Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Суд присяжних в Україні

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10

Вступ Суд присяжних у кримінальному судочинстві України: історичний аспект Проблеми та особливості формування журі присяжних засідателів Проблеми та перспективи суду присяжних в Україні Висновок Список літератури ВСТУП Захист прав та законних інтересів особи у правовій державі неможливий без чіткої організації і функціонування судової влади. Суттєві зміни, які відбулися в різних сферах діяльності нашого суспільства, обумовили необхідність проведення судової реформи, одним із важливих напрямків якої є впровадження в Україні суду присяжних. Однією з передумов формування демократичної правової держави в Україні є належний рівень законодавчого забезпечення процесу залучення представників народу до здійснення кримінального судочинства. Відразу дві конституційні норми – ст. 124 й 127 Конституції України – закріплюють таку безпосередню форму народовладдя, як можливість здійснення правосуддя судом присяжних. Перспективи введення даного правового інституту в кримінальне судочинство нашої держави є одним із тих найцікавіших та найважливіших питань, які виникають у процесі вивчення кримінально-процесуального права. Темою даного наукового реферату є «Суд присяжних в Україні». Метою даної роботи є розгляд особливостей історичного розвитку суду присяжних, формування колегії присяжних засідателів, проблем та перспектив його введення в Україні з вивченням джерел відповідного законодавства, ознайомлення з поняттям та моделями суду присяжних, успішністю його функціонування в зарубіжних країнах. Головною задачею даної роботи, перш за все, є систематизація знань про становлення і передумови передбачення суду присяжних у Основному законі України та розгляд основних правових джерел, порівняння їх із законодавством інших держав. Актуальність теми « Суд присяжних в Україні» та поставлених в ній питань про особливості введення суду присяжних засідателів у нашій країні полягає в тому, що проблеми виникнення, природи, сутності даного правового інституту, його розвитку та функціонування в інших країнах належать до найскладніших та ключових. Необхідною умовою наукової роботи є теоретичне осмислення цих проблем. І це особливо важливо, оскільки кримінально-процесуальне право безперервно розвивається і розробляється адекватними умовами реального життя. Методом дослідження даних питань стало вивчення літератури, присвяченої вибраній темі, систематизація і узагальнення отриманих знань, по змозі розробка висновків з приводу окремих аспектів. Також ми використовуємо метод порівняльного аналізу, який дозволяє в повній мірі оцінити основні положення питання, яке розглядається і зробити відповідні висновки. Суд присяжних у кримінальному судочинстві України: історичний аспект Історія сучасного суду присяжних почалася 28 червня 1996р., з прийняттям Конституції України, норми якої – ст. 124 й ст.127 – закріплюють таку безпосередню форму народовладдя, як можливість здійснення правосуддя судом присяжних. Проте, наразі, інститут присяжних засідателів в українському кримінальному судочинстві ще не введено. На наш погляд, передумовою введення суду присяжних в Україні має стати ретельний розгляд та історичний аналіз його сутності.

Час створення суду присяжних не є точно визначеним. Існує версія про заснування суду присяжних засідателів у Франції, де є докази появи подібного органу в 829 р. нашої ери . Згадку про суд, що складався з 12-ти присяжних ми зустрічаємо у „Вірменському судебнику” (1523 р.). Більшість із авторів вважають батьківщиною суду присяжних Англію періоду раннього середньовіччя, де у XVIII ст. він набрав своєї класичної форми, особливостями якої є: розподіл складу суду на 2 автономні колегії, наділені різною компетецією (1 професійний суддя, що вирішує правові питання і міру покарання і 12 присяжних засідателів, яким доручено розгляд питання факту - чи мала місце подія злочину і чи винен у цьому підозрюваний; наявність двох актів правосуддя: вердикту і рішення про покарання; складання списків випадкового відбору тощо . Система судів присяжних в Росії існувала з 1864 р. по 1917 р. Як вважає В. Тертишник, заснування суду присяжних в його класичному розумінні в період судової, реформи 1864 року, було найважливішим демократичним надбанням дореволюційної Росії, в правовому полі законодавства якої перебували Україна, Польща, Фінляндія . Як слушно зазначається в юридичній літературі, часів судової реформи 1864р., суд присяжних був засобом демократизації кримінального судочинства, що давало можливість відмови від інквізиційного процесу в Росії . У зв’язку з функціонуванням суду присяжних у Росії та Україні ще в XIX – на початку XX ст. можемо відзначити, що цей інститут не є цілком незнайомим нововведенням для нашої держави. Програму реформування судової системи в Росії запропонував у 1809 р. М. Сперанський. Своє подальше втілення вона знайшла у «Введении к Уложению государственных законов». В 1830-ті роки розробкою проектів зако­нів про судоустрій займалося Міністерство юстиції та Другий Відділ імператорської кан­целярії. У 1844 р. ще один проект підготував Д. Блудов . З приходом до влади Олександра II, судова реформа отримала свій розвиток. У жовтні 1861 р. була створена комісію, до складу якої входили С. Зарудний та багато інших визначних юристів тієї епохи. Результатом роботи комісії стали «Основні положення реформи судової частини в Росії». У даних положеннях вперше було зафіксовано такі нові інститути і принципи, як: відокремлення суду від адміністрації, виборний мировий суд, присяжні засідателі в окружному суді, запровадження адвокатури, принцип змагальності . Важлива роль у підготовці судових перетворень у царській Росії належала статс-секретарю департаменту законів Державної ради, українцеві С.Зарудному. Відомий юрист-публіцист Г. Джаншієв так оцінював його роль: «Його вплив і роль були виняткові і безприкладні. З першими підготовчими стадіями цієї справи Зарудний безвідлучно стояв при ній і дієво працював у всіх її подальших фазах.». На основі положень, підготовлених комісією, було створено Статут кримінального судочинства і Статут про покарання, що накладаються мировими суддями, які затвердив імператор Олександр ІІ 20 листопада 1864 року. На території України реформування судової системи відбувалося за судовими Статутами 1864 р.

Російської імперії. Суд присяжних, що ними передбачався, в Україні вводився поетапно. Найперше, у 1867 p., він втілений у практику Харківського, Сумського та Ізюмського судів, які територіально знаходилися ближче до центру імперії. Найпізніше, у 1880 р., суд присяжних отримав практичне застосування на теренах Правобережної України: у Київському, Уманському, Кам'янець-Подільському. Житомирському та Луцькому судах . Даний суд формувався на взірець французького суду присяжних. «Головуюча верхівка» складалася із 3-х членів: судді та 2-х його замісників. Колегія присяжних складалася із 14-ти присяжних засідателів, два з яких були запасними . Присяжних засідателів для роботи в окружних судах обирали земські комісії із місцевих жителів, які мали повагу і довіру співвітчизників. Для вибору присяжних засідателів формувалися загальні (губернські) списки та «річні» списки, а також, списки запасних присяжних засідателів . Загальний список публікувався в місцевих «Відомостях». Функцію захисника виконували присяжні повірені. В результаті судового слідства присяжні давали відповіді на питання: Чи мав місце злочин? Чи винний у ньому підсудний? Чи з умислом він діяв? Чи заслуговує підсудний на поблажливість? . Рішення виносилось у вигляді вердикту, тобто відповіді на питання винуватості підсудного. На основі вердикту присяжних коронний суд виносив вирок, який міг бути оскаржений лише у касаційному порядку . Історія суду присяжних в Україні, впровадженого на основі Статутів 1864 p., досліджена ще недостатньо. Особливо це стосується наукової думки про нього. Відсутність таких даних унеможливлює не лише з'ясування суспільно-правових процесів в Україні у період кінця XIX - початку XX ст., а й врахування їх у нинішній судовій практиці. Після введення суду присяжних у практику судочинства число противників останнього не зменшилося. Водночас у суспільстві зростала кількість його прихильників. Тодішня наукова дискусія щодо суду присяжних була досить напруженою і складною, що зумовлювалося низкою проблем, що стосувалися діяльності даного інституту судочинства . Теорія суду присяжних, на той час фрагментарно була відображена у багатьох наукових та науково-публіцистичних працях. З-поміж них чільне місце належить тим, що були опубліковані в Україні. На їх підставі можна окреслити коло теоретичних проблем, щодо яких велися дискусії: доцільність інституту присяжних; умови діяльності; компетенція та права суду присяжних; порядок формування і склад суду; тощо. Доцільність суду присяжних аргументовано доводилася приват-доцентом М.Чубинським, який з цього питання у 1897 р. розробив доповідь на засіданні Київського юридичного товариства . Ще в 1895р. відомий юрист-критик Дейтріх вказав на головні недоліки суду присяжних в Росії: юридична „некомпетентність” та велика відмінність рішень одне від одного в аналогічних обставинах, залежність від мелодраматичних фактів (виступів сторін, місця розгляду справи тощо) . У своїй доповіді М.Чубинський стверджував, що для вирішення фактичних питань справи потрібно мати живу совість і глузд, а вдосконаленням системи формування суду присяжних можна усунути часткові його недоліки.

Обязательность участия защитника в рассмотрении дела судом присяжных...Наряду со случаями, предусмотренными статьей 49 настоящего Кодекса, участие защитника обязательно по всем делам, которые могут быть рассмотрены судом присяжных, при объявлении обвиняемому об окончании предварительного следствия и предъявлении ему для ознакомления всех материалов дела, на предварительном слушании дела судьей, при разбирательстве дела судом присяжных....Следователь, прокурор, судья и суд обязаны обеспечить участие защитника в деле в случаях, предусмотренных частью первой настоящей статьи, если защитник не был приглашен самим обвиняемым или другими лицами по его поручению....Статья 427. Оплата труда адвоката, участвовавшего в деле по назначению...В случае, когда адвокат участвовал в деле по назначению на основании статьи 426 настоящего Кодекса, оплата его труда производится за счет республиканского бюджета Российской Федерации. При этом следователь, прокурор, судья в течение суток по окончании участия адвоката на соответствующем этапе рассмотрения дела выносят постановление о размере вознаграждения....Председательствующий судья одновременно с постановлением судом присяжных приговора или решений о прекращении дела, о прекращении его рассмотрения с участием присяжных заседателей, о направлении дела для производства дополнительного расследования выносит постановление о размере вознаграждения

1. Суд присяжных: традиция или новация

2. Суд присяжных и новый Уголовно-процессуальный кодекс РФ

3. Особенности процесса доказывания в суде присяжных

4. Суд присяжных в России

5. Вердикт и приговор в суде присяжных

6. Місцеві суди в Україні
7. Особенности разбирательства дела в суде присяжных
8. Перспективы и проблемы развития института суда присяжных заседателей в уголовно-процессуальном законодательстве

9. Развитие института суда присяжных в России

10. Статус судей, присяжных и арбитражных заседателей

11. Суд присяжных (реформа 1864 г)

12. Суд присяжных в России: история и современность

13. Суд присяжных по судебной реформе 1864 года

14. Участие адвоката на предварительном слушании в суде присяжных

15. Конституционный Суд Украины (Конституційний Суд України)

16. Конституційний суд України

Рамка деревянная со стеклом, формат 40х40 см, арт. 2N66.
Размер: 40х40 см. Цвет: клён. Материал: дерево.
404 руб
Раздел: Багетные рамы, для икон
Беговел "Funny Wheels Rider Sport" (цвет: зелёный).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2900 руб
Раздел: Беговелы
Сиденье в ванну, белое.
Материал: экологически чистый пластик. Цвет: белый. Внутреннея ширина от 45 см до 75 см, Размер пластмассового сиденья 37 см длина и 30 см
782 руб
Раздел: Решетки, сиденья для ванны

17. Апеляційні суди України

18. Підстави для визнання нормативно-правових актів недійсними Конституційним Судом України: теорія і практика

19. Вибори народних депутатів України 2002 року: правозастосовча практика судів та виборчих комісій

20. Визнання та виконання рішень іноземних судів в Україні

21. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

22. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)
23. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні
24. Вопросы подведомственности дел арбитражным судам в Российской Федерации

25. Арбитражный суд, право на обращение в арбитраж, представительство

26. Основания для пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам решений судов по гражданским делам

27. Судебная реформа на Украине (Судова реформа в Укра©нЁ)

28. Народный депутат Украины (Народний депутат України)

29. Політичні права і свободи громадян України

30. Конституционный суд Российской Федерации

31. Конституционный суд РФ

32. Конституционный суд РФ [Курсовая]

Универсальная вкладка для дорожных горшков (фиолетовый).
Вкладка для дорожных горшков подойдет для любого дорожного горшка, она хорошо ложится на сиденье, обеспечивая комфорт и удобство в
649 руб
Раздел: Прочие
Настольная игра "Звезда Африки".
Звезда Африки - настольная игра, целью которой является добыть алмаз и доставить его в пункт назначения.Историческая справка. Звезда
327 руб
Раздел: Классические игры
Пупс "Baby Love Nursery".
Пупс изготовлен с хорошей степенью детализации, порадует ребенка наличием дополнительных аксессуаров, позволяющими создать реалистичную
369 руб
Раздел: Классические пупсы (без пола)

33. Характер решений Конституционного Суда Российской Федерации

34. Конституционные суды в субъектах Российской Федерации

35. Международный суд ООН

36. Кримінальний кодекс України (Проект криминального кодекса Украины, варианты 1998-2001гг.)

37. 1. Документы первичного учёта в органах МВД, прокуратуре и судах. 2. Динамические ряды и их виды

38. Статус суда в правовом государстве
39. Особенности рассмотрения в судах трудовых споров о восстановлении на работе
40. Суд над Иисусом Христом в различных литературных произведениях

41. Военное искусство казацких полковников в Освободительной войне украинского народа середины ХУПв. (Воєнне мистецтво козацьких полковників у Визвольній війні українського народу середини ХУІІ ст.)

42. Гетьмансьтво України: Іван Мазепа (Гетманство Украины. Иван Мазепа)

43. Системы управления движением судов

44. Постоянно действующие третейские суды

45. Суды второго звена

46. Принципы организации и деятельности суда

47. Прокурорский надзор за исполнением законов при рассмотрении уголовных дел военными судами

48. Назначение и производство экспертизы в практике военных судов

Шар магический "Счастливая восьмерка", 10 см.
Магический шар - шар ответов, шар предсказаний — это игрушка, с помощью которой можно узнать ответ на любой вопрос. Магический шар 8
501 руб
Раздел: Прочее
Брелок аварийный, для автомобилиста (арт. TD 0395l).
Аварийный брелок для автомобилиста повысит уровень Вашей безопасности на дороге. Он не поможет избежать столкновения и не уберет с дороги
310 руб
Раздел: Металлические брелоки
Логическая игра "IQ-Фокус", арт. SG 422 RU.
Сфокусируйтесь на центральной части игрового поля, чтобы решить 120 заданий этой IQ-головоломки. Заполните сетку 10 разноцветными деталями
512 руб
Раздел: Игры логические

49. Гражданский иск в суде РФ

50. Вплив моральних якостей вчителів на процес формування майбутніх громадян України

51. Политические партии Украины (ПолЁтичнЁ партЁ© на Укра©нЁ)

52. Шпаргалка по политологии (на укр. языке)

53. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВИЛА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ СТОЛКНОВЕНИЙ СУДОВ В МОРЕ МППСС-72

54. Анализ эксплуатационных качеств и разработка мероприятий на техническое обслуживание судового дизеля 8ЧН20/26 для судов типа «Атлантик 433»
55. Вексельний обіг і перспективи його розвитку в Українi
56. Экономическая история Украины (шпаргалка на укр. языке)

57. Стратегическое управление (укр)

58. “Суд” для декабристов

59. Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст

60. Історія України

61. Виникнення та формування українського етносу

62. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

63. Господарство України на рубежі 18-19 столітть

64. Економічне становище в Україні в 50-60-х роках ХХ століття

Набор новогодний. Карандаши цветные "DUO" + раскраска с заданиями "Занимашка" в подарок.
В наборе: двусторонние цветные карандаши DUO 24 цвета, развивающая раскраска с заданиями "Занимашка". Двусторонние цветные
339 руб
Раздел: 13-24 цвета
Тележка на стол, красная.
Тележка на стол для мелких канцелярных принадлежностей. Цвет - красный.
442 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Комплект "Mobile" Раптор, прибор на батарейках и сменный картридж, 240 часов.
Революция на рынке средств защиты от насекомых! Новый портативный прибор, работающий от батареек и не зависящий от электросети. Компактный
502 руб
Раздел: Фумигаторы

65. Київська Русь та її місце в історичній долі українського народу

66. Період гетьманщини України

67. Походження людини та її поява на території України

68. Роль Пласта на Україні В ХХ столитті

69. Україна після смерті Богдана Хмельницького

70. Революция в Англии. Суд и казнь Карла I
71. Декабристський рух та його поширення на Україні
72. Історія держави та права України

73. Воєнні дії на території України 1914-1916 рр.

74. Українські благодійники та меценати кінця ХІХ – початку ХХ століття

75. Обычаи и обряды украинского народа (Звичаи та обряди українського народа)

76. Суды справедливости в Англии XIV-XVI веков

77. Історія розвитку криміналістики в Україні

78. М. Бойчук та його концепція розвитку українського мистецтва.

79. Звичаї та обряди на Україні

80. Культура України в 30-х рока

Трикотажная пеленка кокон "Bambola" (цвет: розовый).
Состав: интерлок, хлопок 100%. Возраст: 0-3 месяцев.
381 руб
Раздел: Пелёнки
Универсальный бокс, средний (3 секции).
Универсальные боксы прекрасно подходят для хранения любых мелочей: шурупов, гаек в мастерской, лекарств в домашней аптечке, маленьких
526 руб
Раздел: Более 10 литров
Музыкальный мобиль Жирафики "Рыбки" (арт. 939489).
Этот музыкальный мобиль станет одной из первых игрушек вашего малыша. Сначала кроха будет фокусировать взгляд на ярких забавных рыбках. Со
1250 руб
Раздел: Мобили

81. Леся Українка

82. Розвиток рекламних агентств на Україні

83. Экономический суд СНГ: проблемы и перспективы

84. Інтеграція України до ЄС. Шляхи і перспективи розвитку

85. Закон України Про зовнішньоекономічну діяльність

86. Компетенция Международного Суда ООН
87. Сучасний стан науково-технічної сфери в Україні
88. Арбитражный суд

89. Податкова система Японії, Місцеві податки в Україні

90. Олігополія. Антимонопольне законодавство України

91. Украінське ділове мовлення: Навчальний посібник

92. Информатизация и компьютеризация судов

93. Cучасні політичні партії в Україні

94. Основні напрямки зовнішньої політики України

95. Україна в сучасному геополітичному просторі

96. История развития третейского суда в России

Доска магнитно-маркерная, 90x120 см, алюминиевая рамка, полочка.
Доска магнитно-маркерная, размер 90x120 см. Картонная основа. Имеет универсальную поверхность, позволяющую наносить информацию
2380 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Умные кубики. Уши, лапы и хвосты. 50 игр для развития интеллекта.
IQ-кубики «Уши, лапы и хвосты» — это универсальный набор для развития дошкольника. Выполняя игровые задания, ребёнок учится
306 руб
Раздел: Развивающие игры с кубиками
Конструктор металлический для уроков труда №1, 206 элементов.
Конструктор раскрывает перед ребенком неограниченные возможности моделирования и создания множества своих собственных
313 руб
Раздел: Магнитные и металлические конструкторы

97. Практика Конституционного Суда РФ по вопросам налогообложения

98. Конституционный суд РФ, как орган конституционного контроля

99. Органы суда и процесс по Псковской Судной грамоте


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.