Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Медицина Медицина

Гестозы беременных

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

ПІЗНІ ГЕСТОЗИ Пізній гестоз являється синдромом поліорганної недостатності, що розвивається внаслідок вагітності або загострюється в зв'язку з нею. Ця патологія виникає в тих випадках, коли адаптаційні системи організму матері не спроможні забеспечити потреби плода, який розвивається. Гестоз може з'явитися у здорових вагітних - чисті гестози, а також при наявності у них захворювань(нирок, печінки, серцево-судинної і ендокрінної систем) - комбіноваці. Поява гестозу в ранні строки (після 20 неділь) завжди повинно насторожувати у відношенні комбінованої форми цієї яатології. Найбільш часто гестози виникають на фоні захворювання нирок, гіпертонічної хвороби, серцево-судинної патології, як правило, важко протікають. В нашій крайні пізні гестози класифікуються на 4 клінічних форми: водянку, нефропатію, прееклампсію і еклампсію. Головні прояви цієї патології пов'язані із спазмом судин, підвищенням проникності їх стінки, затримкою води і натрію в організмі з послідуючим розвитком гіпоксії, різким розладом функції ЦНС, залоз внутрішньої секреції, нирок, печінки і других органів, глибоким порушенням обміну речовин. Згідно літературним данним провідними факторами у виникненні пізніх гестозів являються недостатній кровообіг, порушення газообміну і обміну речовин в плаценті. Важливу роль належить спіральним артеріям матки, частина яких в силу природженої або набутої недостатності залишаються спазмованими, що супроводжуються ознаками ішемії і гіпоксії плаценти. Порушуються рівновага між простацікліном і тромбоксаном.Зниження синтезу простацікліна і підвищення тромбоксана в плаценті призводить до генералізованого спазму судин з підвищенням периферичного опору в них, до пошкодження ендотелія судин і посилення агрегації і адгезії тромбоцитів з розвитком тромбоцітопенії, а тажож до активації внутрішньосудинного звертання, відкладання фібріна в термінальних відділах кровоносного "русла і послідуючим мІкроииркулярним порушенням в органах. Недостатня гемоперфузія через судини матки поглиб^ве ішемію і гіпоксію тканних структур в ній з підвищеннйм викидом норадреналіна і серотоніна, що також супроводжується периферійним спазмом судйню. В середині мікросудин матки виразний стаз крові, агрегапія, адгеяія і десименірованний мікротромбоз. Сповільнення кровообігу у відділі обміну речовин визивае гіпоксію ткайин 9 різким порушемням метаболізму. Підвищуеться концентрапія недоокисленних метаболітів (лактата, пірувата), збільшуеться кількість активних поліпептидів (гістаміна, ацетілхоліна, простагландинів), що призводить до вазоділятації судин в матці. Але в умовах "сладжа" утворені агрегати клітин крові не йроходять через розжирені судини, а сама вазоділятація посилює неоднорідність судинних калібрів і стаз кройі. Одночасно дія ацідозу, серотоніна, кінінів і, можливо, гістаміна різко збільауе проникність капілярної стінки для рідини, електролітів і білків з переходом їх в тканини. Втрата рідкої частини крові призводить до згущення і підвищення її вязкості. Aгрегати еритроцитів накопичуються в мікроциркуляторному руслі і виключаються із загального кровообігу, розвивається синдром секвестрації крові(А.П

.Зильбер, 1977, /^^?^^^ й соавт^ 1^^). Секвестрація крові в мікроциркуляторнему руслі матки викликає гіповолемію в загальному колі кровообігу. і сяівавт.(1989) відмічають.зниженйяОЩйа 30% від повального рівня. Зниження ОЦК обумовлює перероаярйдІйейня об'ємів циркулюючої крові і в других органах і системах. В першу чергу в процес втягуються мікроциркуляторнІ русла нирок, печінки, гіпофіза і каротідні гломуси, так як їх кровопостачання забезпечується системами капілярів низького тиску, найбільш чутливо реагуючими на зміни загальної ремодинаміки; мозок і міокард включаються в цю реак^ цію на більш пізніх стадіях. Внаслідок гіповолемі? і порушення мікроциркуляці? нирок подразнюються клітини юкстамедулярного апарату з виділянням рені-на, останній активує плазмйтичниЙ Ар-глобулін і утворюється ангіотензін^ який має сильну вазоконетріктурну дію^ Порушення нирковр? мікрор^моциркуляці^ супроводжується зменшенням клубочково^ фільтраці^^,затримкою ^рідини і токсичних поліпептидів) змінами в паренхім^^ розвитком олігурі? ^ анурі?^ Зниження ефективності мікросудинно^о кровотожу печінки викликає пригнічення білковосинтезуючо?^ дезінтоксикаційно? і сечовинообразуючо? ? функцій^ Всі ці зміни в організмі матері викликають гіпотрофію і гіпоксію плода. Зменшення інтенсивності мозговоТ. мікрогемоцирку-ляпі^ супроводжується гіпбксією і набряком мозку, а розвиток ДВС-^индрому в органній і системній циркуляцій приводить до геморагічних, і ^ромботичних ус^ладнень. Таким чином,інтенсивн^істьмікрогемоцир^улят9рних порушень, визначають тяжкість і прогноз пізнього гестозу для матері і пглода, а також вибір засобів фармакологічно? терапі?^ ТЕРАПІЯ ПІЗНІХ ГЕСТОЗІВ (загальні положення) Виходячи з патогенезу пізніх гестозів вагітних, терапія повинна бути комплексною, проводитися з урахуванням переваги того чи іншого сйндрому(гіпертензивний, рвфротичний, коагулопа-тичний, синдроми будомно? ^апруги набряку тканин, фетбплацен-тарн^ недостатності та інш.)^Лікування повинно бути суворо регламентованним по годинах, при важких йогб ^ормах- су^^сно з лікарями анестезІологами-реаніматологамй. Дуже важливий лабораторииЙ контроль за ефективністю призначено? терарії і внесенні при цьому необхідної корекції. Для досягнення належних успіхів 'в лікуванні необхідно виконувати ряд принципових положень: 1. Госпіталізація у відділення або палату інтенсивної терапі?^ яка обладне^на всіма необідними засобами для надання в повному обсязі комплексу лікувальних засобів) а також діагностииною апаратурою для повноцінного контролю за функціонуванням життєво-важливих органів^ 2. Раціональне харчуваннях 3. Створення лікувально-охоронного режиму-допомага^ попереджу-вати продукцію вазбактивнихгамінів(норад^еналіна, ^реналін^-т . серотоніна) поширенню вазоко^стрікці? і зберігає компенсаторні механізми адаптаці?. 4. Нормалізапія гемодинаміки: а) ліквідація спазму периферичних судин та нормалізація матково- плацентарного кровообіг^^ б) усунення артеріального гіпертонії^ в) боротьба з гіповолеміею^ реологічними порушеннями^ 5. Корекція порушень метаболізму: а) водн^електролітного обміну^ б) білкового обміну^ в) кислотно-основного стану.

6.Нормалізація^ункці?дихально^"системи іЦНС. 7. Проведення антиоксидантної терапій 8. Профілактика і лікування судомного синдрому. 9. Раціональне родорозрішення. 10. Реабілітація хрорих п^сля родорсзр^шенн^. Медикамеятожні р яр

Эта форма токсикоза возникает редко, как правило, возникает в начале II триместра беременности и прогрессирует по мере увеличения ее срока. Характеризуется преимущественным поражением печени, нередко сопровождается зудом кожи, повышением уровня холестерина и активности щелочной фосфатазы в крови при нормальной активности аланинаминотрансферазы. Эта форма гестоза часто осложняется преждевременным прерыванием беременности, кровотечением в родах, формированием пороков развития плода. При прерывании беременности желтуха исчезает, но может вновь повторяться при последующих беременностях. Дифференциальный диагноз проводят с желтухой, возникшей во время беременности вследствие вирусного гепатита, желчнокаменной болезни, интоксикаций организма, гемолитической анемии. Лечение проводится в соответствии с общими принципами лечения гепатитов. Назначается диета, витамины, глюкоза, белковые препараты и др. Учитывая крайне серьезное значение поражения печени при беременности в первую очередь для женщины, часто ставится вопрос о преждевременном ее прерывании

1. Поздний гестоз беременных

2. Ведение беременности на 33 неделе с диагнозом гестоз и ожирение

3. История родов (Угроза прерывания беременности, два плода)

4. Обследование женщин при подготовке к беременности

5. Закономерности формирования потребностно-мотивационной сферы женщин, планирующих прерывание беременности

6. Внематочная беременность, начавшийся самопроизвольный аборт
7. Самовосприятие беременности
8. Физические упражнения во время беременности

9. Невынашивание беременности

10. Влияние беременности на течение гипотиреоза

11. Патология щитовидной железы и беременность

12. Программа ведения беременных при инфекциях мочевыводящих путей

13. Физические упражнения для беременных

14. Беременность и сердечно-сосудистые заболевания

15. Cиндром Марфана в практике терапевта и семейного врача: диагностика, тактика ведения, лечение, беременность и роды

16. Клиническое значение нарушений сна у беременных

Ниблер силиконовый "Зайчик", розовый.
Каждая мама знает, насколько важный этап в жизни младенца представляет собой прикорм. Но как же проблематично скормить хотя бы ложечку
373 руб
Раздел: Ниблеры
Мягкая игрушка "Волк. Забивака", 21 см.
Мягкий волк Забивака — официальный талисман чемпионата мира по футболу 2018 года. Представляет собой волка с коричнево-белой шерстью в
899 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Этажерка для обуви, 5 полок.
Собрать всю обувь в одно место, строго распределить ее для аккуратного хранения помогут пластиковые этажерки для обуви от компании
812 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи

17. Ранний токсикоз беременных

18. Методы прерывания беременности

19. Диагностика беременности

20. Невынашивание беременности

21. Прирост массы тела при беременности

22. Лекарства и беременность
23. Витамины и микроэлементы при беременности
24. Беременность и курение

25. Поздний токсикоз беременных

26. Анемия беременных

27. Внематочная беременность

28. Токсикозы беременных

29. Незапланированная беременность: проблема выбора

30. Акушерство (заболевания сердечно-сосудистой системы у беременных)

31. Беременность и лекарственные препараты

32. История болезни - Акушерство (беременность 30-31 неделя, угроза прерывания)

Терка для моркови "по-корейски" Regent "Linea Presto".
Терка для нарезки моркови "по-корейски". Материал: нержавеющая сталь, пластик. Размер: 32,7x12,5x2,5 см.
377 руб
Раздел: Тёрки, мультитёрки
Карандаши цветные "Triangle", 12 цветов.
В наборе: 12 цветов. Ударопрочный грифель. Пластиковый корпус треугольной формы. Заточенный наконечник. Диаметр корпуса: 10 мм. Длина: 140
357 руб
Раздел: 7-12 цветов
Корзина "Плетенка" с крышкой, 35х29х22,5 см (белая).
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 22,5 см. Цвет: белый.
370 руб
Раздел: Корзины для стеллажей

33. Литература - Акушерство (изменения в организме женщины во время беременности)

34. Литература - Акушерство (токсикозы беременных)

35. Многоплодная беременность

36. Сахарный диабет и беременность

37. Угроза преждевременных родов, тазовое предлежание (чисто ягодичное), водянка беременной

38. Результат наблюдений изменения остроты зрения и рефракции во время беременности
39. Алгоритм иммуногематологического исследования женщин во время беременности
40. Ведение беременности и родов

41. Внематочная беременность

42. Акушерство (Беременность и сердечно-сосудистые заболевания )

43. Беременность, гигиена беременности

44. Инфекции и беременность

45. Акушерство (ГЕСТОЗЫ)

46. Беременность и рождение ребенка - испытание для всей семьи

47. Случайная беременность или маленькая мама

48. Секс в период беременности

Средство дезинфицирующее "Блокатор вирусов", 1 штука.
Жизнь современного человека полна неожиданных сюрпризов, порой не самых приятных. Проживание в больших городах значительно увеличивает
596 руб
Раздел: Для поверхностей
Обложки для переплета, А4, пластик, 150 мкм, прозрачные, 100 шт..
Прозрачные обложки для переплета из прочного, износостойкого пластика. Обложки придадут документам эстетичный внешний вид и защитят от
511 руб
Раздел: Прочее
Отделитель косточек вишни "Mayer & Boch", 1,5 л, механический (арт. 25985).
Когда вам захочется приготовить вишневый пирог или варенья вишневое без косточек, вы стараетесь выделить больше времени, так как оно уйдет
477 руб
Раздел: Прочее

49. Гимнастика женщин во второй половине беременности

50. Паузы в тренировочном процессе у женщин-спортсменок, вызванные беременностью, и их влияние на спортивные достижения

51. Диагностика беременности кобыл

52. Современные принципы диагностики и терапии позднего токсикоза беременности

53. Заболевание щитовидной железы и беременность

54. Беременность и экстрагенитальная патология
55. Вторичные морфологические элементы. Перенашивание беременности
56. Мифы о гормонах ( предохранение от беременности)

57. Многоплодная беременность. Патология околоплодной среды

58. Перенашивание беременности. Преждевременные роды

59. Беременность и сердечно-сосудистые заболевания

60. Особенности возникновения и протекания беременности

61. Ошибки, допускаемые при назначении пособий по беременности и родам

62. Алкоголь и беременность

63. Анестезия при патологических родах, осложнениях беременности и некоторых сопутствующих заболеваниях

64. Беременность 10 недель. Угрожающий самопроизвольный выкидыш

Лампа-ночник из цветных блоков "Семицветик".
Яркие и интересные светящиеся блоки станут замечательным материалом для создания причудливых форм разных размеров. От лампы мечты любой
312 руб
Раздел: Ночники
Гель-концентрат для стирки деликатных тканей BioMio "Bio-sensitive" с экстрактом хлопка, без запаха, 1,5.
BioMio – линейка эффективных средств для дома, использование которых приносит только удовольствие. Уборка помогает не только очистить и
473 руб
Раздел: Гели, концентраты
Конструктор "Юный конструктор № 2" в чемодане.
Предназначен для игры детей от семи лет. 141 деталь.
523 руб
Раздел: Машинки, мотоциклы

65. Беременность 26-27 недель. Маловодие

66. Беременность 28 недель. Головное предлежание. Угрожающие преждевременные роды

67. Беременность 37-38 недель

68. Беременность 40 недель и родоразрешение пациентки с диагнозом нефроптоз правой почки

69. Беременность: первый период первых срочных родов

70. ВРВ нижних конечностей во время беременности. Диагностика и лечение ВРВ нижних конечностей
71. Гигиена и рациональное питание беременных
72. Гломерулонефрит и беременность

73. Дыхательная система. Беременность и ее течение

74. Искусственное прерывание беременности

75. История беременности

76. Календарь беременности

77. Лекарства и беременность

78. Лечение полиомиелита и полиомиелит у беременных

79. Микробиологическая диагностика, рентгенодиагностика и лечение бруцеллеза. Бруцеллез и беременность

80. Нарушенная трубная беременность слева по типу трубного выкидыша

Набор детской посуды "Холодное сердце. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора выполнены из высококачественной
526 руб
Раздел: Наборы для кормления
Аптечка "Скорая помощь" большая.
Аптечка необходима в каждом доме. Высота аптечки позволяет хранить не только таблетки, но и пузырьки с жидкостью в вертикальном положении.
310 руб
Раздел: Прочее
Сетка москитная, 1х30 метров, в рулоне, белая.
Полиэстеровая мелкоячеистая сетка в рулоне. Предназначена для защиты помещения от насекомых. Свободно пропускает воздух, обеспечивая
1131 руб
Раздел: Сетки противомоскитные

81. Осложнения беременности

82. Особенности ведения беременности и родов у женщин с рубцом на матке

83. Особенности инфузионной терапии при беременности и родах

84. Пиелонефрит беременных

85. Предохранение от беременности

86. Проявления гестоза
87. Токсикозы беременных
88. Уреамикоплазменная инфекция у беременных женщин

89. Физиологические изменения в течение беременности

90. Внутриутробное развитие человека и прерывание беременности

91. Беременность и материнство

92. Индивидуально-психологическиеособенности адаптивности женщин к состоянию беременности

93. Пособие по беременности и родам, пособие по уходу за ребенком в 2010 году: новые правила


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.