Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Моральне виховання старших дошкільників

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

ЗмістВступ Розділ 1. Теоретичні засади морального виховання дітей дошкільного віку 1.1 Теоретичний аналіз змісту морального виховання 1.2 Методи морального виховання 1.3 Народна іграшка як засіб морального виховання 1.4 Значення української народної іграшки в різнобічному вихованні дітей 1.5 Висновки з 1 розділу Розділ 2 Експериментальне дослідження на виявлення рівня моральної вихованості старших дошкільників 2.1 Констатувальний експеримент 2.2 Формувальний експеримент 2.3 Контрольний експеримент 2.4 Висновки з 2 розділу Список літературиВступУ вихованні дітей дошкільного віку існує багато проблем і, серед яких однією з найголовніших є така: як прищепити дитині, зберегти й посилити в ній відчуття причетності до родових, етнонаціональних ціннісних основ і водночас підготувати її до сприйняття та засвоєння найсучасніших інтелектуальних, технічних, технологічних і художніх здобутків людства? Виховання – це прилучення дитини до світу людських духовних цінностей. Особливої ваги сьогодні набувають такі загальнолюдські цінності, як гуманізм, патріотизм, честь, справедливість тощо. Моральні норми основні правила всякого людського співжиття, вироблені протягом тисячоліть морального розвитку суспільства, є складовою загальнолюдської моралі. Слід підкреслити її гуманістичну спрямованість: центром моралі є людина. З найдавніших часів усі ідеології і видатні мислителі зверталися до найціннішого в світі – людини, намагалися пізнати її суто людську ознаку -моральність. Перші прості норми моралі склалися в умовах розвинутої родової общини у безпосередньо наочній формі звичаїв і лише пізніше оформилися у поняття. Протягом віків виховний досвід численних поколінь створив народну педагогіку, в якій моральні норми набули характеру традицій. Педагогіка народного виховання – це свідома діяльність, що має на меті формування у підростаючого покоління духовних якостей, що відповідають народному ідеалу особистості. Народний ідеал всебічного розвитку особистості відбито в усній народній творчості. У творах фольклору пропагуються ті риси людини, які народ схвалював, і засуджуються ті, які зневажалися народним уявленням як негідні. Центральні теми зразків народної мудрості – сімейне виховання і праця людей, тобто головні чинники морального формування особистості. Прислів’я, приказки, пісні, казки, загадки – все це скарби виховного досвіду народу, в яких влучно, змістовно і цікаво втілено моральні категорії добра і зла, правди і кривді, совісті й безчестя. Народна мораль засуджує брехунів, нечем, тих, хто не поважає старших, зводить наклепи, кепкує з інших, не надає допомоги, зраджує, лицемірить. Повага до людей, доброта, чесність, щирість, вірність, любов, відвага завжди перемагають у боротьбі проти злих сил. Виховувати дитину моральною повинні насамперед батьки. Але не тільки в усній народній творчості відбито народний ідеал всебічного розвитку особистості. На моральний розвиток дитини у великій міри впливає українська народна іграшка. Її використання у вихованні сприяє прилученню дитини до духовного, естетичного, побутового досвіду народу.

Засобом народної іграшки відбувається вивчення і пропаганда культурних надбань свого народу. Іграшки кожного народу мають свої традиції - педагогічні, художні, технічні. Наша держава різноманітна за етнографічним складом, тож народні іграшки характеризуються розмаїтістю, оригінальністю, неповторністю, вираженням культури й відображенням особливостей побуту різних народів, що живуть на українській землі. Указ Президента України «Про заходи щодо відродження традиційного народного мистецтва та народних художніх промислів в Україні» 06.06.06 р. № 481 постановив здійснити заходи щодо створення сприятливих умов для творчості народних майстрів, відродження національних мистецьких осередків та центрів народних художніх промислів. Завданням ДНЗ є виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти . Вихователі дошкільних навчальних закладів покликані навчати дітей цінувати речі, вироблені руками рідних і передані в спадщину (Змістова лінія «Предметний світ»), поважати творців народної іграшки, прилучати дітей до культурних набутків і творчої спадщини нації. У дітей необхідно сформувати вміння впізнавати народну іграшку, розуміти її призначення, роль, особливості використання. Добре, якщо дитина навчиться використовувати для розгортання ігрового сюжету власноруч виготовлені іграшки (Змістова лінія «Світ гри»), матиме чітке уявлення про такі види образотворчого мистецтва, як живопис і скульптура, щиро милуватиметься витворами декоративне-ужиткового мистецтва. Слід навчити дитину не лише на елементарному рівні аналізувати твір мистецтва, а й виражати свої почуття через формотворення. Дитина має оволодіти технічними прийомами та методами виготовлення іграшки з опорою на знання її особливостей, розуміння виразності матеріалу, техніки (Змістова лінія «Світ мистецтва»). Колекції народних іграшок збереглись і мають місце в навчально-виховному процесі в дошкільних навчальний закладах України. Народна іграшка в дитячих руках – то важлива ланка в міцному ланцюзі, що з'єднує людину з минулим і майбутнім. Тому тему дослідження вважаємо актуальною для педагогічної теорії і практики. Мета дослідження: теоретично обґрунтувати та експериментально дослідити рівні моральної вихованості старших дошкільників. Завдання дослідження: 1) З’ясувати, яким чином у дошкільному навчальному закладі використовується народна іграшка у виховному процесі та з’ясувати як вона впливає на моральний розвиток дитини. 2) Виявити показники моральної вихованості дошкільників. 3) Виявити та охарактеризувати рівні моральної вихованості дошкільників. 4) Розробити систему роботи по визначенню показників моральної вихованості в старшій групі та експериментально їх перевірити. 5) Розробити методичні рекомендації для вихователів старшої групи щодо використання української народної іграшки. Об’єкт дослідження: моральне виховання дошкільників у виховному процесі дошкільного навчального закладу. Предмет дослідження: моральне виховання дітей старшого дошкільного віку засобами української народної іграшки. Методи дослідження: аналіз наукової літератури; педагогічне спостереження; бесіда; педагогічний експеримент, який містить три етапи констатувальний, формувальний та контрольний.

Базою дослідження є дошкільний навчальний заклад № 160 м. Одеси, у якому брали участь 20 дітей старшого дошкільного віку. Практична значимість роботи: данні дослідження можна використовувати у практиці роботи дошкільного навчального закладу. Структура: робота складається зі вступу; двох розділів: теоретичного та практичного; висновків до 1 та 2 розділів; містить список літератури та додатки.Розділ 1. Теоретичні засади морального виховання дітей дошкільного віку1.1 Теоретичний аналіз змісту морального вихованняСьогодні проблема морального виховання набуває все більшої актуальності. В умовах дегуманізації суспільних відносин, підкорення їх потребам ринку, утрати виховних ідеалів, відчуження людей один від одного важливим є пошук ефективних форм, методів та засобів морального виховання дітей дошкільного віку. Нині перед національною системою виховання в нашій державі постають якісно нові завдання, що вимагають практичного перетворення системи освіти. З огляду на це сучасні вчені наголошують на необхідності формування в особистості загальнолюдських моральних якостей. Наукова проблема морального виховання змістовно спирається на поняття “мораль”, “моральність”. Для того щоб окреслити головний зміст процесу морального виховання, потрібно звернутись до вітчизняної традиції тлумачення цього поняття. Поняття “мораль” і “моральність” (від лат. mor, moris – норов, вдача, звичаї) як сукупність норм поведінки, спілкування та взаємин, що прийняті в соціумі, мають фундаментальне значення для теорії морального виховання. Мораль є однією з форм суспільної свідомості, системою уявлень, поглядів, ціннісних орієнтацій, норм, що регулюють діяльність людей. За висловом О.Павловської, мораль є сукупністю цінностей, що орієнтують людей у практичних відносинах. Це ідеали, норми, принципи, погляди на добро й зло, на сенс життя, на гідність, на честь, на всю систему відносин особистісного і суспільного . На думку І.Беха, моральність є “формою суспільної свідомості відносно двох сфер – світу людей і світу речей – може виступати і як суб'єкт-суб'єктне, і як суб'єкт-об'єктне ставлення”. Тому, в нашому визначенні, моральність несе в собі моральні цінності й ідеали, що відображають рівень розвитку окремої людини й народу в цілому. Будучи ядром особистості, моральність визначає характер життєвої позиції людини й результати її діяльності . Термін “моральне виховання” в педагогічній науці є широковживаним, але не має “чіткої визначеності”, на що вказував І.Бех. Так, учений пояснював, що виховну технологію ототожнюють з виховними методами, а введення цього поняття вважають даниною моді. Аналізуючи методологічні основи проблеми морального виховання особистості, ми звертали увагу на сукупність вихідних філософських, педагогічних, етичних та естетичних ідей, що знайшли прояв у основних тенденціях щодо трактування сутності морального виховання: антропоцентричної, теоцентричної, соціоцентричної. Таку класифікацію ми знаходимо у О.Вишневського та В.Білоусової. На думку О.Вишневського, антропоцентрична тенденція ґрунтується на системі вартостей віри в Людину – без Бога; теоцентрична тенденція характеризується вірою в існування Вищого Абсолюта, “що втілює ідеал Добра”; особливість соціоцентричної тенденції в моральному вихованні полягає в тому, що вона спирається на “замовлення вождів”, відповідно до потреб ідеології, та визначається суспільними умовами, нормами й принципами, що формуються або є прийнятими в даному суспільстві .

Боднаровича, що стояв під впливом Палієва. СУНМ розвинув жваву діяльність серед студентів та старших середньошкільників, зорганізувавши свої клітини не тільки у Львові, але й по інших західньоукраїнських містах. Але Осип Боднарович, ставши співредактором „Нового Часу”, що його почав видавати з ініціятиви УВО Дмитро Паліїв з співучастю Івана Тиктора як офіціяльного видавця, вступив під впливом Палієва в члени УНДО і почав робити заходи, щоб СУНМ з його органом „Смолоскипи” перетворити в секцію молоді УНДО. Ті заміри Боднаровича зустрілися з рішучим спротивом з боку інших членів Союзу. Осипа Боднаровича підтримував тільки М. Демкович-Добрянський. Підтримка для Боднаровича з боку Д. Палієва, який до 1928 р. був політичним референтом Крайової Команди УВО, та з боку полк. Романа Сушка, що був тоді Крайовим Комендантом УВО, – не допомогла. Члени СУНМ рішуче відкинули пропозицію перетворити їхню нелеґальну організацію на леґальну молодіжну прибудівку УНДО. Вони дотримувалися засади, що вже сама леґалізація політичної партії означає визнання польської окупаційної влади як державної влади західньоукраїнських земель, а цього СУНМ зовсім не думав робити

1. Морально-етичне виховання школярів (на прикладі педагогічної спадщини та діяльності західноукраїнських композиторів другої половини ХІХ століття)

2. Розвиток у старших дошкільників мовленнєво-комунікативних навичок розповіді

3. Морально-етичні аспекти підприємницької діяльності

4. Морально-етичні проблеми роману Генріха Белля "Більярд о пів на десяту"

5. Екологічне виховання дітей старшого дошкільного віку засобами авторської казки

6. Виховання самостійності дошкільників в образотворчій діяльності
7. Педагогічні умови виховання любові до Батьківщини у дітей дошкільного віку
8. Формування лексико-граматичної сторони мовлення у дітей старшого дошкільного віку із ЗНМ

9. Особливості розвитку емоційно-комунікативної діяльності у дітей старшого дошкільного віку із затримкою психічного розвитку

10. Реалізація формуючої індивідуалізації навчання монологічного мовлення учнів старших класів ліцеїв

11. Концепція морального виховання в початковій школі

12. Моральне виховання студентів

13. Моральне виховання учнівської молоді в Галичині кінця ХІХ початку ХХ століття

14. Виховання морально-ціннісних орієнтацій підлітків засобами творів світової художньої культури

15. Компенсация морального вреда

16. Использование библейских сюжетов в проектной деятельности учащихся старших классов средней школы (на примере немецкого языка)

Детский стиральный порошок "Ondalind", без фосфатов, 1,8 кг.
Экологически безопасный гранулированный стиральный порошок, гипоаллергенный, без фосфатов, без хлора, без запаха. Инновационная технология
655 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Средство для мытья посуды Finish "Power Powder", порошкообразное, 2,5 кг.
Средство для мытья посуды в посудомоечных машинах порошкообразное, начинает действовать сразу, устраняя даже самые сильные
718 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Цветные карандаши Color Peps, трехгранные, 12 цветов, в металлической коробке.
Яркие, насыщенные цвета, трехгранная форма для удобного захвата, прочный, легко затачиваемый корпус из древесины американской липы.
386 руб
Раздел: 7-12 цветов

17. Роль моральной оценки в характеристике героев "Тихого Дона" М. А. Шолохова

18. Тема судьбы в "Старшей Эдде"

19. Методы изучения музыкальных произведений крупной формы в старших классах общеобразовательной школы

20. Моральный (неимущественный ) вред

21. Половое воспитание и подготовка учеников к семейной жизни (Статеве виховання та підготовка учнів до сімейного життя)

22. Знакомство детей старшего дошкольного возраста с экзотическими плодовыми комнатными растениями (7 занятий)
23. Развитие речи детей старшего дошкольного возраста средствами малых форм фольклора
24. Использование проектной методики в преподавании иностранного языка по сквозной теме "Housing" на старшей ступени обучения в общеобразовательной школе

25. Развитие самооценки у заикающихся детей старшего дошкольного возраста

26. Развитие образной речи старших дошкольников на основе произведений и фольклорного жанра

27. Влияние родительских отношений на развитие и преодоление тревожности у детей старшего дошкольного возраста

28. Физическое воспитание школьников, средних и старших классов

29. Педагогический контроль за физической подготовленностью школьников старших классов

30. Отрицательные моменты «Японской модели» развития экономики в анализе бывшего советника Госдепартамента США по вопросом политики, старшего научного сотрудника Совета по международным отношениям Роберт А. Маннинг

31. Особенности этикета, нравственности, моральных принципов и быта народов языческой Руси

32. А. В. Вампилов и его пьеса «Старший сын»

Глобус Марса диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V, переключатель на шнуре; может
1338 руб
Раздел: Глобусы
Набор цветных гелевых ручек, 30 цветов.
Набор цветных гелевых ручек, 10 цветов с блестками, 5 цветов пастельных, 5 цветов - мультицвет, 10 цветов - гель. Размер ручки 15 см.
545 руб
Раздел: Цветные
Стерилизатор "Care" для микроволновой печи (на 3 бутылочки).
Стерилизатор Care предназначен для стерилизации детских бутылочек. С помощью данного устройства можно эффективно простерилизовать
1045 руб
Раздел: Стерилизаторы, сушилки

33. Использование аутентичных материалов при обучении аудированию на старшем этапе обучения

34. Формирование у детей старшего дошкольного возраста представлений о зимующих и перелетных птицах

35. Проектная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста

36. Виховання учнів у науковій літературі

37. Использование проектной методики в преподавании иностранного языка на старшей ступени обучения

38. Обучение и воспитание детей с ФФНР в старшей группе детского сада
39. Развитие творческого воображения, эмпатии детей старшего дошкольного возраста средствами изотеятельности
40. Эмоционально-эстетическое отношение к природе в рисунках старших дошкольников

41. Тема любви в творчестве А.И. Куприна: опыт изучения в старших классах

42. Виховання дитини як важливий етап розвитку особистості

43. Особенности личностного развития учащихся старших классов : проблемы и перспективы

44. Способы разрешения конфликтной ситуации в старшем школьном возрасте

45. Б.Раш: влияние физических причин на моральную способность

46. Моральные суждения школьников

47. Практические занятия по истории в старших классах

48. Как стать моральным уродом?

Дырокол на 2-3-4 отверстия, 10 листов, черный.
Дырокол на 2-3-4 отверстия. Расстояние между отверстиями регулируется. Толщина прокола: до 10 листов. Материал: металл. Цвет корпуса: черный.
547 руб
Раздел: Дыроколы
Настольная игра "Соображарий Junior".
Кто первый назовёт животное на «Л» или одежду на «Ш»? Что-то круглое на «З» или кусачее на «Р»? А может быть, три вещи на «Т», которые
490 руб
Раздел: Игры со словами
Фанты "Масло в огонь".
Это настолка для влюбленных пар с различным «стажем» отношений, подойдет в качестве презента на свадьбу или годовщину
1291 руб
Раздел: Игры для взрослых (18+)

49. Эмоциональные нарушения у детей старшего дошкольного возраста

50. Влияние средств массовой информации на уровень агрессивности детей старшего дошкольного возраста

51. Общая характеристика развития детей старшего дошкольного возраста

52. Навчальний експеримент у системі вивчення фізики в середній школі

53. Влияние игротренинга на двигательную активность детей старшего дошкольного возраста

54. Использование медико-биологических и компьютерных технологий в оценке состояния здоровья лиц старшего возраста
55. Моральность, религиозность, социальность в философии М. Вебера
56. Моральный смысл ограничения человеческого ума и расширение границ веры в философии И. Канта. Проблема звільнення людини і нації у творах мислителів Кирило-Мифодіївського товариства. Общественное сознание

57. Условия компенсации морального вреда (некоторые аспекты)

58. Моральный авторитет власти как условие общественной стабильности

59. Александр Дюма-старший

60. Юлия Старшая

61. Роль и значение информационно-воспитательной работы для формирования морально-психологической устойчивости военнослужащих

62. Опалы в Кубер-Педи - драгоценные камни с уникальной "искрой"

63. Моральный вред и его компенсация

64. Возмещение морального вреда

Набор для уборки Vileda "Ультрамат Изи Вринг" (швабра с телескопической ручкой + ведро с педальным.
Набор "Ультрамат Изи Вринг" состоит из плоской швабры с телескопической ручкой и ведра с педальным отжимом. Подходит для всех
6499 руб
Раздел: Швабры и наборы
Альбом для коллекционирования наклеек "Чемпионат мира по футболу FIFA 2018", с наклейками.
Альбом "Чемпионат мира по футболу FIFA 2018" - это место для хранения 682 коллекционных наклеек. Формат альбом: 232х270 мм. В
2749 руб
Раздел: Канцтовары, хобби
Набор мисок с крышками "Loraine", 6 предметов.
В наборе 3 миски с крышками. Материал: стекло. Крышка: полипропилен. Размер: 16 см, 18 см, 20,7 см. Объем: 370 мл, 650 мл, 1,0 л. Цвет:
923 руб
Раздел: Наборы

65. Моя душа - це хpам, чи купа цегли?

66. Китай. Старшая династия Хань

67. Александр Моисеевич Володин. Старшая сестра

68. Тема моральных обязательств в драме Ф. Шиллера «Разбойники»

69. Возмещение (компенсация) морального вреда

70. Моральный вред в трудовых отношениях
71. Использование дидактической игры в ознакомлении с окружающим детей старшего дошкольного возраста
72. Идеи гуманизации образования в процессе педагогической коррекции морального отчуждения студентов

73. Педагогические условия интеллектуалного развития старших дошкольников в процессе формирования математических представлений

74. Когда жена старше мужа

75. Методика развития силовых качеств учащихся старших классов по национальным прыжкам

76. Моральные нормы и совершенства

77. Важнейшие моральные и этические учения. Моисей

78. Етичні засади діяльності працівників прокуратури

79. Моральна культура особистості

80. Моральная философия И. Канта

Кувшин "Садовая ягода", 1200 мл.
Кувшин. Объем: 1200 мл. Материал: керамика.
512 руб
Раздел: Кувшины, графины
Багетная рама "Irma" (цвет: коричневый), 30x40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин на холсте, на картоне, а также вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда
504 руб
Раздел: Размер 30x40
Глобус политический, d=21 см.
Глобус политический. Диаметр - 21 см. На треугольной подставке.
394 руб
Раздел: Глобусы

81. Моральність і мораль

82. Моральные нормы в деловых отношениях

83. Отрицательный отбор и моральный риск на рынке страховых услуг

84. Кваліфікаційні та етичні вимоги до облікових працівників

85. Етична культура юриста

86. Компенсация морального вреда
87. Компенсация морального вреда
88. Компенсация морального вреда в трудовых отношениях

89. Моральный вред

90. Правовое регулирование компенсации морального вреда

91. Этика и морально-нравственные основы гражданской службы

92. Повторение на старшей ступени обучения иностранным языкам

93. Фразеологічні синоніми тематичної групи "старанно працювати" та основні вправи до їх засвоєння на старшому етапі навчання

94. Создание Конфедерации католических профсоюзов Канады. Моральные принципы и социальная практика начального периода

95. Морально-естетична культура та спілкування

96. Джейн Ейр Шарлотти Бронте як соціально-психологічний роман виховання

Ростомер говорящий "Ферма".
Новинка от Азбукварика – говорящий плакат-ростомер! Повесьте его на стену на нужной высоте – узнайте, как растёт ваш малыш. Кнопки на
482 руб
Раздел: Ростомеры
Рюкзачок дошкольный "Щенячий патруль", 23х19х8 см.
Легкий и компактный дошкольный рюкзачок - это красивый и удобный аксессуар для вашего ребенка. В его внутреннем отделении на молнии легко
693 руб
Раздел: Без наполнения
Набор посуды "Щенячий патруль", 3 предмета.
Посуда подходит для мытья в посудомоечной машине и использования в микроволновой печи. Яркая посуда с любимыми героями порадует малыша и
578 руб
Раздел: Наборы для кормления

97. Тема "втрачених ілюзій" в творах Оноре де Бальзака. "Втрачені ілюзії" та Гюстава Флобера "Виховання почуттів"

98. Соціально-етичний маркетинг

99. Дослідження механізму дії гіпервисокочастотного випромінювання на загоювання шкірних ран в експерименті


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.