Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Иностранные языки Иностранные языки

Склад і класифікація об’єктів бухгалтерського обліку в комерційному банку

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков

Склад і класифікація об’єктів бухгалтерського обліку в комерційному банку Контрольна робота з дисципліни “Банківський облік і аудит ” з спеціальності «Банківська і страхова справа» студента Даниловського Вадима Леонідовича Всі об’єкти бухгалтерського обліку в комерційному банку поділяють на чотири групи: господарські засоби та їх розміщення (основні й оборотні); ресурси (джерела утворення) господарських коштів; функціональні обов’язки банку (статутна діяльність – процес здійснення послуг); фінансові результати статутної діяльності. До господарських засобів комерційного банку належать: грошові кошти; матеріальні цінності; дебіторська заборгованість (видані кредити); відвернуті кошти. Кожна з названих груп засобів має певний склад. Так, до грошових коштів належать: - грошові кошти в касі банку – готівка в вигляді національної валюти (гривні) та в валюті іноземних держав (долари США, німецькі марки тощо); кошти на кореспондентських рахунках, що зберігаються в НБУ та в інших банках на правах кореспондентських відносин у національній валюті або валюті іноземних держав, розміщеної в банках країни або в банках іноземних держав; кошти, вкладені в цінні папери (акції, облігації, векселі, зобов’язання державної скарбниці, сертифікати тощо); кошти на зервному рахунку в НБУ. Другу категорію господарських засобів банку становлять матеріальні цінності (майно), тобто: основні засоби – предмети, що мають тривалий термін експлуатації – більше одного року. Для відшкодування їхньої вартості банк щомісячно нараховує знос (амортизацію) з включенням його суми в видатки. Норми зноси встановлюються державою, вони єдині для всіх підприємств та установ; нематеріальні активи – вартість права користування землею, водою, будовами, приміщеннями, ліцензіями, патентами, маркетинговими послугами, програмним продуктом і т.і. ЇІхня вартість відшкодовується також частинами, що включаються в видатки банку через нарахування зносу, норми якого встановлюються банком самостійно; малоцінні й швидкозношувані предмети (МШП); господарські матеріали – запасні частини, папір, бланки, канцелярські товари, фарба тощо; списуються ті включаються до складу видатків банку по мірі використання в сумі фактичних витрат на їхнє придбання. Далі, третю групу господарських засобів становить дебіторська заборгованість, тобто кошти, які винні банкові його позичальники. Ці суми звичайно мають чималу питому вагу в господарських засобах банку й свідчать про обсяг наданих ним кредитів. Наявність кредиторської заборгованості забезпечує надходження коштів в дохід банку і отримання прибутку. Дебіторскька заборгованість належить до поняття “вартість, що самозростає”, позаяк видані кредити (позики) повертаються й погашаються позичальником з відсотками. Кредити поділяються на: короткострокові й довгострокові позички, видані клієнтам; міжбанківські кредити, видані іншим банкам; споживчий кредит, виданий фізичним особам; інші види позичок. Також у складі дебіторсбкої заборгованості можуть бути присутні суми, видані в підзвіт, або суми перерахованих авансів, переплат або помилково списані НБУ.

Ще однією групою банківських коштів, що належать до його основних засобів, є відвернуті кошти, тобто суми, вже використаного прибутку в вигляді податків з прибутку, сум утворених фондів економічного стимулювання тощо. Вони накопичуються впродовж звітного періоду й згодом використовуються при обчисленні нерозподіленого прибутку (по закінченні року). Всі вищезгадані кошти становлять активи банку. Як зазначено на початку даної роботи, другою групою об’єктів бухобліку в комерційному банку є ресурси банку, які являють собою джерела утворення його господарських засобів. Ресурси поділяються на два види: власні ресурси; залучені ресурси. Власні ресурси належать банкові, точніше його суб’єктам - власникам майна банку (засновникам, пайовикам) і складаються з наступних складових: статутний фонд (капітал) – сума вкладень, зроблених акціонерами чи сума пайових внесків засновників, що визначається в момент утворення (реєстрації) банку, записана в його статуті й фактично внесена ними. Статуний капітал (його розмір) може змінюватися в результаті збільшення сум засновницьких внесків, випуску додаткових акцій, прийняття нових пайовиків або їхнього виходу при обов’язковій переєстрації фонду. Внески у статутний фонд банку дозволяється робити не тільки грошовими коштами, а й основними засобами; прибуток – перевищення сум доходів над видавтками. В банківському бухобліку розрізняють балансовий і чистий прибуток. Банківський прибуток підлягає оподаткуванню. Чистий прибуток залишається в розпорядженні банку і утворюється як різниця між сумою балансового пибутку й сумо. Податку з прибутку; резервний фонд – кошти, що утворюються в результаті рентабельної роботи банку, адже він формується за рахунок прибутку. Цей фонд використовується для покриттЯ збитків, видатків, платежів, непередбачених і не врахованих у кошторису видатків банку. Резервний фонд використовують також на сплату дивідедів по привілейованих акціях, по яких встановлено обов’язковий фіксований дохід (в разі відсутності в банку прибутку для цих сплат). спеціальні фонди – сум відшкодованих витрат на заздалегідь придбані основні засоби і МШП, включені в видатки банку в вигляді зносу (амортизації) по основних засобах і МШП, або суми додаткового капіталу, утвореного в результаті переоцінки основних засобів та інших причин (різниця від продажу власних акцій за ціною вище номіналу); фонди економічного стмулювання (ФЕС) – кошти, що утворюються на розвиток виробничо-технічного потенціалу банку й на створення бази соціального захисту колективу – співробітників банку. Фактично вони складаються з фонду накопичення й фонду споживання. Залучені ресурси надходять до банку з боку, До них належать: грошові кошти, що зберігаються на розрахункових і поточних рахунках клієнтів; грошові кошти, здані на депозитні рахунки юридичними й фізичними особами; одержані міжбанківські кредити; зобов’язання банку по сумах нарахованих, но несплачених, заборгованість бюджетові (податки та інші платежі). Заборгованість органам соціального страхування і забезпечення (відрахування до Пенсійного фонду), заборгованість по заробітній платі спрівробітникам, борг постачальникам послуг та матеріалів тощо.

Всі види ресурсів банку становлять його пасив. Третьою групою об’єктів бухобліку в банку є його функціональні обов’язки. Вони є основною діяльністю банку, яка зводиться до виконання передбачених ліцензією НБУ прав на ведення розрахункових, касових, кредитних та ін. операцій. Здійснення банком своїх функціональних обов’язків вимагає з боку банку витрат (видатків) з утримання будов, обладнання, з їх ремонту, утриманню охорони, персоналу, витрат на рекламу, відрядні видатки тощо. Всі ці видатки є об’єктами бухобліку. Також необхідні постійний облік і контроль доходів, одержаних банком в вигляді платежів клІєнтів та інших позичальників за надані ним послуги й виконані для них роботи. Видатки входять до складу активу балансу, доходи – до пасиву. Нарешті, останньою групою об’єктів бухобліку в банку є фінансові результати статутної діяльності. Вони дозволяють контролювати й аналізувати склад прибутків і збитків банку від основної діяльності, а також доходів і видатків, які одразу відносять чи до складу збитків, чи прибутків (одержані й сплачені штрафи, суми викрадень і розтрат тощо). Тривалий збиток як результат статутної діяльності неможливий, бо він веде до банкрутства (якщо видатки банку перевищують його доходи). При обчисленні фінансового результату діяльності банку враховують весь обсяг одержаних доходів і зроблених видатків оборотами, що зростають як за звітний квартал, так і за звітний рік, що й дозволяє обислювати балансовий прибуток чи збиток. Прибуток являє собою статтю пасиву балана, а збиток – статтю активу. “Всі зміни у складі коштів банку та їхніх джерел (ресурсів), формування доходів, видатків банку, виявлення фінансових результатів відбуваються внаслідок певних банківських операцій (угод). Банківська операція, або угода, - кожен факт, що відбувся, оформлений документом, такий, що викликає зміни як у діяльності банку, так і в його балансових показниках” . Ситуаційне завдання Завдання 1. Зробити бухгалтерські записи по внутрішньобанківських операціях: Перераховано аванс підприємству зв’язку (рахунок № 26002700) на телеграфні витрати – 350 грн. Видано з каси на службове відрядження працівнику банку Іванову І.А. – 802 грню Видано аванс працівнику комерційного банку Антипову Л.В. на придбання канцелярських товарів – 250 грн. Нараховано за послуги за інкасацію торговельної виручки універмагу (рахунок № 135855572) за квартал – 1500 грн. Нараховано заробітну плату персоналу банку за другу половину червня 1999 р.: до видачі – 25400 грн.; відрахування із заробітної плати – 2861 грн. Видано короткострокову позику – 5000 грн. Видано готівку по чеку – 1500 грн. № п.п. Документ та зміст господарської діяльності Сума Номер рахунка Тип господар-ських операцій Дебет Кредит 1. Перераховано аванс підприємству зв’язку на телеграфні витрати (рахунок № 26002700) 350 970 161 2. Розхідний касовий ордер Видано з каси на службове відрядження працівнику банку Іванову І.А. 802 904/71 031 I 3. Розхідний касовий ордер Видано аванс прцівнику комерційного банку Антипову Л.В. на придбання канцтоварів 250 904/71 031 I 4. Нараховано за послуги за інкасацію торговельної виручки універмагу за квартал (рахунок № 13585572) 250 904/71 031 I 5.

У даному випадку перед нами, вочевидь, класичний приклад того, як представники певно науково галуз не стали «винаходити велосипед», а просто використали досвд попереднх класифкацй, пристосувавши х до потреб власно дисциплни. * * * Здйснений нами огляд типологй нацоналзму, зрозумло, неповний  досить побжний, здаться, може пдштовхнути до радикального висновку про недоцльнсть узагал будьяких класифкацй стосовно нацоналзму. Вкотре зазначимо, що нацоналзм надто рухливе, багатоаспектне явище,  прагнення зафксувати, «вхопити» його формальн й суттв ознаки здебльшого виглядатиме як метафзика чи схоластичн вправи. Будьяка типологя вигляда як спроба надати певну форму аморфнй, плиннй мас. Будьяка типологя, навть бнарна, провоку заперечення, основане на емпричному матерал. З ншого боку, саме цей колосальний емпричний матерал, збраний дослдниками протягом десятилть, вимага впорядкування, бодай формального. Дослдники нацоналзму вже винайшли клька «рецептв» подолання цього протирччя мж прагненням науки до впорядкування  класифкац та «анархю фактв»

1. Активи як найважливіший об’єкт бухгалтерського обліку укр

2. Організація бухгалтерського обліку товарів на підприємстві (на прикладі Об’єднання "Сумипошта")

3. Склад i класифiкацiя об`єктiв бухгалтерського облiку в комерцiйному банку

4. Вдосконалення організації бухгалтерського обліку на ТОВ "СКОП"

5. Вибір форми ведення бухгалтерського обліку

6. Етапи організації бухгалтерського обліку
7. Методичні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати виробництва, визначені П(С)БО 16 "Витрати". Вимоги до визначення та оцінки витрат, облік за елементами, відображення у фінансовій звітності
8. Організація бухгалтерського обліку в Австралії і Данії

9. Організація бухгалтерського обліку в Пакистані та Фінляндії

10. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

11. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

12. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві ТзОВ "Авто-Лайф"

13. Основи бухгалтерського обліку

14. Поняття документу та діловодства в бухгалтерському обліку

15. Рахунки бухгалтерського обліку

16. Система та процес бухгалтерського обліку

Шторка антимоскитная ТД7-002.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
372 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Пеленки одноразовые впитывающие BabyMil "Эконом" (60х40 см, 30 штук).
Пеленка разработана специально для малышей. Изделие изготовлено из допущенных Роспотребнадзором материалов. Оно позволяет коже
350 руб
Раздел: Пелёнки
Шкатулка РТО, 31x31x19 см (арт. 3658-RT-70).
Шкатулки РТО — стильный аксессуар и для рукодельницы, и для филателиста, и для всех, кому приходится на время прятать, используемые в
1500 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия

17. Теоритичні основи бухгалтерського обліку

18. Форми бухгалтерського обліку

19. Властивості інформаційних технологій, їх використання в бухгалтерському обліку

20. Законодавча та нормативна база податкового обліку. Сутність та об`єкти податкового обліку

21. "Маркетинг в комерційному банку" по проблемі "Розробка стратегії комунікації" (на матеріалах АКБ "МТ-Банк")

22. Класифікація, склад та зміст типових технологічних операцій
23. Розробка автоматизованого обліку та руху товарів на складах засобами СУБД Microsoft Access
24. ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ І АНАЛІЗУ РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ПІДРЯДНИКАМИ (на прикладі ПП "Біомед")

25. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)

26. Геоекономічне позиціювання і Україна: національні інтереси в контексті сучасного класифікаційного аналізу

27. Організація обліку грошових коштів

28. Основи побудови обліку праці та її оплати

29. Класифікація міст, їх значення і роль у РПС

30. Діюча практика обліку операцій з векселями

31. Сутність, класифікація і призначення кредитів комерційних банків в Україні

32. Стійкість роботи промислових об`єктів у надзвичайній ситуації

Автокресло Еду-Еду "KS-513 Lux" с вкладышем (цвет: оранжевый, 9-36 кг).
Автокресло разработано для детей весом от 9 до 36 кг. Группа веса 1/2/3 (ECE R44/04). Каждая деталь автокресла спроектирована должным
2977 руб
Раздел: Группа 1/2/3 (9-36 кг)
Набор цветных карандашей (24 штуки).
Набор цветных карандашей "Crayola" порадует своим качеством письма и цветами. Изготовленные в соответствии с высокими
591 руб
Раздел: 13-24 цвета
Коробка для хранения елочных украшений (112 ячеек).
Удобная складная коробка на молнии для хранения и транспортировки хрупких елочных украшений. Стенки коробки выполнены из полупрозрачного
714 руб
Раздел: 5-10 литров

33. Отруйні речовини та їх класифікація

34. Класифікація грунтообробних машин. Плуги загального призначення

35. Бухгалтерський облік

36. Бухгалтерський облік

37. Бухгалтерський облік в бюджетних установах

38. Бухгалтерський облік на підприємстві
39. Бухгалтерський облік у банку
40. Вибуття запасів: оцінка та відображення в обліку

41. Курсові різниці: поняття, порядок визнання та відображення в обліку

42. Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві

43. Облік виробничих запасів. Застосування програми "1С:Бухгалтерія" для їх обліку

44. Організація і шляхи вдосконалення обліку власного капіталу на прикладі ВАТ "Луганськмлин"

45. Організація обліку в магазині "Світанок"

46. Організація обліку в Швеції і Польщі. Порівняльна характеристика

47. Організація обліку доходів

48. Організація обліку і аудиту виробництва продукції свинарства у ТОВ "Агрофірма "Колос"

Маркеры для доски, 8 цветов, футляр.
8 разноцветных маркеров для рисования на демонстрационных досках.
358 руб
Раздел: Для досок
Брелок с кольцом "Lord of the Rings" Wearable One Ring.
Брелок с тем самым Кольцом из известного произведения жанра фэнтези романа-эпопеи "Властелин Колец" английского писателя Дж. Р.
1590 руб
Раздел: Металлические брелоки
Подгузники Merries (S), 4-8 кг, экономичная упаковка, 82 штуки.
Большая экономичная упаковка мягких и тонких подгузников. Подгузники пропускают воздух, позволяя коже малыша дышать. Внутренняя
1374 руб
Раздел: 6-10 кг

49. Організація обліку на підприємстві

50. Організація обліку орендних операцій

51. Організація обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість в Державному комунальному підприємстві "Шляхрембуд"

52. Організація обліку та контролю основних засобів на підприємстві

53. Організація та методика обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат на прикладі ВАТ "Рівненський ЦУМ"

54. Організація та шляхи вдосконалення обліку доходів і видатків в бюджетній установі (на прикладі Ямпільської районної державної адміністрації)
55. Організація управлінського обліку
56. Організація фінансового обліку розрахунків з дебіторами відповідно до П(С)БО

57. Роль обліку в управлінні підприємством

58. Специфіка організації обліку в автотранспортних підприємствах

59. Суть нематеріальних активів, їх класифікація та оцінка

60. Теоретико-правова база обліку і аудиту виробництва свинарства на сільськогосподарському підприємстві України

61. Теоретичні та правові засади обліку та контролю в бюджетних установах

62. Шляхи вдосконалення організації обліку виробництва продукції свинарства на прикладі ТОВ "Агрофірми "Колос"

63. Аналіз обліку витрат виробництва

64. Класифікація отруйних речовин

Штора для ванной комнаты (арт. RPE-730016).
Размер: 200х200 см. Материал: полиэстер. В комплекте 12 крючков.
403 руб
Раздел: Занавески
Коллекция "Качели".
Игрушка выполнена в традиционной для коллекции мебели и домиков цветовой гамме. Качели станут прекрасным дополнением к кукольной мебели
346 руб
Раздел: Прочие
Ручка перьевая "Golden Prestige", синяя, 0,8 мм, корпус черный/золото.
Перьевая ручка Golden Prestige. Цвет корпуса: черный/золото. Материал корпуса: металл. Материал пера: иридий.
410 руб
Раздел: VIP-ручки

65. Критерії класифікації відпусток на види

66. Газета "Сільські вісті" як об’єкт висвітлення проблеми сільського господарства України

67. Типологічна класифікація мов світу

68. Автоматизація обліку та аналізу матеріальних ресурсів підприємства

69. Автоматизована система обліку праці та зарплати

70. Вбудовані WEB-сервери. Автоматизовані системи в обліку підприємства
71. Комп’ютерні віруси. Класифікація
72. Нові комп’ютерні технології обробки та класифікації інформації у контрольно-аудиторському процесі

73. Розробка автоматизованої системи обліку працівника бібліотечного фонду коледжу УДАУ

74. Бібліотека, як об’єкт цензурної політики на Україні в 20 ст.

75. Поняття та класифікація систем радіоавтоматики

76. Мікромеханічний акселерометр на рухомому об’єкті

77. Мистецтво, як об’єкт наукового дослідження. Види мистецтва

78. Витрати виробнцитва. Їх класифікація

79. Товарознавча характеристика плодових вин: сировина, класифікація, виробництво, вимоги до якості та умови зберігання

80. Інформаційна технологія класифікації клінічних діагнозів на основі семантико-синтаксичної моделі

Тетрадь общая с магнитной закладкой "FLUOR. Желтый", В5, 120 листов, клетка.
Формат - В5. Закладка - ляссе. Внутренний блок - офсет, клетка. Обложка - мелованный картон. Скрепление - книжный переплет. Отделка -
418 руб
Раздел: Прочие
Настольная игра "На память".
Следите за тем, в каком порядке загораются кнопки, а затем правильно повторите последовательность загоравшихся цветов! Отличная игра,
310 руб
Раздел: Прочие
Коляска для кукол "Лили".
4-х колесная коляска. Материал: высококачественная пластмасса. Возраст: с 3 лет. Размер: 27,5х36,5х49 см. Вес коляски: 600
380 руб
Раздел: Коляски прогулочные, трости

81. Автоматизація (комп’ютеризація) управлінського обліку на сучасному етапі

82. Класифікація персоналу та форми його наймання

83. Мета і напрямки класифікація витрат

84. Поняття мотивації та класифікація мотиваційних теорій

85. Припинення трудового договору: загальна класифікація підстав

86. Стратегія ціноутворення в системі управлінського обліку
87. Методи навчання: їх класифікація і характеристика
88. Людина як суб’єкт і об’єкт політики

89. Особливості художнього конструювання електротехнічних виробів, як об’єктів дизайну

90. Визначення поняття "Т-групи", стуктура та класифікація

91. Класифікація важковиховуваних дітей

92. Прийомна сім’я як об’єкт соціальної роботи

93. Планувальна організація об’єктів комунального господарства міста

94. Економічна природа митного тарифу, його класифікація та функціональні завдання

95. Рівні та критерії деталізації Української класифікації товарів

96. Когрентність другого порядку як об’єкт експериментального дослідження

Кружка керамическая "FIFA 2018", 1000 мл.
Объем: 1000 мл. Материал: керамика.
1231 руб
Раздел: Кружки, посуда
Корзина "Плетенка" с крышкой, (350x290x175) (бежевый).
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 17,5 см. Цвет: бежевый.
303 руб
Раздел: Корзины для стеллажей
Сковорода-гриль чугунная, со съемной деревянной ручкой, 25x25х4 см (квадратная).
Размеры: 25х25х4 см. Размер рабочей поверхности: 23х23х2 см. Чугунная литая сковорода-гриль со съемной ненагревающейся деревянной ручкой,
620 руб
Раздел: Сковороды гриль

97. Класифікація закладів ресторанного господарства

98. Активна діяльність як об’єкт вивчення філософії

99. Злочинні доходи як об’єкт оподаткування

100. Основні етапи організації податкового обліку на підприємстві


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.