столиках, в кровати родителей. Пеленка в
323 руб
Раздел: Пелёнки
Микрофон "Пой со мной! Песенки Владимира Шаинского".
Этот микрофончик светится под музыку, а на каждой его кнопочке записано 5 любимых песенок, включая «Пусть бегут неуклюже»,
314 руб
Раздел: Микрофоны

65. Державне управління охороною праці та організація охорони праці

66. Організація охорони праці на виробництві

67. Організація робочого місця бухгалтера

68. Рівні організації організму людини

69. Організація виробництва в сільськогосподарських підприємствах

70. Організація технологічних процесів виробництва доброякісної продукції в умовах радіоактивного забруднення
71. Організація, нормування та оплата праці на виробництві продукції садівництва
72. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні кормів

73. Основні організаційні заходи стабілізації виробництва та формування ринку зерна

74. Вибір форми організації бухгалтерського обліку

75. Етапи організації бухгалтерського обліку

76. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

77. Організаційні процедури аудиту дебіторської заборгованості ТзОВ "Інтер-Синтез"

78. Організація аудиторської перевірки матеріальних витрат на виготовлення продукції

79. Організація бухгалтерського обліку в Мексиці та Норвегії

80. Організація бухгалтерського обліку в США та Білорусії

Детский трехколесный велосипед Jaguar (цвет: красный).
Облегченный трехколесный велосипед с родительской ручкой, для малышей от 2 до 4 лет. Удобный, маневренный, отличная модель для получения
2500 руб
Раздел: Трехколесные
Багетная рама "Agata" (цвет: бежевый), 40x50 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин на холсте, на картоне, а также вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда
698 руб
Раздел: Размер 40x50
Заварочный чайник "Mayer & Boch", 1,25 л.
Заварочный чайник изготовлен из термостойкого стекла, фильтр выполнены из нержавеющей стали. Изделия из стекла не впитывают запахи,
368 руб
Раздел: Чайники заварочные

81. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

82. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

83. Організація бухгалтерського обліку товарів на підприємстві (на прикладі Об’єднання "Сумипошта")

84. Організація документаційного забезпечення установи

85. Організація і методика аудиту

86. Організація і методика аудиту доходів підприємства
87. Організація і методика проведення аудиту касових операцій
88. Організація облікового процесу на підприємстві

89. Організація обліку

90. Організація обліку в Франції та Люксембурзі

91. Організація обліку власного капіталу підприємства України

92. Організація обліку запасів на підприємствах

93. Організація обліку на підприємствах малого бізнесу

94. Організація обліку на підприємстві ТОВ "ВІРКО"

95. Організація обліку реалізації сільськогосподарської продукції, робіт і послуг

96. Організація обліку та контролю в Біловодському районному центрі зайнятості

Универсальная вкладка для дорожных горшков (мятный).
Вкладка для дорожных горшков подойдет для любого дорожного горшка, она хорошо ложится на сиденье, обеспечивая комфорт и удобство в
664 руб
Раздел: Горшки обычные
Игрушка-прорезыватель силиконовый Happy Baby "Silicone teether".
Особенности: фактурная поверхность массирует дёсны; проникает в труднодоступные места ротовой полости; развивает мелкую моторику; шумовой
559 руб
Раздел: Силиконовые
Рамка пластиковая со стеклом 30x30, арт. ST31-S.
Пластиковая рамка со стеклом универсальна и для фотографий, и для картин. Она не испортится со временем и отлично подойдет для обрамления
309 руб
Раздел: Прочие

97. Організація праці бухгалтера

98. Організація та методика обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат на прикладі ВАТ "Рівненський ЦУМ"

99. Організація та шляхи вдосконалення обліку доходів і видатків в бюджетній установі (на прикладі Ямпільської районної державної адміністрації)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.