Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Умови настання матеріальної відповідальності роботодавця за шкоду, заподіяну працівникові

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

Реферат З трудового права України На тему: &quo ;Умови настання матеріальної відповідальності роботодавця за шкоду, заподіяну працівникові&quo ; ПланВступ Поняття та особливості матеріальної відповідальності роботодавця Підстави для матеріальної відповідальності роботодавця Висновки Список використаної літератури ВступПроголошення України демократичною, соціальною та правовою державою, найвищою соціальною цінністю якої є людина, вимагає реформування чинного законодавства, приведення його у відповідність з міжнародними нормами і стандартами. Однією з важливих галузей права і законодавства, які потребують свого реформування, є трудове. Зокрема, велику увагу слід приділити питанню матеріальна відповідальність роботодавця у трудових правовідносинах. У чинному КЗпП України в главі &quo ;Гарантії при покладенні на працівника матеріальної відповідальності за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації&quo ; передбачена лише відповідальність однієї сторони трудового договору - працівника і немає самостійного інституту, який знаходив би відображення в окремій главі Кодексу, де врегульовувалися б питання матеріальної відповідальності роботодавця перед працівником. Реформування трудового законодавства, в тому числі і норм, що регулюють матеріальну відповідальність, потребує не удосконалення чи уточнення окремих норм, а розробки нових концептуальних підходів щодо правового регулювання питань матеріальної відповідальності, що зумовлено становленням та розвитком ринкових відносин у нашій державі, в тому числі й у сфері праці. Підстави та умови настання матеріальної відповідальності власника (роботодавця) у КЗпП України не встановлено. Окремі норми, які визначають матеріальну відповідальність власника перед працівником за порушення трудового законодавства, що призвело до заподіяння шкоди, розпорошені по всьому Кодексу. Матеріальна відповідальність роботодавця за шкоду, завдану працівнику врегульовано як трудовим, так і цивільним законодавством. Так, якщо питання матеріальної відповідальності роботодавця за ушкодження здоров'я працівника врегульовано чинним трудовим законодавством, то в інших випадках матеріальної відповідальності власника або уповноваженого ним органу, наприклад, у випадку матеріальної відповідальності роботодавця за шкоду, заподіяну незабезпеченням збереження особистих речей працівника під час роботи на практиці застосовуються норми цивільного законодавства. Ці та інші випадки, потребують регламентації нормами трудового законодавства. Поняття та особливості матеріальної відповідальності роботодавцяМатеріальна відповідальність роботодавця здійснюється з урахуванням загальних принципів матеріальної відповідальності сторін трудового договору, одним з яких є те, що відшкодуванню підлягає лише пряма дійсна шкода. Для сторони роботодавця це означає, що майнова шкода складається із таких сум, на які працівник мав право, але був позбавлений їх внаслідок незаконних дій роботодавця. Тобто до шкоди входить втрачений внаслідок незаконних дій роботодавця заробіток працівника. Окрім того, на відміну від матеріальної відповідальності працівника, роботодавець зобов'язаний відшкодувати моральну шкоду, заподіяну працівникові, порушенням його законних прав.

Отже, така матеріальна шкода складається принаймні з двох частин: майнового і немайнового характеру. Крім відшкодування працівникові матеріальної шкоди, статтею 237-1 КЗпП передбачено відшкодування власником або уповноваженим ним органом працівником й моральної шкоди. Відшкодування такої шкоди провадиться в разі, якщо порушення законних прав працівника призвело до моральних страждань, втрати нормальних життєвих зв’язків і потребує від нього додаткових зусиль для організації свого життя. Порядок відшкодування моральної шкоди визначається законодавством. Як ми вже зазначали питання матеріальної відповідальності роботодавця за шкоду, заподіяну працівнику, чинним КЗПП не регулюється. Це питання регулюється: ЗУ &quo ;Про охорону праці&quo ; від 14 жовтня 1992 року; “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності&quo ; від 23 вересня 1999 року; Цивільним кодексом України від 16 січня 2003 року; Правилами відшкодування власником підприємства, установи й організації або уповноваженим ним органом шкоди, заподіяної працівникові ушкодженням здоров'я, пов'язаним з виконанням ним трудових обов'язків, затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України від 23 червня 1993 р. №472. Проект Трудового кодексу України станом на 10.12.2009 р. визначає підстави та умови відповідальності роботодавця і досить чітко. Так, роботодавці, винні у порушенні норм трудового законодавства, невиконанні умов колективних договорів і угод притягуються до дисциплінарної, матеріальної, адміністративної чи кримінальної відповідальності згідно з законом. Роботодавець несе відповідальність перед працівником за умови, якщо він не доведе, що шкоду заподіяно внаслідок дії непереборної сили. Стосовно саме матеріальної відповідальності роботодавця, то відповідно до ст.421 проекту ТК України роботодавець зобов’язаний забезпечити збереження майна працівника, якщо такий обов’язок покладено на роботодавця трудовим законодавством, колективним або трудовим договором, а також у випадках, якщо знаходження майна працівника на території, в приміщеннях роботодавця або на місці виконання робіт є звичайним, а працівник не має можливості здійснювати його зберігання, хоча б він був позбавлений такої можливості тимчасово. Незабезпечення роботодавцем збереження майна працівника, а також пошкодження майна працівника внаслідок неналежних умов праці покладає на роботодавця обов’язок відшкодувати в повному обсязі вартість майна або оплатити суму, на яку його вартість зменшилась. Розмір шкоди визначається відповідно до роздрібних цін, що склалися в даній місцевості на день відшкодування шкоди. За наявності згоди працівника шкода може бути відшкодована в натурі. Крім того передбачається матеріальна відповідальність роботодавця за невиконання обов’язків щодо надання працівникові матеріальних благ і послуг. Невиконання роботодавцем передбачених колективним або трудовим договором обов’язків щодо надання працівникові або членам його сім’ї матеріальних благ і послуг дає працівникові право на стягнення з роботодавця вартості зазначених благ і послуг відповідно до роздрібних цін, що склалися в даній місцевості, незалежно від того, чи здійснював працівник витрати в порядку оплати цих благ і послуг.

Роботодавець несе матеріальну відповідальність перед працівником також в інших випадках, встановлених цим Кодексом, законом або трудовим договором. Проект ТК України також зобов’язує роботодавця відшкодувати моральну шкоду, заподіяну працівникові власними діями або бездіяльністю, які порушують права працівника, відповідно до цивільного законодавства. Роботодавець зобов’язаний відшкодувати моральну шкоду в разі невиконання свого обов’язку шанувати честь, гідність та інші особисті права працівника. Моральна шкода визначається відповідно до цивільного законодавства. Обов’язок доказування факту наявності моральної шкоди покладається на працівника. Підстави для матеріальної відповідальності роботодавцяВ основі матеріальної відповідальності роботодавця лежить його обов’язок створити умови, необхідні для нормальної роботи; забезпечити здорові та безпечні умови праці, а також впроваджувати сучасні засоби техніки безпеки та санітарно-гігієнічні умови, які запобігають виробничому травматизмові і виникненню професійних захворювань працівників (ст.153 КЗпП). Підставами матеріальної відповідальності роботодавця за шкоду, заподіяну працівникові є такі трудові майнові правопорушення: 1) порушення права працівника на працю (у випадках порушення правил прийому на роботу, законодавства про переведення на іншу роботу, незаконного відсторонення від роботи, при порушенні законодавства про підстави і порядок звільнення працівника); 2) незабезпечення власником здорових і безпечних умов праці (у випадку ушкодження здоров'я працівника при виконанні трудових обов'язків, каліцтва, у разі смерті працівника); 3) порушення обов'язків власника або уповноваженого ним органу щодо видачі документів про його працю і заробітну плату (у разі неправильного заповнення, оформлення і затримки видачі трудової книжки, документів про працю і заробітну плату); 4) незабезпечення збереження особистих речей працівника під час роботи (у випадках їх зіпсуття, знищення, крадіжки). Умови матеріальної відповідальності роботодавця Варто зазначити, що елементи трудового майнового правопорушення, що вчиняється роботодавцем є одночасно умовами його матеріальної відповідальності. Взявши за основу загальні умови матеріальної відповідальності пропонуємо визначити особливості цих умов для матеріальної відповідальності роботодавця. До таких умов можна віднести: 1) Наявність прямої дійсної шкоди, заподіяної працівникові незаконними діями (бездіяльністю) власника чи уповноваженого ним органу. Під нею слід розуміти втрачений працівником заробіток за час вимушеного прогулу при незаконному звільненні, переведенні, затримці видачі трудової книжки при звільненні; витрати, пов'язані з ушкодженням здоров'я внаслідок трудового каліцтва чи професійної хвороби (втрачений заробіток, додаткове харчування, придбання ліків, санаторно-курортне лікування, відшкодування моральної шкоди та ін.); вартість особистих речей працівника, які зіпсовані чи знищені (викрадені) внаслідок незабезпечення їх збереження власником. Крім того варто наголосити, що до цієї умови матеріальної відповідальності роботодавця також може відноситись моральна шкода.

Працвники реалзують право на працю шляхом укладення трудового договору про роботу на пдпримств, в установ, органзац або з фзичною особою. Працвники мають право на вдпочинок вдповдно до законв про обмеження робочого дня та робочого тижня  про щорчн оплачуван вдпустки, право на здоров  безпечн умови прац, на об'днання в професйн сплки та на виршення колективних трудових конфлктв (спорв) у встановленому законом порядку, на участь в управлнн пдпримством, установою, органзацю, на матеральне забезпечення в порядку соцального страхування в старост, а також у раз хвороби, повно або частково втрати працездатност, на матеральну допомогу в раз безробття, на право звернення до суду для виршення трудових спорв незалежно вд характеру виконувано роботи або займано посади, крм випадкв, передбачених законодавством, та нш права, встановлен законодавством. Стаття 2-1 Рвнсть трудових прав громадян Украни Украна забезпечу рвнсть трудових прав усх громадян незалежно вд походження, соцального  майнового стану, расово та нацонально приналежност, стат, мови, полтичних поглядв, релгйних переконань, роду  характеру занять, мсця проживання та нших обставин

1. Поняття підстави та умови матеріальної відповідальності за трудовим правом

2. Обмежена матеріальна відповідальність працівників

3. Відшкодування матеріальної шкоди у кримінальному процесі

4. Страхування відповідальності позичальників за неповерненя кредиту

5. Матеріально-технічне забезпечення підприємства

6. Страхові правовідносини та страхування цивільної відповідальності
7. Страхування відповідальності
8. Міжнародний досвід юридичної відповідальності аудиторів перед третіми особами

9. Організація аудиторської перевірки матеріальних витрат на виготовлення продукції

10. Матеріальна частина артилерії

11. Звільнення від кримінальної відповідальності

12. Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх

13. Фінансово-правова відповідальність, як особливий вид юридичної відповідальності

14. Автоматизація обліку та аналізу матеріальних ресурсів підприємства

15. Матеріальна і духовна культура Риму в давній період

16. Ефективність використання логістичних схем руху матеріальних запасів та продукції на підприємстві

Шкатулка декоративная для ювелирных украшений "Вокруг света", 18,5x13,5x7,5 см.
Шкатулка декоративная для ювелирных украшений. Размер: 18,5x13,5x7,5 см. Материал: МДФ, комбинированные материалы. В ассортименте, без
873 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Trike Next Pro Air (цвет: фиолетовый).
Велосипед трехколесный подходит для детей от 1 года. Характеристики: - хромированная облегченная рама, покрытая перламутровой краской с
4200 руб
Раздел: Трехколесные
Подарочный набор: визитница, ручка, нож складной, арт. 46051.
Элегантный дизайн прекрасно дополняет функциональность и делает этот набор прекрасным подарком. В наборе: визитница, ручка, нож складной.
723 руб
Раздел: Подарочные наборы

17. Матеріально-технічна підготовка проектів

18. Поняття "носій інформації" та "матеріальна основа документа": семантичне навантаження в професійній інформаційній діяльності

19. Кінематика і динаміка матеріальної точки

20. Підстави юридичної відповідальності за екологічні правопорушення

21. Система показників для оцінки рівня ефективності використання матеріальних ресурсів та вимір їхньої динаміки

22. Лексика традиційної матеріальної культури у подільській говірці
23. Кримінальна відповідальність медичних працівників
24. Удосконалення форм і методів підготовки кваліфікованих працівників в умовах становлення ринкової економіки

25. Ціннісні характеристики соціальних працівників та соціальних педагогів

26. Ідеальний образ соціального працівника

27. Соціальна робота як професія. Права і функціональні обов’язки соціального працівника

28. Етичні засади в професії соціального працівника

29. Проблема рівності і соціальної справедливості в умовах ринкової економіки

30. Відповідальність за завдану шкоду за цивільним законодавством

31. Вивчення диференціального числення функцій однієї та багатьох змінних в умовах модульно-рейтингової системи

32. Виховна діяльність бібліотек вищих навчальних закладів у сучасних соціально-комунікаційних умовах

Подставка под мобильный телефон "Сказочный павлин", 17 см.
Подставка под мобильный телефон, декоративная. Высота: 17 см. Материал: полистоун.
464 руб
Раздел: Держатели и подставки
Коврик массажный "Микс лес".
Массажные коврики представляют собой отдельные модули, которые соединяются между собой по принципу "пазл". Массажные элементы,
1296 руб
Раздел: Коврики
Набор утолщенных фломастеров (24 цвета).
Яркие цвета. Проветриваемый и защищенный от деформации колпачок. Помогают научиться координировать движения рук.Толщина стержня 5
603 руб
Раздел: 13-24 цвета

33. Дидактичні умови забезпечення оптимального первинного сприймання навчального матеріалу у молодших школярів

34. Соціально-історичні умови виникнення християнства

35. Соціальний захист населення в умовах ринкової економіки

36. Структурные уровни организации материи. Микро, макро, мега миры

37. Геологическаа форма движения материи

38. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)
39. Отношение сознания к материи: математика и объективная реальность
40. Взятие материала для лабораторного исследования на грибок

41. Геометрический материал на уроках математики (наглядность)

42. 2. Особенности свойств резин как конструкционного материала

43. Фазовый и частотный методы измерения дальности

44. Физическая природа времени гравитации и материи

45. Понимание материала и сознания

46. Материя и ее основные свойства (Контрольная)

47. Фiлософськi аспекти взаємовiдносин людини i природи в умовах глобальноi екологiчноi кризи

48. Развитие взглядов на материю. Современная наука о строении материальной реальности.

Каталка-автомобиль "Sokol" (с ручкой).
Каталка-автомобиль "Sokol" рекомендуется для малышей, которые пока еще неуверенно сидят и часто падают. Эта модель каталки
2249 руб
Раздел: Каталки
Пазл "Арктика", 75 элементов.
Яркий красочный пазл познакомит ребенка с удивительным миром животных Северного полюса. Это и белые медведи, и морские котики, и белый
548 руб
Раздел: Пазлы (54-99 элементов)
Подгузники-трусики "Pampers. Pants. Джамбо", Maxi (9-15 кг), 52 штуки.
Для активных и любознательных мальчиков и девочек так важен комфорт, поэтому Pampers разработал универсальные подгузники-трусики Pampers
1117 руб
Раздел: Более 11 кг

49. Структурные уровни организации материи: концепции микро-, макро- и мегамиров

50. Структура организации материи

51. "Маркетинг в комерційному банку" по проблемі "Розробка стратегії комунікації" (на матеріалах АКБ "МТ-Банк")

52. МЕХАНІЗМ АКТИВІЗАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

53. Соціальний та етнічний склад катакомбного населення

54. Прощание с Матерой (В.Распутин)
55. Храм Покрова Божией Матери
56. Иерусалимская икона Божией Матери

57. Матеріали до уроку по роману "Гаргантюа та Пантагрюель"

58. «Памяти матери» — лирический цикл А. Т. Твардовского

59. Стихотворение Сергея Есенина "Письмо матери"

60. Матеріали до уроку по роману Гаргантюа та Пантагрюель

61. Материя в дробноразмерном пространстве

62. Неинерциальные полевые принципы формирования структуры материи. Закон динамической гравитации

63. Круговороты материи и механизм их осуществления

64. Резус-конфликт между матерью и плодом

Рапидограф, 0,13 мм.
Чертежный прибор для черчения и рисования на бумаге, ватмане и чертежной пленке. Заправляется одноразовыми патронами. Пишущий узел
1584 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Комплект постельного белья евро "Самойловский текстиль. Незабудка", с наволочками 70х70 см.
Постельное белье "Самойловский текстиль" – отличный подарок себе и близким. Качественное, удобное и красивое постельное белье
1588 руб
Раздел: Бязь
Адаптер Navington для автокресел Maxi-Cosi, универсальный.
Адаптер позволяет установить автокресло-переноску на шасси коляски Navington.
730 руб
Раздел: Прочие

65. Шовный материал

66. Мотивація робітників в сучасних умовах

67. Стратегічне планування діяльності фірми Квіт в умовах ринкових відносин

68. Творческая эволюция живой и «неживой» материи

69. Структурные уровни организации материи

70. Геометрическая теория строения материи
71. История физики: строение материи
72. Биологические ритмы как способ существования живой материи

73. Дидактический материал для организации решения задач с педагогически запущенными детьми

74. Материал для преподавания природоведения в 1 классе по Плешакову

75. Преподавание алгебраического материала в начальной школе

76. Учебно-методический материал по курсу "Правовые основы и менеджмент земельного рынка"

77. О конструировании структуры учебного материала

78. Роль матери и отца в развитии ребенка в раннем возрасте

79. Празднество в честь сретения Владимирской иконы Божией Матери

80. От доисторических Венер к Богине-Матери

Набор капиллярных ручек "Fine Writer 045", 20 цветов, 0,8 мм, пластиковая банка.
Цвет чернил - ассорти. Набор - да. Количество в наборе - 20. Форма корпуса - шестигранная. Толщина линии - 0,45 мм. Диаметр пишущего узла
317 руб
Раздел: Капиллярные
Машинка закаточная винтовая "Мещёра-2".
Машинка идеальна для домашнего консервирования, она проста в использовании и надежна в работе. Конструкция машинки обеспечивает ее
337 руб
Раздел: Консервирование
Аэрозоль Gardex "Extreme" от клещей, 150 мл.
Аэрозоль является эффективным средством, парализующим клещей после соприкосновения с одеждой. Действие активного вещества сохраняется до
305 руб
Раздел: Аэрозоль, спрей

81. Матери-лесбиянки

82. Взаимосвязь соціальной роботи з іншими науками

83. Расчет процесса конвективной сушки сыпучего материала в барабанной, вращающейся сушилке

84. Юридична відповідальність в сфері валютного регулювання

85. Дослідження впливу наповнювача на структурну організацію і міжфазну взаємодію в композиційних полімерних матеріалах

86. Формирование философских понятий «материя» и «бытие»
87. Бытие, материя, сознание, как исходные философские категории
88. Материя и вещество

89. Учение о бытие и материи

90. Субстанция и материя

91. Формирование категории Материя

92. Философские размышления о бесконечной делимости материи

93. Виды материи, их эволюция и масштабные соотношения

94. Материя и ее состояние во вселенной

95. К общей теории организации материи

96. Понимание материи и сознания

Кружка фарфоровая "Olympia", 300 мл.
Кружка фарфоровая "Olympia", украшенная золотой обводкой, станет достойным дополнением к вашей коллекции посуды для чаепития. Объём: 300 мл.
304 руб
Раздел: Кружки
Самоклеящиеся этикетки, A4, 105x57 мм, 10 этикеток на листе, 100 листов.
Формат: А4. Размер: 105x57 мм. В комплекте: 100 листов (на 1 листе 10 этикеток).
500 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Простыня на резинке "Мокко", 160x200 см.
Трикотажная простыня "Tete-a-Tete" изготовлена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
741 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники

97. Категория материи и ее значение в философии

98. Начала онтологии как теории эволюции материи

99. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.