Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Захист прав споживачів в Україні

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КРАСНОАРМІЙСЬКИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ Курсова робота На тему : Захист прав споживачів в Україні Виконала: Лозова І.С. ст.гр. МП-06 ІІІ курсу денного відділення Красноармійськ 2008 Зміст Вступ Розділ 1. Теоретичні аспекти захисту прав споживачів в Україні 1.1 Критерії якості товарів та послуг в Україні та світі 1.2 Права і обов’язки споживачів 1.3 Загальна характеристика гарантійних та інших термінів Розділ 2. Аналіз законодавства з питань захисту прав споживачів в Україні 2.1 Аналіз законодавства України про захист прав споживачів 2.2 Правові гарантії забезпечення належної якості товарів 2.3 Права споживача у разі придбання ним товару неналежної якості Розділ 3. Напрямки удосконалення законодавства з питань захисту прав споживачів в Україні 3.1 Шляхи подолання проблем застосування законодавства про захист прав споживачів 3.2 Відповідальність за порушення законодавства про захист прав споживачів 3.3 Практика розгляду цивільних справ за позовами про захист прав споживачів Висновки Література Вступ Побудова в Україні соціально-орієнтованої економіки виводить на перший план фігуру людини - громадянина, тому забезпечення його прав стає основоположною цінністю в суспільстві. В зв'язку з цим підвищеної актуальності набувають питання захисту прав споживачів товарів, робіт, послуг. Захист прав споживачів традиційно вважають цивільно-правовим інститутом, тому проблематику захисту прав споживачів розглядають в рамках цивільного права. Рівень споживання товарів і послуг - це показник якості життя населення, який включає повну вартість споживаних матеріальних благ та послуг (платних, пільгових і безкоштовних), одержаних населенням за рахунок доходів від праці, від власності, підприємницьких доходів, соціальних трансфертів і т.п. Якість життя - це узагальнююча соціально-економічна категорія, яка являє собою узагальнення поняття «рівень життя» і включає не тільки рівень споживання матеріальних благ і послуг, але і задоволення духовних потреб, здоров'я, тривалість життя, умови середовища, що оточує людину, морально-психологічний клімат, душевний комфорт. Гарантований рівень споживання з боку держави забезпечується: - стимулюванням виробництва товарів, виконання робіт і надання послуг; - введенням у разі потреби нормованого розподілу товарів, якщо немає гарантій їх вільного придбання кожним споживачем; - введенням компенсаційних виплат, різних видів допомоги і пільг громадянам. Захист прав споживачів здійснюють спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів та його територіальні органи, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, органи і установи, що здійснюють державний санітарно-епідеміологічний нагляд, інші органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування згідно із законодавством, а також суди. Розділ 1. Теоретичні аспекти захисту прав споживачів в Україні 1.1 Критерії якості товарів та послуг в Україні та світі Конкурентна боротьба має наслідком те, що з двох однакових товарів купують дешевший, а за однакових цін — якісніший.

Зрозуміло, що якість завжди була і залишається важливою ринковою характеристикою товару, а оцінка якості товарів споживачами завжди визначатиме стратегію конкуренції промислових фірм. Якість – це найбільш об’єктивний, узагальнюючий показник наукового, технічного, економічного, соціального, суспільного прогресу. Одним з важливіших методів управління якістю є стандартизація. Стандарт – це зразок, модель, еталон, який приймається за вихідний, для зіставлення з ним інших подібних об’єктів. Правові та організаційні основи стандартизації встановлені Законом України „Про стандартизацію” від 17.05.01. нормативними документами по стандартизації є: Державні стандарти України; галузеві стандарти; стандарти науково-технічних та інженерних товариств; стандарти підприємств; кодекс практика, яка склалася; технічні умови. Державні стандарти містять обов’язкові і рекомендовані вимоги. До обов’язкових відносяться: умови, які забезпечують безпеку продукції для життя, здоров’я та майна громадян, забезпечують охорону навколишнього середовища; вимоги техніки безпеки та гігієни праці; вимоги і положення, які забезпечують достовірність та єдність вимірів; вимоги, які стосуються відходів. Державні стандарти України затверджуються Держстандартом України. У період масштабного розвитку торгово-економічного співробітництва між різними країнами виникла необхідність мати такий інструмент, який би гарантував відповідність продукції, яка виготовляється, вимогам стандартів та технічних умов, незалежно від країни – виробника продукції. Таким інструментом в даний час є сертифікація відповідності. Згідно визначенню Міжнародної організації по стандартизації сертифікація відповідності – це дії, які засвідчують посередництвом сертифіката відповідності або знаку відповідності, що виріб або послуга відповідала певному стандарту або іншому нормативно-технічному документую. Метою сертифікації продукції, послуг та робіт є: запобігання реалізації продукції, яка небезпечна для життя, здоров’я та майна громадян та довкілля; сприяння споживачам у виборі продукції; створення умов для участі суб’єктів господарювання в міжнародно-економічному, науково-технічному співробітництві та міжнародній торгівлі. В Україні сертифікація продукції поділяється на обов’язкову і добровільну. Згідно з п. 4 ст.16 Закону України „Про захист прав споживачів” підлягають обов’язковій сертифікації товари, по яким встановлені обов’язкові вимоги відносно безпеки для життя та здоров’я споживачів, їх майна, довкілля. Сертифікат відповідності – документ, який підтверджує якість товарів і їх відповідність вимогам стандартів та інших нормативних документів, видається органами Держстандарту України. Перелік продукції, яка підлягає обов’язковій сертифікації в Україні, затверджений Держстандартом України наказом №95 від 30.06.93 і включає сорок розділів: харчова продукція та продовольча сировина, товари легкої промисловості, електропобутове та аналогічне обладнання та багато іншої продукції. Реалізація та використання товарів (продукція) яка підлягає обов’язковій сертифікації, без наявності сертифікату відповідності забороняться.

Продукція, яка отримала сертифікат відповідності, маркується знаком відповідності. При здійсненні торговельної діяльності відповідність продукції, яка підлягає обов’язковій сертифікації, можливо підтверджувати копіями сертифікату відповідності, які завірені господарюючими суб’єктами, що реалізують продукцію. Продукція, яка за законодавством не підлягає обов’язковій сертифікації, за ініціативою виробника, продавця, споживача, органів виконавчої влади, громадських організацій може сертифікуватися добровільно. Добровільну сертифікацію можуть проводити як органи, які мають акредитацію на проведення сертифікації, так і фізичні або юридичні особи, які добровільно взяли на себе ці функції. 1.2 Права і обов’язки споживачів Споживачі під час придбання, замовлення або використання продукції, яка реалізується на території України, для задоволення своїх особистих потреб мають право на: 1) захист своїх прав державою; 2) належну якість продукції та обслуговування; 3) безпеку продукції; 4) необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про продукцію, її кількість, якість, асортимент, а також про її виробника (виконавця, продавця); 5) відшкодування шкоди (збитків), завданих дефектною чи фальсифікованою продукцією або продукцією неналежної якості, а також майнової та моральної (немайнової) шкоди, заподіяної небезпечною для життя і здоров'я людей продукцією у випадках, передбачених законодавством; 6) звернення до суду та інших уповноважених органів державної влади за захистом порушених прав; 7) об'єднання в громадські організації споживачів (об'єднання споживачів). Споживачі також мають інші права, встановлені законодавством про захист прав споживачів. Споживачі зобов'язані: 1) перед початком експлуатації товару уважно ознайомитися з правилами експлуатації, викладеними в наданій виробником (продавцем, виконавцем) документації на товар; 2) в разі необхідності роз'яснення умов та правил використання товару - до початку використання товару звернутися за роз'ясненнями до продавця (виробника, виконавця) або до іншої вказаної в експлуатаційній документації особи, що виконує їх функції; 3) користуватися товаром згідно з його цільовим призначенням та дотримуватися умов (вимог, норм, правил), встановлених виробником товару (виконавцем) в експлуатаційній документації; 4) з метою запобігання негативним для споживача наслідкам використання товару - застосовувати передбачені виробником в товарі засоби безпеки з дотриманням передбачених експлуатаційною документацією спеціальних правил, а в разі відсутності таких правил в документації - дотримуватися звичайних розумних заходів безпеки, встановлених для товарів такого роду. 1.3 Загальна характеристика гарантійних та інших термінів Товари, що надходять у роздрібну торгівлю, повинні мати здатність забезпечувати потреби споживачів упродовж певного проміжку часу. Для цього законодавством передбачено відповідні строки (терміни), зокрема, гарантійні терміни, терміни придатності, терміни експлуатації. Відповідно до ст. 13 Закону України «Про захист прав споживачів» виготівник забезпечує нормальну роботу (застосування, використання) товару, в тому числі комплектуючих виробів, протягом гарантійного терміну, встановленого законодавством, а в разі його відсутності — договором.

Працвники реалзують право на працю шляхом укладення трудового договору про роботу на пдпримств, в установ, органзац або з фзичною особою. Працвники мають право на вдпочинок вдповдно до законв про обмеження робочого дня та робочого тижня  про щорчн оплачуван вдпустки, право на здоров  безпечн умови прац, на об'днання в професйн сплки та на виршення колективних трудових конфлктв (спорв) у встановленому законом порядку, на участь в управлнн пдпримством, установою, органзацю, на матеральне забезпечення в порядку соцального страхування в старост, а також у раз хвороби, повно або частково втрати працездатност, на матеральну допомогу в раз безробття, на право звернення до суду для виршення трудових спорв незалежно вд характеру виконувано роботи або займано посади, крм випадкв, передбачених законодавством, та нш права, встановлен законодавством. Стаття 2-1 Рвнсть трудових прав громадян Украни Украна забезпечу рвнсть трудових прав усх громадян незалежно вд походження, соцального  майнового стану, расово та нацонально приналежност, стат, мови, полтичних поглядв, релгйних переконань, роду  характеру занять, мсця проживання та нших обставин

1. Захист прав споживачів в Україні та система розподілу товарів

2. Захист прав та iнтересiв вiдповiдача в цивiльному процесi

3. Вдосконалення правових гарантій захисту прав платників податків

4. Засоби цивільно-правового захисту права власності

5. Захист прав і свобод людини та карний процес

6. Захист прав та інтересів господарюючих суб’єктів. Господарські зобов’язання
7. Методи захисту прав суб’єктів господарювання
8. Правове регулювання участі прокурора в адміністративному судочинстві щодо захисту прав та свобод громадянина

9. Судовий захист прав на комерційне найменування в Україні

10. Соціальний захист прав дітей, як складова діяльності соціального педагога

11. Захист житлових прав

12. Правовідносини у сфері соціального захисту

13. Юридичні гарантії як правові засоби реалізації та захисту службово-трудових прав працівників СБ України

14. Моральні основи особистості й визнання суспільством її достоїнства та права на захист

15. Строительные Нормы и Правила (СНиП 2.08.02-89*)

16. Правила приема в военно-учебные заведения (Доклад)

Подставка для украшений Jardin D'Ete "Нежная сирень".
Подставка для ювелирных изделий не оставит равнодушной ни одну любительницу изысканных вещей. Сочетание оригинального дизайна и
967 руб
Раздел: Подставки для украшений
Умные кубики. Силуэты. 50 игр для развития интеллекта.
IQ-кубики «Силуэты» — это универсальный набор для развития дошкольника. В процессе игры он учится конструировать, систематизировать,
306 руб
Раздел: Развивающие игры с кубиками
Мел круглый "White Peps", 100 штук, белый.
Высококачественный мел из карбоната кальция. Для детского творчества и школы. Не крошится. Технология «меньше пыли». Круглая форма
445 руб
Раздел: Мел

17. ГО Правила поведения и действия населения при производственных авариях и стихийных бедствиях

18. Великобритания (расширенный вариант реферата 9490)

19. Актуальные вопросы государственного контроля соблюдения законодательства о защите прав потребителей

20. Инвестиционное право РФ (Шпаргалка)

21. АДВОКАТЫ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

22. Граждане как субъекты административного права
23. Административное право (Контрольная)
24. Административное Право Республики Казахстан

25. Граждане, как субъекты административного права

26. Соотношение административного права со смежными отраслями права

27. Административное право РБ

28. Граждане как субъекты международного права

29. Административно право (шпаргалки)

30. Административное право РФ

31. Административно-правовое обеспечение личных прав и свобод граждан

32. Арбитражное процессуальное право

Крафт-бумага оберточная, в рулоне, 1,02х30 метров.
Являясь упаковочным материалом, крафт-бумага применяется для изготовления конвертов, мешков, пакетов и многого другого. В изделия из
899 руб
Раздел: Однотонная, голография
Набор продуктов.
В комплект входят 5 продуктов, традиционно любимых в нашей стране: курица, сосиски, сыр, колбаса, яйцо. Продукты похожи на настоящие,
330 руб
Раздел: Продукты
Ручка шариковая BIC "Orange", 20 шт, синие.
Ручка шариковая одноразовая. Шестигранный пластиковый корпус. Вентилируемый колпачок. Цвет колпачка и верхней заглушки соотвествует цвету
387 руб
Раздел: Синие

33. Арбитражный суд, право на обращение в арбитраж, представительство

34. Участники арбитражного процесса: классификация, права и обязанности, характеристика правового положения. Представительство в арбитражном процессе

35. Банковское право (Контрольная)

36. Шпаргалка по банковскому праву

37. Гражданское право

38. Гражданское право - сделки
39. Шпоры по гражданскому праву (Шпаргалка)
40. Авторское право

41. Авторское право

42. Вещи как объекты гражданских прав (Контрольная)

43. Виды договоров и их классификация в гражданском праве

44. Гражданское общество и право по Гегелю

45. Гражданское право (Контрольная)

46. Гражданское право (Контрольная)

47. Гражданское право (Шпаргалка)

48. Гражданское право РФ

Чайная пара "Loraine" (чашка 180 мл + блюдце).
Чайная пара, выполненная из костяного фарфора, состоит из 1 чашки и 1 блюдца. Изделия оформлены ярким изображением. Изящный дизайн и
328 руб
Раздел: Кружки, чашки, блюдца
Блюдо для запекания "Тайга", 2250 мл.
Блюдо для запекания. Размер: 37x25x7 см. Объем: 2250 мл. Материал: керамика.
758 руб
Раздел: Прочее
Набор столовый детский "Непоседа" (4 предмета).
Набор детских столовых приборов: - ложка столовая - 1 шт; - вилка столовая - 1 шт; - ложка чайная - 1 шт; - нож столовый - 1
532 руб
Раздел: Ложки, вилки

49. Гражданское, наследственное и право собственности по Судебникам 1497 и 1550 гг. Различия этих судебников в других отраслях права, кроме гражданского, наследственного и права собственности

50. Виндикационный иск как способ защиты вещных прав

51. Гражданское право

52. Гражданское, торговое и международное частное право

53. Значение срока в Гражданском праве

54. Наследственное право: завещание
55. Объекты Гражданского права
56. Ответственность в гражданском праве

57. Понятие гражданского права как отрасли права

58. Права ребенка

59. Право интеллектуальной собственности /гражданское право Украины/

60. Право собственности на природные ресурсы

61. Право: сделки

62. Предмет и метод гражданского права

63. Проблемы защиты авторского права в сфере web-журналистики Рунета

64. Способы защиты гражданских прав

Корзина "Плетенка" с крышкой, 35х29х22,5 см (белая).
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 22,5 см. Цвет: белый.
370 руб
Раздел: Корзины для стеллажей
Зонт на коляску Lorelli, цвет: зелёный.
Универсальный зонт для коляски. Защитит малыша во время продолжительных прогулок как от солнца, так и от внезапного дождика. Универсальное
425 руб
Раздел: Зонтики для колясок
Фломастеры со штампами "Fantasy", 24 цвета.
Фломастеры со штампами. В наборе: 24 цвета. Характеристики: - штамп в колпачке; - корпус пластиковый; - в пластиковом пенале. Состав:
478 руб
Раздел: 13-24 цвета

65. Ценные бумаги как объект гражданского права

66. ЦивЁльно правовЁ вЁдносини - батькЁвство (Гражданско-правовые отношения - родительские права и обязаности)

67. Шпаргалка по гражданскому праву

68. Юридические лица: субъекты гражданских прав и обязанностей

69. Защита прав потребителей по Российскому законодательству

70. Представительство по гражданскому праву
71. Осуществление гражданских прав
72. Шпаргалки по гражданскому праву

73. Шпора по гражданскому праву

74. Отчет о производственной практике (Гражданское право)

75. Гражданско-правовые способы защиты права собственности и ограниченных вещных прав

76. Билеты к экзамену по гражданскому праву (СПбГПУ)

77. Граждане как субъекты гражданского права

78. Субъекты патентного права

79. Развитие наследственного права в России

80. Шпаргалки по гражданскому праву

Чехол для телефона - кошелек, 14.5x9х3.5 см.
В Вашей необъятной сумке невозможно разыскать телефон или кошелек? Направляясь на ланч или шоппинг, Вам приходится брать с собой массивный
396 руб
Раздел: Сумочки для телефонов
Велосипед трехколесный Moby Kids "Comfort. EVA", цвет: красный.
Детский трёхколёсный велосипед Moby Kids "Comfort 10х8 EVA". В данной модели предусмотрены дополнительные функции и аксессуары,
4216 руб
Раздел: Трехколесные
Дневник школьный "Наушники".
Формат: А5 (215x170 мм). Количество листов: 48. Внутренний блок: тонированный офсет 70 г/м2. Материал обложки: искусственная кожа. Способ
370 руб
Раздел: Для младших классов

81. Имущественные права и обязанности супругов

82. Вещные права на землю

83. Гражданское право РФ

84. Шпаргалка по Гражданскому Праву РФ (часть первая и вторая)

85. Защита авторских прав в интернете

86. Актуальные проблемы гражданского права
87. Толкование норм гражданского права
88. Возникновение (создание) юридического лица в современном гражданском праве

89. Ценные бумаги как объекты гражданских прав

90. Защита прав потребителей при продаже товаров

91. Ответственность в российском гражданском праве

92. Принципы гражданского процессуального права

93. Предмет гражданско-процессуального права

94. Контрольная по жилищному праву

95. Жилищное Право РФ (Шпаргалка)

96. Аграрное право (Контрольная)

Кино-хлопушка.
Реальная кино-хлопушка. Материалы: мдф, фанера. Качественная трафаретная окраска.
418 руб
Раздел: Прочее
Папка для тетрадей "Чемпионат мира по футболу 2018. Талисман", красная, А4.
Формат: А4. Застежка: молния.
365 руб
Раздел: Канцтовары, хобби
Набор из 6 фигурок "Дикие животные Севера", арт. PH020406A15.
Этот набор игрушечных животных будет очень кстати, когда мальчик решит устроить импровизированный заповедник. В комплект входят 6 фигурок
396 руб
Раздел: Дикие животные

97. Контрольные вопросы по аграрному праву Украины

98. Право собственности на землю

99. Земельное право (шпаргалка)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.