Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Медицина Медицина     Медицина Медицина

Клініко-морфологічна та функціональна характеристика стану гепатобіліарної системи у хворих з синдромом холестазу та його етіопатогенетична корекція

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТЗАХАРАШ Андрій ДмитровичУДК 616.36-002 616.36-004 616-071 616-08КЛІНІКО-МОРФОЛОГІЧНА ТА ФУНКЦІОНАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СТАНУ ГЕПАТОБІЛІАРНОЇ СИСТЕМИ У ХВОРИХ З СИНДРОМОМ ХОЛЕСТАЗУ ТА ЙОГО ЕТІОПАТОГЕНЕТИЧНА КОРЕКЦІЯ14.01.36 - гастроентерологіяАВТОРЕФЕРАТ на здобуття наукового ступеня доктора медичних наукІвано-Франківськ - 2008 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Івано-Франківському державному медичному університеті МОЗ України Науковий консультант: доктор медичних наук, професор, академік АМН України НЕЙКО Євген Михайлович, Івано-Франківський державний медичний університет МОЗ України, кафедра факультетської терапії, завідувач кафедри Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор ВІРСТЮК Наталія Григорівна, Івано-Франківський державний медичний університет МОЗ України, кафедра внутрішньої медицини стоматологічного факультету, професор кафедри доктор медичних наук, професор ФАДЄЄНКО Галина Дмитрівна, Інститут терапії АМН України ім.акад Л.Т.Малої (м.Харків), заступник директора з наукової роботи, Харківський державний медичний університет МОЗ України, кафедра госпітальної терапії і клінічної фармакології, професор кафедри доктор медичних наук, професор СТАРОДУБ Євген Михайлович, Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського МОЗ України, кафедра терапії і сімейної медицини факультету післядипломної освіти, професор кафедри Захист відбудеться 28 березня 2008 р. об 11 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 20.601.01 при Івано-Франківському державному медичному університеті за адресою: 76018, м.Івано-Франківськ, вул. Галицька,2. Із дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Івано-Франківського державного медичного університету за адресою: 76018, м.Івано-Франківськ, вул.Галицька,7 Автореферат розісланий &quo ; 26 &quo ; лютого 2008 р. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 20.601.01 доктор медичних наук, професор О.І.Дєльцова ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. Патологія печінки є однією з найпоширеніших серед захворювань органів шлунково-кишкового тракту в усіх країнах світу. Хворі на хронічні дифузні захворювання печінки, зокрема хронічний гепатит (ХГ) і цироз печінки (ЦП), залишаються в центрі уваги гепатологів через високі рівні захворюваності і смертності. На Україні за період із 1995 по 2000 рр. захворюваність на цироз печінки (ЦП) зросла на 75,6%. Поширеність зросла ще в більшому ступені – на 59,6%. За даними Ю.О.Філіппова і співавт. (2007), поширеність та захворюваність на ЦП зросли в 1997-2005 рр. відповідно на 35,3% та 93,3% і в 2005. Смертність від ЦП досягла в 2005 р. 30,1 на 100 тис. дорослого населення. ЦП залишаються у 85-90% випадках причиною смерті при хронічних захворюваннях печінки, що обумовлює актуальність питань етіології, патогенезу, діагностики і лікування ХГ і ЦП (Харченко Н.В., 2001). На особливу увагу заслуговує визначення ролі клінічного синдрому холестазу при хронічних захворюваннях печінки, що було предметом обговорення на симпозиумі “Холестаз від молекулярної біології до клінічних синдромів” 14-го Об’єднаного Європейського гастроентерологічного тижня, яке відбулося 21-25 жовтня 2006 р.

(Харченко Н.В., Черненко В.В,2006). Холестаз ускладнює перебіг ХГ і ЦП і потребує більшої уваги до підбору методів корекції порушень утворення жовчі та її виведення з урахуванням лікування основного захворювання і для розрішення внутрішньопечінкового холестазу (Нейко Є.М., Скробач Н.В., 1999; Вірстюк Н.Г., 2001; Фадеенко Г.Д., Кравченко Н.А., 2006). Основними завданнями гепатології нині є оптимізація лікування хворих із захворюваннями печінки, серед яких проведення повних діагностичних досліджень, корекція імунного і психічного статуcу, розробка і впровадження нових ефективних лікарських засобів, підвищення ефективності існуючих схем терапії. Одна з невирішених проблем сучасної гепатології – фармакотерапія хронічної патології печінки невірусного генезу (Губергриц Н.Б., 2002; Стародуб Є. М. і співавт., 2003; Бабак О.Я., 2005). Хворі з синдромом холестазу вимагають особливостей підходу до лікування з урахуванням основних патогенетичних моментів його виникнення і перебігу. Виходячи з даних літератури про важливу роль у виникненні холестазу таких факторів як дисбаланс пошкоджувальних і відновлювальних факторів, ролі окисного стресу з порушенням системи перекисного окислення ліпідів (ПОЛ) і антиоксидантної системи (АОС), ролі апоптозу, імунологічного статусу хворих, стану фіброзувальних компонентів, токсичних впливів холестазу по замкненому колу з поглибленням тих чи інших факторів, існує проблема лікування дифузних хронічних захворювань печінки на тлі холестазу. Зв’язок роботи з науковими планами, програмами і темами. Дисертаційна робота виконана у відповідності з планами наукової тематики академічної групи академіка АМН України Є.М. Нейка згідно науково-дослідної програми Івано-Франківського державного медичного університету за напрямком “Здоров’я нації”. Дисертаційне дослідження затверджене Проблемною комісією “Терапія” (протокол №181 від 07.03.2003 р.) і на засіданні Вченої ради Івано-Франківської державної медичної академії (протокол №4 від 22.04.2003 р.), є фрагментом комплексної роботи кафедри факультетської терапії Івано-Франківського державного медичного університету “Клініка, функціональна характеристика та етіопатогенетичне лікування хронічних гепатитів і цирозу печінки” (№ держреєстрації 0104U000775). Автор є відповідальним виконавцем цієї роботи. Мета дослідження. Встановлення патогенетичних особливостей перебігу хронічного гепатиту і цирозу печінки з синдромом холестазу і розробка сучасної концепції та алгоритму діагностики і лікування виявлених порушень. Задачі дослідження: 1.Вивчити особливості клінічного перебігу у хворих на хронічний гепатит і цироз печінки з синдромом холестазу (ХГХ і ЦПХ), порівняно з ХГ і ЦП. 2.Встановити роль інтенсивності процесів ПОЛ та АОС у хворих на ХГХ і ЦПХ. 3.Дослідити зміни імунного статусу у хворих на ХГХ і ЦПХ. 4.Вивчити гістологічні та морфометричні зміни гепатоцитів у хворих на ХГХ і ЦПХ. 5.Патогенетично обгрунтувати застосування берлітіону і ліпіну та оцінити їх терапевтичну ефективність в комплексному лікуванні хворих на ХГХ і ЦПХ.

6.Визначити вплив урсофальку на клінічні прояви, стан імунної відповіді у хворих на ХГХ і ЦПХ. 7.Розробити напрямок корекції порушень імунного статусу, АОС, прогресування фібротизації печінки у хворих із хронічними дифузними захворюваннями печінки з синдромом холестазу. Об’єкт дослідження: хронічний гепатит і цироз печінки з синдромом і без синдрому холестазу в 350 хворих. Предмет дослідження: клініко-патогенетичні особливості, механізми виникнення, діагностика і лікування основних проявів ХГХ і ЦПХ. Методи дослідження: загальноклінічні, біохімічні, спектрофотометричні, імуноферментні, імунофлуоресцентні, патогістологічні, морфометричні еритроцитів і гепатоцитів, статистичні. Наукова новизна одержаних результатів. У роботі сформульовано концепцію найважливіших факторів розвитку, патогенетичних механізмів прогресування і морфологічних ознак перебігу ХГХ і ЦПХ. Встановлено, що хворі на ХГХ і ЦПХ мали більш виражений астено-вегетативний синдром, жовтяницю, больовий синдром, диспепсичні прояви були виражені майже в однаковому ступені, порівняно з хворими на ХГ і ЦП. Уперше виявлено, що при ХГХ і ЦПХ вміст малонового альдегіду (МА), каталази, глутатіонпероксидази (ГП), глутатіонредуктази (ГР) вірогідно зростає, вміст супероксиддисмутази (СОД), церулоплазміну (Цп) і трансферину (Тр) зменшується, порівняно з ХГ і ЦП. Пріоритетними є результати щодо визначення змін морфометричних показників еритроцитів і гепатоцитів при ХГХ і ЦПХ з деформацією і зменшенням їх площі та периметру, що є важливим в оцінці ступеня дестабілізації стану плазматичних мембран еритроцитів і гепатоцитів. У сукупності ці відхилення в гепатоцитах є ознаками зменшення паренхіми печінки і маркерами пошкодження гепатоцитів. Збільшення вмісту в крові колагену ІV супроводжується гістологічними проявами “капіляризації” синусоїдних гемокапілярів печінки при ХГХ і ЦПХ. Встановлено, що у хворих на ХГХ і ЦПХ велику роль відіграють порушення імунного статусу з підвищенням рівня цитокінів ІЛ-1b, F-a, I F-g, ІЛ-6, і зменшенням показників ІЛ-2, ІЛ-4. Водночас при аналізі кількості імунних клітин із різними кластерами диференціації у крові хворих на ХГХ і ЦПХ були виявлені значні порушення в Т- і В-ланці імунітету зі збільшенням рівня IgM, IgА, IgG. На підставі широкого комплексного дослідження клінічної картини, загально-клінічних та біохімічних аналізів крові, спеціального визначення стану про- та антиоксидантної системи, вмісту про- і протизапальних цитокінів, показників клітинного і гуморального імунітету, патогістологічного і морфометричного досліджень еритроцитів і гепатоцитів визначено напрям патогенетичної корекції стану печінки у хворих на ХГХ і ЦПХ. Уперше проведено комплексне патогенетично обгрунтоване лікування хворих на ХГХ і ЦПХ берлітіоном, берлітіоном і ліпіном та урсофальком і доведена висока ефективність цих лікарських засобів в усуненні проявів холестазу, стабілізації стану ПОЛ і АОС, нормалізації імунного статусу крові і ослабленні процесів фібротизації в печінці. Практичне значення одержаних результатів. На підставі проведеного комплексного дослідження факторів розвитку і прогресування ХГХ і ЦПХ визначені основні напрямки розгортання патологічного процесу в печінці з синдромом холестазу.

Основные энергетические резервы Сущности находятся в чакрах тела человека. Их использование человек нередко ощущает как спазмы в области горла, груди, живота, промежности. Сущность посредством регулирования нервной деятельности создает поток Праны из низкочастотных чакр в высокочастотные с целью ее использования в процессе эмоционального кодирования. Другой источник Праны, находится в областях концентрации виртуального Разума Системы воплощения, Сущностях других уровней, с которыми Сущность человека связана энергоинформационными каналами. Этот источник используется в интересах решения приоритетных задач соответствующих локальных областей Системы воплощения. Сама Система воплощения подобна гигантской ауре Земли, в которой Сущности являются ее содержанием и исполняют определенную функцию. Частотные характеристики Праны виртуального Разума зависят от преимущественного сопряжения ее с подсистемой С+ или с подсистемой С-, что определяет ее идеологию во взаимодействии с Сущностью человека. Для снижения негативного влияния стрессового состояния необходимо в максимальной степени устранить отрицательное эмоциональное содержание своих мыслей

1. Клініко-морфологічна характеристика серцево-судинної системи та медико-соціальна реабілітація хворих на цукровий діабет 2 типу

2. Зв’язок між метаболічним синдромом та виникненням цукрового діабету і серцевосудинних хвороб: клініко-лабораторні та функціональні предиктори

3. Економічна природа митного тарифу, його класифікація та функціональні завдання

4. Структурно-функціональна характеристика тонкої кишки

5. Особливості клініко-функціональних порушень нервової системи при гострих отруєннях рудниковим газом у гірників та їх лікування

6. Особливості клінічного перебігу та механізми формування функціональної диспепсії у підлітків
7. Генеза та семантико-функціональні особливості звороту "туди й дорога"
8. Економіко-географічна характеристика Румунії

9. Морфологічна характеристика рас

10. Клініко-морфологічні зіставлення і прогноз у хворих з різними морфологічними варіантами вовчакового гломерулонефриту

11. Координація періодичної діяльності гастродуоденальної зони при порушенні її функціонально-морфологічної цілісності

12. Морфологічна характеристика лімфатичних судин слизової оболонки решітчастого лабіринту людини

13. Характеристика й оцінка функціонального стану системи зовнішнього дихання

14. Вплив занять спортом на функціональні можливості серцево-судинної та респіраторної систем

15. Ономатопоэтические слова японского языка в функции экспрессивной характеристики человека и их системные связи

16. Роль та функції експресем у художньому тексті

Трусики Libero Dry Pants (6), XL, 13-20 кг, экономичная упаковка, 30 штук.
Одноразовые подгузники для детей в форме трусиков Libero Dry Pants: -надежно впитывают день и ночь; -высокие барьеры вокруг ножек помогают
605 руб
Раздел: Обычные
Канистра-бутыль с ручкой, 20 л.
Изготовлена из пищевого полиэтилена. Пригодна для хранения питьевой воды. Имеет герметичную крышку, позволяющую полностью избежать
324 руб
Раздел: Баки, канистры
Таблетки для посудомоечной машины "Clean&Fresh", 5 in1 (mega).
Таблетки для посудомоечной машины «Clean&Fresh» – чистота и свежесть Вашей посуды в каждой таблетке! Великолепно очищает посуду и содержит
708 руб
Раздел: Для посудомоечных машин

17. Товарна біржа: структура та функції

18. Будова та функції епіфізу, сальних та потових залоз

19. Завдання дисципліни РПС та регіональна економіка

20. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

21. Морфологічна класифікація мов П.Ф. Фортунатова

22. Еквівалентність перекладу при відображенні функціонально-ситуативного змісту оригінала
23. Компоненти та функції сучасних транспортно-навігаційних глобальних інформаційних систем ГІС. Супутникові радіонавігаційні системи СРНС для менеджменту
24. Мікропроцесорна система та її функціонування

25. Порівняльна характеристика українського роздрібного ринку з європейським та тенденції його розвитку

26. Функціональний підхід у промисловому маркетингу

27. Клінічно-патогенетичні особливості перебігу подагриу хворих з ураженням гепатобіліарної системи та шляхи їх корекції

28. Корекція функціональної активності слинних залоз при зубному протезуванні хворих з гіпосалівацією

29. Глобальні та регіональні системи безпеки: перспективна роль України

30. Світова організація торгівлі: цілі та функції

31. Обрання та функції Президента України

32. Форми державності та їх загальна характеристика

Настольная игра "Абалон": классическая версия.
Игра существует более 20 лет. В неё играют миллионы игроков по всему миру. Присоединяйтесь к международному сообществу любителей игры
1869 руб
Раздел: VIP-игровые наборы
Фотобумага "Lomond" для струйной печати, А4, 85 г/м, 100 листов, односторонняя, глянцевая.
Формат: А4 (210х297 мм). Плотность - 85 г/м2. Глянцевая. Односторонняя. Упаковка - 100 листов.
425 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати
Защита для обуви, (синяя).
Если ваш ребенок любит кататься на каталках, то защита для обуви это для вас. Защита для обуви одевается прямо на детскую обувь и защищает
590 руб
Раздел: Каталки

33. Вплив функціональних станів людини на розвиток особистості при заняттях тхеквондо

34. Розрахунок та технічні характеристики електромагнітного реле

35. Структурно-функціональні фактори розвитку міжнародного ринку туристичних послуг

36. Предмет філософії та її функції

37. Філософія, її проблематика та функції

38. Характеристика системи оподаткування Кіпру та Мальти
39. Понятие, экономическое содержание, общественно-экономические функции и роль малых предприятий в системе современных экономических отношений. Существующие системы налогообложения малого предпринимательства, их характеристика
40. Соціально-економічне значення ремонту у вирішенні функціональних завдань розвитку ЖКГ

41. Політична культура як рівнева характеристика розвитку політичної системи суспільства

42. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

43. Системи стрілецької зброї та засобів ближнього бою Збройних Сил та НГУ

44. Участь у цивільному процесі органів та осіб, яким за законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб

45. Автоматизована система обліку праці та зарплати

46. Структура й функції інтегрованої банківської інформаційної системи

47. Розквіт Македонії та її гегемонія в Греції. Східний похід Олександра Македонського та утворення його імперії

48. Комутаційні системи: принцип роботи, види та їх розрахунок

Зеркало с подсветкой "Новый взгляд".
Хотите наносить макияж с максимальным комфортом? Увеличительное зеркало с подсветкой "Новый взгляд" обеспечит Вам отличную
639 руб
Раздел: Зеркала, расчески, заколки
Мощное чистящее средство для ванной комнаты и туалета с возможностью распыления "Mitsuei", 400.
Сверхсильное средство для удаления плесени. Эффективно очищает кафель, стены, расщепляет любые загрязнения. Дезинфицирует поверхности.
315 руб
Раздел: Для сантехники
Матрас в овальную кроватку Bambola (125x75x8 см).
С первых дней жизни здоровье малыша напрямую зависит от полноценного и комфортного сна. Правильно подобранный матрас для детской кроватки
2024 руб
Раздел: Матрацы более 120 см

49. Долікарняна медична допомога у разі виникнення травм та гострих патологічних станів у спортсменів

50. Обгрунтування застосування інфузійних препаратів на основі сорбітолу та натрію лактату в комплексному лікуванні хворих із легеневою недостатністю та хронічним легеневим серцем

51. Розробка сучасних методів ведення вагітності та пологів у жінок з остеопенічним синдромом

52. Використання низькочастотного ультразвуку та магніолазерної терапії в реабілітації хворих на остеоартроз

53. Методи оцінки ефективності функціонування інформаційної логістичної системи

54. Навчально-виховний процес у загальноосвітній школі та особливості вивчення теми "Міжнародна валютна система. Міжнародні гроші"
55. Влияние личностных характеристик работников сферы услуг на формирование синдрома эмоционального выгорания
56. Мікропроцесорні системи керування автотранспортного засобу та їх структура

57. Банківська система України: становлення та шляхи розвитку

58. Геоінформаційні системи як системи вивчення, аналізу та оцінки впливу екологічних факторів на навколишнє середовище

59. Клінічна характеристика симптоматики та перебігу бактеріальної пневмонії у дітей

60. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

61. Державна регіональна економічна політика, її суть, мета та основні завдання

62. Антропологічна характеристика та риси людини

63. Національний Аудиторський Офіс Великобританії (НАО): функції та стратегія діяльності

64. Артеріальна гіпертензія, ускладнена хронічною серцевою недостатністю, у хворих з метаболічними порушеннями: клініко-патогенетичні особливості та медикаментозне лікування

Сменный фильтр "Аквафор В-100-6" (2 штуки).
B100-6 — универсальный сменный модуль для фильтров-кувшинов Аквафор. Надежно очищает воду от основных вредных примесей и эффективно ее
424 руб
Раздел: Фильтры для воды
Бейдж с рулеткой, 54x85 мм.
Рулетка с держателем для бэйджа (горизонтальный). Рулетка вытягивается на 80 см. Крепится при помощи металлического клипа на поясе или к
371 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Подарочный набор "Покер", арт. 42444.
Набор включает в себя 200 фишек черного, синего, зеленого, белого и красного цветов с различным номиналом, подставку для фишек, также 1
1076 руб
Раздел: VIP-игровые наборы

65. Гострий інфаркт міокарда, ускладнений гострою лівошлуночковою недостатністю: клініко-патогенетичні та хронобіологічні детермінанти, результати тривалого спостереження та медикаментозної корекції

66. Клініко-імунохімічна оцінка ефекту захисту мозку при тяжкій черепно-мозковій травмі

67. Клініко-лабораторна характеристика дітей з спадковою алергічною схильністю, корекція порушень

68. Клініко-параклінічні особливості адаптації у дітей та підлітків з хронічною патологією гастродуоденальної зони

69. Клініко-патогенетичні аспекти профілактики та лікування постоваріоектомічного синдрому

70. Клініко-психопатологічні особливості хворих на посттравматичні стресові розлади і розлади адаптації та їх комплексне лікування
71. Клініко-соціальна характеристика осіб, визнаних обмежено осудними, і особливості скоених ними протиправних діянь
72. Семіотика урологічних хвороб. Клініко-лабораторні, інструментально-ендоскопічні, рентгенологічні та ультразвукові методи обстеження в урології

73. Біологічна продуктивність як основа функціонування різних екосистем та біотопів

74. Економіко-математичне моделювання та прогноз характеристик цінних паперів

75. Исследование функций преобразования и метрологических характеристик бесконтактных волоконно-оптических датчиков перемещений

76. Дії національно-визвольної війни та теріторії Дніпропетровського краю

77. Печінка. Її будова, функції та хвороби

78. Характеристика сутності та змісту класичної школи управління

79. Парламент Великобритании и его основные характеристики. Функции палат

80. Системогенез адаптивных помехоустойчивых характеристик координации функций дыхания и кровообращения в айкидо

Горка детская (большая).
Предназначена для игры на свежем воздухе или в игровой комнате. Игрушка выполнена из качественного материала. Цвета яркие и
5278 руб
Раздел: Горки
Набор детской складной мебели "Маленькая принцесса".
Комплект складной. Подходит для кормления, игр и обучения. Поверхность столешницы ламинированная с нанесением ярких познавательных
1795 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Коробка картонная для цветов с люверсами и ручками "Лайм", 30x30x20 см.
Коробка картонная для цветов с люверсами и ручками. Размер: 30x30x20 см.
493 руб
Раздел: Коробки

81. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)

82. Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення

83. Функції Верховної Ради та Кабінету Міністрів

84. Порівняльна характеристика соціально-економічного розвитку Швеції та Нігерії укр

85. Романтичний ідеал національного визволення та свободи в pанній ліpиці Павла Тичини

86. Етикет та його національні особливості
87. Характеристика та послуги ПриватБанку
88. Валютні ризики: економічна природа та управління

89. Соціально-політичні небезпеки: види, характеристика, джерела, вплив організм людини, міри захисту та запобігання

90. Гігієнічна характеристика трудового процесу

91. Морфологія, анатомія та фізіологія мікроорганізмів

92. Порівняльна характеристика черепів людини та шимпанзе

93. Локалізація та розподіл ферментних систем у рослинній клітині

94. Відкриття та характеристика генетичного коду

95. Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення

96. Економічна ефективність виробництва молока та шляхи її підвищення

Пирамидка "Геометрия", 22 элемента.
Неординарная по своей форме пирамидка, которая состоит из множества различных геометрических фигур, подставки и карточек с заданиями.
409 руб
Раздел: Деревянные
Игровой набор "Весы" с набором продуктов.
Размер весов: 280х122х130 мм. В комплекте 12 элементов.
376 руб
Раздел: Кассы, весы, игрушечные деньги
Дополнительный набор "Магнитные истории".
Выберите картинку, закрепите ее на поле с помощью магнитных уголков и помогите малышу подобрать соответствующие выбранному фону фигурки.
323 руб
Раздел: Игры на магнитах

97. Кліматичні ресурси Лісостепу України та їх роль у виробництві продукції рослинництва

98. Раціональне використання земель та забезпечення населення екологічно-чистими продуктами харчування

99. Економічна ефективність переробки молока та шляхи її підвищення на прикладі ЗАТ "Бахмачмолококонсерв"


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.