Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Формування прибутку підприємства. Права студента

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Кафедра економіки підприємництваРЕФЕРАТ ПО КУРСУ: «ВСТУП ДО ФАХУ» На тему «Формування прибутку підприємства. Права студента.» Перевірила: Мартіянова М.П. Виконав: Студент 1 курса 2 группы Факультета ЭиП Літвінов В.Г. Харків 2006 Вступ Фінанси підприємств є важливою ланкою здійснення господарської діяльності та сфери державного регулювання усієї фінансової системи держави.Фінансові ресурси підприємств формуються в результаті фінансово-господарської діяльності.Ефективність діяльності підприємства і його фінансові результати залежать від операційної,інвестиційної та фінансової діяльності незалежно від форми власності й організаційно-правової форми господарювання. У процесі підготовки студенти економічних і фінансових факультетів мають вивчати питання формування та мобілізації використання виробничого,інвестиційного та фінансового потенціалу підприємства. У роботі розглянемо джерела та фактори формування фінансів підприємства,а саме формування прибутку підприємства.Найбільш дієвий фактор збільшення прибутку – є собівартість,а саме розглянемо що таке прибуток і виявимо ,що впливає на розмір прибутку. Також,у цій роботі розглянемо права студента,тобто про те, ким він є у вищому навчальному закладі, на що має права ,а на що ні.Треба, щоб свої права знав кожен,у тому числі і студент. Зміст1. Вступ 2. Економічна сутність та функції прибутку 3. Формування і розрахунок показників прибутку на підприємствах України 4. Економічні фактори, що впливають на розмір прибутку 5. Планування прибутку на підприємстві 6. Розподіл і використання прибутку на підприємстві 7. Рентабельність: система показників і методи їх визначення 8. Права осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах 9.Висновок 10. Перелік використаної літератури 1. Економічна сутність та функції прибуткуЕкономічна сутність прибутку є однією з складних і дискусійних прок лем у сучасній економічній теорії. Прибуток — це перевищення доходів над витратами,а перевищення витрат над доходами називають збитком. З економічної точки зору прибуток — це різниця між грошовими надходженнями і грошовими витрами. З господарської точки зору прибуток — це різниця між майновим станом підприємства на кінець і початок звітного періоду. Теоретиками бухгалтерського обліку описані можливі парадоксальні ситуації, пов'я­зані з прибутком. Важливе розуміння того, що прибуток, обчислений у бухгалтерському обліку, не відображує дійсного результату господарсь­кої діяльності. Це привело до чіткого розмежування таких понять, як бухгалтерський та економічний прибуток. Перший є результатом реалізації товарів і послуг, другий - результатом роботи капіталу. Така ідея двох трактувань прибутку знайшла розвиток завдяки Д. Соломонові. Він виходив з передумови, що концепція прибутку потрібна для трьох цілей: обчислення податків; захисту кредиторів; вибору розумної інвестиційної політики. Бухгалтерське трактування прийнятне тільки для досягнення пер­шої мети й абсолютно не прийнятне для досягнення третьої. Д. Соломон вивів формулу, що визначає зв'язок між бухгалтерським та еконо­мічним прибутком.

Цей підхід припускає щоквартальне обчислення розміру гудвіла (вид нематеріальних активів, що свідчить про ділову репутацію фірми). Поява цієї категорії пов'язана з економічним трактуванням прибутку. У сучасній теорії обліку, насамперед в англомовних країнах розрізняють податкову й економічну концепції прибутку. В зв'язку з цим можливі два варіанти обчислення прибутку: в першому бухгалтерський прибуток дорівнює оподатковуваному, в другому їх суми не збігаються. В першому випадку погляд користувачів бухгалтерської інформації спрямований у минуле, в другому–у майбутнє. В останньому випадку враховано той факт, що дані фінансової звітності впливають на курс акцій підприємства. Тому прибуток, показаний у балансі і звіті про прибутки і збитки, не повинен бути тотожнім прибутку, з якого сплачуються податки. У процесі виробничо-господарськоїдіяльності підприємство створює додану вартість, що включає в себе витрати живої праці і нагромадження. Прибутком може вважатися тільки та частина доданої вартості, що створена в результаті реалізації продукції (товарів), виконання робіт, надання послуг. Реалізація інших активів, надходження від позареалізаційних операцій та інші операції формують дохід. Прибуток як найважливіша економічна категорія ринкових відносин виконує ряд функцій. Прибуток є критерієм і показником ефективності діяльності підприємства. Іншими словами, сам факт прибутковості уже свідчить про ефективну діяльність підприємств. Однак підприємству потрібен не прибуток, а конкретний його розмір для задоволення потреб усіх зацікавлених осіб: власника підприємства, працівників і кредиторів підприємства. Розмір прибутку залежить від багатьох факторів, що будуть розглянуті далі в роботі. Прибуток виконує стимулюючу функцію. Виступаючи кінцевим фінансово-економічним результатом діяльності підприємств,прибуток відіграє ключову роль у ринковому господарстві. За ним закріплюється статус мети, що визначає економічну поведінку господарюючих суб'єктів, благополуччя яких залежить від розміру та від прийнятого в національнійекономіці алгоритму розподілу прибутку, включаючи його оподатковування. Прибуток у ринковій економіці – основне джерело приросту власного капіталу, оскільки рішення про дивідендну та інвестиційну політику приймається тільки з орієнтацією на розмір прибутку, який залишається у підприємства після оподаткування. З іншого боку, прибуток також є рушійною силою і джерелом відновлення виробничих фондів і продукції, що випускається. І нарешті, прибуток є джереломсоціальних благ для членів трудового колективу, оскільки з його залиш­ку здійснюється матеріальне заохочення, надання соціальних пільг,утримання об'єктів соціальної сфери. Прибуток є джерелом формування бюджетів різних рівнів. Він надходить до бюджетів у вигляді податків, а також економічних санкцій та використовується на різні цілі, визначені видатковою частиною бюд­жету і затверджені в законодавчому порядку. Таким чином, прибуток як економічна категорія відображує чистий дохід, створений у сфері матеріального виробництва в процесі з'єднання факторів виробництва (праці, капіталу, природних ресурсів) і корисної виробничої діяльності.

А результат цього - вироблена продукція (надані послуги), що стає товаром за умов її реалізації. На стадії продажу у вартість товару включать витрати минулої (упредметненої) та живої праці. Встановивши ціну на продукцію, що реалізується, продавець одержує виручку від реалізації. Для одержання фінан­сового результату необхідно зіставити виручку від продажу з витратами на виробництво – собівартістю виробництва продукції (робіт, послуг)-Можливі три випадки: виручка перевищує собівартість - отримують прибуток - позитивний фінансовий результат; виручка дорівнює собівартості - вдається тільки відшкодувати ви­трати на виробництво і реалізацію - немає ні збитку, ні прибутку; 3) виручка перевищує витрати (собівартість) - одержують збитки -негативний результат. Сучасний стан української економіки характеризується глибоким спа-пом виробництва, кризовими явищами, включаючи кризу неплатежів, що спричиняє погіршення фінансового стану підприємств, нестачу (а найчастіше й відсутність) прибутку. Для підприємця прибуток - це вказівка на те, де можна домогтися найбільшого фінансового результату, він створює стимул для інвестування. Збитки теж відіграють певну роль, тобто показують наявність помилок і прорахунків у напрямку використання коштів, організації виробництва і збуту продукції.2. Формування і розрахунок показників прибутку на підприємствах УкраїниВитрати - це зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов'язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вибуття або розподілу власниками). Власний капітал - частка активів підприємства, які зменшуються після відрахування його зобов'язань. Основна діяльність - операції, що пов'язані з виробництвом та реаліза­цією продукції (товарів, робіт, послуг) та є головною метою створення підприємства і забезпечення щодо основної частини його доходу. Операційна діяльність — основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, крім інвестиційної та фінансової діяльності. Звичайна діяльність-будь-яка основнадіяльність підприємства, атакож операції, які забезпечують, або виникнення їх внаслідокїї проведення. Доходи - збільшення економічних вигод у вигляді надходження ак- Івів або зменшення зобов'язань, які приводять до збільшення власного піталу (крім збільшення капіталу за рахунок внесків власників). Збиток - перевищення суми витрат над сумою доходу, для отримання якого були здійснені ці витрати. Прибуток - сума, на яку доходи перевищують пов'язані з ними витрати. Метод участі в капіталі - метод обліку інвестицій, згідно з яким балансова вартість інвестицій відповідно збільшується або зменшується на суму збільшення або зменшення частки інвестора у власному капіталі об'єкта інвестування. Надзвичайні події — події або операції, які відрізняються від звичайної діяльності підприємства, коли не очікується, що вони будуть повторюватися періодично або в кожному наступному звітному періоді. Асоційоване підприємство - підприємство, в якому інвестору належить блокуючий (понад 25%) пакет акцій (голосів) і яке не є дочірнім або сумісним підприємством інвестора.

За вдрядженими працвниками збергаються протягом усього часу вдрядження мсце роботи (посада)  середнй заробток. Стаття 122 Гарант для працвникв, що направляються для пдвищення квалфкац При направленн працвникв для пдвищення квалфкац з вдривом вд виробництва за ними збергаться мсце роботи (посада)  провадяться виплати, передбачен законодавством. Стаття 123 Гарант для працвникв, що направляються на обстеження до медичного закладу За час перебування в медичному заклад на обстеженн за працвниками, зобов'язаними проходити таке обстеження (статт 169, 191), збергаться середнй заробток за мсцем роботи. Стаття 124 Гарант для донорв За працвниками-донорами збергаться середнй заробток за дн обстеження в закладах охорони здоров'я  здавання кров для переливання. Цим працвникам безпосередньо псля кожного дня здавання кров для переливання надаться день вдпочинку з збереженням середнього заробтку. На бажання працвника цей день приднуться до щорчно вдпустки. Стаття 125 Компенсаця за зношування нструментв, належних працвникам Працвники, як використовують сво нструменти для потреб пдпримства, установи, органзац, мають право на одержання компенсац за х зношування (амортизацю)

1. Удосконалення формування розподілу прибутку підприємства при зовнішньоекономічній діяльності

2. Формування основних фондів підприємства

3. Управління утворенням прибутку підприємства

4. Правові особливості створення та реорганізації приватного підприємства

5. Формування іміджу підприємства на прикладі ВАТ "ТерА"

6. Система формування та підготовки кадрів для підприємства
7. Аналіз використання чистого прибутку підприємства
8. Учетная политика предприятия (Облікова політика підприємства)

9. Інформаційні системи і технології підприємства

10. Планування діяльності підприємства

11. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

12. Корпоративні підприємства

13. Загальна характеристика оборотних коштів підприємства

14. Розробка підприємства LOMAPAK

15. Фінанси підприємства контрольна

16. Фінансовий аналіз діяльності підприємства

Фломастеры "Хамелеон Jumbo", 8 цветов.
С помощью фломастера «проявителя» другие фломастеры «хамелеоны» из этого набора меняют цвет. Достаточно просто
373 руб
Раздел: 7-12 цветов
Держатель-рулетка для бейджей "Style", желтый.
Используется для ношения именных, магнитных или пропускных карточек. Крепление бейджа: карабин-петля. Подходит ко всем бейджам, имеющим
383 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Шары Ньютона "Эврика", металл (арт. 98085).
Движение – это жизнь! Небольшая настольная кинетическая скульптура в собранном виде демонстрирует закон сохранения энергии, открытый
891 руб
Раздел: Антистрессы

17. Інтегральна ефективність діяльності підприємства

18. Матеріально-технічне забезпечення підприємства

19. Оцінка фінансового стану підприємства

20. Персонал підприємства

21. Рентабельність підприємства

22. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення
23. Прогнозування фін діяльності підприємства та планування її результативності
24. Особливості функціонування підприємства на фондовому ринку

25. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

26. Автомазація виробничих процесів підприємства

27. Створення приватного підприємства по виробництву повітряної кукурудзи

28. Витрати підприємства

29. Відтворення господарських операцій у бухгалтерському балансі підприємства

30. Економічна оцінка активу балансу підприємства

31. Облік активної частини балансу підприємства

32. Облік готівкових та касових операцій приватного підприємства "Індустрія Клімату"

Комплект универсальных обложек с липким слоем, 470x300 мм, 25 штук.
Обложки универсальные с липким слоем, 25 штук, размер 470x300 мм. Материала обложек: полипропилен. Плотность: 80 мкм.
360 руб
Раздел: Обложки для книг
Фоторамка "Poster gold" (30х40 см).
Фоторамка для фотографий размером: 30х40 см. Может располагаться как вертикально, так и горизонтально, на подставке. Есть настенные
321 руб
Раздел: Размер 30x40
Звуковой плакат "Домашние животные".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
576 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты

33. Облік розрахунків з учасниками (засновниками) підприємства

34. Організація і методика аудиту доходів підприємства

35. Організація облікової політики підприємства

36. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

37. Собівартість продукції - важливий показник діяльності підприємства

38. Фінансова звітність підприємства
39. Аудит доходів підприємства
40. Аудит установчих документів підприємства

41. Правовий статус приватного підприємства

42. Управління процесом створення, реорганізації та ліквідації підприємства

43. Аналіз програмного забезпечення підприємства

44. Впровадження захисту інформації в комп’ютерній мережі і інформаційній системі підприємства "WED"

45. Носії інформації, їхній склад та характеристика. Розробка АРМ прибуток підприємства

46. Розробка ІС підприємства оптової торгівлі лікарськими препаратами

47. Створення бізнес–моделі підприємства за допомогою комп’ютерного комплексу Project Expert

48. Активізація маркетингової діяльності машинобудівного підприємства

Стержень для роллеров, синие чернила, F.
Стержень для роллера Parker с чернилами синего цвета, толщина линии — 0,5 мм, длина стержня — 112 мм, длина шарика — 0,8 мм. Цвет чернил:
343 руб
Раздел: Стержни для ручек
Маркер выделитель текста Edding "E-345/6S", 6 цветов 1-5 мм.
Для выделения слов или текста в книгах, брошюрах, письмах и т.п. Практически для любой бумаги для копирования и факсов. Высокая
361 руб
Раздел: Текстовыделители
Кружка-хамелеон "Чеширский кот".
Вам нравятся необычные вещи? Любите удивляться и удивлять всех вокруг? Кружка-хамелеон "Чеширский кот" будет поднимать
304 руб
Раздел: Кружки

49. Аналіз зовнішнього середовища підприємства ВАТ "АртВітраж"

50. Аналіз та шляхи покращення позиції підприємства на світовому ринку (на прикладі дочірньої компанії "Українська горілочна компанія NEMIROFF")

51. Асортиментна політика підприємства

52. Визначення та оцінка цільових ринків підприємства: проблеми сегментації та позиціювання

53. Маркетингове дослідження підприємства громадського харчування (на прикладі ООО "Кафе Молодіжне")

54. Непрямі податки підприємства
55. Обгрунтування товарного портфелю торговельного підприємства ЗАТ "Вентиляційні системи"
56. Організація роботи малого торговельного підприємства та шляхи підвищення її ефективності

57. Особливості ціноутворення на продукцію промислового підприємства

58. Розробка логістичної стратегії підприємства по дистрибуції товарів

59. Розробка плану маркетингу малого (середнього) підприємства

60. Стратегія розвитку підприємства на ринку феросплавів

61. Управління ціновою політикою підприємства

62. Ефективність стратегії розвитку переробного підприємства молокопродуктового підкомплексу АПК України

63. Значення маркетингу в підвищенні ефективності роботи підприємства в умовах ринкової економіки

64. Лікарські розчини, одержувані в умовах фармацевтичного підприємства

Дырокол на 2-3-4 отверстия, 10 листов, черный.
Дырокол на 2-3-4 отверстия. Расстояние между отверстиями регулируется. Толщина прокола: до 10 листов. Материал: металл. Цвет корпуса: черный.
547 руб
Раздел: Дыроколы
Настольная игра "Соображарий Junior".
Кто первый назовёт животное на «Л» или одежду на «Ш»? Что-то круглое на «З» или кусачее на «Р»? А может быть, три вещи на «Т», которые
490 руб
Раздел: Игры со словами
Фанты "Масло в огонь".
Это настолка для влюбленных пар с различным «стажем» отношений, подойдет в качестве презента на свадьбу или годовщину
1291 руб
Раздел: Игры для взрослых (18+)

65. Вплив митно-тарифного регулювання на зовнішню торгівлю (на прикладі підприємства ВАТ "Київмедпрепарат")

66. Зовнішньоекономічні операції. Спільні підприємства. Зарубіжні інвестиції та організація митної справи

67. Мотиви та етапи інтернаціоналізації підприємства. Основні типи стратегій виходу на зарубіжні ринки

68. Спільні підприємства та особливості їх розвитку в Україні

69. SWOТ-аналіз підприємства

70. Аналіз зовнішнього середовища підприємства
71. Безпека діяльності підприємства
72. Дослідження ефективності кадрової політики підприємства

73. Комплексний аналіз соціології праці в умовах підприємства ВАТ "Шахта Красноармійська-Західна №1"

74. Локальні нормативні акти підприємства у сфері трудових відносин

75. Напрями стратегічного зростання підприємства

76. Операційна діяльність підприємства

77. Операційний менеджмент підприємства

78. Організаційна структура управління персоналу підприємства

79. Організація управління персоналом підприємства

80. Оцінка ефективності інноваційної діяльності підприємства

Нож для чистки овощей "Victorinox", универсальный, двустороннее зубчатое лезвие, чёрный.
Изумительный нож для кухни. Небольшой и удобный, он идеально подходит для чистки овощей. А яркий цвет порадует глаз и не даст ножу
410 руб
Раздел: Овощечистки, рыбочистки
Говорящий планшетик "Новогодний праздник".
В этом планшетике Умка поёт, говорит и рассказывает сказки! 16 новогодних песенок («Песенка Умки», «Белые снежинки», «Снеговик», «Дед
344 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры
Набор диких животных.
В наборе: 12 фигурок диких животных. Средний размер: 10 см. Возраст: 3 лет. Фигурки в наборе представлены в ассортименте, без возможности выбора.
461 руб
Раздел: Дикие животные

81. Побудова організаційної документації проекту підприємства ТОВ "Майстер Трейд" - Організація виробництва нових побутових лічильників газу на базі смарт-пластикових карток попередньої оплати

82. Робота кадрової служби підприємства

83. Стратегічний аналіз зовнішнього середовища підприємства: оцінка привабливості стратегічних зон господарювання

84. Стратегія управління персоналом суб’єкту зовнішньоекономічної діяльності (на базі матеріалів зовнішньоекономічної діяльності приватного підприємства ПП "Промен")

85. Типи, функції та місце економічних служб в управлінській структурі підприємства

86. Удосконалення організації і управління діяльністю підприємства на прикладі ФГ "Часовенко А.А."
87. Управління корпоративною власністю підприємства
88. Фактори внутрішнього та зовнішнього середовища фармацевтичного підприємства

89. Шляхи підвищення рівня управлінської культури організації на (прикладі Приватного підприємства "Конекс")

90. Бізнес-план фото-підприємства

91. Аналіз господарської діяльності підприємства

92. Організаційна і виробнича структура підприємства

93. Діяльність підприємства з ремонту та обслуговування автотранспорту

94. Енергетичний паспорт підприємства. Удосконалення систем тепло- та електропостачання

95. Аналіз і управління грошовими потоками підприємства

96. Аналіз руху грошових коштів промислового підприємства

Бумага чертежная, А2, 594x420 мм, 100 листов.
Плотность: 200 г/м2, ГОСТ 597-73.
1687 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Микроскоп для смартфона "Kakadu".
Микроскоп для смартфона прекрасное дополнения для Вашего гаджета. Увеличение в 30 раз! Подходит практически ко всем смартфонам (толщина
383 руб
Раздел: Прочее
Деревянная игрушка "Набор для обучения".
Отличная игрушка для малыша. Способствует развитию мелкой моторики, логического мышления, координации движений.
749 руб
Раздел: Счетные наборы, веера

97. Аналіз фінансово-господарського стану підприємства

98. Аналіз фінансового стану підприємства

99. Аналіз фінансового стану підприємства "Комфорт"


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.