Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     История отечественного государства и права История отечественного государства и права

Німецька освітня політика на окупованій території України (1941–1944 рр.) в історіографії

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10

Друга світова війна, бачена в контексті українських проблем, належить до найбільш сфальсифікованих періодів української історії. В процесі національно-державної розбудови суверенної України, духовного відродження українського народу, піднесення його історичної свідомості гострою соціальною потребою стало вивчення історії України, позбавленої політизації, заідеологізованості, кон'юнктурних спекуляцій. Реалізація цього завдання є неможливою без ґрунтовного переосмислення усього історичного шляху українського народу, відображення історичних реалій в наявних джерелах, їх публікації та використання в історіографії. Це, певною мірою, стосується й періоду Другої світової війни, участі в ній українського народу, становища економічного, політичного та культурно-освітнього фактора в період 1941–1944 років. Дискусії з концептуальних питань Другої світової війни продовжуються, і це ще раз засвідчує актуальність дослідження окремих її аспектів, водночас й розвиток народної освіти під час німецької окупації. Дослідження виконується в рамках наукової проблематики історичного факультету Прикарпатського університету імені В. Стефаника «Етнополітичні і культурні процеси в країнах Центральної і Південно-Східної Європи ХІХ-ХХ ст.». Своїми матеріалами і висновками доповнює об'єктивне вивчення історії України періоду Другої світової війни. За час, що минув після закінчення Другої світової війни, в Україні та за кордоном з'явилася доволі численна література, що тією чи іншою мірою стосується історії німецької окупаційної політики на території України . Спроби проаналізувати дослідницьку працю з даної проблеми зроблено в історіографічних публікаціях І. Каменецького , О. Марущенка . Аналізуючи загальноісторичні процеси, дослідники частково висвітлюють історіографію окремих аспектів розвитку тогочасної української культури. Проте відчувається недостатнє вивчення, і, в зв'язку з цим, відомою є мала кількість спеціальних наукових праць з дослідження німецької освітньої політики на окупованій території України в 1941–1944 роках. Об'єктом дослідження є праці істориків, присвячені політиці німецького окупаційного режиму в Україні. Предметом дослідження є монографії і статті, в яких розкривається німецька освітня політика на окупованій території України в 1941–1944 роках. Дослідження передбачає вирішення таких завдань: – проаналізувати проблему німецької освітньої політики в Україні у працях вітчизняних істориків; – висвітлити місце даної проблеми в зарубіжній історіографії; – розглянути вивчення нацистської політики в Україні радянськими дослідниками. Мета роботи – висвітлити погляди дослідників Другої світової війни на проблему німецької освітньої політики в Україні під час окупаційного періоду. Вже під час війни з'явилися перші праці, автори яких намагалися осмислити суть німецького режиму на українських землях. З-поміж них варто згадати брошуру активного діяча націоналістичного підпілля І. Коваленка . Радянська історіографія обмежувала проблему Другої світової війни переважно військовими і політичними подіями, залишаючи осторонь культурне життя на окупованих землях, а це формувало загальну уяву про характер того драматичного етапу в українській історії.

Культурні процеси на окупованій території України радянські історики вивчали через призму ідеологічних стереотипів, тому не мали змоги об'єктивно й неупереджено підійти до вивчення проблеми німецької освітньої політики в Україні під час Другої світової війни. Не знайшла вона належного висвітлення і в зарубіжній історичній науці, хоч саме окупаційна політика нацистської Німеччини та її союзників в різних регіонах України була предметом окремих досліджень . Реалізацію завдання по створенню сучасної концепції історії та історіографії Другої світової війни неможливо здійснювати без своєрідної, як зазначає О. Марущенко , інвентаризації накопичених українськими істориками за попередні десятиріччя знань з основних аспектів проблеми. Не применшуючи здобутків української історіографії останніх років, все ж можна погодитись з відомим істориком Ю. Сливкою, який, проаналізувавши опубліковані праці з проблем Другої світової війни, дійшов висновку, що «ми поки що перебуваємо на самому початку переосмислення цих подій і, що надто прикро, в їх висвітленні тією чи іншою мірою далі домінує принцип чорно-білої оцінки. Зрозуміло, такий метод аж ніяк не наближає нас до історичної правди» . Спробою по-новому зрозуміти дану проблему є останні публікації М. Коваля. Він один з перших висловився про необхідність створення нової історіографії нашого дослідження, яка має відповідати нормам і запитам демократичного суспільства, бути незалежною від ідеологічних, партійно-політичних замовлень, базуватися не на міфах і політичній кон'юнктурі, а на документах і фактах. Йому належить цілий ряд змістовних і гострополемічних праць, в яких здійснюється історіографічне та історіософське осмислення подій Другої світової війни і місця в ній України , по-новому формується чимало актуальних наукових проблем, без розв'язання яких неможливий подальший розвиток історіографії дослідження і формування його нової історичної концепції. Особливий інтерес для нас мають розвідки М. Коваля, присвячені висвітленню культурного, в тому числі й освітнього, життя в Україні досліджуваного періоду .Опрацювавши численні матеріали центральних київських архівів, автор робить висновок, що нацистська колоніальна політика, запроваджена «залізом і кров'ю», не залишала ніяких надій на збереження національної культури. Так ж сумна доля не меншою, а можливо навіть більшою мірою, чекала й головного носія – українську інтелігенцію, яка була поділена ідеологічними барикадами на непримиренні ворогуючі табори. «У кінцевому рахунку, в їх стратегічному розкладі, весь український народ, як і його освіта та культура, не мали права на майбутнє» . Німецьку освітню політику на окупованій території України аналізує В. Ленська . У її статті наведені висловлювання вищих посадових осіб третього райху щодо розвитку народної освіти в Україні, а також про роль українців у війні. Автор приходить до висновку, що «шкільна політика, яку проводили нацисти, була спрямована на те, щоб поставити український народ в становище духовного кріпацтва» проаналізовано особливості політичного розвитку та суспільно-політичного становища в Галичині на основі аналізу ряду періодичних видань, а саме «Станіславівського слова», «Української школи», «Львівських вістей», «Українських щоденних вістей».

Автор, вивчаючи матеріали зазначених видань, особливу увагу приділяє особливостям німецького адміністративного управління в Галичині, діяльності Українського центрального та крайового комітетів. Наскільки дозволяли рамки розвідки, В. Офіцинський намагався прослідкувати особливості взаємодії української влади та населення з німецьким режимом на різних етапах Другої світової війни. Досить невеликим є список праць, що стосуються безпосередньо німецької окупаційної політики в Галичині. Серед них варто згадати статті В. Машотаса , де частково подаються відомості й про освітню політику окупаційної влади у 1941–1944 роках. Активно досліджувала українське культурне життя в Генеральній губернії, до складу якої під час німецької окупації входила Галичина, Н. Антонюк . У своїй монографії автор зробила спробу встановити етапи і визначити особливості культурного процесу на західноукраїнських землях у роки Другої світової війни через аналіз стану його основних складових: освіти і науки, літератури і мистецтва, релігійного життя, видавничої діяльності. Своєрідністю дослідження є те, що основним фактологічним джерелом стали понад шістдесят легальних періодичних видань, які виходили в Генеральній губернії в період окупації. Важливе значення для нас становить дослідження проблем українського культурного життя під час окупаційного періоду, зокрема в Галичині, О. Луцького . У його публікаціях окреслені умови, головні напрямки та особливості культурного життя в 1941–1944 роках. Автор підкреслює, що роки німецької окупації були важкими випробуваннями для інтелігенції і загалом для культурного життя України. «Безперечно, – зазначає О. Луцький, – не лише націоналістичне підпілля, а й абсолютна більшість тих, хто заанґажувався в легальній культурно-освітній праці, зокрема в рамках Українського центрального комітету, намагалися прислужитися своєму народові, захищати його інтереси. Найвищий час належно оцінити їх внесок у національну культуру й пошанувати всіх тих, завдяки кому навіть у грізну добу терору не завмирала духовна творчість» . Аналізує стан народної освіти у західноукраїнському регіоні С. Сворак . І хоча хронологічні рамки його монографічного дослідження 1944–1964 рр., проте, у розділі «Становище та розвиток радянської освітньої системи в західних областях України: традиції та проблеми» автор робить короткий аналіз розвитку шкільництва у регіоні і в попередні роки, в тому числі і під час німецької окупації. Політику німецького режиму щодо діяльності «Просвіти» як центру культурно-освітнього розвитку у період нацистської окупації досліджував М. Коваль . У своїй статті автор робить висновок, що «на відміну від інших національних громадських організацій, що існували напівлегально або ж нелегально, осередки «Просвіти» діяли легально і найчастіше виконували роль центрів не тільки культурницького, а й суспільно-політичного життя охоплених ними населених пунктів» . Діяльність волинської «Просвіти» в досліджуваний період, на основі архівних матеріалів і періодичних видань того часу, вивчав Б. Савчук . Автор зазначає, що відновленій у воєнний час «Просвіті» німецька влада не чинила особливих перешкод, але все ж тримала її під суворим контролем і чітко регламентувала.

Особливо нещасливу роль відіграв тодішній французький консул в Одесі п. Ено, відомий русофіл, який вважав себе там найвищим представником Франції. Французькі політики вимагали від Українського Уряду усунення з Уряду В. Винниченка, навіть самого Петлюри, а також підлеглості Української Армії генералу Денікіну та інше, але жодних політичних і матеріальних зобов'язань на себе не брали. Таке ставлення антантських політиків до України почало викликати серед українського громадянства незадоволення, а то й обурення. Одначе наслідки нереальної політики Антанти незабаром відчула не тільки Українська Армія, але й сама десантна Армія Антанти. У кінці березня 1919 року переважаючі сили Червоної Армії притиснули ліве крило і центр Української Армії до старого кордону з Австрією. Праве крило армії, що знаходилась в районі Умані в складі до 10 000 багнетів, було відрізане від центру армії, але вперто трималося в цьому районі, недивлячись на енергійні атаки червоних. Присутність Запорозького корпусу в районі Умані відтягнула всі сили катеринославської групи Червоної Армії на боротьбу з ним від одеського напрямку, але вже 1 квітня Запорозький корпус, майже оточений з півдня і знесилений у нерівній боротьбі, примушений був відступати до Дністра, в район Тирасполя

1. Окупація України військами Німеччини та її союзників

2. Сучасна структура банківської системи та її роль в здійсненні державної грошово-кредитної політики

3. Аналіз основних підходів та провідних концептуальних ідей до визначення суті полікультурної освіти

4. Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання

5. Порівняльний аналіз політичного змісту буддизму та брахманізму, завдання і значення курсу історії вчень про державу і право

6. Вплив освітньої програми на ефективність лікування бронхіальної астми в дітей
7. Реформування освітньої галузі в наш час
8. Німеччина та Італія у другій половині ХХ ст.

9. Порівняльна характеристика основних макроекономічних показників України та Росії за період 1995-2008 рр.

10. Характеристика соціальних аспектів економічних відносин як ключові параметри ефективності економічної політики України

11. Учетная политика предприятия (Облікова політика підприємства)

12. Національна політика СРСР в роки перебудови

13. Провал внутрішньої і зовнішньої політики російського царизму в роки Першої світової війни. Лютнева 1917 року революція в Росії та її історичне значення

14. Основні засади зовнішньоекономічної політики України

15. Основні напрямки зовнішньої політики України

16. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

Каталка-трактор с педалями "Turbo-2" с полуприцепом.
Педальная каталка-трактор «Turbo-2» c полуприцепом приводится в движение при помощи цепного механизма. На мини-тракторе установлена
4394 руб
Раздел: Каталки
Стиральный порошок KAO "Attack Bio EX", 1 кг.
Стиральный био-порошок KAO "Attack Bio EX" признан Международным Авторитетным Советом США по хлопку в качестве выдающегося
620 руб
Раздел: Стиральные порошки
Шкатулка "Мишка", 7x10 см.
Шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку элегантности. Регулярно удалять
332 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные

17. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

18. Центральний банк і монетарна політика

19. Основные характеристики электромагнитных излучений (полей)

20. Інформаційна політика України

21. Гендер і сучасна ідеологія та політика.

22. Ціна і цінова політика планування ціни. Мета цінової політики і її роль у маркетингу
23. Основні інструменти грошово-кредитного регулювання економіки - процентна політика
24. Державна політика соціального страхування

25. Державна політика в галузі охорони праці

26. Облікова політика та її призначення з метою ефективного використання в теорії та практиці бухгалтерського обліку

27. Організація облікової політики підприємства

28. Формування облікової політики підприємства

29. Регіональна економічна політика України й особливості регіонального розвитку

30. Концепція регіональної політики

31. Інтерполяція інструментів фіскальної політики на Державний бюджет України

32. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

Рюкзачок малый "Вспыш".
Легкий и компактный дошкольный рюкзачок - это красивый и удобный аксессуар для вашего ребенка. В его внутреннем отделении на молнии легко
436 руб
Раздел: Детские
Сменный фильтр "Барьер-6", 3 штуки.
Сменная кассета Барьер-6 «для жесткой воды» благодаря повышенному содержанию ионообменной смолы более эффективно снижает жесткость
741 руб
Раздел: Фильтры для воды
Машина-каталка "Авторалли", цвет: синий.
С такой каталкой, которая очень похожа на автомобиль марки BMW, любой ребенок почувствует себя участником соревнований по авторалли.
1073 руб
Раздел: Каталки

33. Принципи розробки та оцінки державної політики України

34. Вищі державні службовці та політико-адміністративні стосунки

35. Бібліотека, як об’єкт цензурної політики на Україні в 20 ст.

36. Зовнішня політика Англії у XVI-XVIII столітті

37. Зовнішня політика Речі Посполитої в другій половині XVI ст. – першій половині XVII ст.

38. Культурні процеси на початку XX ст. в Україні крізь призму політики
39. Модель російської регіональної політики в XVI столітті
40. Нова економічна політика: суть, значення, уроки

41. Особливості зовнішньої політики Римської імперії в І–ІІ ст. нашої ери

42. Політика А. Гітлера

43. Проведення Польщею політики асиміляції та фальсифікації щодо українців

44. Торговельна політика більшовиків в першій половині 20-х років ХХ ст.

45. Внутрішня політика Людовіка IX Святого

46. Внутрішня і зовнішня політика Ярослава Мудрого

47. Аналіз товарної інноваційної політики заводу "АКВАІЗОЛ"

48. Аналіз товарної політики ВАТ "НВАТ ВНДІ Компресормаш"

Портфель "Megapolis", синий.
Легкая папка-портфолио изготовлена из жесткого пластика, рассчитана на длительный срок службы. Папка служит для перевозки документов и
512 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Ночник с датчиком движения "Ночной снайпер".
Маленький ночник с датчиком движения "Ночной снайпер" надежно крепится на крышку унитаза и срабатывает только при вашем
648 руб
Раздел: Ночники
Рюкзак школьный "Ever After High. Dragon Game".
Рюкзак школьный - легкий и яркий рюкзак для ученицы начальной школы. Прочная каркасная конструкция хорошо сохраняет форму, устойчиво стоит
2451 руб
Раздел: Без наполнения

49. Аналіз цінової політики підприємства на прикладі ТОВ "Медикор"

50. Маркетингова політика комунікацій

51. Маркетингова цінова політика

52. Товарна політика і комерційна діяльність

53. Удосконалення маркетингової політики на ПП "Конекс"

54. Формування маркетингової товарної політики підприємства (на прикладі ВАТ "Рівне-Льон")
55. Ціноутворення та цінова політика підприємства
56. Морфологічна характеристика впливу магнітного поля та лазерного опромінення на регенерацію периферійного нерва

57. Державна політика протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом (підсумки 9 місяців 2009 р.)

58. Економічні ефекти фінансових методів торгової політики

59. Зовнішня і міжнародна торговельна політика

60. Міжнародні відносини та зовнішня політика

61. Політика протекціонізму в сучасному світі та Україні

62. Становлення європейської інтеграційної політики Великої Британії (1946 р. – до кін.1980-х років)

63. Торговельно-промислова палата. Зовнішньоекономічна політика України

64. Дослідження ефективності кадрової політики підприємства

Магнитно-маркерная доска, 53x41 см.
Магнитно-маркерная доска из дерева и металла, предназначена для детей от 3-х лет. Двухстороннее жесткое игровое поле заключено в рамку из
578 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Горшок эмалированный с крышкой, 1,5 л.
Горшок эмалированный, с крышкой. Объем: 1,5 литра.
359 руб
Раздел: Горшки обычные
Кружка "Лучший Папа", с рисунком.
Качественные керамические кружки с оригинальным рисунком, выполненным в процессе производства (подглазурное нанесение). Упаковка: белый
372 руб
Раздел: Кружки

65. Маркетингова політика ПМП "Арконі"

66. Методологічні підходи до означення суті, змісту та основних напрямів полікульткрної освіти

67. Державна політика в Україні

68. Довгострокова політика України по забезпеченню енергетичної безпеки на підставі аналізу геополітичних планів і перспектив головних провідних країн світу–Росії та США

69. Етнонаціональні відносини й національна політика

70. Лобізм як явище сучасної політики
71. Міжнародна політика і світовий політичний процес
72. Політологія як наука і політика як суспільне явище

73. Природа політики

74. Політика великих держав на Близькому Сході

75. Політика та соціальний конфлікт

76. Політика, як суспільне явище

77. Політична географія і геополітика

78. Політика і етика: соціально-філософський аспект

79. Взаємозвязок соціальної роботи з педагогікою, історією та соціальною політикою

80. Державна молодіжна політика на сучасному етапі

Универсальная вкладка для дорожных горшков (оранжевый).
Вкладка для дорожных горшков подойдет для любого дорожного горшка, она хорошо ложится на сиденье, обеспечивая комфорт и удобство в
660 руб
Раздел: Прочие
Конструктор "Зоопарк" (39 деталей).
Конструктор «Зоопарк» относится к тематическим наборам для конструирования, так как включает в себя не только детали для конструирования
561 руб
Раздел: Деревянные конструкторы
Бумага "Снегурочка", для ксерокса, А3.
Формат - А3. 80 грамм, 97%, 500 листов.
533 руб
Раздел: Формата А3 и больше

81. Розвиток соціальної політики по відношенню жінок Ірану

82. Соціальна політика

83. Соціальна політика та соціальне партнерство

84. Митна політика

85. Митна політика України на сучасному етапі

86. Особливості проведення в життя митної політики
87. Уравнения и характеристики распространения волн реального электромагнитного поля
88. Проблема громадянської свободи у політико-правовій теорії Вольтера

89. Бюджетна політика держави

90. Грошово-кредитна політика

91. Грошово-кредитна політика Франції. Грошова система СРСР

92. Дивідендна політика підприємства, фінансова звітність про власний капітал корпорацій

93. Сутність бюджетної політики та аналіз її основних напрямків в сучасних умовах

94. Фінансова діяльність та політика держави

95. Фінансова політика та бюджетний процес

96. Вплив податкоавої політики на діяльність підприємства

Увлекательная настольная игра "Фрукто 10", новая версия.
«Фрукто 10» Вам нужно быть самым быстрым, чтобы первым найти фруктовую десятку на двух карточках, громко ее объявить и забрать карточки
392 руб
Раздел: Карточные игры
Простыня на резинке "ЭГО", 90х200 см, салатовая.
Трикотажная простыня "ЭГО" на резинке выполнена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
589 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники
Форма разъемная Regent "Easy" круглая, 18x7 см.
Форма для выпечки разъемная из углеродистой стали с антипригарным покрытием. Удобная застежка. Поверхность устойчива к царапинам. Диаметр:
310 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки

97. Екологічний стан р. Південний Буг. Характеристика та заходи щодо його поліпшення

98. Амортизаційна політика підприємства в ринкових умовах господарювання

99. Вплив елементів фіскальної політики на формування бюджету України


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.