Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Правове регулювання податкової системи

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

Реферат ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ Зміст 1. Поняття та форми реалізації податкової звітності. 2. Правова природа податкового обов’язку . 3. Правова природа податкового боргу. 4. Податкове повідомлення і податкова вимога. Список літератури 1. ПОНЯТТЯ ТА ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОДАТКОВОЇ ЗВІТНОСТІ Нарахування і сплата будь-якого виду податку чи збору (обов’язкового платежу) припускають здійснення належним чином обліку і розрахунку, результати яких відображаються у відповідній формі податкової звітності. Податкова звітність являє собою сукупність дій платника податків (або особи, що його представляє) і податкового органу зі складання, ведення і здачі документів установленої форми, що містять відомості про результати діяльності платника податку, його майнове становище і фіксують процес обчислення податку, а також суму, що підлягає сплаті до бюджету1. Податкову звітність може здійснювати як платник податку самостійно, так і його представник або податковий агент. На платника податку покладається обов’язок із податкової звітності у разі, якщо відповідним податковим законом на нього покладено обов’язок зі сплати податку. Податкова звітність реалізується шляхом подання платником податку податкової документації, тобто документів, що містять відомості про обчислення і сплату податку. При цьому слід розрізняти податкову і фінансову звітність. Під фінансовою звітністю розуміють бухгалтерську звітність, що містить інформацію про фінансово-господарський стан і результати діяльності господарюючого суб’єкта за звітний період. Фінансова звітність відповідно до законодавства має дві форми: баланс і звіт про фінансові результати. Здійснення фінансової звітності регулюється Законом України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 р., постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 р., якою затверджений Порядок подання фінансової звітності2 й іншими нормативними актами. Податкова звітність – це вужче поняття, яке містить винятково питання з оподаткування. У податковій документації фіксується саме процес нарахування і сплати податків і зборів (обов’язкових платежів). Особливістю податкової документації є те, що в її складі немає спеціалізованих «податкових» первинних документів, оскільки підставою для ведення податкового обліку є, як правило, первинні бухгалтерсько-облікові документи, які фіксують факт здійснення господарської операції3. Виходячи з цього, інші відомості не можуть бути предметом податкової документації і податкові органи не мають права вимагати від платника податків подання відомостей, не передбачених законодавством про оподаткування, або подання податкової документації до настання термінів звітності. Податкову звітність подають до податкових органів за підсумками звітного періоду у встановлений законодавством строк. Терміни здійснення податкової звітності встановлюються по кожному податку окремо. Першим днем подання податкової звітності вважають день, що йде за днем закінчення звітного податкового періоду. Якщо останній день подання податкової звітності є вихідним або святковим, то днем подання звітності вважається наступний за вихідним або святковим операційний (банківський) день.

Граничні терміни подання податкової звітності можуть бути продовжені за правилами і на підставах, передбачених податковим законодавством. Реалізуючи обов’язок з податкової звітності, платник податків подає в податкові органи такі види податкових документів, в яких зафіксовано обчислення податку і визначено суму, що підлягає сплаті4: 1. Розрахунково-звітну документацію – документи, в яких фіксуються податкові розрахунки і суми податків. По кожному податку існує єдиний податковий документ, в якому платник розраховує суму податку, що підлягає сплаті, і який подає платник податків до податкового органу у встановлений законодавством термін. Такі документи містять відомості про строки, базу оподаткування, податкові пільги, розміри податкового окладу, причому називатися вони можуть по-різному: декларація, розрахунок, звіт тощо. Прикладом розрахунково-звітної документації може бути (1) декларація про прибуток підприємства, обов’язок надання якої закріплений п. 16.4 ст. 16 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 22 травня 1997 р., а форма і порядок її складання затверджені наказом податкової адміністрації від 29 березня 2003 р.5; (2) розрахункова відомість про нарахування і перерахування страхових внесків до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, форма і порядок заповнення якої затверджені наказом Міністерства праці і соціальної політики України від 18 грудня 2000 р.6; (3) розрахунок збору за забруднення навколишнього природного середовища, форма і порядок заповнення якого затверджені наказом Мінекобезпеки і Державної податкової адміністрації України від 19 липня 1999 р.7 і т. ін. 2. Супутню (чи довідкову) документацію – документи, які містять довідкову інформацію, що деталізує дані для обчислення податків і розшифровує чи обґрунтовує податкові розрахунки. Така документація поділяється на: а) документи, необхідні для обчислення податків, наприклад, звіт про результати діяльності виконавця довгострокових договорів (контрактів), форма і порядок заповнення якого затверджені наказом Державної податкової адміністрації України від 29 березня 2003 р.8; б) документи довідкового характеру, які безпосередньо не впливають на обчислення сум податків, приміром, розрахунок–повідомлення розподілу консолідованого податку між юридичною особою та філіями, форма і порядок заповнення якого затверджені наказом податкової адміністрації від 10 квітня 1998 р.9; 3. Облікову документацію – це документи, що являють собою зведені форми податкового обліку. Первинні документи бухгалтерського обліку, які накопичуються і систематизуються в податковому обліку, підлягають узагальненню за певний податковий період. Після цього на підставі цих уже згрупованих документів визначається сума податків, що підлягає внесенню у відповідні фонди. Прикладом такого виду податкової документації є Книга обліку доходів і витрат суб’єкта малого підприємництва – юридичної особи, що застосовує спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, порядок ведення якої затверджений наказом податкової адміністрації від 12 жовтня 1999 р.1

0 4. Податкові повідомлення – документи, які направляють податкові органи платникам. Вони містять відомості про терміни та суми податку, що підлягає сплаті. Згідно зі ст. 6 Закону України «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами і державними цільовими фондами»11 суму податку, зазначену в податковому повідомленні, яка підлягає сплаті, обчислює не самостійно платник податків, а податковий орган. Найпоширенішою формою реалізації податкової звітності є надання відомостей з метою оподаткування письмово на бланках, які видають безкоштовно податкові органи. У спеціально передбачених законодавством випадках таку інформацію можна подавати в електронному вигляді на дискеті чи іншому носії, що допускає комп’ютерну обробку. На практиці найчастіше податкова звітність полягає у поданні податкової декларації. Згідно з п. 1.11 ст. 1 Закону України «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами і державними цільовими фондами»12, податковою декларацією є документ, який подає платник податків до контролюючого органу у строки, встановлені законодавством, на підставі якого здійснюється нарахування і сплата податку чи збору (обов’язкового платежу). Виходячи з цього, будь-який документ, що подається до податкового органу і призначений для нарахування та сплати обов’язкових платежів у певні фонди, є декларацією незалежно від того, яку назву має такий документ: розрахунок, довідка, звіт тощо. Отже, податкова декларація має характер податкового розрахунку, відповідно до якого платник податків самостійно обчислює суму податку і несе обов’язок щодо своєчасної його сплати. Традиційно податкова декларація як форма податкової звітності відповідає такому порядку сплати податку, за якого обов’язок з його сплати покладається безпосередньо на платника. Податкову декларацію подають до податкового органу за місцем обліку платника у двох примірниках, один з яких повертається платнику з позначкою посадової особи податкового органу про дату її прийняття. Підпис посадової особи має бути засвідчений. Податкові декларації приймають контролюючі органи без попередньої перевірки зазначених у них даних. Форму податкової декларації (розрахунку) встановлює центральний (керівний) орган контролюючого органу за узгодженням з комітетом Верховної Ради України, що відповідає за проведення податкової політики. Затверджені форми податкових декларацій мають нормативно-правовий характер, що означає обов’язковість їх дотримання як для платника податків, так і для податкових органів. Податкові декларації подаються за базовий податковий (звітний) період, що дорівнює: а) календарному місяцю – протягом 20 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця; б) календарному кварталу чи календарному півріччю – протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (півріччя); в) календарному року – протягом 60 календарних днів за останнім календарним днем звітного (податкового) року; г) календарному року для платників податків на доходи фізичних осіб (прибуткового податку з громадян) – до 1 квітня року, наступного за звітним.

Значит, полную занятость было бы неправильно представлять как какое-то неизменное в течение десятилетий состояние в трудоустройстве людей. На самом деле занятость почти непрерывно изменяется под влиянием множества причин. К ним, в частности, относятся: Pдинамика численности населения страны; Pпрогресс техники и технологии во всех отраслях национального хозяйства; Pизменение структуры макроэкономики; Pизменение международных связей; Pперемены в профессиональной структуре и уровне квалификации рабочей силы; Pколебания численности студентов, обучающихся в средних профессиональных и высших учебных заведениях. Естественно, что необходимым является прогнозирование занятости населения страны на длительный период с учетом всех изменяющихся условий и факторов. Такое прогнозирование служит основой эффективной государственной политики занятости. В правовом государстве действует система социальных гарантий для обеспечения экономической безопасности трудящихся. Первым элементом такой системы является регулирование занятости

1. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

2. Понятие, назначение и правовая основа паспортной системы Российской Федерации

3. Податкова система Франції

4. Вещно-правовые способы в системе защиты гражданских прав

5. Правове регулювання природокористування і природоохоронної діяльності

6. Конституционно-правовое регулирование политической системы
7. Правове регулювання гарантійних операцій банків. Документи, що регулюють використання гарантій в міжнародних операціях
8. Правове регулювання бухгалтерського обліку та особливості його організації в бюджетних установах

9. Адміністративно-правове регулювання діяльності органів місцевої міліції

10. Державне правове регулювання рекламної діяльності в Україні

11. Деякі питання правового регулювання порядку вступу та порядку навчання у аспірантурі та порядку присвоєння наукового ступеню кандидата наук в Україні

12. Механізм правового регулювання

13. Общая характеристика и место вещно-правовых исков в системе способов защиты вещных прав

14. Особливості правового регулювання проходження служби в органах внутрішніх справ

15. Правове регулювання біржової діяльності

16. Правове регулювання відносин комунальної власності

Горшок детский "Бегемотик", белый.
Этот удобный кресло-горшок поможет вам отучить ребенка от подгузников. Он имеет анатомическую форму и произведен из качественного и
354 руб
Раздел: Горшки обычные
Коробка для хранения обуви, 610x340x130 мм.
Материал: полипропилен. Размер: 610x340x130 мм.
550 руб
Раздел: Короба, чехлы для обуви
Перчатки виниловые одноразовые, размер M, 100 штук.
Виниловые одноразовые перчатки применяются во время разных видов работ: в пищевой сфере, косметологии, при уборке. Перчатки мягкие и
305 руб
Раздел: Перчатки

17. Правове регулювання договору перевезення вантажу залізничним транспортом

18. Правове регулювання іноземних інвестицій

19. Правове регулювання охорони навколишнього природного середовища

20. Правове регулювання пенсійного забезпечення працівників на роботах зі шкідливими і важкими умовами праці

21. Правове регулювання податку з доходу громадян

22. Правове регулювання рибальства і рибного господарства
23. Правове регулювання робочого часу і часу відпочинку
24. Правове регулювання спільної власності в цивільному праві

25. Правове регулювання торгівельного обслуговування населення. Оптовий товарообіг

26. Правовий вплив і правове регулювання: проблеми співвідношення

27. Проблеми адміністративно-правового регулювання застосування спеціальних засобів адміністративного припинення міліцією

28. Проблеми правового регулювання профілактики дитячого дорожньо-транспортного травматизму в Україні

29. Характеристика гражданско-правовой ответственности в системе права

30. Види агентських відносин (окремі аспекти вдосконалення правового регулювання)

31. Правове регулювання переміщення енергоносіїв

32. Податкова система Франції

Набор маркеров для досок "Kores", 3 мм, 6 штук.
Набор маркеров для досок. Круглый наконечник. Пластиковый корпус. Стираются с таких гладких поверхностей, как пластик, стекло и эмаль,
390 руб
Раздел: Для досок
Набор капиллярных ручек "Triplus 334", 42 цвета.
Количество цветов: 42 ярких цвета. Эргономичная форма для удобного и легкого письма. Пишущий узел завальцован в металл. Защита от
2653 руб
Раздел: Капиллярные
Звуковой плакат "Таблица умножения".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
576 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты

33. Формування податкової системи України

34. Правове регулювання охорони атмосферного повітря

35. Налоговая система России в новом правовом поле

36. Правовые системы современности. Мусульманское право

37. Правовая система России во 2-й половине XlX - начале ХХ вв. Судебная реформа

38. Соотношение понятий "система права" и "правовая система"
39. Правовые системы мира
40. Общепризнанные принципы и нормы международного права как составная часть правовой системы России

41. Религиозные правовые системы

42. Англо-саксонская правовая система

43. Органы государственного управления юстиции: система, правовое положение, функции, пути реформирования

44. Правосознание: понятие, структура и роль в правовой системе

45. Основные правовые системы современности

46. Правовые основы системы местного самоуправления

47. Российская правовая система

48. Основные правовые системы современности

Этажерка для обуви разборная, 4 полки, 660x280x700 мм.
Модель предназначена для хранения обуви в прихожей. Она придется особенно кстати, если у вас малогабаритная квартира: она займет минимум
1102 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Стрейч-пленка для ручной упаковки, вес 1 кг, 17 мкм, 45 см x 140 метров.
Прозрачная стрейч-пленка для ручной упаковки применяется в быту, на производстве, в офисе, магазине. Изготовлена из прочного полиэтилена,
351 руб
Раздел: Плёнка пищевая
Бутылочка для кормления "Avent Classic+", 260 мл (голубая, рисунок: краб), от 1 месяца.
Ограниченная серия -бутылочка для кормления голубая c рисунком (краб), Classic+. Зарекомендовавшая себя серия Classic была улучшена:
403 руб
Раздел: Бутылочки

49. Правовые системы в современном мире

50. Правовые системы современности

51. Правовой статус работников уголовно – исполнительной системы

52. Система нормативно-правовых актов, регулирующих кредитные отношения

53. Конституционно-правовой статус Президента, его положение в системе органов государственной власти

54. Правовые системы мира
55. Основные правовые системы современности
56. Организационно-правовая работа с кадрами в системе МВД

57. Справочные правовые системы

58. Понятие и содержание системы элементов механизма административно-правового регулирования

59. Банковская система Республики Беларусь (правовой аспект)

60. Справочно-правовые системы, применяемые в условиях компьютеризации аудиторской деятельности

61. Англо-саксонська правова система

62. Державне регулювання системи професійно-технічної освіти в Україні

63. Изменения правовой системы СССР в 1921-1925гг.

64. Конституционно-правовая система Англии и Франции в XX веке

Подушка "Нордтекс. Влюбленный скворец", 40х40 см.
Декоративные подушки являются непременным элементом современного интерьера. Они могут послужить прекрасным украшением не только спальни,
454 руб
Раздел: Подушки
Карандаши цветные "Noris Club", 12 цветов + 4 карандаша.
Эргонамичная трехгранная форма для удобного и легкого письма. A-B-S - белое защитное покрытие для укрепления грифеля и для защиты от
398 руб
Раздел: 13-24 цвета
Электронный озвученный плакат "Говорящая Азбука".
«Говорящая АЗБУКА» из серии звуковых плакатов Знаток ТМ для начинающих изучать русский алфавит. Кнопки «Изучение» и «Экзамен» помогут
703 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты

65. Конституция Соединенных Штатов Америки 1787 года. Романо-германская правовая система

66. Международное право и правовая система России

67. Мусульманская правовая система

68. Нормативно-правовое регулирование системы исполнительной власти

69. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

70. Основные правовые системы современности
71. Правова система України
72. Правовая конвергенция в современной российской правовой системе

73. Правовая система Бразилии

74. Правовая система Великобритании

75. Правовая система России

76. Правовое положение мировых судей в судебной системе РФ

77. Правовые и организационные формы и методы борьбы с коррупцией в системе государственной службы

78. Правовые семьи и правовые системы

79. Правовые системы современности

80. Принципы разделения властей как основа построения системы органов правового государства

Карандаши цветные "ColorPics", 36 цветов + точилка.
Ударопрочные цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Шестигранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт.
313 руб
Раздел: Более 24 цветов
Логическая игра "Следопыт, колобок".
Игра предлагает ребенку 48 различных заданий на развитие логики и мышления. Смысл игры заключается в том, что нужно разложить пазлы особым
1104 руб
Раздел: Игры логические
Набор столовых приборов BE-0011S24 "Webber", 24 предмета.
В наборе 24 предмета: - вилка столовая (6 штук), - ложка столовая (6 штук), - ложка чайная (6 штук), - нож столовый (6
957 руб
Раздел: От 19 до 50 предметов

81. Регулювання цивільно-правового захисту неповнолітніх в школах-інтернатах

82. Система органов и должностных лиц местного самоуправления в свете современного правового регулирования

83. Субъекты правовых отношений системы нотариата в России

84. Формирование судебно-правовой системы Англии

85. Автоматизированная система правового сопровождения кредитования юридических лиц

86. Справочно-информационные правовые системы
87. Справочно-правовая система "КонсультантПлюс"
88. Государственно-правовая система России в феврале-октябре 1917 года

89. Система прямого регулювання тиску газу з І-регулятором

90. Поняття та основні завдання системи валютного регулювання і валютного контролю

91. Аналіз типової системи автоматичного регулювання температури в печі

92. Законодавче та нормативно-правове забезпечення митного регулювання

93. Система автоматичного регулювання асинхронного електродвигуна з фазним ротором

94. Система государственных органов, регулирующих финансовые отношения в Российской Федерации. Правовой режим функционирования внебюджетных фондов государства

95. Спутниковые системы навигации GPS и Глонасс

96. В поисках системы мира

Бустер Happy Baby "Booster Rider" Lime (15-36 кг).
Rider — бустер группы II-III (от 15 до 36 кг). Бустер без спинки с мягкими подлокотниками. Форма бустера обеспечивает правильное положение
999 руб
Раздел: Группа 3 (22-36 кг), бустеры
Органайзер подвесной "Фиксики" (5 карманов).
Органайзер подвесной с 5 карманами. Высота: 65 см. 5 карманов размером 15x13 см. Материал: полиэстер, плотностью 600 ден.
317 руб
Раздел: Карманы на детскую кроватку
Набор для составления букета из мягких игрушек "Конфетти", 3 зайки.
Яркий и нестандартный подарок - букет из мягких игрушек вызовет восторг у всех, независимо от возраста и положения. К тому же, этот букет
496 руб
Раздел: Дизайнерские игрушки

97. Малые тела Солнечной системы

98. Происхождение Солнечной системы

99. Строение солнечной системы


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.