Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Экономико-математическое моделирование Экономико-математическое моделирование

Інформаційна система для аналізу фінансової стійкості

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

ІНСТИТУТ ПІДПРИЄМНИЦТВА І СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ КАФЕДРА ЕКОНОМІЧНОЇ КІБЕРНЕТИКИ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ КУРСОВА РОБОТА на тему: &quo ;Інформаційна система для аналізу фінансової стійкості ПП спеціальність 7.050102 «Економічна кібернетика» Роботу виконав: В. В. Мельниченко студент групи К-11 номер залікової книжки 001/213 Роботу перевірив: О.В. Ячменев старший викладач кафедри ЕКм. Житомир 2005 р. ЗМІСТВСТУП 1. РОЗРОБКА ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ 1.1. Розробка структури інформаційної системи 1.2. Характеристика економічних задач і функцій, реалізованих ІС 1.3. Розробка математичного і машинного алгоритмів рішення задач 1.4. Інформаційне забезпечення 1.4.1. Загальна характеристика інформаційного забезпечення 1.4.2. Організація збору і передачі первинної інформації 1.4.3. Розробка системи класифікації і кодування 1.4.4.Проектування форм первинних документів машинограмм і відеокадрів 1.4.5. Структура інформаційних масивів 1.5. Організаційне забезпечення 1.6. Технічне і програмне забезпечення 1.6.1. Технічне забезпечення 1.6.2. Програмне забезпечення 1.7. Контрольний приклад ВИСНОВОК СПИСОК ВИКОРИСТОВУВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДОДАТКИ ВСТУП В умовах ринку стабільні позиції мають лише ті підприємства, що постійно розвиваються. Саме фінансова стійкість підприємства, як переконує світова практика, є передумовою його економічного розвитку. Умовою підтримання ефективного економічного розвитку є здатність підприємства пристосовуватися до змін внутрішнього і зовнішнього середовища, не втрачаючи водночас фінансової стійкості. При цьому підприємству необхідно володіти оптимальною структурою фінансових ресурсів і в разі потреби залучати позикові кошти. Діяльність суб'єкта підприємницької діяльності може бути охарактеризована з різних сторін, однак у найбільш загальному випадку її можна представити як сукупність надходжень і витрат коштів. Частина грошових потоків відноситься до характеристики діяльності підприємства з позиції короткострокової перспективи, інша частина характеризує цю діяльність у довгостроковому аспекті. Останнє зв'язано насамперед із загальною фінансовою структурою підприємства, ступенем його залежності від кредиторів і інвесторів. Суть проблеми досить очевидна і визначається тією обставиною, що будь-яке підприємство має безліч джерел фінансування. Стабільність роботи підприємства зв'язана з його загальною фінансовою структурою, ступенем його залежності від зовнішніх кредиторів і інвесторів. Багато підприємств у процесі своєї діяльності змушені крім власного капіталу використовувати значною мірою і позиковий капітал. Однак, коли структура «власний капітал — позикові кошти» має значний перевіс в бік боргів, підприємство може збанкрутувати, якщо відразу декілька кредиторів зажадають повернення своїх грошей. Фінансово стійким вважається таке підприємство, що переважно за рахунок власних джерел покриває кошти, вкладені в активи; не допускає невиправданої дебіторської і кредиторської заборгованості; розплачується вчасно за своїми зобов'язаннями. Сутністю фінансової стійкості підприємства є співвідношення вартості матеріальних оборотних коштів і величини власних і позикових джерел їхнього формування, тобто забезпеченість запасів і витрат джерелами фінансування.

Платоспроможність виступає зовнішнім проявом фінансової стійкості. Оцінювання фінансової стійкості підприємства передбачає проведення об'єктивного аналізу величини та структури активів і пасивів підприємства і визначення на цій основі його фінансової стабільності і незалежності, а також аналізу відповідності фінансово-господарської діяльності підприємства цілям його статутної діяльності. Фінансова стійкість відображає стабільне перевищення доходів над витратами, забезпечує вільний ефективний обіг грошових ресурсів, сприяє безперервному процесу виробництва і реалізації продукції. Однак поза увагою залишається вивчення фінансової стійкості акціонерного товариства як необхідної умови його економічного розвитку, а також впливу чинників, що відображають ефективність фінансової діяльності, на величину економічного розвитку акціонерного товариства. Тому дослідження цієї сфери викликає певне наукове зацікавлення. Тема даної курсової роботи — „Інформаційна система для аналізу фінансової стійкості УПРАВЛІННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ “Чижевський”. Розробивши інформаційну систему для аналізу фінансової стійкості підприємства, можна оцінити фінансовий стан об’єкта дослідження, проаналізувати такі характеристики його фінансово-господарської діяльності, як обіговість власних коштів, платоспроможність та рентабельність. Отже, тема є досить актуальною в процесі формування ринкових відносин в Україні. Основна економічна задача даної інформаційної системи полягає в комплексній оцінці фінансової структури та аналізі господарської діяльності підприємства. Область застосування даної підсистеми представлена на прикладі УПРАВЛІННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ 1. РОЗРОБКА ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ 1.1. Розробка структури інформаційної системиУ цьому підрозділі приводиться функціональна структура розроблювальної інформаційної системи (ІС), дається перелік функцій і їхня характеристика. Описуються інформаційні зв'язки між елементами інформаційної системи, а також визначаються зв'язки з іншими інформаційними системами або АРМ, що є джерелами або споживачами інформації. При побудові структури ІС необхідно визначити інформаційні запити для даної предметної області і їхнього взаємозв'язку з виробничим процесом і організаційною структурою керування. Завершальним етапом є розробка структурної схеми інформаційної системи, на якій показані взаємозв'язки між окремими її елементами. Функціональна та структурна схема представлені в Додатках 1-2. 1.2. Характеристика економічних задач і функцій, реалізованих ІС Фінансова стабільність підприємства є однією з найважливіших характеристик фінансового стану підприємства. Вона залежить від структури зобов’язань підприємства і характеризується співвідношенням власного і залученого капіталу. Фінансова стійкість передбачає те, що ресурси, вкладені у підприємницьку діяльність, повинні окупитись за рахунок грошових надходжень від господарювання, а одержаний прибуток забезпечувати самофінансування і незалежність підприємства від зовнішніх залучених джерел формування майна (активів). Фінансова стійкість – це стан активів підприємства, що гарантує його постійну платоспроможність.

Фінансова стійкість підприємства залежить від розміщення його активів та джерел їх формування. Діаграми потоку даних представлені в Додатку 3. Необхідність у власних активах обумовлена вимогами самофінансування підприємства. Вони є основою самостійності і незалежності підприємства. Водночас, слід враховувати, що здійснювати господарську діяльність за рахунок лише власних активів не завжди доцільно, особливо, якщо виробництво має сезонний характер. Тоді в окремі періоди будуть великі залишки активів, а в інші буде їх нестача. Крім цього, якщо витрати щодо залучення активів невеликі, а підприємство має можливість забезпечити більш високий рівень рентабельності використання активів, ніж плата за них, то, здійснюючи залучення активів, власники значно підвищують рентабельність власного капіталу. Але якщо активи підприємства сформовані в значній мірі за рахунок поточних зобов’язань, то його фінансовий стан буде нестійким. З поточними зобов’язаннями необхідно здійснювати постійну оперативну роботу щодо контролю за своєчасним поверненням їх та залученням в господарську діяльність через поточні зобов’язання інших активів. Від оптимізації співвідношення власних і залучених активів залежить фінансовий стан підприємства. Оцінку фінансового стану підприємства можливо визначити за наступними типами фінансової стійкості: абсолютна фінансова стійкість (трапляється на практиці дуже рідко) – коли власні оборотні активи повністю забезпечують запаси підприємства; нормально стійкий фінансовий стан – коли запаси забезпечуються сумою власних оборотних активів та довгостроковими зобов’язаннями; нестійкий фінансовий стан – коли запаси забезпечуються за рахунок власних оборотних активів, довгострокових та короткострокових кредитів і позик, тобто за рахунок усіх основних джерел формування запасів; кризовий фінансовий стан – коли запаси не забезпечуються вищеназваними джерелами їх формування і підприємство стає на межі банкрутства. Фінансово стійким можна вважати таке підприємство, яке за рахунок власних активів спроможне забезпечити запаси, не допустити невиправданої кредиторської заборгованості, своєчасно розрахуватись за своїми зобов’язаннями. Основна економічна задача, що реалізується інформаційною системою, полягає в аналітичній обробці даних балансу, характеристиці діяльності підприємства за звітний період та розрахунок показників фінансової стійкості підприємства. Основними функціями, що реалізуються інформаційною системою є: аналіз структури балансу підприємства; аналіз ефективності діяльності підприємства; розрахунок показників фінансової стійкості підприємства. 1.3. Розробка математичного і машинного алгоритмів рішення задачДля дослідження показників фінансової стійкості підприємства вирішальне значення має питання щодо того, які показники відображають сутність стійкості фінансового стану. Відповідь на нього пов’язана з балансовою моделлю, із якої виходить аналіз. В умовах ринку ця модель має наступний вигляд : F ЕЗ Ra = ИС СКК C ДК КО Rp ) де умовні позначення аналогічні приведеним в таблиці 1.1: F - основні засоби і вкладення; ЕЗ - запаси і витрати; Ra - грошові кошти, короткострокові фінансові вкладення, розрахунки (дебіторська заборгованість) та інші активи; ИС - джерела власних засобів; СКК - короткострокові кредити та позикові кошти; CДК - довгострокові кредити та позикові кошти; КО - позики, що не погашені в строк; Rp - розрахунки (кредиторська заборгованість) та інші пасиви.

Саме таке вознесення сталося через 40 дб псля воскресння на гор Елеонськй у присутност апостолв. ¶ ось, написано в Ббл, «коли благословив х (апостолв Ю К.) , почав вддлятися вд них  пдноситися на Небо». Еволюця людства вступа в кризовий етап, заходить у глухий кут (в основному через порушення людьми морально-етичного закону Всесвту). Необхдно врятувати людство вд виродження й загибел, дати новий мпульс, указати новий шлях. ¶ рятвник з'являться, потм де, але продовжу дистанцйно впливати на людей. Важливу функцю в технолог Вседержителя вдгра також феномен янголв (у попередн епохи роль янголв виконували геро). Янголи безтлесн то жив образи, голограми. Тут працю найскладнша нформацйна, а точнше, психонформацйна технологя. КОРИГУЮЧ¶ Д¶· «ЗГОРИ» Я дивуюся, чому люди вважають за краще блукати в невдомост, коли Бог подарував м таку пречудову книгу Одкровення. М. Фарадей. PНа закнчення торкнемося технологчно новац в сфер управлння земною цивлзацю, пов язано з свтовими релгями

1. Інформаційна система аналізу діяльності підприємства для фінансового забезпечення інвестиційної діяльності

2. Информационная система (ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ)

3. Аналіз фінансової стійкості підприємства в умовах обмеженості зовнішніх джерел фінансування

4. Інформаційна система НБУ

5. Корпоративна інформаційна система R/3

6. Розрахунок й оцінка фінансової стійкості підприємства
7. Геоінформаційні системи як системи вивчення, аналізу та оцінки впливу екологічних факторів на навколишнє середовище
8. ІС фінансового аналізу

9. Інформаційні системи і технології у фінансових установах

10. Інформаційна (автоматизована) система в Держказначействі України

11. Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті

12. Вибір оптимальних режимів як метод підвищення стійкості і жорсткості технологічної системи при чорновому обробленні на верстатах з числовим програмним керуванням

13. Банкрутство: метод комплексного фінансового аналізу

14. Розробка фінансового плану будівельного підприємства на основі аналізу його фінансового стану

15. Поняття фінансового аналізу в ринковій економіці

16. Політична соціалізація молодших школярів (на прикладі контент-аналізу підручників для початкової школи)

Микрофон "Пой со мной! Песенки Владимира Шаинского".
Этот микрофончик светится под музыку, а на каждой его кнопочке записано 5 любимых песенок, включая «Пусть бегут неуклюже»,
314 руб
Раздел: Микрофоны
Шкатулка ювелирная "Moretto", 18x13x5 см.
Оригинальная шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку
701 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Поильник Lubby "Mini Twist" с трубочкой, 250 мл.
Мягкая силиконовая трубочка поильника "Mini Twist" не поранит нежные десна малыша. Оптимальная длина трубочки позволяет выпить
372 руб
Раздел: Поильники, непроливайки

17. Структура бізнес-аналізу (в формі питань)

18. Організаційна система управління природокористуванням України

19. Інформаційна політика США

20. Операційна система MS Windows

21. Трирівнева пенсійна система

22. Компютерні інформаційні системи
23. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці
24. Оцінка протидефляційної стійкості ґрунтового покриву південного степу України

25. Основні аспекти аналізу демократії

26. Бухгалтерські інформаційні системи для малого й середнього бізнесу

27. Інформаційна безпека, пошук інформації

28. Інформаційні системи

29. Інформаційні системи в економіці та підприємництві

30. Корпоративні інформаційні системи

31. Операційна система Windows

32. Проектування автоматизованої інформаційної системи для менеджера фірми

Простыня на резинке "Лимон", 90x200 см.
Трикотажная простыня "Tete-a-Tete" изготовлена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
571 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники
Подвесные качели "Кассон".
Подвесные детские качели изготовлены из прочного жгута и пластиковых разноцветных деталей. Размер: 48х48х24 см. Материал:
394 руб
Раздел: Качели
Подгузники-трусики для мальчиков Huggies DryNights, 8-15 лет, 9 штук.
Деликатная защита на всю ночь для детей от 4х лет, страдающих энурезом. Одноразовые Трусики Хаггис Драйнайтс для мальчиков 8-15 лет (30-57
468 руб
Раздел: Обычные

33. Проектування інформаційної системи. Життєвий цикл ІС

34. Розробка автоматизованої інформаційної системи засобами табличного процесора EXCEL

35. Структура інформаційної системи. Декомпозиція інформаційних систем

36. Фізична структура даних. Бухгалтерські інформаційні системи

37. Принципи мережевого аналізу та оптимізації

38. Інформаційні системи в маркетингу
39. Діагностичне значення аналізу хвилі р методом електрокардіографії високого підсилення у хворих на пароксизмальну та персистуючу форми фібриляції передсердь
40. Клінічна оцінка аналізу видихуваного газу у підлітків із гастродуоденальною патологією

41. Вікові особливості реакції організму на гіпоксичний стрес: механізми та шляхи підвищення стійкості до гіпоксії

42. Оцінка результатів маркетингового аналізу міжнародного середовища та можливої реакції компанії на зміни в середовищі. Сутність спільного інвестування як стратегії виходу фірми на зовнішній ринок

43. Інформаційні системи в управлінні підприємством

44. Операційна система підприємства

45. Вища бібліотечно-інформаційна освіта в сучасній Україні: формування документологічної складової

46. Методика проведення уроку комбінованого типу з інформатики на тему "Інформаційна модель. Етапи розв’язування задачі на комп’ютері"

47. Партійна система України. Політичний маркетинг

48. Методи аналізу міжособистісних конфліктів

Игра настольная "7 на 9 multi".
Настольная игра "7 на 9 Multi" позволит увлекательно провести время за веселой игрой. В комплект входят 61 карточка и подробная
333 руб
Раздел: Викторины
Шкатулка, 26x26x19 см (арт. 3667-RT-33).
Шкатулки — стильный аксессуар и для рукодельницы, и для филателиста, и для всех, кому приходится на время прятать используемые в хобби
1384 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Соска для бутылочек Перистальтик Плюс "Pigeon" c широким горлом (с 6 месяцев), отверстие L.
Соска Wide neck с Y-образным отверстием для бутылочек PIGEON с широким горлышком. Уникальная конструкция соски позволяет воспроизводить
358 руб
Раздел: 6-18 месяцев

49. Фотометричні методи аналізу

50. Особливості аналізу та ефективності використання основних засобів підприємства

51. Передумови створення фізико–хімічного аналізу

52. Економічна сутність вивчення аналізу статистики зовнішньої торгівлі

53. Інформаційні системи в економіці

54. Історія та тенденції розвитку економічного аналізу
55. Науково-практичні основи аналізу банкрутства підприємства та шляхи його подолання
56. Основи проектного аналізу та його використання на практиці

57. Теорія економічного аналізу

58. Методи визначення функції витрат та аналізу ризиків. Метод Монте-Карло

59. Методи та прийоми економічного аналізу

60. Аналіз та поліпшення фінансового стану підприємста

61. Фінансовий аналіз діяльності підприємства

62. Фінансовий аналіз

63. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства

64. Розробка проекту технологічної системи інтенсифікації гірничих робіт при відпрацюванні запасів руди на горизонті 330м шахти “Експлуатаційна” ЗАТ “ Запорізький

Дневник школьный "Наушники".
Формат: А5 (215x170 мм). Количество листов: 48. Внутренний блок: тонированный офсет 70 г/м2. Материал обложки: искусственная кожа. Способ
370 руб
Раздел: Для младших классов
Шторка антимоскитная "Завитки" с магнитными замками (серая).
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
424 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Органайзер автомобильный "Stels" на спинку сиденья.
Органайзер крепится за стойки подголовника на спинки передних сидений. Прочные регулируемые ремни крепления. Два маленьких сетчатых
406 руб
Раздел: Прочее

65. Аналіз гіпотез виникнення Землі і Сонячної системи

66. Нормативно-правове забезпечення стратегічної адаптації вітчизняних банків до світової фінансової системи

67. Світовий фінансовий ринок та його економічний зміст

68. Аналіз ефективності і активності фінансових операцій ВАТ "Міжнародний комерційний банк"

69. Аналіз фінансово-господарської діяльності ЗАТ "Перший український міжнародний банк" (ЗАТ "ПУМБ")

70. Попередній фінансовий аналіз підприємства
71. Аналіз балансу та фінансової звітності ВАТ "Енергопостачальна компанiя "Закарпаттяобленерго"
72. Аналіз та аудит фінансової звітності підприємства

73. Аналіз доктринальних змін японської правової системи

74. Предмет і система фінансового права

75. Система виборчих комісій в Україні, аналіз процедури їх формування, проведення виборів Президента

76. Організація та видавництво інформаційно-аналітичної газети

77. Автоматизована система обробки економічної інформації

78. Аналіз методів введення обмежених обсягів текстової інформації

79. Інформаційні технології багатокритеріального експертного оцінювання альтернатив у соціальних системах

80. Інформаційно-довідкова система

Аспиратор нозальный Pigeon с футляром.
Аспиратор разработан совместно с ведущими японскими специалистами отоларингологами. Позволяет без труда очистить содержимое носика ребенка
704 руб
Раздел: Аспираторы
Настольная игра «Пороховая бочка».
В игре могут принять участие 2 или 4 ребёнка. Поместите пирата на его бочку так, чтобы зажать выталкивающий механизм и по очереди
490 руб
Раздел: Игры на ловкость
Настольная игра "Скоростные колпачки".
Игра на ловкость рук и остроту глаза. Способствует развитию зрительно-моторной координации движений, концентрации внимания и зрительного
635 руб
Раздел: Игры на ловкость

81. Система захисту інформації в Російській Федерації

82. Створення мікропроцесорної системи обробки інформації

83. Аналітико-синтетичні засоби обробки інформації

84. Національно-визвольна війна українського народу проти Речі Посполитої в середині ХVII ст.

85. Компоненти та функції сучасних транспортно-навігаційних глобальних інформаційних систем ГІС. Супутникові радіонавігаційні системи СРНС для менеджменту

86. Розробка технічних засобів обміну інформацією для банківської системи з визначенням та виправленням помилок
87. Умови утворення просочувань мовної інформації з використанням ЗУ, РЗУ, спеціальних дій і випадкових електроакустичних перетворювачів
88. Життєвий та творчий шлях Ганса Крістіана Андерсена

89. Інформаційно-аналітичні методи і моделі підтримки прийняття маркетингових рішень

90. Вплив граміцидину S на агрегацію тромбоцитів і стійкість мембран еритроцитів до гемолізу

91. Міжнародна фінансово-інвестиційна діяльність

92. Аналіз ділового партнерства: зміст, проблеми, перспективи

93. Аналіз системи управління персоналом ВАТ "Рівненська кондитерська фабрика"

94. Методи оцінки ефективності функціонування інформаційної логістичної системи

95. Функції інформаційно-аналітичних підрозділів забезпечення управління

96. Аналіз типової системи автоматичного регулювання температури в печі

Письменные принадлежности "Набор первоклассника", арт. Нп4_17692.
В наборе: доска для лепки, клей-карандаш, ручка шариковая синяя - 2 штуки, карандаш черно графитный - 2 штуки, точилка, пластилин, набор
527 руб
Раздел: Наборы канцелярские
Карандаши цветные "Kores", 48 цветов, с точилкой.
Двусторонние цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Трехгранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт.
716 руб
Раздел: Более 24 цветов
Часы шахматные.
Механизм: механический кварцевый. Материал: пластик. Размеры: 18 x 11,3 x 5,6 см.
2023 руб
Раздел: Прочее

97. Організаційна структура митної системи України

98. Аналіз досвіду організації фінансового менеджменту на підприємстві

99. Аналіз фінансових джерел формування інвестиційних ресурсів в Україні

100. Аналіз фінансових ресурсів підприємства


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.