Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Бухгалтерский учет Бухгалтерский учет

Облік доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки

Вступ Актуальність теми. В наш час не має жодної організації чи підприємства, яке б не ставило на меті досягнути максимального прибутку і отримати дохід від своєї діяльності. Кожне підприємство створює всі можливі умови для економічно вигідної роботи, з метою отримати більший дохід і зменшити витрати. Всі організації та підприємства, які існують в наш час виробляють продукцію, надають послуги та роботи, створюють товари, які потім реалізовуються на ринку збуту, після чого отримують дохід. Тому актуальність моєї теми «Облік доходів від реалізації продукції (товарів, послуг)» в даний час та і на протязі багатьох років має велике значення, через те що саме на це спрямована діяльність кожної установи. Мета курсової роботи полягає в дослідженні доходу від реалізації продукції (товарів, надання послуг), показати на прикладі підприємства, як здійснюється облік доходу від реалізації продукції (товарів, надання послуг). Завдання курсової роботи полягає в повному висвітленні даної теми, а зокрема розкрити поняття, завдання і значення доходу від реалізації продукції (товарів, надання послуг), розглянути його облік на рахунках підприємства, розкрити загальні умови та критерії визначення доходу від реалізації продукції (товарів, надання послуг), та показати, як відображається доход у фінансовій звітності підприємства. Об’єктом дослідження моєї курсової роботи є підприємство ВАТ «Київмлин», яке було засноване в 1894 році, характеристика підприємства, його організаційна структура, економічні показники та фінансовий стан підприємства. Предметом дослідження курсової роботи є доходу від реалізації продукції (товарів, надання послуг), його значення, структура, класифікація в бухгалтерському обліку, види доходу та облік на підприємствах. Інформаційна база дослідження курсової роботи – це вся спеціальна література, нормативно – правові джерела (закони України, положення, акти), які носять законодавчий характер, економічна література, конкретна література з бухгалтерського обліку, а також документи які характеризують діяльність і стан підприємства ВАТ «Київмлин» (статут підприємства, баланс, звіт про рух грошових коштів, звіт про фінансовий результат, звіт про власний капітал, примітки до річної фінансової звітності). 1. Економічний зміст доходів від реалізації продукції (товарів, надання послуг) Дохід, як економічна категорія Одним із важливих і принципових теоретичних питань економічної діяльності є визначення терміна «доходи». Як економічна категорія, доход в загальному розумінні означає потік грошових та інших надходжень за одиницю часу і складається з таких пофакторних елементів, як прибуток, заробітна плата, процент і рента. Величина доходу впливає на показник прибутку, який є основним фінансовим показником діяльності підприємства. Прибуток – це економічна категорія, що визначається як різниця між загальною виручкою і загальними витратами, або різниця між доходами і витратами. Виручка означає суму грошей, отриману від продажу продукції, виконаних робіт чи наданих послуг; розраховується способом множення ціни товару на кількість його реалізованих одиниць.

Витрати – це сума спожитих на виробництво товарів, робіт і послуг факторів виробництва (ресурсів). Деякі вчені економічної теорії дають такі визначення терміну «доходи»: Доходи – це певна кількість грошових коштів, матеріальних благ чи послуг, отриманих фізичною особою, підприємством чи економікою в цілому за певний проміжок часу. Доходи – у широкому розумінні розглядаються, як грошові та натуральні надходження до суб’єктів господарського життя. Доходи, у вузькому значенні – це потік грошових надходжень за одиницю часу (годину, тиждень, місяць, рік). Доходи – це різниця між виручкою від реалізації продукції, товарів, та надання послуг і вартістю матеріальних витрат на виробництво та збут продукції. Доходи, як політико-економічна категорія представляють собою певну суму грошових коштів та матеріальних благ і послуг отриманих у процесі виконання економічних функцій домогосподарств, з приводу отримання яких виникають відносини приватної власності у всіх сферах суспільного відтворення. В економічній теорії дуже добре висвітлюється питання доходів споживчого призначення, доходів від власності, доходів підприємства, сімейних доходів. Поняття «доходи», як широка економічна категорія досліджувалась на протязі всієї історії становлення економіки. Так поняття «доходи» досліджували різні вченні в різні періоди історії. Деякі поняття наведенні в таблиці 1.1. Таблиця 1.1. Погляди західних вчених різних років на поняття «доходи» № з/п Автор Визначення 1. А. Сміт (1723–1790 рр.) Визначив види доходів: рента заробітна плата, прибуток. Дохід, як заробітна плата залежить від рівня національного багатства країни. Дохід, як прибуток на капітал визначається вартістю використаних на справу капіталу, і буває більшим або меншим залежно від розмірів цього капіталу. 2. Й.А. Шумпетер (1883–1950 рр.) Дохід – це винагорода за нововведення. Його отримує той хто раніше за всіх використовує нововведення. 3. Дж.М. Кейнс (1883–1946 рр.) Досліджував перерозподіл доходів в інтересах соціальної групи, які отримують найбільш низькі доходи. 4. М. Фрідмен (нар. у 1912 р.) Створив концепцію перманентного доходу – це такий дохід, який споживач очікує отримувати протягом досить тривалого часу. Отже, з таблиці ми бачимо, що поняття «доход» досліджують ще з давніх давен. Кожний з вчених по різному трактує це поняття, створюючи і обґрунтовуючи доведення в своїх концепціях та працях. В бухгалтерському обліку доход відображається, як збільшення економічних вигід у вигляді надходження активів або зменшення зобов’язань, які призводять до зростання власного капіталу. Саме так і трактують це поняття більшість вчених, воно зазначене в П(С) БО 15 «Дохід» від 29 листопада 1999 р. №290. Як саме трактують це поняття вчені XX ст. наведено в таблиці 1.2. Таблиця 1.2. Визначення поняття доход в бухгалтерському обліку № з/п Автор Визначення 1. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України. Підр. для студентів економ. спец. вищ. навч. закладів – 6 те видання К.:А.С.К 2004 р. Доходи – це збільшення економічних вигід у вигляді надходження активів або зменшення зобов’язань, які призводять до зростання власного капіталу (крім зростання капіталу за рахунок внесків власників).

2. Кобилянська А. І. Фіна-нсовий облік. Навч. пос. – К.: Знання 2004 р. Дохід є надходженням економічних вигід, які виникають у результаті діяльності підприємства у вигляді виручки від реалізації продукції (товарів, послуг), гонорарів, відсотків, дивідендів, тощо. 3. Сопко В. Бухгалтерський облік: Навч. посіб. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2000 р. Дохід означає валовий приплив (надходження) економічної вигоди протягом звітного періоду, який виникає у процесі звичайної діяльності підприємства. 4 Гладких Т.В. Фінансовий облік. Навч. посіб. – К.: Центр навчальної літератури 2007 р. Доходи – це збільшення економічних вигід у вигляді надходження активів або зменшення зобов’язань, які призводять до зростання власного капіталу (крім зростання капіталу за рахунок внесків власників) за звітний період. 5 Лишеленко О.В. Бухгалтерський фінансовий облік. Навч. посібник Київ: Вид – во «Центр учбової літератури» 2003 р. Дохід визначається під час збільшення активу або зменшення зобов’язань, що зумовлює зростання власного капіталу (крім зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства), за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена. Отже, з наведеної таблиці ми бачимо, що поняття «доходи» різні науковці однаково визначають, згідно з П(С) БО 15. Також при фінансовій оцінці доходу та побудові бухгалтерського обліку визначають два різновиди доходу: валовий та чистий. Валовий дохід містить у собі економічну вигоду, яку підприємство одержало (або має одержати). Суми, які утримуються у формі податків (акцизний збір, податок на додану вартість тощо), не приносять економічної вигоди. Тому вони виключаються з валового доходу та завершують процес формування чистого доходу. Чистий дохід – це зменшений валовий дохід на економічні елементи, які визначені законодавчо. До чистого доходу не включаються суми, які отримують від імені третьої сторони, податок на додану вартість, акциз, мито, будь-які надані торговельні знижки тощо. Отже, справжнім доходом є чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), який розраховується шляхом вирахування з доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), податку на додану вартість, акцизного збору, інших зборів або податків з обороту та інших вирахувань з доходу . Також всі визнані доходи у бухгалтерському обліку класифікують за такими групами : Група 1. «Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг)» (рах. №70) відноситься загальний дохід (виручка від реалізації продукції, товарів, робіт або послуг, тобто без вирахування наданих знижок, повернення проданих товарів та непрямих податків (податку на додану вартість акцизного збору тощо). Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) визначається шляхом вирахування з доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) відповідних податків, зборів, знижок тощо. Група 2. «Інший операційний дохід» (рах. №71) – відносяться суми інших доходів від операційної діяльності підприємства, крім доходу(виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг): дохід від операційної оренди активів: дохід від операційних курсових різниць; відшкодування раніше списаних активів; дохід від реалізації оборотних активів (крім фінансових інвестицій) тощо.

Но надо понимать, что вред обществу в целом и тем или иным людям персонально может наносить не только преступная в общепринятом смысле деятельность и получение доходов из неё, но и расходы, связанные с производством, покупкой и потреблением определённых видов продукции и услуг даже при нравственно-этической безупречности источников доходов как таковых. При этом: · какие-то виды продукции (товаров и услуг) могут быть вредоносны сами по себе как таковые [109]; · по отношению к каким-то другим видам продукции (товаров и услуг) вредоносным может быть их потребление, в количествах меньших либо больших, нежели некоторые биологически и общественно допустимые — безопасные — уровни [110]; · какие-то виды продукции (товаров и услуг) вредоносны, если их качество (стандарт которому они соответствуют либо не соответствуют) или качество организации и технологий, на основе которых они производятся и обслуживаются в период их жизненного цикла, неоправданно низко либо избыточно высоко [111]. Иными словами все потребности людей и всё производство и распределение, ориентированные на удовлетворение потребностей, могут быть отнесены к одному из двух классов: · ПЕРВЫЙ: биологически допустимые демографически обусловленные потребности — соответствуют здоровому образу жизни в преемственности поколений населения и биоценозов в регионах, где протекает жизнь и деятельность людей и обществ

1. Організація обліку реалізації сільськогосподарської продукції, робіт і послуг

2. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

3. Організація обліку і аудиту виробництва продукції свинарства у ТОВ "Агрофірма "Колос"

4. Аналіз реалізації продукції та прибутку від реалізації

5. Вдосконалення організації бухгалтерського обліку на ТОВ "СКОП"

6. Етапи організації бухгалтерського обліку
7. Організація облікового процесу на підприємстві
8. Організація обліку

9. Організація обліку в Франції та Люксембурзі

10. Організація обліку власного капіталу підприємства України

11. Організація обліку на підприємствах малого бізнесу

12. Організація обліку на підприємстві ТОВ "ВІРКО"

13. Організація обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість в Державному комунальному підприємстві "Шляхрембуд"

14. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві

15. Поняття документу та діловодства в бухгалтерському обліку

16. Автоматизована реєстрація і облік автомобілей

Кружка "Лучшая Бабушка в мире", с рисунком.
Качественные керамические кружки с оригинальным рисунком, выполненным в процессе производства (подглазурное нанесение). Упаковка: белый
372 руб
Раздел: Кружки
Пистолет с мыльными пузырями "Щенячий патруль", со звуком.
Пистолет с мыльными пузырями "Щенячий патруль" от компании 1 Toy обязательно порадует поклонников знаменитого одноименного
371 руб
Раздел: Щенячий патруль (Paw Patrol)
Универсальные сменные пакеты для дорожного горшка, 15 штук.
Отправляясь с ребенком в путешествие, важно позаботиться о том, чтобы под рукой всегда был горшок для малыша. С дорожными горшками
328 руб
Раздел: Прочие

17. Організація обліку на торгівельному підприємстві

18. Основні етапи організації податкового обліку на підприємстві

19. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

20. Основні організаційні заходи стабілізації виробництва та формування ринку зерна

21. Порядок розгляду реєстрації інвестиційних та інноваційних проектів, що реалізуються за пріоритетними напрямами діяльності технологічних парків

22. Організаційні форми інноваційної діяльності
23. Методика формування ігрової діяльності у молодших школярів на уроках образотворчого мистецтва
24. Організація продуктивної самостійної діяльності молодших школярів у навчальному процесі сучасної початкової школи

25. Дослідження технічного рівня та тенденцій розвитку розточувального інструменту з розробкою матеріалів заявки, комерціалізація прав на винахід

26. Основні засади організації соціальної роботи з дітьми-інвалідами

27. Джерела формування доходів місцевого бюджету (на прикладі місцевого бюджету м. Дніпропетровська)

28. Фіксований податок та особливості оподаткування доходів громадян, які займаються підприємницькою діяльністю

29. Автономна нейропатія у хворих цукровим діабетом 1 типу: риски, течія, діагностика і лікування

30. Міжнародні економічні організації та їх роль в інтернаціоналізації виробництва

31. Обгрунтування раціональних форм посередницької діяльності в зовнішньоекономічній діяльності підприємств (на прикладі ТОВ "УКР-ПАК", м. Біла Церков)

32. Облік реалізації продукції (робіт, послуг) та розрахунків з покупцями та замовниками

Дополнительный набор "Магнитные истории. В гостях у сказки".
Игра разработана художником и дизайнером Ольга Тихопой. В комплект входят четыре сказки и четыре комплекта сказочных героев. Настоящий
323 руб
Раздел: Магнитный театр
Мебель для кукол "Столовая Конфетти".
Столовая "Конфетти" - это игровой набор, состоящий из стола, четырех стульев, а также посуды: бокалов, тарелок, столовых
463 руб
Раздел: Кухни, столовые
Кольцедержатель "Дерево с оленем", большой, белый.
Стильный аксессуар в виде фигурки оленя с ветвящимися рогами – держатель для украшений, - выполнен из прочного пластика двух классических
494 руб
Раздел: Подставки для украшений

33. Контроль і ревізія виробничої діяльності та реалізації продукції, робіт і послуг

34. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

35. Шляхи вдосконалення організації обліку виробництва продукції свинарства на прикладі ТОВ "Агрофірми "Колос"

36. Организационно экономические резервы повышения эфективности производства продукции в мясном скотоводстве на примере колхоза им. Чапаева Ульяновской обл.

37. Бухгалтерський облік в системі управління господарською діяльністю

38. Облік, контроль та аналіз формування прибутку підприємства та розрахунок з бюджетом його оподаткуванн
39. Синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства
40. Діюча практика обліку операцій з векселями

41. Облік готової продукції і виробничих запасів, МШП

42. Іноземний досвід ведення бухгалтерського обліку

43. Методичні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати виробництва, визначені П(С)БО 16 "Витрати". Вимоги до визначення та оцінки витрат, облік за елементами, відображення у фінансовій звітності

44. Облік витрат за видами діяльності

45. Облік витрат та собівартості продукції технічних культур та шляхи їх зниження

46. Облік готової продукції

47. Облік зовнішньоекономічної діяльності

48. Облік кредитних операцій в зовнішньоекономічній діяльності

Доска магнитно-маркерная "ECO", деревянная рамка, 40х60 см.
Поверхность доски предназначена для письма и рисования маркерами и закрепления информации магнитами. Универсальное интерьерное решение для
953 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Настольная игра "Каркассон. Королевский подарок".
Размеренная жизнь феодальных владений в окрестностях Каркассона привлекает множество людей со всех уголков Франции. В городах ведётся
1990 руб
Раздел: Классические игры
Детская горка, цвет: зелёный/красный, скат 140 см.
Для активного летнего отдыха вам пригодится пластиковая горка Долони. Горка изготовлена из яркого пластика и украсит любую детскую комнату
2200 руб
Раздел: Горки

49. Облік собівартості продукції рослинництва

50. Організація бухгалтерського обліку в Австралії і Данії

51. Організація бухгалтерського обліку в Пакистані та Фінляндії

52. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

53. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

54. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві ТзОВ "Авто-Лайф"
55. Організація бухгалтерського обліку у Франції та Китаї
56. Організація складського обліку запасів в установах

57. Організація управлінського обліку

58. Організація фінансового обліку розрахунків з дебіторами відповідно до П(С)БО

59. Системи обліку в бюджетних організаціях (меморіально-ордерна система)

60. Судово-бухгалтерська експертиза операцій з виробництва, реалізації і собівартості сільськогосподарської продукції

61. Аудит обліку готової продукції та порядок проведення аудиторської перевірки на підприємстві громадського харчування

62. Автоматизований облік надходження, зберігання і збуту продукції на товарній базі

63. Розробка облікової системи організації на прикладі Microsoft Access

64. Сучасні вимоги до формування та реалізації ефективної маркетингової стратегії

Доска магнитно-маркерная "ECO", деревянная рамка, 40х60 см.
Поверхность доски предназначена для письма и рисования маркерами и закрепления информации магнитами. Универсальное интерьерное решение для
953 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Настольная игра "Каркассон. Королевский подарок".
Размеренная жизнь феодальных владений в окрестностях Каркассона привлекает множество людей со всех уголков Франции. В городах ведётся
1990 руб
Раздел: Классические игры
Детская горка, цвет: зелёный/красный, скат 140 см.
Для активного летнего отдыха вам пригодится пластиковая горка Долони. Горка изготовлена из яркого пластика и украсит любую детскую комнату
2200 руб
Раздел: Горки

65. Молекулярні механізми реалізації нейротропної дії вітаміну РР та його біологічно активних похідних

66. Регламентація діяльності облікових працівників

67. Реалізація шляхів естетичного виховання першокласників у процесі формування каліграфічної навички

68. Аналіз фінансових результатів від реалізації зернових культур

69. Аналіз виробництва та реалізації продукції

70. Організація бухгалтерського обліку
71. Розробка бізнес-плану реалізації проекту по випуску нової продукції на ВАТ "Іскра"
72. Информационная система (ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ)

73. Принципы раcпределения власти, его необходимость и механизм реализации (Принципи поділу Влади, його необхідність і механізм реалізації)

74. ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ (на прикладі ПП "Біомед")

75. Раз­бор рас­ска­за Л. Ан­д­рее­ва "В тумане"

76. Реалізація функцій менеджменту на підприємствах залізничного транспорту

77. Станция ТО и ремонта автомобилей для Льговского р-на Курской обл.

78. Фінансова санація та стабілізація діяльності підприємства

79. Облік робочого часу працівника

80. Інвентаризація основних засобів і облік її результатів, складання аудиторського висновку

Точилка для кухонных ножей.
Точилка электрическая – это прибор, который сделает вашу жизнь проще. Острый угол заточки позволяет быстро и без усилий сделать острыми
725 руб
Раздел: Точилки для ножей
Табурет-подставка.
Простой, компактный и безопасный для вас и вашего ребенка табурет-подставка. Оригинальная форма в сочетании с рельефной поверхностью
306 руб
Раздел: Подставки под ноги
Машинка "Бибикар (Bibicar)" с полиуретановыми колесами, зеленая.
Эта модель оснащена улучшенными колесами, выполненными из высококачественного полиуретана. Теперь езда на этой удивительной машинке стала
2650 руб
Раздел: Каталки

81. Облік валютних коштів, повязаних з рухом статутного капіталу

82. Облік грошових коштів

83. Облік нематеріальних активів

84. Особливості обліку на підприємстві роздрібної торгівлі – платника єдиного податку

85. Склад і класифікація об’єктів бухгалтерського обліку в комерційному банку

86. Реалізація формуючої індивідуалізації навчання монологічного мовлення учнів старших класів ліцеїв
87. Нормативне регулювання формування, перестрахування та витрачення коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань
88. Організація діяльності "ПриватБанку"

89. Поточні рахунки і облік розрахункових операцій

90. Особливості вирощування кореневласних саджанців обліпихи в умовах правобережного лісостепу України

91. Технологія післязбиральної обробки, реалізації, переробки сільськогосподарських продуктів

92. Бухгалтерський облік

93. Бухгалтерський облік

94. Бухгалтерський облік в бюджетних установах

95. Бухгалтерський облік на сільськогосподарському підприємстві

96. Бухгалтерський облік у туризмі і готельному господарстві

Карандаши цветные "Artist", 24 цвета.
Количество цветов: 24. Толщина линии: 3 мм. Мягкое письмо. Высокое качество.
380 руб
Раздел: 13-24 цвета
Кольцедержатель "Дерево с оленем", малый, белый.
Стильный аксессуар в виде фигурки оленя с ветвящимися рогами – держатель для украшений, - выполнен из прочного пластика двух классических
375 руб
Раздел: Подставки для украшений
Детский велосипед Jaguar трехколесный (цвет: розовый).
Детский трехколесный велосипед для малышей от 1 года до 3 лет. Трехколесный велосипед колясочного типа с музыкально-световой кнопкой.
1800 руб
Раздел: Трехколесные

97. Вибір автоматизованої програми для ведення бухгалтерського обліку на підприємстві

98. Вибуття запасів: оцінка та відображення в обліку

99. Готельні послуги: документація та облік


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.