Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Банковское дело и кредитование Банковское дело и кредитование

Банківська система України

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки

Таврійська державна агротехнічна академія Кафедра “ Аналіз і фінанси” Банківська система України Виконала Пальцева С.В. Перевірила Радченко Н.Г. м. Мелітополь 2005р Банківська система України очолюється та регулюється Національним банком України, який є головним її елементом. Національний банк України є центральним банком Украї­ни, особливим центральним органом державного управління, юридичний статус, завдання, функції повноваження і принци­пи організації якого визначаються Конституцією України, За­коном України «Про Національний банк України» та іншими законами України. Національний банк має статутний капітал, що е державною власністю. Розмір статутного капіталу становить 10 мільйонів гривень. Розмір статутного капіталу може бути змінений за рішен­ням Ради Національного банку. Джерелами формування статут­ного капіталу Національного банку є доходи його кошторису, а при необхідності — Державний бюджет України. Відповідно до ст.; 4 Закону України «Про Національний банк України», Національний банк є економічно самостійним орга­ном, який здійснює видатки за рахунок власних доходів у межах затвердженого кошторису, а у визначених цим законом випад­ках — також за рахунок Державного бюджету України. Націо­нальний банк є юридичною особою, має відокремлене майно, що є об'єктом права державної власності і перебуває у його пе­вному господарському віданні. Національний банк не відпові­дає за зобов'язаннями органів державної влади, а органи дер­жавної влади не відповідають за зобов'язаннями Національного банку, крім випадків, коли вони добровільно беруть на себе такі зобов'язання. Національний банк не відповідає за зобов'язан­нями інших банків, а інші банки не відповідають за зобов'язан­нями Національного банку, крім випадків, коли вони добро­вільно беруть на себе такі зобов'язання. Національний банк може відкривати свої установи, філії та представництва в Україні, а також представництва за її межами. Національний банк, його установи, філії та представництва ма­ють печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням. Національний банк України не має за мету одержання при­бутку. Плановані доходи та витрати Національного банку відоб­ражаються в кошторисі його доходів і витрат. Кошторис доходів та витрат повинен забезпечувати можливість виконання Націо­нальним банком його функцій, встановлених Конституцією Ук­раїни та Законом України «Про Національний банк України». Національний банк за підсумками року у разі перевищення кошторисних доходів над кошторисними витратами, затвердже­ними на поточний бюджетний рік, вносить до Державного бюд­жету України наступного за звітним року позитивну різницю на покриття дефіциту бюджету, а перевищення витрат над дохода­ми відшкодовується за рахунок Державного бюджету України наступного за звітним року. Планування і облік доходів та видатків, а також формування фондів та резервів Національне банку здійснюються згідно з положенням, що затверджується Радою Національного банку України. Національний банк України як суб'єкт правовідносин наді­лений специфічним правом — правом законодавчої ініціативи.

Дане право закріплене у от. 93 Конституції України. Особливо потрібно звернути увагу на те, що, відповідно до ст. 56 Закону України «Про Національний банк України», Національний банк видає нормативно-правові акти з питань, віднесених до його повноважень, які є обов'язковими для органів державної влади і органів місцевого самоврядування, банків, підприємств, органі­зацій та установ незалежно від форм власності, а також для фізич­них осіб. Нормативно-правові акти Національного банку ви­даються у формі постанов Правління Національного банку, а також інструкцій, положень, правил, що затверджуються поста­новами Правління Національного банку. Вони не можуть супе­речити законам України та іншим законодавчим актам України і не мають зворотної сили, крім випадків, коли вони згідно з за­коном пом'якшують або скасовують відповідальність. Нормативно-правові акти Національного банку підлягають обов'язковій державній реєстрації в Міністерстві юстиції Украї­ни та набирають чинності відповідно до законодавства України. Нормативно-правові акти Національного банку можуть бути оскаржені відповідно до законодавства України. Використовуючи надане йому законом право, Національний банк України активно займається нормо творчою діяльністю, готуючи інструкції, положення, вказівки та інші документи нор­мативного характеру, і заповнює ними прогалини в правовому середовищі функціонування банківської системи. За час існу­вання Національного банку України прийнято близько 600 до­кументів нормативного характеру. На сьогодні чинними є більш як 250. Національний банк України регулює діяльність банківської системи в цілому, організовує і здійснює міжбанківські розра­хунки, має монопольне право на випуск в обіг грошей, уста­новлює курс грошової одиниці відповідно до-валют інших країн, створює та забезпечує діяльність державної скарбниці України. Діяльність Національного банку України спрямована на за­безпечення єдиної державної політики в галузі грошового обігу, кредитування, фінансування і розрахунків у господарстві. Відповідно до ст. 51 Закону України «Про Національний банк України», Національний банк підзвітний Президенту України та Верховній Раді України в межах їх конституційних повноважень. Підзвітність означає: 1) призначення на посаду та звільнення з посади Голови Національного банку Верховною Радою України за поданням Президента України; 2) призначення та звільнення Президентом Україні; поло­вини складу Ради Національного банку; 3) призначення та звільнення Верховною Радою України половини складу Ради Національного банку; 4) доповідь Голови Національного банку Верховній Раді України про діяльність Національного банку; 5) надання Президенту України та Верховній Раді України двічі на рік Інформації про стан грошово-кредитного ринку в державі. Крім того, відповідно до ст. 52 Закону України «Про Націо­нальний банк України», Національний банк та Кабінет Міністрів України проводять взаємні консультації з питань грошово-кре­дитної політики, розробки і здійснення загальнодержавної про­грами економічного та соціального розвитку. Національний банк на запит Кабінету Міністрів України надає інформацію щодо монетарних процесів.

Кабінет Міністрів України, міністерства та інші центральні .органи виконавчої влади на запит Націо­нального банку надають інформацію, що має вплив на стан пла­тіжного балансу. Національний банк підтримує економічну політику Кабіне­ту Міністрів України, якщо вона не суперечить забезпеченню стабільності грошової одиниці України. Голова Національного банку або за його дорученням одні; із його заступників можуть брати участь у засіданнях Кабінету Міністрів України з правом дорадчого голосу. У засіданнях Правління Національного банку можуть брати участь члени Кабінету Міністрів України з правом дорадчого голосу. Відповідно до чинних нормативних актів України, Націо­нальний банк виконує традиційні функції, характерні для банку, який очолює банківську систему держави. Проаналізуємо функції Національного банку Ук­раїни. Центральний банк. Ця функція реалізується Національним банком України відповідно до: ст. 99 Конституції України, де передбачено, що забезпечення стабільності грошової одиниці є основною функцією Централь­ного банку держави — Національного банку України; ст., 100 Конституції України, де передбачено, що Рада На­ціонального банку України розробляє основні засади грошово-кредитної політики та здійснює. контроль за її проведенням; п. 11 ст. 7 Закону України «Про Національний банк Украї­ни», де передбачено, що Національний банк представляє інте­реси України у відносинах з центральними банками інших країн, у міжнародних банках та інших кредитних установах, де міжна­родне співробітництво передбачено на рівні центральних-банків; п. 5 ст. 15 Закону України «Про Національний банк Украї­ни», де передбачено, що Національний банк України встанов­лює порядок надання ліцензій на ведення банківських операцій, а також інших ліцензій у випадках та за процедурою, передбаче­них законом; п. 9 ст. 7 Закону Україні; Про Національний банк Украї­ни», де передбачено, що Національний банк України веде Реєстр банків, їх філій та представництв, валютних бірж і фінансово-кредитних установ, здійснює ліцензування банківської діяльності та операцій у передбачених законами випадках; ст. 2 Закону України «Про Національний банк України», де передбачено, що Національний банк України є центральним банком держави та особливим центральним органом державно­го управління; ст. 62 Закону України «Про Національний банк України», де передбачено, що Національний банк України у разі порушення комерційним банком банківського законодавства, проведення ризикових операцій, що загрожує їх платоспроможності та інте­ресам вкладників і кредиторів, застосовує адекватні допущено­му порушенню заходи впливу. Емісійний центр. Ця функція реалізується Національним бан­ком України відповідно до: п. 1 ст. 15 Закону України «Про Національний банк Украї­ни», де передбачено, що Правління Національного банку Украї­ни приймає рішення про емісію валюти України та вилучення з обігу банкнот і монет; ст. 34 Закону України «Про Національний банк України», де передбачено, що виключне право введення в обіг (емісія) гривні і розмінної монети, організація їх обігу та вилучення з обігу на­лежить Національному банку; положення про Банкнотну фабрику при Національному банку України, де передбачено, що Банкнотна фабрика є окремим підрозділом Національного банку, який займається вирішенням питань, пов'язаних з виготовленням національної валюти.

Матюкайтеся укранською! Теоретична розвдка в добряче пдзабуту й занедбану практиками царину укрансько брудно лайки, а також деяк настанови з  вживання Нацональне самоусвдомлення укранцв зроста. Це помтно у Кив укранську мову чути дедал частше. Багато людей, особливо з-помж нтелAенц, перейшло на укранську. ¶ зткнулося з виразними труднощами. Адже творчий процес немислимий без смачного матюка. Оте саме «бля» та нш вдшлфован щоденним ужитком перли так стимулюють нтелектуальну дяльнсть! А тут раптом виявляться, що матюки явище «стнно руско». Як же бути свдомому патротов? Наш народ, слава Богу, ма доробок  в цй царин. Хоч  не такий значний, як у братв, але дещо . Система укрансько лайки Aрунтуться геть на нших засадах, анж лайка московська. Кацапськ матюки сексоцентричн або ж вдгентальн. В основ х статевий акт, часто збочений, органи, що беруть у ньому участь, та особи, як мають т чи нш сексуальн характеристики. Матюки укранськ копроректального типу, вони повязан з актом дефекац з ефекторним органом та продуктом цього акту

1. Банківська система України

2. Банківська система України

3. Банківська система України та проблеми її реформування

4. Банківська система України

5. Формування та розвиток банківської системи України

6. Банковская система Украины, ее роль при переходе к рынку (БанкЁвська система Укра©ни Ё ©© роль в переходЁ до ринку)
7. Судова система України
8. Банківська система

9. Банківська система та пропозиція грошей

10. Банківське право України: Нормативно-правове регулювання та особливості

11. Місце правової системи України серед правових систем світу

12. Правова система України

13. Судова система України

14. Виборча система України: сучасний стан і перспектива розвитку

15. Партійна система України. Політичний маркетинг

16. Бюджетна система України

Набор чернографитных карандашей для правшей STABILO EASYgraph, 2 штуки.
Первые трехгранные чернографитные карандаши, специально разработанные для левшей и для правшей. Твердость - HB. Карандаши позволяют
347 руб
Раздел: Чернографитные
Фломастеры. CARIOCA, 36 цветов.
Количество цветов: 36. Толщина корпуса: стандартная. Длина корпуса с колпачком: 146 мм. Форма корпуса: круглая. Тип наконечника:
379 руб
Раздел: Более 24 цветов
Шкатулка Jardin D'Ete "Розовая глазурь", 11x10x8 см.
Шкатулка Jardin D’ete превосходно подойдет для хранения украшений. Она исполнена из стекла и металла. Шкатулка сочетает в себе
1077 руб
Раздел: Шкатулки для украшений

17. Бюджетна система України: стан, перспективи розвитку

18. Державний бюджет і бюджетна система України в умовах виходу з фінансової кризи

19. Фінансова система України

20. Види грошей. Кредитні гроші. Кредитна система України. Функції та операції Центрального банку

21. Особливості та проблеми використання системи електронних платежів "Клієнт-Банк" на підприємствах України

22. Організаційна система управління природокористуванням України
23. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України
24. Методики оцінки фінансового стану банків України

25. Національний банк України

26. Національний банк України та особливості його функціонування

27. Фінансова складова діяльності Погребищенського відділення ВАТ "Державний ощадний банк України"

28. Державний ощадний банк України

29. Діяльність Пенсійного фонду України та фінансові проблеми вдосконаленні системи пенсійного забезпечення

30. Поняття, функції та система трудового права України

31. Інформаційна (автоматизована) система в Держказначействі України

32. Київська державна науково-педагогічна бібліотека України ім. В.О. Сухомлинського

Качели подвесные детские.
Изготовлены из полипропилена. Для детей старше 3 лет, весом до 25 кг. Перед использованием необходимо убедиться в надежном закреплении
452 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Табурет "Плетенка" складной (большой).
Табурет, сделанный из пластмассы высокого качества. Ширина: 310 мм. Длина: 270 мм. Высота: 445 мм. Размеры сидения: длина - 230 мм, ширина
450 руб
Раздел: Стульчики
Шкатулка-фолиант "Книга Соломона", 21x13x5 см.
Шкатулка-фолиант выполнена в виде старой книги. Обложка шкатулки выполнена из кожзаменителя. Такая шкатулка послужит оригинальным, а
677 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные

33. Глобальні та регіональні системи безпеки: перспективна роль України

34. Стандарти системи освіти України та Великої Британії

35. Історія становлення митної системи на теренах України

36. Автоматизована інформаційно-аналітична система Міністерства фінансів України

37. Грошова система Російської імперії на теренах України у XVIII-XIX столітті

38. Нецінові фактори, недискреційна фіскальна політика, соціальний захист. Центральний банк України
39. Атомна енергетика України і РПС
40. Народный депутат Украины (Народний депутат України)

41. Громадянство України

42. Кримінальний кодекс України (Проект криминального кодекса Украины, варианты 1998-2001гг.)

43. Гетьманство України: Богдан Хмельницький (Гетманство Украины. Богдан Хмельницкий)

44. Коммерческий банк и система денежных расчетов

45. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

46. Історія України

47. Історія соборності України

48. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

Щетка-сметка для снега со скребком, автомобильная, 850 мм.
Усиленная рукоятка из алюминиевого сплава с удлиненным мягким держателем. Густая распушенная щетина для бережной очистки снега с
521 руб
Раздел: Автомобильные щетки, скребки
Этажерка для обуви разборная, 4 полки, 660x280x700 мм.
Модель предназначена для хранения обуви в прихожей. Она придется особенно кстати, если у вас малогабаритная квартира: она займет минимум
1102 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Стрейч-пленка для ручной упаковки, вес 1 кг, 17 мкм, 45 см x 140 метров.
Прозрачная стрейч-пленка для ручной упаковки применяется в быту, на производстве, в офисе, магазине. Изготовлена из прочного полиэтилена,
351 руб
Раздел: Плёнка пищевая

49. Господарство України періоду утвердження капіталізму

50. Походження людини та її поява на території України

51. Історія держави та права України

52. Культура України в 30-х рока

53. Аналіз сучасного стану економічної співпраці України з західноєвропейськими державами і розробка шляхів її поширення

54. Закон про зовнішньоекономічну діяьність України
55. Податкова політика України
56. Олігополія. Антимонопольне законодавство України

57. Основні напрямки зовнішньої політики України

58. Господарське право України

59. Конституційний суд України

60. Цивільне право України

61. Суверенітет України

62. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

63. Проект кримінального кодекса України

64. Бюджетна ситема України

Брелок "FIFA 2018. Забивака. Фристайл!".
Брелок с символикой чемпионата мира FIFA 2018. Материал: ПВХ.
348 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Набор цветных карандашей для правшей STABILO EASYcolors, 12 штук c точилкой.
В наборе 12 цветных карандашей + точилка. Первые трехгранные цветные карандаши, специально разработанные для левшей и для правшей. •
1771 руб
Раздел: 7-12 цветов
Сухой бассейн "Крокодил" + 50 шаров.
В комплекте: надувная площадка, 50 пластиковых шариков разного цвета диаметром 6 см. Материал: ПВХ пленка, пластмасса. Размер игрушки:
1813 руб
Раздел: Батуты, надувные центры

65. Державний бюджет України і бюджетне право

66. Сбалансованість бюджета України

67. Історія розвитку садово-паркового мистецтва на території України

68. 3 найбільш визначні події у економічному (зовнішньоекономічному) житті України у 2004 -2005 роках

69. Інтеграція України у світове господарство

70. Використання трудових ресурсів Західної України
71. Міжнародний ринок туристичних послуг України
72. Місце України в світовому сільському господарстві. Шляхи переходу до ринкової економіки

73. Особливості перехідної економіки України

74. Роль і значення АПК для господарства України

75. Авіаційний транспорт України

76. Чорна металургія України

77. Проблема інвестування єкономіки України за рахунок внутрішніх резервів

78. Банківська справа

79. Механізм кредитування банками України

80. Стан співробітництва України з Міжнародним валютним фондом

Антимоскитная сетка для дверного проема, 2.1x1.0 м (арт. CF84-136).
Антимоскитная сетка предназначена для размещения на дверном проеме у Вас дома или на даче. Сетка выполнена в виде занавесок, оснащена
444 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Игра "Русское лото", деревянное.
В состав Русского лото входят: деревянные бочонки - 90 шт, тканевый мешок, карточки из картона - 24 шт, пластмассовые жетоны - 100 шт, инструкция.
538 руб
Раздел: Лото
Бумага "Color Copy" А4, белая, 150 листов.
Плотность: 280 г/м2. В пачке 150 листов. Белизна CIE 168%. Многофункциональная матовая бумага высшего качества без покрытия для создания
680 руб
Раздел: Формата А4 и меньше

81. Інформаційна політика України

82. Конституційні засади виконавчої влади України

83. шпори з цивільного права України

84. Розвиток та розміщення залізничного транспорту України

85. Дохристиянські вірування слов’ян на теренах України

86. Хімічна промисловість України
87. Чорна i кольорова металургія України
88. Населення України, його динаміка, структура та особливості розміщиння

89. Законодавство України про військову службу

90. Банківська і страхова справа

91. Діяльність уряду України в галузі екології

92. Гетьманство України: Богдан Ххмельницький

93. Входження Північного Причорномор’я Криму та Правобережної України до складу Росії укр

94. Социум как система /Укр./

95. Збройні сили України в період національно-визвольної боротьби 1917—1920 pp.

96. Аграрне право України

Точилка механическая "Berlingo".
Точилка 2 в 1. Имеет дополнительную точилку для ручной заточки. Механизм фиксации карандаша снабжен резиновыми держателями, что исключает
402 руб
Раздел: Точилки
Заварочный чайник "Mayer & Boch", 1,5 л.
Заварочный чайник изготовлен из термостойкого стекла, фильтр выполнены из нержавеющей стали. Изделия из стекла не впитывают запахи,
427 руб
Раздел: Чайники заварочные
Набор детской складной мебели Ника "Фиксики. Азбука".
Это безопасная, удобная мебель, которая компактно складывается и экономит пространство Вашей квартиры. Углы стола и стула мягко
1451 руб
Раздел: Наборы детской мебели

97. М.О. Скрипник - видатний діяч України

98. Агробіологічні та агротехнічні особливості оптимізації прийомів вирощування соняшнику, рицини, сафлору в умовах південної підзони степу України

99. Аналіз журналістських розслідувань на матерілах газети "Голос України"

100. Механізм забезпечення кредитування банками України та шляхи удосконалення на прикладі ЗАТ КБ "ПриватБанк"


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.