Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Проблема інвестування єкономіки України за рахунок внутрішніх резервів

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады

смотреть на рефераты похожие на "Проблема інвестування єкономіки України за рахунок внутрішніх резервів" Міністерство освіти і науки України Черкаський державний технологічний Інститут Кафедра економічної теорії Факультет економіки і управління Курсова робота з предмету:”Економічна теорія” на тему: ”Проблема інвестування економіки України за рахунок внутрішніх резервів”.Перевірив виконав студентвикладач кафедри 1курсу феу групи зу- 112 Баландюк В.С. Шкарбан С.В. Черкаси 2002 План Вступ. 1. Поняття, сутність та класифікація інвестицій. 2. Інвестиції, їх види і характеристика. 3. Економічний зміст, мета та завдання інвестиційної діяльності. 4. Проблеми використання власних та залучених коштів підприємства для фінансування. 4.1 Прибуток підприємств як джерело інвестицій. 4.2 Амортизаційні відрахування. 4.3 Бюджетне фінансування. 4.4 Банківський кредит. 4.5 Кошти населення. 4.6 Запобігання відтоку капіталу. Висновок. Література Вступ Інвестиції є основою розвитку підприємств, окремих галузей та економіки країни в цілому. Від уміння інвестувати залежить розквіт чи занепад власного виробництва, можливості вирішення соціальних й екологічних проблем, сучасний рівень і потенційний динамізм фізичного, фінансового та людського капіталів. Без надійних основ інвестиційної діяльності, якими б професійно володіли спеціалісти відповідного профілю, важко сподіватися на сталий розвиток вітчизняного виробництва, науково-технічний і соціальний прогрес, а з ними і на належне місце у світовому господарстві. Інвестиційна діяльність - це широкий комплекс цілеспрямованих проектних, організаційних, економічних, фінансових, управлінських робіт, що виконуються в інтересах ефективної реалізації інвестицій. Основною метою сучасної інвестиційної діяльності є переведення економіки на інтенсивний шлях розвитку в умовах переходу до ринкових відносин з послідовним скороченням витрат на екстенсивне зростання виробничого потенціалу та збільшення вкладень в інтенсифікацію використання вже створених основних виробничих фондів. Ефективність інвестиційної діяльності вирішальною мірою залежить від рівня розвитку капітального будівництва, інвестиційного та промислово- будівельного комплексів, що у свою чергу зумовлюється виробничим потенціалом його матеріально-технічної бази, кваліфікацією складу виконавців, науково-технічним рівнем проектних рішень, станом організації та планування інвестиційного процесу, забезпеченістю його фінансовими ресурсами, сукупною діяльністю всіх учасників процесу. На сучасному етапі розвитку економіки ефективність інвестиційної діяльності залежить від відродження фінансового, фінансово-кредитного та інвестиційного ринків у економіці нашої країни. Економічне піднесення та активність інвестиційної діяльності можуть бути досягнуті тільки шляхом створення діючого ринку капіталів та інвестицій. Завдання відродження ринку капіталів та інвестицій є багатоплановим. Воно містить у собі як короткостроковий та середньостроковий аспекти, так і довгостроковий, пов'язаний з вирішенням проблеми розвитку ринку акціонерних капіталів та державних цінних паперів.

В Україні здійснюється економічна реформа. Тому сьогодні як ніколи необхідні зусилля для пожвавлення господарчого життя з метою забезпечення стабілізації економіки й економічного зростання. Такого результату можна досягти на основі фінансової стабілізації, заохочення заощаджень та інвестицій, структурної перебудови, приватизації, створення ринку капіталів. Діючий нині механізм інвестиційної діяльності є неповним і не має достатньої методологічної та методичної основи. У ньому відсутні такі складові, як фінансовий механізм інвестиційного процесу відтворення капіталу, фінансово-кредитний механізм інвестиційної діяльності, механізм формування ресурсів та джерел інвестування на підприємстві, механізм державного регулювання інвестиційної діяльності, формування ринку капіталу та ринку інвестицій та ін. 1. Поняття, сутність та класифікація інвестицій Економічна діяльність окремих господарюючих суб'єктів та країни в цілому значною мірою характеризується обсягом здійснюваних інвестицій. Терміни “інвестиції”, “інвестування”, “інвестиційний процес”, "інвестиційна діяльність", "інвестиційна політика" стали вживатись у нашій країні порівняно нещодавно. Тому поняття та сутність цих термінів у нашій економічній літературі все ще трактуються по-різному. Так, наприклад, поняття "інвестиції" ототожнюється з капітальними вкладеннями, "інвестиційна діяльність" з інвестуванням. Хоча ці поняття за своєю суттю та економічним змістом не однозначні. Термін "інвестиції" походить від латинського слова "i ves ", що означає вкладення коштів. У більш широкій трактовці інвестиції являють собою вкладення капіталу з метою подальшого його збільшення. Інвестиції мають фінансове та економічне визначення. За фінансовим визначенням, ІНВЕСТИЦІЇ - це всі види активів (коштів), що вкладаються в господарчу діяльність із метою отримання доходу. Економічне визначення інвестицій можна сформулювати таким чином: інвестиції - це видатки на створення, розширення, реконструкцію та технічне переозброєння основного капіталу, а також на пов'язані з цим зміни оборотного капіталу, оскільки зміни у товарно-матеріальних запасах здебільшого залежать від руху видатків на основний капітал. Інвестиції в об'єкти підприємницької діяльності здійснюються в різних формах. З метою обліку, аналізу та планування інвестиції класифікуються за різними ознаками. 1. За об'єктами вкладень виділяються реальні та фінансові інвестиції. Під РЕАЛЬНИМИ інвестиціями розуміють вкладення коштів у реальні активи як матеріальні, так і нематеріальні (іноді вкладення коштів у нематеріальні активи, пов'язані з науково-технічним прогресом, характеризуються як інноваційні інвестиції). Під ФІНАНСОВИМИ інвестиціями розуміють вкладення коштів у різні фінансові активи, серед яких найбільш значущу частку посідають вкладення коштів у цінні папери. 2. За характером участі в інвестуванні виділяються прямі та непрямі інвестиції. Під ПРЯМИМИ інвестиціями розуміється безпосереднє вкладення коштів інвестором в об'єкти інвестування. Під НЕПРЯМИМИ інвестиціями розуміється інвестування, опосередковане іншими особами (інвестиційними або фінансовими посередниками).

3. За періодом інвестування розрізняють короткострокові та довгострокові інвестиції. Під КОРОТКОСТРОКОВИМИ інвестиціями розуміють звичайно, вкладення капіталу на період, не більше одного року (наприклад, короткострокові депозитні внески, купівля короткострокових ощадних сертифікатів і т. ін.). Під ДОВГОСТРОКОВИМИ інвестиціями розуміють вкладення капіталу на період більше одного року. У практиці великих інвестиційних компаній довгострокові інвестиції деталізуються таким чином: а) до 2 років; б) від 2 до 3 років; в) від 3 до 5 років; г) понад 5 років. 4. За формами власності інвесторів розрізняють інвестиції приватні (акціонерні), державні, іноземні та спільні. 5. За регіональною ознакою виділяють інвестиції всередині країни та за кордоном. Під ВНУТРІШНІМИ інвестиціями розуміють вкладення коштів в об'єкти інвестування, розміщені в межах даної країни. Під інвестиціями ЗА КОРДОНОМ (іноземні інвестиції) розуміють вкладення коштів у об'єкти інвестування, розміщені за межами даної країни. Під інвестиціями звичайно, розуміються довгострокові вкладення капіталу в підприємства різних галузей народного господарства, в інфраструктуру, в соціальні програми, в охорону навколишнього середовища. Інвестиції виражають усі види майнових та інтелектуальних цінностей, які вкладаються в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності, у результаті якої формується прибуток (доход) або досягається соціальний ефект. Державні інвестиції можуть здійснюватись і з метою регулювання розвитку економіки. Основними цінностями інвестицій є: • рухоме та нерухоме майно (будівлі, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності); • кошти, цільові банківські внески, кредити, акції та інші цінні папери; • майнові права, похідні від авторського права — ліцензії, "ноу-хау", досвід та інші інтелектуальні цінності; • право користування землею та іншими природними ресурсами, а також інші майнові права. Інвестиції у відтворення основних фондів здійснюються у формі капітальних вкладень. Слід відзначити, що до 1991 року поняття інвестицій ототожнювалось з терміном "капітальні вкладення", що характеризує діяльність замовників (інвесторів). Капітальні вкладення розглядались у двох аспектах: як економічна категорія; як процес, пов'язаний з рухом грошових ресурсів. Капітальні вкладення як економічна категорія — це система грошових відносин, пов'язаних з рухом вартості, авансованої у довгостроковому порядку в основні фонди від моменту виділення коштів до моменту їх відшкодування. Головним об'єктом вивчення виступали капітальні вкладення як процес руху вартості, авансованої у розширене відтворення основних фондів. Основна увага приділялась вивченню структури джерел фінансування капітальних вкладень, договірним стосункам замовників та підрядників, ролі банків як установ, що здійснюють фінансування та кредитування капітальних вкладень. Позитивним фактором виявилось внесення до складу капітальних витрат на фінансування обігових коштів підприємств-новобудов у зв'язку з наданням їх, новобудовам один раз на весь період функціонування підприємства. За обсягом та значущістю капітальні вкладення є основною складовою частиною інвестицій, у нашій країні на них припадає близько 85% усіх інвестицій.

Дальше тривання московсько-большевицької окупації України змушує бути обережним навіть з публікацією тієї жменьки даних про події того періоду, які ще збереглися. А тому, якщо ми все ж таки хочемо дати відповідь на питання, що саме можна вписувати на рахунок дій УВО-ОУН на східньоукраїнських землях, то нашу відповідь ми можемо спирати тільки на логічні висновки й міркування чи припущення.[127] Отож: 1. Спілка Визволення України і Спілка Української Молоді, на нашу думку, жодного організаційного пов'язання з УВО-ОУН не мали. Зате очевидним і безсумнівним стає для об'єктивного дослідника тих подій, на підставі аналізи зізнань підсудних провідних членів цих організацій, – ідейно-політичний вплив Української Військової Організації на СВУ-СУМ. Бо виявлені зізнаннями і заявами підсудних явна ворожість до соціялістичних експериментів, першопляновість національних інтересів перед клясовими, визнання потреби національної диктатури в переходовому етапі закріплювання української державности, орієнтація на власні сили і, насамперед, дуже чітке й рішуче наголошування постуляту національно-державної суверенности України (моменти, такі дуже чужі усім тим українським соціалістичним середовищам, що до них колись суджені члени СВУ належали), – є аж надто міцною ремінісценцією тез ідеологічно-політичних постанов Конґресу Українських Націоналістів

1. Проблеми та негативні тенденції інноваційного розвитку економіки України

2. Особливості перехідної економіки України

3. Газета "Сільські вісті" як об’єкт висвітлення проблеми сільського господарства України

4. Оподаткування сільськогосподарських товаровиробників в сучасних умовах розвитку економіки України

5. Фінансове планування в сучасних умовах економіки України

6. Основні риси перехідної економіки України
7. Бюджет України: актуальні проблеми
8. Органи внутрішніх справ України

9. Проблеми функціонування фінансових бірж України

10. Орендні відносини в сільському господарстві України. Проблеми і перспективи розвитку

11. Особливості та проблеми використання системи електронних платежів "Клієнт-Банк" на підприємствах України

12. Екологічні проблеми України та шляхи їх розв’язання

13. Діяльність Пенсійного фонду України та фінансові проблеми вдосконаленні системи пенсійного забезпечення

14. Архівні матеріали ЦДАГО України та ЦДАВО України з проблеми діяльності інституту червоної професури у 20-30-ті роки ХХ ст

15. Національні і політичні проблеми України у творчості М. Костомарова

16. Київська державна науково-педагогічна бібліотека України ім. В.О. Сухомлинського

Детская каталка "Вихрь", фиолетовая.
Маленькие гонщики в возрасте от 1 до 3 лет будут в восторге от маневренной машинки "Вихрь". Легкая и невероятно простая в
1350 руб
Раздел: Каталки
Деревянный конструктор "Изба" (39 деталей).
Деревянный конструктор "Изба" понравится всем любителям конструирования и моделирования. Ребенку предлагается самостоятельно
442 руб
Раздел: Деревянные конструкторы
Швабра "York. Salsa", с рукояткой.
Сменную насадку Вы замените быстро и без особых хлопот. На конце черенка - пластиковый подвес-держатель. Черенок пластиковый, насадка -
452 руб
Раздел: Швабры и наборы

17. Здобутки і проблеми зовнішньої політики України на сучасному етапі

18. Проблема вступу України до міжнародних економічних організацій

19. Проблеми ринку праці і зайнятості в перехідній економіці України

20. Текстильна промисловість України. Основні проблеми та перспективи розвитку

21. Курортно-рекреаційний комплекс України. Основні проблеми і перспективи розвитку

22. Екологічні проблеми міст України
23. Інвестиційний клімат України: проблеми та шляхи їх подолання
24. Національні інтереси України і стратегічні орієнтири розвитку національної економіки

25. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

26. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

27. Народный депутат Украины (Народний депутат України)

28. Громадянство України

29. Кримінальний кодекс України (Проект криминального кодекса Украины, варианты 1998-2001гг.)

30. Гетьманство України: Богдан Хмельницький (Гетманство Украины. Богдан Хмельницкий)

31. Философские взгляды Больцмана в свете полемики по проблемам физики кон. ХIХ - нач. ХХ веков

32. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

Доска пробковая для объявлений А3, 342x484 мм.
Пробковая поверхность доски позволяет легко размещать информацию и объявления с помощью кнопок, офисных булавок и т.п. Широко используется
322 руб
Раздел: Прочее
Овощерезка ручная "Nicer-Dicer Plus" с контейнером, 12 предметов.
Овощерезка ручная "Nicer-Dicer" Плюс, 12 предметов. Корпус: пластик. Лезвия: нержавеющая сталь. Объем контейнера: 1,5 литра.
794 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки
Зубная щетка электрическая "Oral-B DB4", цвет красный.
Эргономичная, прорезиненная ручка зубной щетки не скользит во время чистки. В щетку встроен 2-ух минутный таймер, чтобы ребенок чистил
1680 руб
Раздел: Зубные щётки

33. Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст

34. Історія України

35. Галичина - соціокультурна, історична, політична частка України

36. Господарство України на рубежі 18-19 столітть

37. Період гетьманщини України

38. Центральна Рада і пролетаріат України
39. Воєнні дії на території України 1914-1916 рр.
40. Інтеграція України до ЄС. Шляхи і перспективи розвитку

41. Закон України Про зовнішньоекономічну діяльність

42. Основні засади зовнішньоекономічної політики України

43. Податкова політика України

44. Олігополія. Антимонопольне законодавство України

45. Загальна характеристика конституції України

46. Взаємодія гілок державної влади як принцип основ конституційного ладу України

47. Загальні питання права власності у відносинах з іноземцями за законодавством України

48. Поняття, форма та функції Конституції України

Набор цветных карандашей Trio, 12 цветов.
Тонкий карандаш с трехгранной формой корпуса. Грифель 2,5 мм. 12 цветов.
443 руб
Раздел: 7-12 цветов
Домик игровой с забором.
Дом предназначен для игры на свежем воздухе. Замечательный домик высокого качества, будет радовать ваших детей и вас на вашем садовом
10536 руб
Раздел: Домики и комплексы
Стиральный порошок с ферментами "Top Home", 900 г.
Порошок устраняет самые трудновыводимые и застарелые пищевые и технические пятна и убивает бактерии, делая белье идеально чистым.
353 руб
Раздел: Стиральные порошки

49. Суверенітет України

50. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

51. Проект кримінального кодекса України

52. Державній бюджет України

53. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

54. Управління фінансами України
55. Історія розвитку садово-паркового мистецтва на території України
56. Організаційна система управління природокористуванням України

57. 3 найбільш визначні події у економічному (зовнішньоекономічному) житті України у 2004 -2005 роках

58. Інтеграція України у світове господарство

59. Використання трудових ресурсів Західної України

60. Міжнародний ринок туристичних послуг України

61. Малий бізнес та проблеми його розвитку в Україні

62. Розвиток та розміщення хімічної промисловості України

63. Авіаційний транспорт України

64. Чорна металургія України

Брелок "FIFA 2018. Забивака с подвесками".
Брелок с символикой чемпионата мира FIFA 2018. Материал: металл.
562 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Кружка фарфоровая с ситечком для заварки, с подставкой под чайный пакетик и подносом "Ирис", 256.
Кружка фарфоровая с ситечком для заварки, с подставкой под чайный пакетик и подносом. Объем: 256 мл. Материал: костяной фарфор, металл, пластик.
503 руб
Раздел: Кружки, чашки, блюдца
Настольная игра "Абалон": классическая версия.
Игра существует более 20 лет. В неё играют миллионы игроков по всему миру. Присоединяйтесь к международному сообществу любителей игры
1869 руб
Раздел: VIP-игровые наборы

65. Банківська система України

66. Механізм кредитування банками України

67. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

68. Розвиток і розміщення промислового комплексу України

69. Закон україни про міліцію

70. Створення пiдприємств в Українi за Законом України
71. шпори з цивільного права України
72. Заповідники України

73. Культура та побут населення України

74. Легка промисловість України i транспорт

75. Сільське господарство i харчова промисловість України

76. Електроенергетика України

77. Регіональний розвиток харчової промисловості України

78. Зародження партійно-радянської преси України

79. Гетьманство України: Богдан Ххмельницький

80. Легка промисловість України укр

Накладка на унитаз "Бегемотик".
Унитазная накладка подходит ко всем стандартным туалетам. Кроме того, благодаря краям предотвращающим скольжение легко и твердо
419 руб
Раздел: Сиденья
Ватман "Kroyter Проф", А1, 100 листов.
Нарезанные листы ватмана для черчения. Формат: А1 (600Х840 мм). Плотность: 200 г/м2. В наборе: 100 листов.
2739 руб
Раздел: Прочее
Именная кружка с надписью "Любимая мама".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу – именная кружка. Кружка изготовлена из керамики, в нежной
434 руб
Раздел: Кружки

81. Проблеми використання роботів /Укр./

82. Верховна Рада України в системі органів влади

83. Ґрунти України

84. Перши президенти незалежної України (політичні портрети)

85. Агроперетворені ґрунти солонцевих комплексів сухого степу України

86. Етикет України та Росії
87. Методики оцінки фінансового стану банків України
88. Національний банк України

89. Національний Банк України

90. Порівняльний внвліз діяльності страхових компаній на ринку України

91. Роль Національного банку України в обслуговуванні зовнішнього боргу

92. Структура страхового законодавства України

93. Фінансова складова діяльності Погребищенського відділення ВАТ "Державний ощадний банк України"

94. Фондовий ринок України

95. Формування та розвиток банківської системи України

96. Банки на валютному ринку України

Стул детский Little Angel "Я расту" (цвет: салатовый).
Размер: 30х32,5х58,2 см. Материал: пластик. Цвет: салатовый.
625 руб
Раздел: Стульчики
Двухколесный мотоцикл-каталка со шлемом, значком и протоколом.
Двухколесный мотоцикл-каталка снабжен шлемом, значком и протоколом. Такая игрушка предназначена для детей старше одного года. Она
1765 руб
Раздел: Каталки
Комплект пеленок для мальчика Idea Kids однотонный из бязи (3 штуки, 120х75 см).
Пеленки - это самые первые вещи, в которые Вам предстоит одеть Вашего малыша. Комплект пеленок - станет верным помощником в первые месяцы
357 руб
Раздел: Пелёнки

97. Банківська система України

98. Державний ощадний банк України

99. Негативні фактори, що впливають на населення України


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.